APQC je pro mnohé čtenáře asi tajuplnou zkratkou (Google ale okamžitě napoví). Z názvu vyplývá, že jde o americkou organizaci, která si do vínku dala téma produktivity a kvality. Snad i to, že ji někdo může vnímat jako „centralistickou“. Vždyť jde o Americké centrum produktivity a kvality.

40 let věku organizace představuje obvykle slušnou řádku zkušeností, strategického rozvoje, úspěchů i toho, co se úplně nepovedlo.

Osobně jsem přesvědčen, že řada věcí, které lidé v APQC a členských firmách dělají, stojí za pozornost. Několik z nich stručně zmíním v článku, v touze inspirovat k nahlédnutí pod pokličku, na výsledky, které APQC prezentuje k užitku členských i nečlenských organizací ve USA i ve světě. Stojí za to se alespoň zaregistrovat.

 

S APQC jsem se poprvé setkal asi před 18 lety, při přípravě své závěrečné MBA práce o stavu a využití managementu znalostí v podnicích v ČR. Sledoval jsem její vývoj jako konzultant pro benchmarking i propagátor procesního přístupu v organizacích. To je důvod, proč chci jubileum APQC připomenout článkem v den výročí, který u nás vnímáme hlavně jako připomínku „sametové“ revoluce.

APQC

APQC se stalo celosvětovou autoritou v oblasti benchmarkigu a nejlepších praktik (best practices), zlepšování procesů a výkonnosti i v řízení znalostí (knowledge management). Jde o neziskovou organizaci, postavenou na (celosvětovém) členském základě více než 500 organizací.

Všechna tato témata jsem „ochutnal“ jako lektor a konzultant v průběhu své kariéry, proto mi APQC zůstalo „pod kůží“.

Jsou to témata, která byla či jsou v různé úrovni populární i na nás, přinejmenším prostřednictvím občasných knižních titulů nebo článků v časopisech pro manažery. Všeobecně vedou a inspirují ke zlepšování, posunu vpřed a směřovní k excelenci. Určitou obdobou, která ovšem nepokrývá tak široké spektrum témat, je v Evropě EFQM – European Foundation for Quality Management. APQC a EFQM mimo jiné stojí za vznikem modelů, sloužících k hodnocení kvality a excelence organizací.

 • V Evropě je to European Quality Award (Evropská cena za kvalitu, vč. cen za kvalitu na národních úrovních a modelů postupného směřování k této úrovni ocenění),
 • v USA je to Malcolm Baldrige National Quality Award, jejíž je APQC inspirátorem a vůdčí organizací již od roku 1985.

Pojďte se inspirovat základní „ideologií“ jubilanta, její vizí a posláním.

Vizí APQC není nic menšího, než

„Změnit svět zmocňováním organizací ke zvyšování produktivity, učení a ostření konkurenční hrany.“

Posláním Amerického centra produktivity a kvality je:

„Pomáhat organizacím ve světě zlepšovat produktivitu a kvalitu:

 • objevováním efektivních metod zlepšování,
 • rozšiřováním znalostí a
 • vzájemným propojováním jednotlivců a znalostí, které potřebují ke zlepšení.“

Pro mě osobně je to inspirující, blízké z části i mému pojetí poslání – propojovat myšlenky, lidi a znalosti a ukazovat širší souvislosti na cestě jednotlivců i organizací.

Co pro vás?

Zakladatelem APQC se stal C. Jackson “Jack” Grayson (na obrázku č. 1 v článku). V roce 1990 o něm časopis Business Week napsal: „Jen málo jednotlivců Američanů, pokud vůbec někdo, udělali za posledních 20 let více pro to, aby utvářeli ekonomickou budoucnost země k lepšímu.“ Příběh tohoto tvrzení je historií APQC.

(Zdroj: web APQC)

Obr. 1 – Jack Grayson, zakladatel APQC, se dne oslav 40. výročí založení (17.11.2017) nedočkal. Zemřel 4. května 2017 ve věku nedožitých 94 let.

Zdroj: Wikipedia

Rámec klasifikace procesů

Jednou z aktivit APQC je práce na utváření, aktualizaci a sdílení obecného rámce, který pomáhá organizacím zorientovat se a sjednotit své pohledy na procesy a jejich vrstvení a hierarchii. Mám na mysli PCF – Process Classification Framework. Své si z něj jistě vezmou i jednotlivci vůči vlastnímu osobnímu životu a rozvoji.

PCF můžeme chápat jako procesní model (zúročení zkušeností s benchmarkingem a studiem nejlepších praktik v mnoha organizacích). Nabízí jednotný slovník (či sjednocení slovníku) v procesech a procesním řízení. Na utvářeni rámce se podílí tisíce organizací již více než 20 let.

V současné době se klasifikační rámec opírá o šest kategorií provozních procesů (obr. 2). Aktualizováno (8/2019) pro verzi 7.2.1:

 • 1.0 – Vypracování vize a strategie
 • 2.0 – Vyvíjení a řízení výrobků a služeb
 • 3.0 – Uvádění na trh a prodej produktů a služeb
 • 4.0 – Dodávání fyzických produktů
 • 5.0 – Poskytování služeb
 • 6.0 – Řízení služeb pro zákazníky

Vše podporuje následujících sedm procesních kategorií řídících a podpůrných procesů (obr. 2).

 • 7.0 – Rozvíjení a řízení lidského kapitálu
 • 8.0 – Řízení informačních technologií
 • 9.0 – Řízení finančních zdrojů
 • 10.0 – Získávání, budování a správa aktiv (majetku)
 • 11.0 – Řízení organizačních rizik, shody, nápravných opatření a odolnosti
 • 12.0 – Řízení vnějších vztahů
 • 13.0 – Vývoj a řízení způsobilostí pro podnikání

Díky desetinnému třídění jsou kategorie procesů (představují nejvyšší úroveň procesů) rozděleny dále do

 • procesních kategorií
 • procesních skupin
 • procesů

a dále pak do

 • aktivit/činností
 • úkolů

Příkladem je třeba kategorie procesů 11.0 a ukázka „rozpadu“ až k jednomu z úkolů v rámci této procesní kategorie.

 • 11.0 (kategorie procesů) – Řízení organizačních rizik, dodržování předpisů, environmentální prevence a náprava, odolnost
 • 11.1 (skupina procesů) – Řízení podnikových rizik
 • 11.1.4 (proces) – Řízení rizik podnikatelských jednotek a funkcí
 • 11.1.4.3 (činnost v procesu) – Vytváření plánů na zmírnění rizik
 • 11.1.4.3.1 (úkol) – Hodnocení adekvátnosti pojištění

Do toho!

Proč tedy vymýšlet vymyšlené? Každá část, od procesní kategorie, až po úkol má svůj jedinečný číselný kód pro identifikaci.

Rámec doprovází otevřená „databáze“ měřítek por jednotlivé úrovně procesů. APQC utváří procesní rámce pro specifická odvětví (např. pro spotřební zboží, automobilový průmysl, letecký a obranný průmysl, energetiku atd.). Inspiromat pro manažery v podnicích, včetně procesních manažerů, manažerů kvality, stratégů, vlastníků procesů apod. je rozsáhlý.

PCF jde nad rámec „nástrojů“, jakými jsou např. Porterův model hodnotového řetězce, procesní pojetí v systémech managementu kvality dle ISO 9001 nebo modelu excelence EFQM.

Ve své konzultační a lektorské praxi s Rámcem pro klasifikaci procesu počítám, pracuji s ním a snažím se k jeho adaptaci přivést manažery v organizacích. Vše v závislosti na hloubce a šíři práce s procesy či procesním myšlením. Nechte se inspirovat i vy. Nemůžete nic ztratit, pouze získat.

„Předtím, než řeknete, že něco nejde, ZKUSTE TO!“ (Sakichi Toyoda)

Obr. 2 – Rámec klasifikace procesů (Process Classification Framework) z dílny APQC. Přehled kategorií procesů, verze 7.05. (Aktualizace 8/2019 – nyní už je k dispozici verze 7.2.1)

Zdroj: vlastní zpracování dle American Productivity and Quality Center

Další inspirace z APQC

APQC provádí výzkum zaměřený na objevování a dokumentování obchodních praktik světové úrovně, sdílení osvědčených metod a postupů a pomoc organizacím po celém světě při jejich přizpůsobování.

Výzkumy zahrnují benchmarkingové studie a zákaznický benchmarking na míru. V ČR kvalitní benchmarkingové nástroje chybí. V letech 2004-2006, pak ještě v jiné souvislosti o několik let později, jsem se podílel s dalšími poradci, ve spolupráci s agenturou CzechInvest na vytvoření, přizpůsobení a pilotním ověření metodiky, uplatňované v Evropě, tzv. BenchmarkIndex. Díky politickým vlivům nedošlo k naplnění a ostrému spuštění. Metodika je k dispozici, ale ne v české verzi a českém prostředí.

Zůstává (podle mých současných znalostí) pouze možnost benchmarkingu inovační výkonnosti v projektu IMP3rove, na němž jsem se v minulosti rovněž podílel (napište si o brožuru s 50 případovými studiemi, které obsahují i české příklady). Oproti popularitě v USA u nás sféra benchmarkingu a nejlepších praktik (snad kromě interního pojetí) poměrně skomírá.

APQC věnuje také stálou péči teorii i praxi managementu znalostí. Vlna „knowledge managementu“ s ve světě vzedmula před koncem a na přelomu století. Podlehl jsem ji při psaní své závěrečné práce ve studiu MBA. Poté byla následována vlnou zájmu o standardizaci nehmotných aktiv a intelektuálního kapitálu. V mnohém zůstalo v rovině výzkumu, akademické práce a pouze dílčích implementací. V době, kdy jsem byl angažován na akademické půdě jsem se dotkl i této problematiky. Podmínky pro praktickou implementaci byly velmi omezené a téma nebylo ani jako příliš praktické a aktuální vnímáno.

V APQC existuje řada implementačních a dalších případových studií., APQC se snaží uchopit management znalostí vlastní metodikou, výzkumy, experty a vymyká se u nás implementovanému pojetí členských organizací (vč. ČSJ), Hospodářské komory apod.), které zprostředkovávají, vzdělávají, ale nevedou vlastní výzkum či expertní týmy pro konkrétní tématickou pomoc, např, v managementu znalostí či podobných tématech. Pravděpodobně z důvodu malé poptávky.

V těchto i dalších případech (např. publikační činnost týmu APQC), je toto „centrum“ a jeho know-how inspirací.

 

E-book ZDARMA

Vše nejlepší!

40 let, to je zralý věk a vrchol v lidském životě. APQC není kometa, která by zazářila, objevila se a zmizela. Je to stálice, metodická opora, inspirátor a partner mnoha organizací i jednotlivců. Přeji Americkému centru řadu dalších zajímavých nápadů, hodně inspirace a kreativity celému týmu. Prostě „Best wishes!“

K propojování myšlenek a inspirací, jejichž je APQC (ale i EFQM) součástí, se budu na blogu vracet. Směřování k excelenci je součástí mých Cest – jak pro jednotlivce, tak pro organizace. Zkuste se i vy potkat s některými výstupy APQC, Řadu z toho můžete otestovat jako nečlenové, můžete se stát i členy. Přinejmenším Rámec klasifikace procesů za to mnohým organizacím, firmám a podnikům jistě stojí.

Ostatně:

 • Jak řešíte své vlastní procesy? Jaký je váš oblíbený přístup a metodika?
 • Jaký je váš osobní procesní management?
 • Už jste se s APQC dříve „potkali“?

Dejte vědět, komentáře a kontakty jsou tu pro vás.

Kontaktuje mě

7 + 1 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Zvyšování produktivity a kvality je závod bez cílové čáry. Budoucnost vaší organizace bude předurčena tím, jak dobře a jak rychle se učíte, přizpůsobujete a zlepšujete.“

(Jack Grayson, zakladatel APQC)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma procesů, nástrojů produktivity nebo systémové kvality či excelence zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Rámec pro klasifikaci procesů (PCF) - e-book

Rámec APQC pro klasifikaci procesů!

V češtině, 13 procesních kategorií, 72 procesních skupin, 328 procesů.

Více informací zde.

You have Successfully Subscribed!

Share This