Glosář vybraných pojmů z webu LF

V článcích a na webu používám pojmy a termíny, které mohou být chápány různě. Nehledám v nich jedinou pravdu. Co (pro mě) tyto vybrané pojmy znamenají, najdete v následujícím, průběžně doplňovaném a aktualizovaném glosáři, seřazeném podle abecedy.

Disrupce

Disrupce (angl. disruption) obvykle znamená přerušení obvyklého způsobu, jak systém, proces nebo událost funguje. Vykořeňuje a mění způsob, jakým myslíme, chováme se, podnikáme, učíme se a každodenně fungujeme.

Disrupce (jako skoková či nespojitá inovace) vytěsňuje stávající trh, odvětví nebo technologie a produkuje něco nového, efektivnějšího a užitečného. Klasické Schumpeterovo pojetí považovalo inovaci za „kreativní destrukci“. Disrupce je zároveň destruktivní a kreativní.

Pojem disrupce se ve zvýšené míře objevuje s nástupem digitalizace a rozvojem technologií Průmyslu 4.0 jako „digitální disrupce“. Proto hraje důležitou roli v přemýšlení o digitálních strategiích a rozvoji agilních přístupů, nejen operativních a provozních, ale i strategických.

ISO 9001:2015

(Poznámka k tomuto tématu je osobní a určitě není oficiálním výkladem zmíněného standardu a jeho doplňku pro automobilní průmysl).

ISO 9001:2015 je mezinárodní norma, která je jedním ze základů budování systému řízení kvality v organizacích. Nahradila vydání normy z roku 2008. Jejím cílem je poskytnout firmám a organizacím jednotné, obecně použitelné požadavky, doporučení a svolení, aby tyto mohly prokázat:

 • trvalé poskytování produktů a služeb v souladu s požadavky zákazníků,
 • zvyšovat spokojenost interních i externích zákazníků,
 • zajistit shodu s aplikovanými požadavky zákonů a předpisů.

Teoreticky zde není nic, na co by musela ve fungujícím tržním prostředí existovat mezinárodní norma. Prakticky jde o obrovské hnutí (a byznys), které oproti proklamovanému cíli pro mnoho firem zavádí administrativní postupy, způsobuje dvojkolejnost a vyvolává náklady. Do rukou zákazníků (především externích) pak vkládá pověstnou „hůl“, kterou si najde každý „kdo chce psa bít“.

Norma se opírá o PDCA cyklus (Plan-Do-Check-Act) a další zásady a také o vnitřní model, který má svou dobrou logiku, posilující v nejnovější verzi dokonce i strategické myšlení. Existuje zde mnoho inspirativních prvků, které by však pro firmy a jejich manažery měly být samozřejmostí.

Daleko náročnější je nadstavba této normy pro dodavatele automobilového průmyslu, která je z dílny (pro mě) lobbystické skupiny AIAG (Automotive International Action Group) a má název IATF 16949:2016 (náhrada oborové normy automobilního průmyslu ISO TS 16949:2009).

Osobně zastávám (idealistický) názor v duchu Clause Mollera, že osobní kvalita je základem veškeré další kvality. Bez ní selhávají i tyto systémy kvality. Proto usiluji o to, inspirovat lidi k osobní kvalitě, ale také o to, dívat se na podobné systémy strategicky, ne izolovaně a využít to pozitivní, co nabízí – provázané modely a vnitřní (selskou) logiku, občas zabalenou do formálního a nesrozumitelného jazyka a nadstavbou „certifikací“, bez možnosti agilních přístupů, individualizace (systém kvality je sice obecný, ale nezohledňuje proto různá specifika, zejména jeho IATF verze) a dávající do rukou zákazníků obrovskou moc, která může být a je zneužívána.

Domnívám se, že při fungujících systémech managementu kvality (a „kvality managementu“, jak zní oblíbené klišé) nedočkali afér jako byla „Dieselgate“ apod. tedy u těch, kteří jsou sami iniciátoři a spolutvůrci podobných norem a specifikací požadavků, jako zákazníci s mimořádnou vyjednávací silou.

Management

Management (řízení) je proces vytváření a udržování prostředí, v němž lidé (jednotlivci, ve skupinách či týmech) dosahují individuálních a skupinových/organizačních cílů. Na jakékoliv úrovni (osobní, liniové, vrcholové) zahrnuje systémové funkce. Ty musí v různé míře intenzity a objemu, nejlépe vědomě zvládnout každý, kdo řídí, top manažer i mistr ve výrobě nebo vedoucí týmu. Jsou to

 • plánování
 • organizování
 • vedení
 • kontrolování

Nedílnou součástí každého procesu řízení je koordinování činností a komunikace (dovnitř i ven). Domnívám se, že plánovat, organizovat i kontrolovat lze „digitálně“. Díky umělé inteligenci existují i „digitální manažeři“. Ovšem vedení lidí s empatií, kreativitou a zpětnou vazbou snad zůstane výsadou člověka.

Takto pojatý proces řízení platí na osobní úrovni (osobní řízení, self-management) i v manažerském světě organizací (firem, podniků a institucí).

Z jiného úhlu pohledu můžeme na management nahlížet jako na úroveň řízení (nikoliv proces) a skupinu lidí v manažerských pozicích. Pro skupinu top manažerů, zejména v korporátním prostředí, kteří jsou v „C“ pozici (angl. Chief … Officer) se v angličtině ustálil výraz „C-suite“.

Osobní lídrovství

Lídrovství je ve své podstatě o porozumění a zvládnutí naší vlastní vnitřní zkušenosti.

Pojetí osobního lídrovství (vůdcovství) se nevztahuje k formální, ani neformální organizační struktuře. Osobní lídr vede sebe sama na cestě rovnováhy mysli, ducha a těla. Vědomě následuje své vnitřní volání (vnitřní hlas) a nastoluje osobní vizi, která se promítá do jeho osobních, organizačních a společenských vztahů, vazeb, zapojení a závazků, kterým se chce oddat, aby vyslyšel svůj vnitřní hlas a naplnil osobní vizi a poslání. Osobní lídrovství je životní přístup a stav, kdy si toto vše uvědomujeme.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je trend, „nálepka“ iniciativy, která se snaží brát v úvahu významné pronikání digitalizace, automatizace, robotizace a výměny dat (kybernetických systémů) do výrobních technologií a života podniků.

Zároveň je to analogie, která pojmenovává tento trend (a v určitém smyslu i módní vlnu) jako „4. průmyslovou revoluci“. Iniciativy se chápou i politické a byrokratické instituce, včetně České republiky. MPO vytvořilo brožuru Iniciativa Průmysl 4.0 (233 stran) s cílem „ukázat možné směry vývoje a nastínit opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale též pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny.“ Tato brožura byla vydána i knižně.

Trend jistě vyvolá mnoho kontroverzí a konfliktů díky různorodému chápání. Vznikají proto různorodé platformy, organizují se konference, workshopy.

Kvarteto pro průmysl 4.0

SRDCE

SRDCE je všeobecný symbol zdraví, lásky, otevřenosti a dobra. Používám SRDCE jako akronym, který (podle mého názoru) vyjadřuje a charakterizuje podstatné přísady naplněného a šťastného života.

 • Sebe-vědomí je plné uvědomění a uvědomování si své vlastní existence a svého jednání v daném okamžiku. Vědomí si sebe sama.

 • Radost je stav mysli a vnitřního počasí vyplývající z uvědomování si sebe sama, nezávisle na vnějších okolnostech a podmínkách.

 • Dary jsou našimi talenty, které jsme dostali do vínku, abychom o ně pečovali, rozvíjeli je a synergicky, nesobecky je využívali k užitku svému a druhých.

 • Celistvost je uvědomění si své individuality nejen v jednotě těla, mysli a ducha, ale také v širší jednotě s něčím, co nás přesahuje (ať to individuálně vnímáme a nazýváme jakkoliv).

 • Elán je výslednicí jednotlivých prvků SRDCE a dodává energii k dalším krokům.

Je užitečné v sobě tyto přísady rozpoznat, (znovu)objevit je, pěstovat a rozvíjet je. K tomu slouží Cesta SRDCE.

Strategie

Osobně mi nejvíce vyhovuje přizpůsobená následující definice:

Strategie dlouhodobě určuje směr a rozsah aktivit organizace. V ideálním případě přizpůsobuje zdroje organizace měnícímu se prostředí v němž organizace působí, trhům, zákazníkům a očekáváním zainteresovaných stran.

Novější pojetí Scholesovy a Johnsonovy definice strategie je následující:

Strategie je dlouhodobý směr a rámec organizace, která dosahuje výhody v měnícím se prostředí, skrze konfiguraci zdrojů a způsobilostí, s cílem naplnit očekávání zainteresovaných stran. (Johnson, Scholes, Whittington, 2008)

10 důvodů pro strategii

Buďte úspěšní!

Zlepšete lídrovství!

Zvládněte změnu!

ZMAPUJTE SI ZAINTERESOVANÉ STRANY

Kritéria hodnocení, postupy, tipy a desatero k lepší práci a komunikaci se zainteresovanými. ZDARMA E-BOOK (44 stran) s pracovními listy, dodatkem pro koučování a přístupem k doplňkové prezentaci.

You have Successfully Subscribed!

Share This