V marketingu jsou 4P spojována s tzv. marketingovým mixem. „Péčka“ v roce 1960 vytvořil E. Jerome McCarthy (1928-2015). Marketingový mix je koncept, který pomáhá podnikům a obchodníkům definovat nabídku produktu nebo značky. V originální podobě bral v úvahu čtyři prvky, začínající v angličtině písmenem P.

Slovní hříčky jsou populární, přispívají k lepšímu zapamatování.

Pojďme prohovořit problematiku propagace pomocí pěti pé plus poznámek, připomínajících příslušné přidané prvky, pro provozovatele KOUČOVÁNÍ při pití plnohodnotného presa.

4P + 3P

 • Product – Produkt (výrobek, služba) by měl uspokojit požadavky, potřeby a očekávání zákazníků.
 • Place – Produkt by měl být dostupný na místě, kde jej zákazníci nejsnáze najdou a mohou koupit. (V roce 1960 ještě neexistoval Internet, e-commerce apod.) Distribuce na místo, které by vyhovovalo zákazníkovi hrála důležitou roli. Do hry stále více vstupovala logistika.
 • Price – Produkt by měl představovat pro zákazníky svou cenou dobrou hodnotu za peníze, které vynaloží. Neznamená to, aby byl nezbytně nejlevnější. Jedním z hlavních principů marketingové koncepce totiž je, že zákazníci většinou rádi zaplatí o něco víc za to, co pro ně opravdu dobře funguje. Je to trochu komplikovanější u služby, která se často spotřebovává zároveň s jejím dodáváním.
 • Promotion – Reklama, P.R. (Public Relations), podpora prodeje, osobní prodej a v poslední době sociální média jsou klíčovými komunikačními nástroji. Ty by měly být (důmyslně) použity, aby se zpráva ohledně produktu, ceny a místa prodeje dostala ke správnému publiku, způsobem, který chtějí nejraději slyšet, informativním a apelujícím na jejich emoce.

V současnosti je více akceptován přístup s dalšími 3P, přičemž někteří teoretici marketingu jdou ještě dále (např. Productivity).

 • People – Lidé jsou těmi, na nichž závisí úspěch či neúspěch nabízených produktů a služeb. Zvláště ve službách jsou v „první linii“.
 • Processes – Procesy představují postup, jak jsou produkty a služby dodávány zákazníkovi, který je platí.
 • Physical Evidence – Také většina služeb, byť vypadají „nehmotně“, v sobě nese známku fyzického důkazu (dokumenty, prostředí…).

Marketing označuje všechny činnosti, procesy, snahy a metody prezentování, propagování, prodeje služeb nebo produktů firmy. Předmětem marketingu je také usměrňování a aktivní ovlivňování nabídky firmy. Marketing musí umět správně rozpoznat a poznat současné, ale zejména budoucí potřeby trhu, přesněji konkrétních skupin zákazníků.“

(Zdroj: ManagementMania)

Obr. 1 – Káva, ne s koučem, ale s ubrouskem (na něj se zapisují nápady).

Zdroj: Pexels

7P – koučování a Káva s koučem

Produktem (Product), který kouč (včetně mě) nabízí je koučování. Je to služba, dodávaná koučem/kouči (People) ve formě strukturovaného procesu/postupu. Proces (Process) a postup koučování je to, co dělá koučování koučováním a v čem by měl dobrý kouč vynikat. Někdy je tento proces mylně (a záměrně) zjednodušován a eliminován na pouhé kladení otázek. Koučování ovšem není žádný výslech. Dobré (silné) otázky v něm mají nezastupitelné místo, ale vedu-li s někým rozhovor způsobem, že se jej neustále vyptávám, není to koučování.

Koučování se obvykle odehrává na nějakém vhodně zvoleném místě (Place). To může být předmětem experimentů (a marketingu) podle povahy kouče a klientů, cíle koučování (venku, vevnitř), dostupnosti, časových možností apod. Mezi kouči se vžil pro stabilní místo ke koučování pojem koučovna. V koučovně se služba „spotřebovává“.  Např. v projektu Káva s koučem jsem zvolil místo, kde lze v klidu posedět, hovořit spolu a dát si (nejen) kávu. Jedna služba (koučování), může být doplněna dalšími službami a produkty (nápoje, jídlo, služba obsluhy…). Projekt Káva s koučem je sám o sobě osvětou a propagací (Promotion) profese koučování a její oslavou během Mezinárodního týdne koučování (ICW 2016). Z názvu projektu a akce vyplývá i cena (Price). Cenou za „ochutnávku“ koučování je šálek kávy nebo čaje pro kouče. Jde o symbolické srovnání toho, že většina lidí ví, jak chutná káva, ale neví, jak „chutná“ koučování. Komerční cena obvyklého koučování záleží na řadě faktorů a její stanovení je individuální a marketingovou výzvou pro každého kouče (je to mix mnoha faktorů „P“ i jiných).

Pokud jde o fyzický důkaz (Physical Evidence), nabízí se v koučování celá řada „výtvorů“ – obrázky, konfigurace předmětů, fotografie, zápisy/poznámky, akční plány, vyplněné dotazníky, karty apod. Podle míry kreativity a užitečnosti pro proces koučování. Opět však platí, že cílem není vyrobit/vytvořit fyzický výtvor, ale to, aby koučovaný klient dospěl k (sebe)poznání, reflexi, závěru, cíli, užitku, dalšímu kroku, který potřebuje a chce udělat v řešené záležitosti atd. Tento „nehmotný“ závěr se může posléze činem proměnit v důkaz ve fyzické realitě.

 

Prima. Pojďme postupně prohlédnout pět příležitostných perspektiv pro použití písmene „pé“, přibližující proces povídání, popř. prožívání podstaty při příjemném KOUČOVÁNÍ. Platí? Poučování pošleme pryč. Proč? Protože potřebujeme posilovat potenciál. Preferuji „po proudu“.

Prrr!

5P koučování (na Cestě SRDCE)

„Péčka“ v předešlých marketingových odstavcích se opírají o slova v angličtině. Odhlédnu-li od sofistikované disciplíny, jakou je marketing, vidím při koučování a v koučování pět důležitých faktorů – 5P. Vycházejí z česky znějících slov.

Perspektiva

(Proces) koučování umožní klientovi (po)odhalit různé perspektivy a úhly pohledu při nazírání na záležitost, kterou v koučování řeší. Je to efekt dobrého koučování. Odhalit svěží perspektivy, perspektivy, které nejsou příliš vědomé, perspektivy spíše z pozitivní stránky (sami býváme většinou pesimisté, k podpoře pesimismu kouče nepotřebujeme). Rozšiřování perspektiv jde ruku v ruce s rozšiřováním vědomí možností, které máme. Cesta SRDCE pracuje na Sebe-vědomí, uvědomění si perspektiv, z nichž můžete mít Radost, stejně jako ze samotného si jejich uvědomění. Perspektivy nově osvětlí vaše Dary a talenty. (Sebe)vědomí perspektiv přináší i výzvu – jak se v nich neztratit a „neutopit“, jak si vybrat tu, která je v dané chvíli vhodná, aby nebyla narušena vaše vnitřní Celistvost. Na druhé straně dávají různorodé perspektivy příležitost uvědomit si širší rozměr Celistvosti jako součásti něčeho, co je větší než my, co nás přesahuje. Vědomí možností a perspektiv každopádně nabíjí, dodává Elán a energii, motivuje a povzbuzuje.

Potenciál

Představuje vědomí si možností, které máme. V osobním rozvoji se stalo klišé „rozvíjet potenciál“ (přitom je to podstata koučinku), nelimitovat sami sebe. Jim Rohn říkával, že strom sám sebe neomezuje tím, že by si řekl: „Dorostu do 280 cm a dost“. Umíte si představit topoly, smrky nebo třeba jedle, kdyby se takto omezovaly? jaké by to byly lesy a aleje, které by nás obklopovaly. Kouč pracuje při koučování s klientem na uvědomění si možností a potenciálu. Z pohledu SRDCE na tom, aby se potenciál stal pro koučovaného Sebe-uvědomělým, opět k jeho Radosti a možnému zužitkování Darů, k podpoře Celistvosti (integrity) a zapálení vnitřního ohně Elánu a nadšení pro využití tohoto potenciálu. Ne ze dne na den či z minuty na minutu. Postupně, krok PO KROKu.

Přístup

Koučování sází na uznání hodnoty každého jednotlivce, na pozitivní jádro jeho záměru a konání a na etiku koučování. Není to direktivní, ani manipulativní styl práce. Svým přístupem kouč vytváří (časo)prostor pro klienta a jeho úvahy, zamyšlení, reflexi, otázky a odpovědi. je to přístup, kdy „práci“ odvádí kouč (pokud jde o proces) a zejména koučovaný klient. Díky koučovacímu procesu je klient podporován v Sebe-vědomí, Radosti z objevů a aha momentů, uplatnění svých Darů, rovnováze a Celistvosti i Elánu pro uskutečnění cílů a kroků, vedoucích k jejich naplnění.

Pokrok

Kroky jeden po druhém, krok za krokem, krok PO KROKu. Obvykle se koučování neomezuje pouze na jedno „sezení“. Není to zázračná seance na jedno kliknutí. Koučovací přístup, nahlížení perspektiv a práce s potenciálem, mají-li být plodné a přinést ovoce může vyžadovat čas. Čím delší, tím je důležitější aby si klient pro sebe-uvědomil (Sebe-vědomí) svůj pokrok na cestě za změnou, za tím, co je jeho cílem. Pokrok přináší Radost z postupu, ukázku a důkazy že využití Darů a talentů (silných stránek) má smysl. Vědomí smyslu přispívá k Celistvosti a přiživuje a sytí Elán, důležitou přísadu na cestě za cílem. Elán k tomu, aby koučovaný vytrval, elán k překonávání obtíží, elán k učinění prvního kroku nebo kroku posledního, těsně před dosažením cílem. Koučování v takovém případě je provázením na Cestě. Konkrétně na Cestě SRDCE.

Příběh

Kráčíte-li po této cestě, prožíváte a „píšete“ příběh. Je to příběh SRDCE, příběh klienta i příběh kouče. Jedinečný, nezaměnitelný. Koučování není forma na bábovičku, která je vždy stejná. Uvědomit si svůj příběh posiluje. Je to velký „aha efekt“ moudrosti, poučení, Sebe-vědomí, Radosti, Darů. Celistvosti a Elánu. Kdoví, třeba takový příběh začneme prožívat a psát spolu. Ochutnejte Kávu s koučem a uvidíte…

Pojďme ten Příběh prožít společně!

Spolupráce, která má smysl...

…a 5P! Perspektivu. Potenciál. Přístup. Pokrok. Příběh.

Perspektiva

Hledáte svěží PERSPEKTIVY, nové pohledy na příležitosti a výzvy?

Potenciál

Toužíte se otevřít novým možnostem a POTENCIÁLU?

Přístup

Ceníte si uznalého PŘÍSTUPU a spolupráce?

Pokrok

Jste připraveni věnovat čas a energii reálné změně a POKROKU?

Příběh

 

 

Pojďte prožít PŘÍBĚH vlastní Cesty!

 

 

Jak se to má jmenovat?

Čaj s koučem může probíhat v čajovně-koučovně. Káva s koučem by měla probíhat v kavárně-koučárně. ????

Proto na závěr odlehčená otázka pro komentáře. Pojďme si hrát se slůvky. Jaký je vhodný název pro místo, kde probíhá koučování?

 • Koučárna
 • Koučelna
 • Koučovna
 • Koučnice
 • Koučovatelna
 • … váš návrh?

Ostatně, kde máte své vlastní oblíbené místo pro reflexi a (sebe)koučování? Když si tak přemýšlíte, děláte to s šálkem dobré kávy v ruce?

 

Tip na knihu:

 • ROAM, D. Nápady na ubrousku. Řešte problémy a prezentujte myšlenky pomocí obrázků. Brno: Jan Melvil Publishing, 2009. 287 s. ISBN 978-80-903-912-9-1.

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Kontaktuje mě

9 + 11 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Lidé nekupují, co děláte, kupují, proč to děláte.“

(Simon Sinek)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma koučování zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This