autor: | 27.8.2018 | Knihovna, Strategie

Všichni ho máme. Většinou se má za to, že nám škodí, dokonce je našim nepřítelem. Vůbec nemá dobrou pověst. Nelze se ho však zbavit. Bude nás pronásledovat až do konce. Naše EGO.

Hraje ego roli ve strategii? Odráží se v ní stratÉGOovo EGO?

Na úrovni osobní/životní strategie beze sporu. Přijmeme-li úvahu, že osobní strategie je základem všech vašich strategií, tak se ego promítá i do organizačního života a strategií organizací.

(Nejen) naše ego ovlivňuje všechny strategie, které vědomě i nevědomě utváříme a sledujeme na svých Cestách. Důkazy poskytují různorodé (auto)biografie lidí z organizačního světa – od Tomáše Bati a jeho bratra Jana Antonína, až po legendu jménem Steve Jobs.

Bernard Marr připomíná, že, dovednost utvářet strategie ani v době robotizace, digitalizace a automatizace, (zcela) nepřevezme umělá inteligence (AI), o níž tiše předpokládáme, že nemá žádné ego. Dalo by se říci, že neexistuje strategie bez odlesku ega svého tvůrce.

StratÉGOvo EGO se do toho, co chceme a budeme dělat a dosahovat v osobním i organizačním životě, bude vždy v různé míře promítat. Do našich ambicí, úspěchu i neúspěchu. Je tedy ego stratégův přítel nebo nepřítel?

K článku (který bude na pokračování) mě inspirovala recenze knihy „Ego je váš nepřítel“ z nakladatelství Management Press, kterou jsem psal pro časopis Perspektivy kvality. Recenze vyšla v čísle 1/2018 na jaře tohoto roku. To co mě inspirovalo, byly tři fáze a postoj ega k těmto fázím, které zažíváme při realizaci našich strategií v osobním i organizačním životě – vzestup, úspěch a nezdar.

…No, přiznám se, že roli trochu hraje i ta slovní hříčka v titulku. Že by odlesk mého vlastního ega?

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Ego

Podle Sigmunda Freuda (viz. sloupec vpravo) je ego jednou ze tří složek ve struktuře naší osobnosti.

 • „Id“ (ono) je vládcem pudů, založeném na principu slasti a vášně.
 • „Superego“ (nadjá) je našim ideálem, zahrnujícím svědomí, hodnoty a morálku.
 • „Ego“ (já) je založeno na vnímání, realitě a zkušenosti. Vyvažuje to, co se děje mezi Id a Superegem. Je v sendviči mezi pudovostí a morálkou.

Vášnivec, Poctivec a Realista. To je trojka, která nás doprovází na naší Cestě.

Ego bývá považováno za naše „falešné já“. Je to zkreslovač naší reality. Pro stratégovo ego v hodnocení a posuzování výchozí situace pro strategickou volbu a následnou strategii, to není dobrá zpráva. Abychom poznali, co opravdu znamená život, musíme (prý) ego tzv. „zkrotit“. V poznávání reality z pohledu strategie to znamená mít k dispozici data, ne pouze dohady a domněnky.

Je zřejmé, že pojetí ega je dvojí. Psychologické a osobnostní.

Ego ve Freudově pojetí má funkci centrální řídící jednotky psychiky, je zdrojem citů a ovládá motoriku.

Člověk s vyvinutým egem je považován za zralou osobnost – je schopen přiměřeně reagovat na danou situaci a odhadnout její následky. Není nic, co by mělo být v tomto pojetí na egu špatného. Zrale reagovat na situaci a odhadnout její následky je také podstata strategického rozhodování. Tato perspektiva by měla stratégům pomáhat. V tomto je stratégovo ego pozitivní.

Když je však ego člověka, který je vlastníkem nebo vrcholovým manažerem firmy vyvinuto nadměrně, tak… (máte určitě nějakou zkušenost s někým, koho to potkalo).

SIgmund Freud (1856-1939) byl rodákem z Příbora v dnešním Moravskoslezském kraji. rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.

Okolo své psychoterapeutické techniky rozvinul rozsáhlý teoretický systém popisující člověka z hlediska psychologického, filozofického i antropologického. Součástí tohoto systému je tzv. druhá topika (ego, superego a id).

(Zdroj: Wikipedia)

Obr. 1 – Co s naším egem při tvorbě a realizaci strategie?

Zdroj: Pixabay

Chtění, vzestupy a pády

„Jděte za svou vášní…“

„Dělejte to, co milujete…“

„Vystupte ze své zóny pohodlí…“

K tomu nás nabádá mnohá poučka osobního rozvoje a „úspěchologie“.

„Najděte svou vizi, uvědomte si své hodnoty, definujte své poslání…“

Také k tomu nás inspirují různé přístupy. (Mé ego říká, že toto řeší jiná ega a těm bych v tom mohl pomoci.)

Co pak na to chudák ego. Jsme zmítáni, hledáme. Někdo nachází, někdo nenachází. Jeden kráčí po Cestě, jiný stojí na pomyslné křižovatce a marně se rozhlíží…

Bažíme po úspěchu, máme ambice, sny, aspirace. Snažíme se je naplnit, dosáhnout úspěchu a svých cílů.

Když se to podaří a svou strategii úspěchu zrealizujeme a naplníme, dosáhneme úspěchu. Jsme na vrcholu! Z vrcholu existuje jediná cesta – dolů.

Většinou úspěch (napoprvé) nezažijeme. Zakopáváme, padáme, zažíváme porážky, nezdar

Ve všech případech ego hraje roli. Na osobní úrovni při stanovení strategie, v situacích, kdy naše strategie vede k úspěchu i když naše strategie selže. Je na obou stranách mince – v úspěchu i neúspěchu. Holiday (2017) píše o egu jako o nezdravé víře ve vlastní důležitost, aroganci a sebestředných ambicích.

Ego se promítá i do firemních přístupů a strategií. Ve střetu osobností se vždy střetávají i jejich ega. Jako úspěšní krotitelé pudů a vášní, někdy jako zbyteční omezovači hodnot a morálky. Příkladem jsou střety zájmů a očekávání tzv. zainteresovaných stran (stakeholders).

Sebepojetí (a stratég)

Psychologie pracuje s pojmem a fenoménem „sebepjetí“. Carl Rogers jej vysvětluje jako mozaiku tří samostatných částí:

 • Jak sami sebe vnímáme (sebe-obraz)
 • Jakou hodnotu sami sobě přikládáme (sebeúcta)
 • Jací bychom si přáli být (ideál sebe sama)

Z toho také vyplývá, že sebepojetí má výrazný dopad do manažerského světa lidí-manažerů a také stratégů. Vstoupí-li do toho ego, opět se rozehraje celá řada tónů, ovlivňujících CO, PROČ a JAK ve strategiích.

Egotista je člověk, který je v nebezpečné míře zaujat sám sebou. Až natolik, že ostatními opovrhuje. Toto je nejextrémnější přístup ega. Obvyklý a jemnější přístup tkví v nezdravé víře ve vlastní důležitost, sebestředných ambicích, nezřídka doprovázených arogancí. V politice a její historii i současnosti bychom pro příklady nemuseli chodit příliš daleko. Prosadit se za každou cenu, prosadit svou strategii za každou cenu.

Paradoxní je, že ego nejen překáží v dosažení našich ambicí a cílů, ale často v tom aktivně brání a podráží nám vlastní nohy. Stává se to proto, že nám ego říká to, co chceme slyšet, v okamžicích, kdy to chceme slyšet. Ve filmové sérii, která začala filmem Jak svět přichází o básníky, vystupuje Vendulka-utěšitelka. Ego je také utěšitelem. Pomáhá překonávat strach a nejistotu.

Chcete zvládnout a aplikovat nějaký koncept, ale nejste si jisti. Ego vám to potvrdí a napoví vám, že „je to jen teorie“. Pro stratégovo ego se tak strategie stane teoretickou záležitostí. V lepším případě budou teorií jen některé její části.

Psychologie strategie

Psychologie strategií, která je ve hře, nebývá obvykle tou diskutovanou částí při rozhodování a volbě strategického přístupu v organizaci. Je však jednou z ingrediencí, proč vnímáme organizace jako živoucí organismy a proč se v realizaci strategie nemusí nutně potvrdit všechny modely a teorie, o nichž se učí v MBA školách apod.

Ryan Holiday si všímá tří fází, které jsou podle mě důležité i z hlediska strategie a cesty za strategickými cíli.

 • Aspirací a ambicí
 • Úspěchu
 • Neúspěchu a nezdaru

Strategie ztělesňuje naše záměry a cestu. V cílech, k nimž posléze hledáme cestu jejich naplnění, se zračí naše aspirace a ambice. Doufáme v cestu „vzhůru“, k rozvoji a růstu, v podnikání, osobním životě… Ego v této fázi hraje roli. Je tu s námi, ať usilujeme o cokoliv.

Pravděpodobně pozitivním vyústěním a našim naplněním jsou úspěšné strategie, díky nimž dosáhneme úspěchu. Úspěchu v tom, co pro nás úspěch ztělesňuje. Pro jednoho finančního úspěchu, pro druhého šťastné rodiny, pro třetího duchovního naplnění, pro dalšího vše dohromady. Jaknatologie je nám k dispozici. Ovšem, naše ego také…

No a pak tu je neúspěch. Selhání naše představované selháním našich strategií. Nenaplnění cílů a ambicí z různých příčin. Nezdar.  Ego je nám i v tuto chvíli k ruce.

Holiday vůči těmto třem situacím nabízí jednoduché (jaknatologické) řešení:

 • Buďte skromní ve svých ambicích.
 • Buďte velkorysí v dobách úspěchu.
 • Buďte vytrvalí v dobách nezdarů.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Strategické ambice, které ovlivňuje ego, mohou být vrtkavé.

Zdroj: vlastní zpracování

Nahoru… a dolů

Werich s Voskovcem zpívali o tom, že „jednou jsi dole jednou nahoře“.

Smaragdová deska nám připomíná „jak nahoře, tak dole“.

Ekonomická teorie i praxe na nás útočí sinusovkou ekonomických cyklů.

„Jaknatologové“ připojují tisíce návodů, jak být úspěšný, ti střízlivější sdílí moudro typu, že nejlepším učitelem úspěchu je neúspěch.

Tři zmíněné fáze (vzestup, úspěch, nezdar) naše životy provází neustále. S nimi nás provází naše ego. Má nebo nemá smysl řídit se zmíněnými radami? Kdy je důležité být skromný, kdy velkorysý a kdy vytrvalý?

Skromnost, velkorysost a vytrvalost ve strategii

Ego je psychologický fenomén, který ovlivňuje osobnost člověka (a tedy i stratéga) a tím přístup k procesu tvorby a realizace strategie. V dalších dílech nahlédneme na možný vliv ega z hlediska strategických ambicí, úspěchu strategie nebo naopak z hlediska nezdaru strategického snažení.

Vítám vaše náměty, dotazy a pohledy na věc do komentářů

 • Jakou roli hraje v přípravě a realizaci strategie skromnost, velkorysost a vytrvalost?
 • Jaký je váš názor na roli ega ve strategickém řízení?
 • Jak by se měl stratég se svým egem nejlépe vyrovnat?
 • Je třeba považovat ego za nepřítele člověka a nepřítele strategie?

Literatura:

 • FRIEDEL, Libor. Ego a ambice, úspěch a nezdar (v kvalitě). Recenze knihy Ego je váš nepřítel. Perspektivy kvality, 2018 (13)1, 46-47.
 • HOLIDAY, Ryan. Ego je váš nepřítel. Jak zkrotit přebujelé já a prosadit se. Praha: Management Press, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7261-498-1.

Chcete ještě i prezentaci?

Stáhněte si ZDARMA krátkou prezentaci k tomuto příspěvku – na SlideShare.

Kontaktuje mě

6 + 15 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Jen ego se chce zbavit ega.“

(Sue Morter)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma strategie zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplnit můžete také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Share This