Kouč

Jako kouč podporuji při koučování Váš rozvoj a růst skrze Vaši osobní reflexi, sebepoznání a „aha momenty“ během série rozhovorů.

V hlavní roli jste a zůstáváte Vy, to jak chápete svou vlastní jedinečnost, jakým způsobem s ní zacházíte a jak ji projevujete v životě navenek, svými činy. Jako kouč Vám pro to vytvořím bezpečný prostor. Dodržuji Etický kodex Mezinárodní federace koučů.

Libore, velice Ti děkuji za dnešní koučování v Klimkovicích. Vrátil jsem se nadšen, s pozitivní náladou i myšlenkami, s novými nápady, se sebevědomím a elánem řešit věci budoucí.

Antonín

(Opava)

Dnešní koučování mi dalo uvědomění si vlastní situace, podvědomých závislostí a vazeb a především náhled do možností, jak věci změnit a svůj život žít šťastněji a vyrovnaněji. Děkuji Liborovi!

Martina

(Frýdlant nad Ostravicí)

Co je to koučink / koučování a kdo je kouč?

Nahlédněme do oficiální definice ICF – Mezinárodní federace koučů.

 • Koučink je

partnerství s klienty v jejich v myšlenkovém a tvůrčím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.

 

 • Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etického kodexu ICF.

 • Profesionální koučovací vztah existuje, pokud koučování zahrnuje dohodu (včetně smluv), která definuje odpovědnosti každé strany.

 • Role v koučovacím vztahu: V zájmu objasnění rolí v koučovacím vztahu je často nutné rozlišovat mezi klientem a objednavatelem. Ve většině případů je klient a objednavatel jedna a tatáž osoba, a proto jsou společně označovány jako klient. Nicméně pro účely identifikace ICF tyto role definuje následujícím způsobem:

  • Klient/Koučovaný je osoba, která je koučovaná.

  • Objednavatelem/Sponzorem je subjekt (včetně jeho zástupců), platící a/nebo zajišťující koučovací služby, které mají být poskytnuty.

  • Studentem je ten, kdo se zapsal do vzdělávacího programu pro kouče nebo ten, kdo pracuje se supervizorem koučů či mentorem, aby se učil koučovací proces nebo rozšířil a rozvíjel své koučovací dovednosti.

 • Konflikt zájmů je situace, ve které má kouč značný soukromý nebo osobní zájem ovlivňovat cíl jeho oficiálních povinností jako kouče a profesionála.

Co je to mentorink a kdo je mentor?

Kromě pojmu koučování/koučink a kouč se lze setkat i s mentorinkem a mentory. Mí koučové a mentoři, Marta A. Petrášová a Zdeněk Štěpánek, napsali o mentoringu velice výstižnou knihu. V ní definují mentorink (s. 31) jako

vztah mezi dvěma lidmi, jejichž cílem je profesionální rozvoj.

Je to způsob, jak přenést informace, dovednosti a zkušenosti na učně tak, že je učeň může dobře využít a zároveň si postupně budovat sebejistotu.

V tomto smyslu je mentor (s. 31)

zkušená osobnost, která sdílí vědomosti/znalosti, zkušenost a rady s méně zkušenou osobou – učňem.

Úlohou mentora je povzbuzovat, vychovávat a podporovat, protože mentor již jednou tuto cestu prošel.

Reference:

 • PETRÁŠOVÁ, Marta, Anna, PRAUSOVÁ, Ilona, ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Mentorink, forma podpory nové generace. Praha: Portál, 2014. 152 s, ISBN 978-80-262-0625-5
Kdo je to osobní lídr?

Lídrovství je ve své podstatě o porozumění a zvládnutí naší vlastní vnitřní zkušenosti.

Pojetí osobního lídrovství (vůdcovství) se nevztahuje k formální, ani neformální organizační struktuře. Osobní lídr vede sebe sama na cestě rovnováhy mysli, ducha a těla. Vědomě následuje své vnitřní volání (vnitřní hlas) a nastoluje osobní vizi, která se promítá do jeho osobních, organizačních a společenských vztahů, vazeb, zapojení a závazků, kterým se chce oddat, aby vyslyšel svůj vnitřní hlas a naplnil osobní vizi a poslání.

Osobní lídrovství je životní přístup a stav, kdy si toto vše uvědomujeme.

Co je to Cesta SRDCE?

SRDCE je všeobecný symbol zdraví, lásky, otevřenosti a dobra. Používám SRDCE jako akronym, který (podle mého názoru) vyjadřuje a charakterizuje podstatné přísady naplněného a šťastného života.

 • Sebe-vědomí je plné uvědomění a uvědomování si své vlastní existence a svého jednání v daném okamžiku. Vědomí si sebe sama.

 • Radost je stav mysli a vnitřního počasí vyplývající z uvědomování si sebe sama, nezávisle na vnějších okolnostech a podmínkách.

 • Dary jsou našimi talenty, které jsme dostali do vínku, abychom o ně pečovali, rozvíjeli je a synergicky, nesobecky je využívali k užitku svému a druhých.

 • Celistvost je uvědomění si své individuality nejen v jednotě těla, mysli a ducha, ale také v širší jednotě s něčím, co nás přesahuje (ať to individuálně vnímáme a nazýváme jakkoliv).

 • Elán je výslednicí jednotlivých prvků SRDCE a dodává energii k dalším krokům.

Je užitečné v sobě tyto přísady rozpoznat, (znovu)objevit je, pěstovat a rozvíjet je. K tomu slouží Cesta SRDCE.

Proč to má význam a jaký to dává smysl?

To, nač člověk přijde sám, co sám objeví, vyzkoumá, zjistí, pro co se sám rozhodne, to obvykle také nejlépe přijme za své, do toho je ochoten se pustit, tomu se nejlépe učí a pamatuje. Nechat si poradit je snadnější, než na „něco“ přijít sám. V životě však nejde (jen) o to na „něco“ přijít, o „něčem“ rozhodnout, jako spíše se pak do objeveného a rozhodnutého s vervou pustit, jednat, udělat první krok, činit se ve směru naučeného, pochopeného, přijatého a rozhodnutého. V podpoře toho všeho, v podpoře jednotlivce i týmu je koučování (spolu s mentoringem) nenahraditelné.

Koučování a kouč věří člověku, jeho pozitivním záměrům, jeho potenciálu a autentičnosti.

Share This