Při seminářích, výuce, rozhovorech s druhými a podobných příležitostech bývám překvapen, když si myslím, že „nesu dříví do lesa“ a ono tomu tak není. To znamená že vysvětluji či hovořím o něčem, co je (podle mě) notoricky známé. Občas tomu bývá naopak. „Novinka“ (z mého pohledu) je auditoriu známá, tzn. že nesu dříví někam, kde jsem netušil, že už les je.  Nevím, která situace nastane, čtete-li tento článek.

Rostete? Podporujete svůj osobní růst a rozvoj? Mám pro vás takové „turbo 4×4“ – čtyři modely, které lze ztvárnit prostřednictvím matice o čtyřech (2×2) polích. Dohromady celkem 16 scén, v nichž si můžete položit (a zodpovědět!) užitečné otázky.

Matice jsou jedním z efektivních a přitom jednoduchých nástrojů přemýšlení o možnostech, variantách, různých úhlech pohledu apod. Jsou nástrojem vizualizace dvou parametrů. Několik příkladů k využití pro osobní růst najdete v článku.

Garantovaný růst

Česky by to znělo asi jako CRMV, možná VRMS, každopádně by to nebylo moc „znělé“. O čem je řeč? Přece GROW – zkratka pro Goals, Reality, Options a Will (Cíle, Realita, Možnosti a Vůle). GROW v angličtině znamená růst. Model tohoto růstu zpopularizoval John Whitemore, jeden z duchovních otců novodobého koučování. Primárně nejde o klasickou matici, já však maticový „zápis“ rád (např. na workshopech) používám. GROW model reprezentuje čtyři kroky, které vás k růstu mohou přivést, pokud se snažíte uvědomit a porozumět…

 • …svým vlastním aspiracím, které vás povedou ke stanovení inspirujících a vyzývajících, lákavých cílů (o dalším akronymu – SMART – raději (v tuto chvíli) opravdu psát nebudu).

 • …své současné situaci a své víře či přesvědčením, která vám (vezmete-li v úvahu i zbylé tři maticové modely z tohoto článku) ukáže odrazový můstek a váš výchozí bod na cestě (změny, růstu), na níž se chcete vydat.

 • …svým možnostem, zdrojům, směrům, které jsou před vámi otevřené, abyste mohli jeden z nich zvolit… a vykročit.

 • …svou vůli, motivaci a chuť udělat a první krok a vydat se zvoleným směrem na Cestu (W je v modelu GROW barometrem úspěchu pro dosažení vašeho záměru).

GROW model je východiskem koučovacího procesu. Je pochopitelný, uchopitelný, nezávislý na věku a pohlaví, podporuje uvědomění, přijetí odpovědnosti, dynamiku a pokrok, protože PO prvním KROKu nasleduje další krok, a pak další…

„Kde jsi?“„Kam chceš dojít?“ a „Jakou cestou se tam chceš vydat?“ – to zní jako „otřepané“ fráze a otázky. Udělat první (a poslední) krok bývá nejobtížnější. Proto stačí jen PMK – První Malý Krok. Někdy je to lepší, než chtít si obout pověstné „sedmimílové boty“.

Tak vzhůru do uvažování a zapisování. Stačí vám na to papír A4, přeložit jej na výšku a na šířku, udělat si soukromý brainstorming a zapisovat odpovědi do příslušného ze vzniklých čtyř polí.

„Hlavní výhodou turbodmychadel je významný nárůst výkonu motoru.“

(Zdroj: Wikipedie)

E-book ZDARMA

Obr. 1 – GROW model jako matice obvykle zobrazován nebývá, ale svými čtyřmi stupni úvah k tomu vybízí.

Zdroj: vlastní zpracování dle Johna Whitemora

„My Sweet SWOT“

Stejně jako je v koučování znám GROW model, mezi stratégy je používán (správně i zkratkovitě) „starý dobrý“ model SWOT. V poctivém procesu strategické analýzy se SWOT opírá o poznání a zjištění dat a faktů, které organizaci pomohou identifikovat vnitřní silné s slabé stránky (klíčové způsobilosti) a příležitosti a hrozby, vyplývající z vnějšího prostředí (klíčové faktory úspěchu).
 
Pro osobní využití postačí „zkratkovitá“ metoda vytvoření a „vyplnění“ matice na základě reflexe a otázek, pokud respektují „filozofii“ SWOT.
 • Silné stránky (Strengths) představují např. vaše silné charakterové stránky, znalosti, dovednosti, zkušenosti, vhodná přesvědčení, návyky které máte zvládnuté a můžete se o ně opřít. Pozor abyste se u toho příliš necenzurovali. Někdy i zdánlivé maličkosti utváří rozdíl.
 • Slabiny (Weaknesses) jsou interní „věci“, které vám naopak oporu neposkytují, v nichž vnímáte svou nezpůsobilost, nezralost a slabinu, jak vyjadřuje podstata tohoto kvadrantu.
 • Příležitosti (Opportunities) znamenají šance, které pro vaše záměry a vnímání nabízí okolní vnější prostředí a to, co se v něm odehrává (v přírodě, v ekonomice, v politice, v technologiích, v legislativě, v životním prostředí…). Využít svých silných stránek, abyste se mohli chopit příležitostí, které vnímáte, to je to nejlepší, so pro sebe a své okolí a blízké můžete udělat.
 • Hrozby (Threads) jsou naopak z vnějšího prostředí vnímané bariéry, překážky, prostě vše co ohrožuje dosažení vašich záměrů a cílů.

Promyšleně zpracovaná SWOT se stává SWAT (Special Weapons And Tactics, jednotka rychlého nasazení v USA), tedy „speciální zbraní a taktikou“ v rukou každého, kdo pracuje na svém rozvoji či chce zvládnout změnu.

Obr. 2 – SWOT matice je naopak klasický „kvadrantový nástroj“. Měl by být výsledkem strategické analýzy.

Zdroj: vlastní zpracování

Plamen vnitřního zápalu

Být na cestě za svými cíli, sny, aspiracemi, vizí a vstříc své budoucnosti, to chce (mimo jiné) dostatek motivace a vnitřní zápal. Uvědomění si, z jakých drobných plamínků je sycen oheň ve vás, který váš žene vpřed, nabízí „model“ Stephena R. Coveyho, jednoho z mých učitelů. Autor (všeobecně známé?) knihy „Sedm návyků“ skutečně efeketivních lidí, rozdělil naše lidské potřeby do čtyř „škatulek“.

 • Žít – tato oblast reprezentuje „fyzické“ potřeby, které se týkají zdraví, majetku, financí a podobně. Naše doba, reklama, média a další „zainteresované strany“ nás k těmto potřebám a honbě za jejich naplněním ženou hlava nehlava.
 • Milovat – potřeby „sociální“ jsou o vztazích, lásce, péči vzájemné důvěře. V rodině, na pracovišti, s kolegy a přáteli… Je dobré si podle mě uvědomit, že „lajk“ na sociální síti tuto oblast potřeb naplní jen ztěží.
 • Poznávat – potřeby poznání jsou našimi „mentálními“ potřebami učit se, duševně zrát a růst růst, poznávat nové a dosud nepoznané, objevovat, být zvídavý, stát se „lovcem aha momentů“ apod.
 • Zanechat odkaz – toto se podobá známému úsloví „zasaď strom, postav dům a zploď syna“. Je to naše vnitřní potřeba „něco“ po sobě zanechat, odkaz, který může být hmotný a finanční (zde nemám na mysli dědictví), avšak také odkaz duchovní, „otisk“ v životě a srdcích druhých lidí. Netýká se to jen celebrit zachycených na filmových pásech nebo spisovatelů, kteří se mohou pochlubit svými bestsellery.

Není obtížné pochopit že vnitřní zápal (the fire within) zažehnete, když křísnete najednou všemi čtyřmi (stavebními) kameny. Je to však obtížný žonglérský výkon.

Byť na první pohled nejsou matice nikterak sofistikovaným „nástrojem“ (a to je dobře), hodí se do dnešní doby rychlosti, zkratek, jednoduchých schémat. Skvěle se vizuálně zpracovávají, „okno“ umí nakreslit každý.  Pro (sebe)koučování se tato okna hodí jako předdefinované rámce, které si vyžadují vaši pozornost a (sebe)uvědomění. Jejich „pravá“ podstata spočívá ve zvažování kombinace faktorů, které si můžeme doplnit na ose X a na ose Y. Je to případ poslední matice z tohoto „turba 4×4“ – Johariho okna.

Obr. 3 – Čtyři kruhy, které se protínají či překrývají v místě „vnitřního zápalu“. Takové bývá vizuální ztvárnění Coveyho výčtu čtyř lidských potřeb.

Zdroj: vlastní zpracování dle Stephena R. Coveyho

Johariho okno – „já“ a ti „druzí“

Johari zní japonsky, ale tato technika pro porozumění vztahům, spatřila světlo světa díky dvěma psychologům. Jedním byl Joseph Luft, druhým Harrington Ingham. Byli to Joe a Harry (džou-hary).

Tato matice kombinuje uvědomění si toho, co při vztazích s druhými ví/neví člověk sám o sobě a co o něm ví/neví druzí. Pro dobré vzájemné vztahy a důvěru je důležité „otevírat okno„, tedy minimalizovat co je neznámé. Tím, že sdílíte informace o sobě, zmenšujete slepé okno (ostatní do vás začnou více „vidět“). Tím, že se ptáte a snažíte se získat zpětnou vazbu, jak vás vidí druzí, zmenšujete tzv. skryté okno (poznáváte objektivněji sami sebe).

Johariho okno vám dá nahlédnout do otevřenosti vašich vazeb a vztahů. Coveyho model vám pomůže uvědomit si a definovat vaše potřeby a odvozené záměry k jejich naplnění. Se SWOT si ujasníte svou aktuální situaci a východisko. Vše zúročíte, když si tato uvědomění vnesete do procesu růstu – GROW, v jeho jednotlivých krocích.

Uvidíte, že to projasní vaše SRDCE – potřebujete k tomu Sebe-uvědomění, když to zvládnete, budete mít Radost, že jste si vyjasnili odpovědi, získáte inspiraci, jak uplatnit své Dary i posílíte svou Celistvost. Tak s Elánem to toho.

Obr. 4 – Jak otevřít okno? Odstraňujte to, co je skryté a slepé.

Zdroj: vlastní zpracování

Takže…

Můžete začít… (Můžete se také přihlásit na ochutnávku koučování zdarma v rámci Mezinárodního týdne koučování od 15.5. do 21.5.2017. Máte-li chuť, dejte mi vědět zde.)

Která „matice“ (z různých možných) vás kdy nejvíce oslovila a používáte ji či doporučujete? Sdílejte v komentářích nebo na Facebooku.

Doporučená literatura (z mé knihovny, na trhu jsou patrně novější vydání).

 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • WHITMORE, J. Koučování. 3. doplněné vyd. Praha: Management Press, 2011. 243 s. ISBN 978-80-7261-209-3.

Kontaktuje mě

14 + 3 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Síla spočívá v odlišnostech, nikoli v podobnostech.“

(Stephen R. Covey)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma modelů pro využití v osobním nebo organizačním životě zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This