Model EFQM v 5 perspektivách

Model EFQM v 5 perspektivách

(Text jsem psal postupně, před vznikem nouzové situace, která aktuálně panuje kolem COVID-19. „Koronavirovou perspektivu“ jsem doplnil do závěrečné kapitoly před publikováním článku.)

Pamatujete se, co se dělo v roce 2013? Jaký byl tehdy svět? Co jste dělali?…

…A jak jste se od té doby rozvinuli? Jaké změny jste zažili a vstřebali od roku 2013?

Proč se ptám? Počínaje rokem 2013 vstoupila v platnost (před)poslední aktualizace Modelu excelence EFQM. (Jako hodnotitel jsem v tom roce podle modelu EFQM hodnotil Vysokou školu podnikání v Ostravě.) V řekách od té doby uplynula spousta vody… …a máme tu (poslední a zásadní) inovaci/změnu – Model EFQM (2020). Představen byl na kongresu EFQM v Helsinkách v říjnu 2019, od té doby se roztáčejí kola osvěty, seznamování a přípravy různých platforem pro „formální“ práci s tímto modelem.

EFQM Excellence Model (2013) jsem představoval studentům MBA ve svých přednáškách ke strategickému managementu, posléze informativně díky „školnímu blogu“ zde.

Pojďme se na model podívat méně formálně a využít perspektiv, jimiž se na blogu v různé míře zabývám:

Nejde o oficiální výklad modelu EFQM, doslovné znění/obsah jednotlivých subkritérií, ani se v článku nebudu zabývat procesem hodnocení RADAR. (Ten jsem v jiné souvislosti zmínil např. v článku „Zlepšování na radaru“ v Perspektivách kvality 4/2019.)

 

Vypadá to, že jsem se „doprokrastinoval“ k prvnímu článku v roce 2020. Faktem je, že stále pracuji s klienty off-line, v organizacích a ne vždy je psaní prioritou. Prosinec 2019 a leden/únor 2020 pro mě v mnohém byly ve znamení dvojího pojetí modelu EFQM – „starého“ a „nového“. Nejprve tedy malý kvíz pro vás. Co je to EFQM?

 1. Effective Friedel Quiz Methodology
 2. European Foundation for Quality Management
 3. Extra Free Quick Money
 4. Easy Finance Qualified Model
 5. Emerging Four Quadrant Method

V březnu doputoval do ČT COVID-19 a postupné odkládání návštěv u klientů, tedy čas na dopsání článku a aktualizaci o „koronavirový doplněk“. S virem model bojovat nedokáže, ale umím si představit, že může efektivně bojovat s jeho následky v organizacích. Jako obvykle, záleží na úhlu pohledu.

​Model EFQM

Model EFQM není exkluzivní a izolovaný model, byť se to z některých signálů a stylu propagace tak může jevit. Vybrané základní myšlenky spojené s novým modelem EFQM jsem sepsal v článku na blog European Business School SE.

Reaguje (= není příliš proaktivní, ale buďme rádi za inovaci) na dílčí trendy posledních let jakými jsou např.:

 • agilita (pozor, to není operativa bez koncepce),
 • inovace (zejména ty, které jsou náhlé, nečekané, nespojité a které nedávno zesnulý Clayton Christensen pojmenoval „disruptivní“),
 • digitální transformace (žhavé téma, ke kterému se jistě vrátím, v návaznosti na jeden ze starších, ale stále populárních článků na mém blogu),
 • akcelerace nových technologií (a roli člověka v soužití s/mezi nimi),
 • chápání organizací jako „živých organismů“ (a tedy zamlžení jednoznačných kauzálních vazeb mezi příčinami a důsledky).

Zkuste si sami sestavit „puzzle“ modelu EFQM. Tady jsou jeho (abecední) střípky/dílky. Jsou to subkritéria, kterým záměrně nepřiřazuji čísla (1.1…, 5.5 + výsledky) podle oficiálního modelu (je jich celkem 23+2). Pro kontrolu „správnosti“ si opatřete/kupte oficiální publikaci o modelu EFQM (zde).

Model EFQM jako puzzle

 • Budujte udržitelné vztahy se zákazníky
 • Budujte vztahy s partnery a dodavateli a zajistěte podporu pro vytváření udržitelné hodnoty
 • Definujte a implementujte celkovou zkušenost
 • Definujte hodnotu a postup jejího vytváření
 • Definujte účel a vizi
 • Dodávejte hodnotu
 • Identifikujte a pochopte potřeby zainteresovaných stran
 • Komunikujte a prodávejte hodnotu
 • Měřte a sledujte strategickou a provozní výkonnost
 • Měřte a sledujte vnímání zainteresovaných stran
 • Podporujte kreativitu a inovace
 • Přispívejte k rozvoji, blahobytu a prosperitě společnosti/komunity
 • Řiďte inovace a využívejte technologie
 • Řiďte majetek a zdroje
 • Řiďte výkonnost a rizika
 • Sjednoťte a angažujte (lidi) v účelu, vizi a strategii
 • Spravujte organizační kulturu a rozvíjejte hodnoty
 • Transformujte organizaci pro budoucnost
 • Vytvořte a implementujte systém řízení organizace a systém řízení výkonnosti
 • Vytvořte podmínky pro realizaci změny
 • Vytvořte strategii
 • Využívejte data, informace a znalosti
 • Zabezpečte a udržujte průběžnou podporu obchodních a správních zainteresovaných stran
 • Získávejte, zapojujte, rozvíjejte a udržujte pracovníky (zaměstnance)
 • Získejte vhled do ekosystému, vlastních schopností a hlavních výzev

Vše jsou to užitečné, logické a smysluplné procesy, činnosti či kroky, důležité pro organizační úspěch. V takovémto motivačním/inspirační přehledu nevypadají nijak výjimečně a mnohý se jistě bude zdát, že na nich není nic nového, ani mimořádného. Stačí si pak sáhnout do svědomí ZDA, CO, PROČ a JAK z výše uvedeného přehledu skutečně systematicky vykonáváte, věnujete se tomu a zlepšujete.

 

Obr. 1 – Model EFQM v novém od roku 2020.

Zdroj: EFQM a Centrum excelence při ČSJ

​Model EFQM a (sebe)poznání

Několikrát se odvolávám na jeden z přístupů k fázím strategického procesu – AFI (obr. 2 v tomto článku nebo obr. 2 zde). Strategická analýza a posouzení reality je východiskem strategického procesu (např. vyúsťující do populární SWOT matice) i koučovacího procesu (např. model GROW, kde R = realita). Přispívá k (sebe)poznání a vhledu do „startovní pozice“. V modelu EFQM je zahrnuta díky nabádání k poznání výzev, před nimiž organizace stojí, k porozumění svému ekosystému (vnitřnímu i vnějšímu), k odhalení potřeb zainteresovaných stran či k porozumění vlastním schopnostem a způsobilostem (prostřednictvím lidí a dalších zdrojů).

V tomto duchu zde můžete přiřadit i porozumění vlastním (osobním) hodnotám a silným stránkám stejně jako hodnotám a (nejen) silným stránkám organizace.

Součástí takového (sebe)poznání pro organizaci je vědomí spíše biologické podstaty organizace (jako živoucího organismu) než mechanické podstaty. Obvykle se tím rozšiřuje a prohlubuje „kořenový systém“ příčin a důsledků, které jsou viditelné v poznání organizační kultury a klimatu.

(Třeba v situacích, jakými jsou krize a výzvy, kterým čelíme v rámci současné epidemiologické hrozby COVID-19. roto jsem ještě doplnil poslední kapitolu článku a šestou perspektivu.)

 

Obr. 2 – AFI model – Analýza, Formulace, Implementace (srovnej s modelem EFQM na obr. 1 – Směřování, Realizace, Výsledky).

Zdroj: vlastní zpracování

Model EFQM a lídrovství

Pojetí lídrovství se v novém modelu poněkud liší od předchozího. Dříve model kladl důraz na lídry jako vůdčí osobnosti. Leadership byl výchozím kritériem modelu a reflektoval vizi, poslání, etiku i roli lídrů v utváření organizačního klimatu.

Nově je model koncepčně v zajetí vlivné Sinekovy myšlenky „začněte s proč“. Pohříchu z mého hlediska otázka „Proč organizace existuje?“ sice může vypovídat o poslání, smyslu a účelu existence, ale nic nenaznačuje o směřování a vizi, tedy KAM směřuje a CO je jejím záměrem.

Je to podobné zbytečnému slovíčkaření a hledání souvislostí mezi CO a PROČ. Důvod je jednoduchý – formulace otázek nevyvrací jejich smysl a účel:

 • CO je smyslem existence organizace?
 • PROČ organizace existuje?

Podstatné je, že jsou to otázky pro lídry a jejich inspiraci sebe sama i dalších lidí. Starý model tuto situaci nekomplikoval, v novém modelu tuto „jednoduchou, ale funkční logiku kladení tří otázek“ považuji za (potenciálně) zavádějící a matoucí.

Nový model více akcentuje organizační lídrovství a organizační kulturu. Myslí se tím vnímání organizace jako lídra a modelový vzor v rámci svého ekosystému (viz. Coveyho koncept vzájemné závislosti – obr. 1 v článku zde). Navíc je mnoho perspektiv, jak takové lídrovství (objektivně) posoudit.

Organizační kulturu (klima, prostředí) považuji za konečný důsledek (viz. „prostředí“ coby základna DIltsovy pyramidy cestou z jejího vrcholu). Hodnoty (a přesvědčení) se do organizační kultury jednoznačně promítají.

Důležité je zmínit také dva úhly pohledu na hodnoty. V souvislosti se směřováním jde o hodnoty jako základ našeho chování a jednání (článek zde), takto je vnímá i Diltsova pyramida logických úrovní).

Ve fází realizace jde především o hodnotu pro zákazníka a další zaintersované strany, včetně udržitelnosti této hodnoty (jako zdroje konkurenční výhody).

Pro Centrum excelence jsem vedl v prosinci 2019 workshop o lídrovství a (shodou okolností) pěti jeho podobách. Modifikovanou prezentaci z tohoto workshopu najdete k prohlédnutí a stažení na SlideShare. O přístupové heslo si napište na blog@liborfriedel.cz. Registrovaní pro odběr novinek z blogu a kontakty z mé databáze heslo dostanou jako součást e-mailu o publikování tohoto článku na blog.

 

Obr. 3 – Hlava holícího strojku připomíná „triádu“, kterou vizualizuje model EFQM. Proto jsem tento obrázek použil do titulku.

Zdroj: Pixabay

Model EFQM a strategie

Strategickou povahu oficiálně model představuje jako „ideální rámec pro prověřování soudržnosti a sladěnosti ambicí organizace do budoucna, a to navíc ve vztahu k jejím stávajícím způsobům práce a reakcím na výzvy a bolavá místa.“

Mi osobně vyhovuje holistický pohled a vnímání souvislostí. Základní souvislosti strategický management, model EFQM (a řada dalších modelů) prezentují prostřednictvím „procesní“ triády. Ve strategii je to již zmíněné AFI (obr. 2):

 • Analýza
 • Formulace
 • Implementace (realizace)

Model EFQM pracuje s triádou SRV (obr. 1):

 • Směřování
 • Realizace
 • Výsledky

V prvním případě nejsou explicitně vyjádřeny (strategické) výsledky (měřítka, KPI…), ve druhém případě naopak poznání a analýza východisek a současného stavu/bodu, od něhož lze odvinout směřování. Obojí – analytický „začátek“ i výsledkový „konec“ jsou důležité, přistupujeme-li ke strategickému rozvoji (cíle)vědomě.

Dřívější model EFQM obsahoval kritéria „Leadership“ a „Strategie“ (obr. 1 zde). V novém pojetí je „Směřování“ rozvrženo do dvou kritérií

 1. Účel, vize a strategie
 2. Organizační kultura a leadership

Pro organizační záměry (a cestu k excelenci) je jedno od druhého neoddělitelné. Teprve subkritéria modelu odhalují, že je důležité kromě ideologie (vize, poslání)

 • poznat a porozumět potřebám zainteresovaných stran a
 • analyzovat interní i externí prostředí (= „ekosystém“, využívaný v různých souvislostech v kontextu organizací již dříve) a schopnosti/způsobilosti organizace.

Toto poznání je třeba převtělit do formulace/vytvoření strategie, což je dalším subkritériem nového modelu EFQM (a tedy nic nového). Jen to potvrzuje argument modelu jako strategického myšlenkového a evaluačního nástroje.

Z logiky věci pak vyplývá, že formulovanou (vytvořenou) strategii je smysluplné implementovat/realizovat, jinak by předchozí úsilí bylo promarněné, zbytečné a neefektivní. To se občas stává ve veřejné správě a na úřadech – jsou vytvořeny strategie jako „dokumenty“, kterými se už nikdo příliš nezabývá, nečte je, natož systematicky implementuje/realizuje.

 

Model EFQM a skóre (výkonnosti)

Klišé (?) – „co neměřím, to neřídím a nemohu zlepšit“. Proto mí nový model EFQM třetí pilíř – Výsledky. Minulý model měl čtyři výsledková kritéria, aktuální obsahuje pouze dvě – odezvu od rozmanitých zainteresovaných stran a výkonnost která je pro vás klíčová z provozního/operativního hlediska i z pohledu strategického.

Co je pro vás v organizaci důležité? Podle čeho poznáte své výsledky v těchto důležitých oblastech? Množství (kvantita) čas, finance a mnohdy ani kvalita nejdou (co do měření) až tak velký problém. I tam však můžeme být tvůrčí a měřit, jak organizaci vnímají zaměstnanci, zákazníci, jaké klima v organizaci panuje, jaké jsou příčiny ne/loajality pracovníků…

Model EFQM návod (naštěstí) nedává. I nadále jsou však výsledky a jejich měření zásadní pro sebehodnocení a zlepšování organizace

Proto jsme také spolu s Centrem andragogiky pro rok 2020 připravili v Klubu zlepšování sérii odpoledních „mastermind“ workshopů s navazujícími semináři vždy následný den. První setkání se týkalo mimo jiné i nového modelu EFQM, jedno bude věnováno také měření a benchmarkingu. O konceptu se více dozvíte v avízu na LinkedIn a tam uvedených odkazech.

Oproti dřívější grafické verzi (obr. 2 v článku zde) model EFQM model více zastírá synergii s konceptem Balanced Scorecard. O tom však napíšu někdy jindy.

 

Kluby zlepšování 2020

Klub zlepšování

Centrum andragogiky s.r.o. Hradec Králové, 13:00-17:00

19.2., 29.4., 24.6., 21.10., 9.12. 2020

Model EFQM a excelence

Slovo „excelence“ (angl. excellence) bylo z materiálů k modelu poměrně důsledně vypuštěno. FAQ stránka na webu EFQM uvádí tento důvod:

„Práce „core“ týmu při vývoji nového modelu byla zaměřena na změnu postavení EFQM a modelu na trhu. V Evropě je pojem „excelence“ považován mnoha manažery za zastaralý a veškeré informace by mohly být předávány manažerovi kvality nebo manažerovi pro „business excellence“. Totéž se stalo s Total Quality Managementem (TQM) před několika lety. Uznáváme, že v některých organizacích a v některých částech světa se termín „excelence“ stále používá a nechceme, aby jej kdokoliv předčasně měnil.“

Příliš se s tímto vysvětlením neztotožňuji a excelenci jako téma svého přístupu, cestu k ní, ani klíčové slovo na blogu rušit nehodlám, Stejně tak není záměrem Centra excelence při ČSJ jakkoli měnit svůj název a zaváděnou „značku“.

„Obvyklých“ 21 citátů, tentokrát o zlepšování a excelenci je připraveno v dalším článku k publikování, s cílem uvědomit si perspektivu těchto slov a inspirovat k tomu, aby excelence nebyla synonymem práce (pouze) manažera kvality.

Závdavek:

„Smutnou pravdou je, že excelence lidi znervózňuje.“ (Shana Alexander (1925-2005), americká novinářka, někdejší sloupkařka časopisu Life)

Obr. 4 – Brožury k modelu EFQM 2013 a 2020. Aktuální (zkrácená) je k dispozici zdarma přes Centrum excelence zde.

Zdroj: adaptováno podle McKinsey

COVID-19 a model EFQM

Aktuální a nenormální dramatická situace „aktivuje“ a zvýrazňuje některé závěry průzkumů, které měly identifikoval příležitosti pro inovaci modelu EFQM do jeho současné podoby. Které to jsou?

 • Zvládání změn za současného řízení provozu a v kontextu strategického řízení.
 • Myšlení, které je kreativní a bere v úvahu disrupci jako nespojitou a nečekanou změnu, která v  okamžiku může vše otočit vzhůru nohama.
 • Agilní (čilou a flexibilní) reakci na příležitosti a hrozby v prostředí.
 • Spoluvytváření a ekosystému organizace a ekosystému vztahů mezi organizacemi a zainteresovanými stranami.
 • Posílení situačního vedení lidí odklonem od ryze hierarchického stylu atd.

 

VÝSLEDKY

Čelíme situaci, která zcela převrací naše možná očekávání, plány a téměř s jistotou i původně předpokládané VÝSLEDKY. Model EFQM inspiruje při této současné inventuře situace ke trojímu pohledu.

 1. Jak je aktuální situace (a organizace v ní) vnímána různými zainteresovanými stranami? Jak se vnímání změní/posune po odeznění krizové vlny? Co z toho vyplývá pro vaši organizaci?
  • U zdravotníků, lékařů, laboratoří apod. jsme svědky nárůstu respektu a úcty ze strany občanů (bohužel ne všech). Dodavatelský řetězec v automobilním průmyslu je vnímán jako „průser“, protože se zastavuje výroba apod. Jak je tomu v případě vaší organizace? Možnost se zeptat a získat zpětnou vazbu je tu vždy.
 2. Jaká je současná provozní výkonnost organizace? Jak se do ní promítly pandemické plány a opatření? Jaký (a v čem jiný) bude nový „náběh“ po odeznění krizové vlny?
  • Masivněji testovanou novinkou této krizové situace ovlivňující provozní výsledky je např. vzdálená práce a domácí kanceláře, online vzdělávání, kreativní a agilní přechod některých organizací na šití roušek atd. Co u vás?
 3. Jaká je strategická/dlouhodobá výkonnost organizace? O co se může opřít? Potvrzují se její silné stránky? Podráží organizaci nohy její slabiny? Vidíte v blízkém horizontu příležitosti? Potvrzuje se správnost SWOT a z ní vyplývající proveditelnost strategie?
  • Hodně se v této souvislosti v komunitě („kvalitářů“) diskutuje o kontinuitě a normě ISO 22301 – Business Continuity a stavu reálného „zavedení“ ve firmách. Jak jste na tom s udržením kontinuity vy?

Analogicky to v principech platí i pro naše osobní životy a jejich VÝSLEDKY a skóre – aktuální vnímání, aktuální a dlouhodobé fungování/jednání. Klade to nároky na naše osobní hodnoty, popř. „párovost“, Zde je několik příkladů. V souvislosti s Barrettovým modelem se jimi budu zabývat v některém z dalších článků či aktuálně na LinkedIn a Facebooku.

Podle článku zde nebo pokud máte hotov svůj vlastní „test“ osobních hodnot, byste měli být schopni porovnat je s Barrettovou pyramidou:

 • zdraví a sebekázeň
 • respekt a uznání
 • spolehlivost a kompetence
 • osobní odpovědnost a odvaha
 • humor a kreativita
 • být přínosný a angažovanost
 • pokora a budoucí generace

Cyklus EFQM (Směřování – Realizace – Výsledky – obr. 1) je obecný (obdobně jako AFI, PDCA, GROW…). Proto si myslím, že je užitečné v této situaci a pod vlivem COVID-19 začít od konce (obr. 5), tedy úvahou nad výsledky a tím, co je s nimi děje a jak je nouzová situace ovlivňuje. Je to šance, která může vést (musí vést a jsem přesvědčen, že díky zkušenostem povede) k redefinování a aktualizaci SMĚŘOVÁNÍ v mnoha organizacích.

 

SMĚŘOVÁNÍ

V čem je model EFQM inspirací, pokud jde o post-nouzový přístup při SMĚŘOVÁNÍ? Abecední puzzle na začátku tohoto článku naznačuje mnohé.

Kde a jaké jiné či nové vize přijdou? Bude se to týkat i vaší organizace? Vás osobně? Škála potřeb a individuálního i organizačního vědomí sahá (viz. opět Barrettův model) od „kotvy“ a přežití (úroveň 1), přes transformaci (úroveň 4) až po službu celku (úroveň 7). Každá úroveň má svůj význam a smysl. Má i své bariéry. Je na lídrech, manažerech a nás samotných určit v jednotlivých situacích a fázích vývoje, co je důležité a kam se chceme posunout.

Je tady rovněž šance zlepšit a posílit porozumění ekosystému organizací! V mnohém se odhalila či odhaluje jejich zranitelnost, podcenění hrozeb, nedostatek scénářů pro (alespoň nějaký) vhled do budoucnosti. Vše ukáže kontinuita fungování organizací a firem. Své sehrál i chaos v řízení státu, postavený na limitujících hodnotách (pro fanoušky Barrettova modelu) moci, osobní image a kontroly, spolu s autoritativním přístupem a masivním nasazením mikromanagementu. Scházela(schází vize a uklidnění.

Nabízí se proto modifikace strategie (a leadershipu). V mém případě opatření vlády zasáhla mimo jiné do (odložení) připravených konzultací ve firmě, která si (pozdě) uvědomila svou plnou závislost na odvětví automobilového průmyslu. I před nástupem koronaviru bylo možné očekávat propad a možnou recesi v tomto odvětví. Pandemie globální situaci urychlila. Předpokládám, že budeme pracovat ještě ve větší panice a limitech poté, co situace odezní. Naštěstí ochrana lidí vítězí nad výrobou, byť cena a ekonomický dopad bude nemalý. Různorodých ekonomických scénářů se dočkáme velmi brzy v médiích.

V té souvislosti s v plné nahotě ukazují vzájemné závislosti a důležitost vzájemného pochopení potřeb zainteresovaných stran. Jak se situace promítá do 5 kategorií, které bere v úvahu model EFQM?

 • Pracovníci (potřeby zajištění jejich ochrany zdraví, bezpečnosti…). Jaké jsou potřeby vašich zaměstnanců a jak se budou v následujícím časovém období vyvíjet? Jak na to budete reagovat?
 • Zákazníci (potřeby směrem k zajištění roušek, testovacích sad, zásobování…). Jaké jsou potřeby vašich zákazníků a jak se budou v následujícím časovém období vyvíjet? Jak na to budete reagovat?
 • Správa a obchod (potřeba včasnosti a koordinace informací a opatření, vysvětlení restrikcí, poskytnutí vhledu do situace…).
 • Společnost/komunita (potřeba solidarity, vzájemnosti, občas odlehčení a/nebo naopak kritika…).
 • Dodavatelé a partneři (potřeba férového jednání, otevřenosti, sdílení informací o rizicích…). Jaké jsou potřeby vašich dodavatelů a dalších partnerů a jak se budou v následujícím časovém období vyvíjet? Jak na to budete reagovat?

Jak se mění/změní váš pohled na zainteresované strany po odeznění nenormální situace? Co pro vás bude důležitější a méně důležité?

Máme zainteresované strany v organizacích a sami jsme v mnoha rolích zainteresovanými stranami s potřebami. Jsou či nejsou pochopeny? Kdo a jak jim má (po)rozumět?

Vše je třeba „zabalit“ do systému vedení a řízení, který bude efektivní. Krize odhalují, co efektivní je (mělo by přežít a být posíleno) a co efektivní není. To neefektivní je šance buď eliminovat nebo zásadně zlepšit. Efektivitu odhaluje jednota slov/papírů/dokumentů a činů. Dikce modelu EFQM možná působí odtažitě, jsou tam slova, která mnozí považují za „buzzwords“. Model však k efektivnímu systému řízení (nejde o ISO 9001) inspiruje. Volby konkrétní cesty je na lídrech a manažerech, při zohlednění výše uvedeného.

Doporučuji vzít v úvahu následující režimy pro systém řízení:

 • krizový/nouzový -tomu čelíme v době publikování článku,
 • prozatimní/dočasný/krátkodobý (s tím máme všelijaké zkušenosti),
 • (zotavující),
 • trvalý (modifikovaný či nový oproti stávajícímu před aférou COVID-19).

Lineární čas (chronos) nás žene dál, cyklický čas (kairos) nás po uplynutí různých cyklů vždy opět dožene. Zdá se, že i epidemie jsou (ne)pravidelně cyklické. (Co se nám to Matka Země asi snaží říct a naznačit?)

Krize také přináší srážky a kolize systémů hodnot – osobních i organizačních. V seriálu o „sedmičkách“ jsem psal o modelech, kde hodnoty hrají důležitou roli, a které považuji za důležité a inspirativní. Nikdy není pozdě se k nim vracet a uvědomovat si souvislosti, synergie a aplikovat je na realitu a aktuální situace. Komunikace lidí, sdílení na sociálních sítích a sdělení médií ukazují mnoho hodnotových vrstev. Hledat jedinou pravdu a jedinou stupnici hodnot je zavádějící. Hledat rovnováhu má smysl!

Které hodnoty jsou pro vás osobně a vaši organizaci stále platné, bez ohledu na situaci? Které se ukázaly jako vrtkavé a v současné situaci se neprojevily? Které naopak současná situace vynáší/vynesla na povrch? Jak s tím naložíte v horizontu dalších dnů, týdnů a měsíců?

Zcela zřejmým (a to platí u každé krize) se stává skutečnost, že dozrály podmínky pro změnu. Lidově řečeno, „dostali jsme facku“ (jako planeta, jako stát, jak členové organizačních uskupení i jako jednotlivci, někteří bohužel fatální). Jak se z toho poučíme? jak to dopadne na ne/spolupráci? Pro někoho a v něčem bude změna transakční (změníme dovednosti, chování a hodnoty), jinde bude (doufám) změna transformační (dojde ke změně přesvědčení a hodnot). Cestu (nahoru i dolů) naznačuje např. Diltsův model logických úrovní. Obecný návod (osvědčený) nabízí třeba 8 fází transformace podle Johna Kottera. Plakát si stáhněte zdarma zde.

Národ jednoznačně (při soudržnosti a solidaritě) prokázal kreativitu (zejména když selhalo řízení a koordinace). Je možné tuto zkušenost zobecnit a přenést do organizací v širší míře? Dělají či nedělají manažeři chybu, pokud v organizacích neposkytují prostor pro kreativitu? Model EFQM svými apely není teorie, je to jednoznačná inspirace pro praxi.

Naději lze vložit (na úrovni organizací – rodina, firmy/podniky…, stát…) do určité míry sjednocení a angažování se ve prospěch účelu/poslání a vize. Krize v mnoha případech lidi semknou. Jak vše odeznívá, věci mají tendenci se vracet do starých kolejí a dřívějších návyků. Model EFQM jedním svým subkritériem nabádá k udržení tohoto sjednocení. Je to ideál, ale není to idealistické. Opět je na lídrech, manažerech a na každém z nás, jak s tím naložíme.

 

REALIZACE

V tuto chvíli je na pořadu dne REALIZACE nouzových, krizových a nepopulárních opatření. Ty nám mohou pomoci otevřít oči a získat lepší vhled sami do sebe a do širších souvislostí. S výjimkou nejexponovanějších lidí (zdravotnictví, doprava, základní služby, regionální a obecní správa…), kteří zaslouží respekt a úctu, máme příležitost a snad i čas (karanténu) se zamýšlet. Ne nad programy kin, TV, sportovních a kulturních událostí a nákupními seznamy, ale nad hlubšími věcmi. Vtipy typu „máš šanci zachránit svět tím, že budeš ležet na gauči a čumět na telku“, sice vystihují podstatu karantény, ale ne podstatu smysluplného využití nabytého času (možná je to naivní).

Taková zamyšlení na úrovni organizací nás (lídry, manažery) mohou připravit na realizaci záměrů a (re)definovaného směřování. Ve smyslu několikrát zmíněného AFI modelu směřování umožňuje analyzovat situaci a formulovat záměry a strategii. Pak přijde REALIZACE (v AFI implementace). Lze například zvažovat:

 • Jak mají/musí být v budoucnu (při novém směřování) zapojeny různé zainteresované strany? Co bude možné a co chceme realizovat v tomto smyslu lépe s pracovníky, s partnery, s dodavateli, se zákazníky…? (Co zainteresované strany typu děti, rodiče, příbuzní, přátelé… na úrovni osobních životů a realizace životního směřování?)
 • Jak krizová situace otestovala udržitelnost poskytované hodnoty zákazníkům (a dalším zaintersovaným)? Dnešek odhaluje např. rozdílné přístupy škol k výuce (i nevýuce). Zračí se v nich diametrálně odlišný způsob vedení a řízení škol ze strany ředitelů/manažerů/učitelů. Sláva příkladům dobré praxe! (Škoda, že se to netýká školy, do níž chodí dcerka, přestože se tato škola pyšní titulem nejlepší školy v kraji za rok 2019.) I to dokládá propast mezi formální realizací poslání a manažersky/technologicky nezvládnutou realitou.) Co to znamená pro budoucí realizaci? Budeme potřebovat redefinovat hodnotu pro zainteresované? Jak? Jak ji udržet?…

Směřování neznamená automatické vyřešení starostí s realizací. Ta musí být řízena. V krizové, dočasné i stabilizované fázi nás situace (a model EFQM) nabádá nejen k řízení výkonnosti, ale i k odhalování, odhadování a řízení rizik.

Jediné subkritérium, které zde zmíním i s číslem je 5.2 – Transformace organizace pro budoucnost. Zde spatřuji obrovské šance i „bod dotyku a smyslu“ pro  propojení situace kolem COVID-19 a modelu EFQM jako inspiračního rámce. Nejde ani tak o konkrétní „návod“ (norma ISO by to jistě nazvala „požadavky“, ale tou naštěstí model EFQM není). Následující měsíce budou přinášet změny, vyzývat naše strategie a formovat naše výsledky. Proto jistě dojde (kromě financí) na úvahy o organizačních strukturách, agilitě, byznys modelech, restrukturalizaci procesů apod. V Barettově modelu je „transformace“ (úroveň 4) úzkým hrdlem. Transformace pro budoucnost znamená si budoucnost umět představit (vize…) i v alternativách a s riziky a neurčitostmi. Dnes opět víme a byli jsme Vesmírem ujištěni, že „miniaturní nic“ (koronavirus) může položit „pány tvorstva“ na lopatky. Napadají mě tři věci, které je třeba z hlediska „transformace pro budoucnost“ zohlednit:

 1. Formální tipy, které poskytuje model EFQM (celkově i v rámci subkritéria 5.2).
 2. Utváření scénářů budoucnosti na něž připravuji ve spolupráci s AIVD krátký workshop v Praze 14.4.2020, v současnosti s rizikem, že bude přeložen. Více informací najdete zde, stručný článek je na „školním blogu“.
 3. Transcendentální, duchovní/spirituální pojetí transformace pro budoucnost, které zohledňuje společné dobro (model – R. Barrett) a vzájemnou závislost (model – S. Covey). Toto pojetí přispívá k rovnováze (vyvažuje „tvrdý“ management), ale model EFQM jej nezmiňuje.

7 návyků a Barrettův model

Mapa ke stažení (viz. formulář níže) vám odhalí  v základech další logiku a brožura pro model EFQM (2020) vše doplní (ta ke koupi včetně detailů).

 

Obr. 5 – Začněte od konce! Z pohledu modelu EFQM posuďte nejprve výsledky díky krizi COVID-19. Je to šance a příležitost pro modifikaci dalšího směřování a jeho realizace v blízkých měsících a letech p této krizi.

Zdroj: vlastní zpracování na základě modelu EFQM

Další souvislosti (někdy jindy)

Brožuru, popisující nová model EFQM lze tedy pojmout i jako inspiromat (ne bodový manuál) ke zvážení reakcí na stávající situaci a k volbě vhodné odezvy. Je to naše odpovědnost a možnost volby máme. O principech osobní excelence jsem (v duchu teď už starého modelu EFQM a jeho zásad excelence) psal v tomto článku. Osobní aplikaci a pojetí modelu EFQM najdete brzy na plakátku na Facebooku a článku zde na blogu a mém profilu LinkedIn.

Nový model EFQM nabízí i další perspektivy. 

K nim se zde nebo na školním blogu pro studenty MBA/DBA někdy vrátím.

Není vždy nutné vymýšlet kolo, ale stačí využít nástrojů a konceptů, které jsou k dispozici. I ty se však (naštěstí) mění v reakci na vývoj ve světě. Změnil se i model EFQM. není na mě, abych jednoznačně soudil, zda k lepšímu nebo horšímu. Otázkou je, zda a jak jej v budoucnu ovlivní situace kolem COVID-19. Jakkoliv trpká, přinese nové vhledy, zkušenosti a já věřím. že i ponaučení. Pár perspektiv a svých pohledů jsem se snažil popsat v tomto článku.

 • jak se nový model EFQM díváte vy? – V kontextu modelu jako takového a/nebo v kontextu dnešní „zavirované“ situace?
 • Jaké je pro vás zatím hlavní poučení?
 • V čem vidíte hrozby současné situace? V čem vidíte příležitosti?
 • Dokáže na ně model EFQM reagovat? Do jaké míry Je inspirativní podle vašeho názoru?

Podělte se o své názory v komentářích. Děkuji a přeji vám sílu, trpělivost a úspěch ve zvládnutí situace a přicházejících výzev

 

Zdroje:

 • EFQM a ČSJ. Model EFQM. Praha: Česká společnost pro jakost, 2020. 49 s. ISBN 978-90-5236-851-1.
 • FRIEDEL, Libor. Zlepšování a růst na radaru. Perspektivy kvality, 2019 (14)4, 4-6.

 

Prezentace 5 podob leadershipu

Stáhněte si ZDARMA modifikovanou interaktivní prezentaci z workshopu Centra excelence. O heslo pro vstup na SlideShare napište na blog@liborfriedel.cz

Pošlete vzkaz nebo dotaz

5 + 8 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

PODPOŘÍM vaši STRATEGICKOU CESTU!

Baví mě vytvářet tvůrčí prostor, inspirovat, učit, sdílet své znalosti a zkušenosti. Podněcuji jednotlivce a organizace ke strategickému rozvoji, úspěchu a excelenci s vědomím souvislostí, jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

„Cesta k excelenci je vždy ve výstavbě​.“

(anonym)

Líbil se vám příspěvek? Byl pro vás v něčem zajímavý, inspirativní a/nebo přínosný? SDÍLEJTE jej s přáteli a známými!

Zajímá-li vás téma více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, čím se mám na blogu zabývat. Zvu vás proto k vyplnění ankety na tomto odkazu.

Děkuji. Libor

8 zásad (cesty) osobní excelence

8 zásad (cesty) osobní excelence

Ve svém osobním a profesním životě a v organizacích, s nimiž (spolu)pracuji jsem mimo jiné zastáncem a propagátorem osobní kvality (a zodpovědnosti) a modelu excelence EFQM. Proto vnímám cestu, která vede od vhledu (sebepoznání, analýz…) k excelenci.

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Řadu let jsem působil v roli hodnotitele Národní ceny ČR za kvalitu. Ta s modelem excelence pracuje. V srdci tohoto modelu je osm zdánlivě(!) samozřejmých podstatných konceptů. Definují principy, jež utváří základy pro dosažení udržitelné excelence v organizaci. Osm konceptů bylo identifikováno prostřednictvím pečlivého procesu. Zahrnoval celosvětový benchmarking, rozsáhlé a intenzivní hledal nové trendy v řízení a v neposlední řadě řadu rozhovory s výkonnými vedoucími pracovníky napříč odvětvím v celé Evropě. Jednotlivé koncepty jsou důležité každý sám o sobě, avšak maximálního přínosu lze dosáhnout, pokud je organizace integruje do své kultury.

Tyto koncepty mohou vypadat natolik „samozřejmě“, že se nad nimi lidé ve svých osobních a/nebo manažerských životech vědomě příliš nepozastavují a nevnímají míru jejich naplňování a toho, zda a jak jimi či podle nich skutečně žijí. (Trvale) úspěšné organizace tyto zásady neustále zdůrazňují, podporují a obnovují.

Pak je tu další úhel pohledu a přesvědčení. Doufám, se odráží alespoň v některých mých článcích na blogu. Totiž, že to co platí pro organizace (a mlže být chápáno jako „manažerské“), platí v mnohem (zejména?) v rovině osobních životů. Cesta jednotlivce a Cesta organizace jsou dlážděny stejnými nebo velmi podobnými zásadami.

Nejde o žádný revoluční objev. Byť se někdy z příběhů typu „odešel jsem z korporátu a teď jsem konečně šťastný“ zdá, že osobní svět a svět malého podnikání nemůže mít se světem „velkého podnikání“ absolutně nic společného. Je to jednoduše proto, že firmy, podniky a organizace jsou živoucími, nikoliv mechanickými organizacemi.

Proto věřím, že osm zásad lze s úspěchem uplatnit na cestě osobní excelence. Proč a jak, to alespoň v některých střípcích popisuje následující článek.

Po prázdninách se s vedením magistrátu jednoho nejmenovaného města chystáme zavádět koncepty excelence EFQM do života úřadu.  Tak neškodí malé „opáčko“. Zároveň je to příležitost prozkoumat různé „sedmičkové“ koncepty. Sedmička se objevují v pohádkách a filmech (Sedmero krkavců, Sedm statečných), sedm je smrtelných hříchů a také zásad kvality, které v článku také zmiňuji. Sedm (+1) je návyků podle Stephena Coveyho. Sedm (+1) je druhů plýtvání i „S“ v konceptu McKinsey. 7 pater má Diltsova pyramida i model hodnot Richarda Barretta, což znají ti z vás, kteří si test hodnot už udělali. V článku o 8 základních konceptech excelence jsou některé „sedmičky“ zmíněny jen okrajově. V budoucnu na ně dojde podrobněji

Úspěšné pády a cesta k excelenci

Úspěšná Cesta (jednotlivce i organizace) směřuj k naplnění poslání a přiblížení se či dosažení žádoucí a vysněné vize. Obvykle nebývá excelentní na první pokus. Je plná chyb, omylů, pádů, nezdarů. Úspěšná je nakonec proto, že na ní zvítězí ponaučení, zlepšování, kreativita, vytrvalost, trpělivost, ochota/touha kráčet dál atd. Stává se tak cestou k excelenci a výtečnosti.

Excelence není perfekcionismus, ani setrvalý stav ideálu, bezbřehé harmonie a dokonalá utopie. Je to pomyslná meta, k níž směřujeme a nemusíme k ní dojít. Je pravděpodobné, že k ní (v její absolutní podobě) nedojdeme. To však neznamená, že bychom o excelenci neměli usilovat. Tom Peters už v roce 1982 poprvé nabádal firmy k „hledání dokonalosti“, když publikoval svůj stejnojmenný bestseller. 

Ti z vás, kteří mají v žebříčku vysoko postavenou silnou stránku „Smysl pro krásu a dokonalosti“ a/nebo hodnoty jako „dokonalost“, „vize“, „vůdcovství“, „osobní naplnění“ apod. zřejmě vnímají, že je hledání dokonalosti je výzvou i pro individuální cestu.

Projděte si osm základních konceptů excelence, které prosazuje EFQM Excellence Model a zamyslete se nad příležitostmi k uplatnění ve svém osobním životě. Tímto vhledem otevřete dveře k cestě osobní excelence. Pro inspiraci najdete v závěru článku 27 tipů a otázek. K doplnění vhledu doporučuji si zdarma udělat dva testy – osobních hodnot a osobních silných stránek.

Udržování vynikajících výsledků

Koncept 1 – Excelentní/vynikající organizace dosahují trvalých vynikajících výsledků, které naplňují jak krátkodobé, tak i dlouhodobé potřeby všech zainteresovaných stran v kontextu prostředí, v němž působí. Uskutečňují své poslání a přispívají k pokroku vůči vlastní vizi prostřednictvím plánování a dosahování vyvážené (vybalancované) sady výsledků.

Zásada osobní excelence v tomto duchu předpokládá, že mít a vnímat své poslání a vizi je užitečné i na osobní (rodinné) úrovni. Znamená to vědět CO a PROČ, zvážit osobní strategii a plán své Cesty, spolu s (jasnou) představu o ni. Platí to, co říkával Jim Rohn – „Čím je PROČ jasnější, tím je JAK snadnější“.

Jako jednotlivci se nevyhneme ani rozmanitým zainteresovaným stranám. Doporučuji je poznat, prozkoumat a vnímat/sledovat jejich potřeby.

Každý také dosahujeme výsledků. Vědomě i nevědomě, chtěných stejně jako neočekávaných, dobrých a špatných, snadno i obtížně měřitelných… Naše individuální životní skóre určuje, do jaké míry jsou vyvážené

 • mezi pracovním a osobním životem,
 • ve fyzické, sociální, duševní a duchovní oblasti,
 • ve hmotném nebo nehmotném vyjádření apod.

Výsledky zrcadlí naše hodnoty a preference. Není to jen o počtu dětí, penězích na účtu, autech, nalétaných mílích, (nad)váze, naběhaných kilometrech atd. Varováním ohledně životního skóre a pojetí „vyváženosti“ jsou závěry praxe Bronnie Ware v péči o staré lidi. Shrnula je v knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme (Ware, 2012). 5 hlavních „bychů“, které je pozdě honit, je mementem

 1. Abych si byl/a dovolil/a být šťastnější.
 2. Abych byl/a býval/a více v kontaktu se svými přáteli.
 3. Abych bývala/a měl/a víc odvahy vyjádřit své pocity.
 4. Abych býval/a nepracoval/a tak tvrdě.
 5. Abych býval/a měl/a dost odvahy, žít život podle sebe, a ne podle toho, co ode mě očekávali druzí. (= Žít život autenticky.)

No… Zajímalo by mě, co se vám teď honí hlavou ohledně „vynikajících“ výsledků.

Přidávání hodnoty pro zákazníky

Koncept 2 – Excelentní/vynikající organizace neustále přidávají hodnotu zákazníkům tím, že chápou, předvídají a naplňují potřeby, očekávání a příležitosti. Vědí, že primárním důvodem pro jejich bytí jsou zákazníci. Snaží se proto inovovat a vytvářet pro ně hodnotu díky „umění“ práce s potřebami, očekáváními a příležitostmi.

Zákazníci, marketing a obchod jsou všudypřítomná témata a realita, kterou jsme obklopeni. Zákazník je jednou z klíčových zainteresovaných stran (ale ne jedinou). Vnímáno zákaznickým pohledem, na osobní úrovni jsme zákazníky také sami sobě. Potřeby máme různorodé. O jejich hierarchii víme prostřednictvím Maslowovy pyramidy i Barrettových hodnot. Různost našich očekávání i představ o formě a odpovědnosti, jak by naše potřeby měly být naplňovány, je příčinou rozdělující lidi, rodiny i společnost.

Zákazníky má každý! Proto zmíněná zásada platí na cestě osobní excelence. Všichni v jistém smyslu „prodáváme sami sebe“, skrze hodnotu, kterou na trhu nabízíme díky našim znalostem, zkušenostem, dovednostem, schopnostem, síle ega… i umění přesvědčit a prodat (což se týká konceptu rozvoje schopností).

Když se vše dohromady sejde (např. Ikigai) a zvolíme vhodný (cash flow) „kvadrant“ (Kiyosaki, 2001), můžeme se těšit na vnitřní zápal a vnější výsledky. Když ne, potřebujeme více předvídavosti, vhledu, informací založených na faktech, zpětné vazby, trpělivosti…

Excelence (z lat. excellentia – převaha, priorita, lahodnost) je také čestný titul užívaný pro některé vyšší státní úředníky, členy královských rodin a církevní hodnostáře. Patří mezi ně hlava státu, premiér, velvyslanec, ministr zahraničních věcí, arcibiskup a biskup.

Zdroj: Wikipedia

Obr. 1 – Takto „bez pořadí“ zobrazuje schéma 8 konceptů excelence EFQM. Osobní excelence může využít všechny z nich.

Zdroj: EFQM – European Foundation for Quality Management

Vedení s vizí, inspirací a integritou

Koncept 3 – Excelentní/vynikající organizace mají vůdčí osobnosti, které (spolu)utváří jejich budoucnost. Obvykle to dělají tak, že vystupují jako vzory díky svým hodnotám a etice.

Pro lídry a manažery v organizacích je tento základní koncept excelence velkou a neustálou výzvou. Být hodnotovým a etickým vzorem není jen tak („Kdo sám jsi bez viny, první hoď kamenem.“)

Na cestě osobní excelence je bezesporu důležité mít své inspirátory, kouče a mentory. Co považuji za zásadní, je být sami sobě osobním lídrem na základě svých hodnot a osobní vize.

Není zde žádné dělení na zaměstnance a podnikatele či zaměstnavatele. Například vědec pravděpodobně nebude zrovna snadno fungovat jako podnikatel – OSVČ, byť existují soukromé univerzity a výzkumné organizace. Přitom takový vědec-zaměstnanec může mít jasnou vizi, být inspirován a zároveň inspirovat, jednat s integritou a být tak osobně excelentní. Aktuálně čtu fascinující knihu vizionáře Michia Kaku (2019), astrofyzika a popularizátora vědy, který takovým zaměstnancem bezesporu je.

Na druhé straně vést sám sebe s vizí úmorné, jednotvárné a rutinní práce a uchovat si přitom inspiraci a integritu, je dost těžko představitelné. Proto je příležitost přivítat (Průmysl 4.0 a) automatizaci, robotizaci a umělou inteligenci. Zároveň také otevřít prostor pro jednu z dalších zásad excelence -spojení kreativity a inovace.

Řízení s agilitou

Koncept 4 – Excelentní/vynikající organizace jsou široce uznávány pro svou schopnost identifikovat a účinně reagovat na příležitosti a hrozby.

Tato zásada byla dříve zásadou řízení prostřednictvím strukturovaných a strategicky(!) sladěných procesů a rozhodování založeného na faktech k tomu, aby organizace vytvářely vyvážené a udržitelné výsledky. Schopnost reakce na příležitosti a hrozby volá po (agilní) strategii.

Bylo by naivní představovat si míru sofistikovaného domácího procesního managementu ve stylu síťových grafů, jak to známe ze scény filmu Jak básníkům chutná život (1987). Nicméně touha a úsilí o osobní produktivitu (time management, GTD, Pomodoro…), různé techniky, nástroje a „háčky“ ukazují, že tato zásada osobní excelence není mnohým cizí. Hledáme a nacházíme s různou mírou vědomí cestu, jak naše „procesy“, úkoly a cíle zvládnout co nejlépe a činorodě (agilně). Základní principy agility najdete v mém článku na „školním“ blogu (pasáž „Více vitamínu A“).

Co je ve hře (pro poznání příležitostí a hrozeb? Strategie, struktura, vyladění, fakta (SWOT)… Velice blízko tyto „prvky mají k „sedmičkovému“ modelu 7S od McKinsey (obrázek 1 v článku zde).  Pokud jde o výsledky a celý koncept, inspiruje (na osobní úrovni) také Balanced Scorecard.

Přizpůsobení se trendům agility a agilního řízení navíc svědčí o dynamickém vývoji zásad excelence.

Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí

Koncept 5 – Excelentní/vynikající organizace si váží/cení svých lidí a vytvářejí kulturu posilování postavení pro vyvážené dosahování jak organizačních, tak osobních cílů.

Tento koncept představuje další obrovskou, neutuchající výzvu pro organizace a jejich lídry a manažery. „Vážit/cenit si svých lidí“ (opravdově, nejen to proklamovat), to není něco, s čím bych se ve firmách setkával ve 100% případů a každý den.

Východiskem je poznání Darů, talentů a silných stránek. Zažil jsem ve firmách za svou kariéru manažerské pohledy na lidi ve smyslu „za branou jsou stovky dalších !kteří čekají na svou příležitost nechat se ve firmě zaměstnat)“ i ve smyslu „hlavně někoho přiveďte“, kdy zaměstnanec je vnímán spíše jako „kus“ a číslo do počtu, hlavně aby udělal, co se mu nařídí. O organizační excelenci nesvědčí ani jeden pohled.

Je snazší si na osobní úrovni vážit sami sebe a svých nejbližších? Věřím, že ano! Skrze ně (i oni jsou zainteresovanými stranami) dosahujeme výsledků! Ani zarytý introvert nezvládne v dnešním světě všechno sám. Osobní excelence potřebuje řadu lidí, respekt k nim a Vděčnost jako silnou stránku i důležitou osobní hodnotu. Cesta osobní excelence (a poznání vlastních talentů a silných stránek) se v u této zásady zdá být snazší než manažerská rozhodování v organizaci.

Jak teorie, tak i podniky v praxi prosazují v různé míře tzv. „work-life balance“. V něm se zrcadlí naplňování tohoto základního konceptu excelence. Osobní excelence, v synergiích vlastních priorit podle mě potřebu takové vyváženosti postupně odbourává. Tím víc, čím více vás živí to, co vás baví a jste na volné noze, provozujete rodinnou malou firmu apod. To je bezesporu výhoda těch, kdo pracují z domu, na cestách a nechodí „do práce přes píchačky“. Mám to štěstí, že k takovým patřím (a vážím si toho).

Jakou kulturu a prostředí vytváříte (chcete vytvářet) poznáte, pokud prozkoumáte základní patra Diltsovy pyramidy logických úrovní – například v tomto článku.

Spojení kreativity a inovace

Koncept 6 – Excelentní/vynikající organizace vytvářejí vyšší hodnotu a úroveň výkonnosti prostřednictvím neustálých a systematických inovací a využívání kreativity svých zainteresovaných stran.

Inovace je fenomén organizační, ale i osobní. Kreativita je fenomén ryze osobní, který se do organizací přenáší skrze jednotlivce. Je nenahraditelná, hybatelkou pokroku a rozvoje. V podstatě je to hodnota (viz. Barrett) i silná stránka (VIA). Její zastánci a nositelé by jistě mohli vyprávět.

Stephen Covey pojmenovává jeden z lidských darů tvůrčí představivostí.  Díky tomuto daru, osobní kreativitě a vhledu utváříme svou vizi, zlepšujeme se, vynalézáme. Při uplatnění této zásady na Cestě jednotlivce a osobní excelence jde o to, jak svou vlastní kreativitu podporujeme, kolik prostoru ji dáváme ve svém životě. Záleží také na tom, kam osobní kreativitu směřujeme. (Ideální směr rozhodně není obcházení pravidel, hledání mezer v zákonech a jiné kratochvíle, které zkouší pečlivost, bdělost a kreativitu jejich tvůrců.)

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Na výběr je vždy řada cest. Kam zahrnete cestu osobní excelence?

Zdroj: vlastní zpracování

Rozvíjení organizačních schopností

Koncept 7 – Excelentní/vynikající organizace zvyšují své schopnosti efektivním řízením změn uvnitř svých organizace i za nimi.

Dříve byl tento koncept excelence zaměřen na budování partnerství, protože skvělé organizace také hledají, rozvíjejí a udržují důvěryhodné vztahy s různými partnery, aby zajistily vzájemný úspěch. Taková partnerství mohou vznikat např. se zákazníky, společností, klíčovými dodavateli, vzdělávacími institucemi nebo nevládními organizacemi.

Nicméně do konceptu organizační i osobní excelence velice dobře zapadá i rozvoj schopností a zvládání změn. Je to situace „tři v jednom“. Čemu dáváte přednost vy? Partnerství, rozvoji nebo změnám?

Síťování a partnerství podle (dřívější) zásady mají své nezastupitelné místo v životě jednotlivce a zásadách osobní excelence. Vychází z přirozeného partnerství a vztahů v rodině. (Na co v tomto duchu ukazuje ne zrovna ideální míra rozvodovosti u nás?)

Ale pozor! Nejde o síťování a partnerství ve smyslu sociálních sítí typu Linkedin, Facebook a dalších. I zarytí internetoví podnikatelé poznali, že vše se nemůže odehrávat ve virtuálním prostoru webinářů, Hangouts, navrhování person, matic empatie apod., ale že je důležité se scházet a komunikovat i „tváří v tvář“. Boom příležitostí k networkingu (pro ty aktivní i budování komunit) právě sledujeme.

Co ale partnerství? Budování partnerství povzbuzuje využití hodnot (důvěra, férové jednání, naslouchání, přátelství, uznání…) i silných stránek (Laskavost, Sociální inteligence…). K repertoáru osobní excelence a cesty k ní (= budování) jednoznačně patří. V tipech na závěr si u této zásady dobře rozmyslete, o jaký typ partnerského vztahu chcete vybudovat – linku, most nebo pouto.

Zvládání změn je efektivní, pokud probíhá proaktivně a zevnitř ven. Jak v organizační, tak v osobní rovině. Vlastní osobní změnou můžeme inspirovat a zahájit změnu v okolí. Pro psychology je to známka tzv. „vnitřního centra kontroly“. To je zcela v protikladu s osobním přístupem, kdy pro osobní změnu někteří očekávají nejprve změnu a přizpůsobení vnějších podmínek a okolností. V podstatě tak zůstávají v pozici obětí, které nejsou ochotny a schopny přijmout odpovědnost za činy a jejich důsledky. 

Utváření udržitelné budoucnosti

Koncept 8 – Excelentní/vynikající organizace mají pozitivní vliv na svět kolem sebe díky tomu, že zvyšují svou výkonnost a zároveň podporují ekonomické, environmentální a sociální podmínky v rámci komunit, kterých se dotýkají. V rámci své kultury ukotvují etické myšlení, jasné hodnoty a nejvyšší standardy organizačního chování, které jim umožňují usilovat o hospodářskou, sociální a ekologickou udržitelnost.

V angličtině je výstižné úsloví „last but not least“. Poslední zásada excelence neznamená její poslední místo v pořadí. O žádné pořadí totiž nejde.

U nás máme úsloví „košile je bližší než kabát“. Osobní odpovědnost (košile) je základem společenské odpovědnosti (kabát), tak jako je osobní kvalita základem všech dalších kvalit. Osobní pohodlí a „blaho“ (košile), zavírání očí před společenskou odpovědností (kabát) bývá na druhé straně nepřítelem udržitelné budoucnosti. Proto se v této zásadě na úrovni osobní excelence (měla by být snazší, protože ji sami ovlivňujeme), než organizační) skrývá často dilema – etické, hodnotové, světonázorové. Proto jsou důležité silné stránky (VIA) jako Perspektiva/zájem o budoucnost, Kritické myšlení, Odvaha/statečnost, Pokora, Prozíravost či Naděje.

V této zásadě se zračí sice jednoduchý, ale opomíjený princip 3P (People – Profit – Planet), dávající do souvislosti zájem o lidi (na osobní i organizační úrovni) a jejich konání ve prospěch nejen zisku, ale i planety jako místa, na kterém žijeme (a nemáme jinou alternativu, přestože dříve zmíněný Michio Kaku některé scénáře ve své knize nastiňuje).

Odpovědná a udržitelná budoucnost začíná u každého z nás. To zní jako otřepaná fráze a moralizování. Pamatujete na MEJV, který používám v některých článcích? Myšlení – (utváří naše) Emoce – (ty vedou k) Jednání – (které přináší) Výsledky! U nás a v naší hlavě začíná totiž úplně vše. Vhledem počínaje, osobní excelencí konče. Připomíná to citát Jima Rohna v mé úvodní stránce webu – „Hlavním klíčem tvé lepší budoucnosti jsi TY!“

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Obr. 3 – 8 zásad osobní excelence inspirovaných zásadami EFQM.

Zdroj: vlastní zpracování

7 zásad managementu kvality (ISO 9001)

Připomenu ještě pro srovnání jiné zásady. Jsou další ze „sedmiček“. V minulosti byla toto sedmero zásad inspirováno koncepty excelence EFQM. (Osmou zásadou kvality podle ISO 9000 do roku 2015 byl ještě „systémový přístup“.)

Teoreticky by měly tyto zásady kvality být pevným základem certifikovaných systémů managementu kvality. Zda tomu tak je všude v praxi, to si nejsem zcela jist. Můžete hádat nebo pátrat ve vlastní zkušenosti, které zásady jsou pro organizace obtížně zvládanou výzvou. Není to tím, že by zásady kvality byly špatné. (Jsem v tomto ohledu skeptický.)

 1. Zaměření na zákazníka
 2. Leadership
 3. Angažovanost lidí
 4. Procesní přístup
 5. Zlepšování
 6. Rozhodování založené na faktech
 7. Management vztahů

Osobně považuji zásady excelence za dynamičtější. Pro jistotu je ještě jednou zopakuji:

 1. Udržování vynikajících výsledků
 2. Přidávání hodnoty pro zákazníky
 3. Vedení s vizí, inspirací a integritou
 4. Řízení s agilitou (agilní řízení)
 5. Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí
 6. Spojení kreativity a inovace
 7. Rozvíjení organizačních schopností
 8. Utváření udržitelné budoucnosti

27 tipů a inspirace k rozvoji OSOBNÍ EXCELENCE podle 8 zásad

Jsem přesvědčen, že pro Cestu jednotlivce mají tyto zásady smysl. Mohou být podkladem pro jakýsi osobní manifest, který doporučuji propojit s vašimi hodnotami, silnými stránkami, posláním a vizí. Tip je na obrázku č. 3.

Při koučování, seminářích, workshopech i konzultacích neustále připomínám jednu past. Co je snadné dělat, je také snadné nedělat. Něco malého dlouhodobě dělat nebo nedělat vede k výrazným rozdílům. Je to „tenká hrana“, jak ji popisuje Jeff Olson v knize Slight Edge.

Proto přijměte na závěr 27 tipů a inspirací pro povzbuzení a integraci 8 zásad osobní excelence do života. Dar své tvůrčí představivosti a silnou stránku Kreativita využijte pro návrh vlastních tipů. O ně se spolu se svými zkušenostmi podělte v komentářích pod článkem.

 1. Udržování vynikajících výsledků
  • Definujte si cíle v různých „škatulkách“ svého života – rodina, finance, zdraví, vy sami (všestranná péče o sebe), rozvoj a růst, vztahy, zaměstnání/podnikání, hobby, cestování…
  • Vytvořte si kromě vision boardu (nástěnky vizí) rovněž výsledkovou nástěnku (result board).
  • Zvažte, jak a podle čeho můžete měřit míru svého štětí, pocity a autentičnost, abyste měli navigaci (a fakta), že jdete správně a že „je to ono“.
 2. Přidávání hodnoty pro zákazníky
  • Jakou hodnotu poskytujete/chcete poskytnout sami sobě? Jakou hodnotu dáváte/chcete dát svým nejbližším?
  • Kdo jsou vaši další zákazníci/zainteresovaní? Jakou hodnotu jim chcete nabízíte?
  • Prozkoumejte své silné stránky, Dary a talenty i to, zda nějakou hodnotu světu (ne)úmyslně nezatajujete.
 3. Vedení s vizí, inspirací a integritou
  • Dejte do toho SRDCE!
  • Veďte sami sebe udržováním rovnováhy mezi rozumem a citem.
  • Projděte si za sebe Diltsovu pyramidu oběma směry.
 4. Řízení s agilitou
  • Dáváte přednost intuici nebo faktům?
  • Jak jste na tom se silnými stránkami Prozíravost a Kritické myšlení?
  • Využijte jich k vytvoření osobního systému a struktury. Než začnete hledat a používat nástroje a techniky, uvědomte si proč je chcete a k čemu vám mají pomoci.
 5. Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí
  • Na co jste sám/sama? Kde / v čem se naopak můžete spolehlivě opřít o druhé?
  • Jak vypadá vaše kolo rovnováhy/kolo života? Kolo života (novinka!) je ke stažení zdarma ZDE!)
  • Zformujte si svou malou osobní mastermind skupinu nebo se do nějaké existující zapojte.
 6. Spojení kreativity a inovace
  • Mrkněte se, zda a kde ve vašem žebříčku hodnot stojí Kreativita a jak jste na tom s tvořivostí, pokud jde o silné stránky. Pak zvažte, jak ji můžete posílit.
  • Zkuste záměrně měnit úhly pohledu, nebojte se ani toho naprosto opačného.
  • Napište si vzkaz do budoucnosti o výsledcích své kreativity. (Vyberte si službu zde, zde, zde nebo zde.)
 7. Rozvíjení organizačních (v tomto případě osobních) schopností
  • Očekáváte-li změnu, zkuste si prověřit její skóre. Odkazy najdete např. v článku zde.
  • Připravte si a udržujte např. vzdělávací plán, plán četby na základě svých cílů, sledujte relevantní podcasty, blogy apod.
  • Jak se připravujete na vlnu spojenou s digitální transformací?
  • Zmapujte své zainteresované a určete s kým chcete nově vybudovat partnerství.
  • Jaká je vaše současná síť partnerů? Rozdělte je do kategorií:
   • Linka – pouze letmé partnerství a „prolinkování“ (sociální sítě…).
   • Most – každá jsme jiný, proto nám občasné přemostění, když potřebujeme pomáhá.
   • Pouto – partnerství založené na vzájemné důvěře, otevřenosti, sdílení a pomoci, společné projekty…
  • Vyberte si a navštivte v nejbližší době nějakou networkingovou událost a určete si pro ni osobní očekávání/cíl ohledně možného partnerství. (Výzva pro introverty.)
 8. Utváření udržitelné budoucnosti
  • Co pro vás odpovědnost za budoucnost znamená a jak ji aktuálně osobně projevujete?
  • Pomáhejte omezovat plýtvání doma i v práci/podnikání. Poraďte se a dohodněte s rodinou/nejbližším/sousedy…
  • Nezapomeňte, že co je snadné dělat, je také snadné nedělat!

8 zásad osobní excelence

 1. Udržuj vynikající osobní výsledky životního skóre.
 2. Přidávej hodnotu sobě, nejbližším, zákazníkům a dalším zainteresovaným.
 3. Veď sebe i druhé s vizí, inspirací a integritou.
 4. Buď agilní v řízení sebe sama.
 5. Dosahuj úspěchu díky synergii svých talentů s druhými.
 6. Spoj osobní kreativitu a inovativní myšlení.
 7. Rozvíjej své osobní způsobilosti a schopnost zvládnout změny.
 8. Dbej na udržitelnou budoucnost nejen pro sebe.

Osobní excelence jako cesta

8 zásadních konceptů excelence pro organizace jsem postupně uvedl. Stejně tak jako některé důvody, proč se domnívám, že tyto zásady mohou analogicky inspirovat zásady osobní excelence. Ukázku a bodové shrnutí v podobě „návrhu“ najdete na obrázku 3. Můžete si z toho postupně udělat něco na způsob osobního manifestu, jako je Manifest velkomyslnosti, Manifest motivace nebo Manifest života.

Teď je to na vás. Včetně komentářů a/nebo odpovědí na následující otázky:

 • Co si myslíte o excelenci obecně?
 • Který z osmi zásadních konceptů pro sebe považujete za klíčový (a proč)?
 • O co byste tipy na na zásady a cestu osobní excelence doplnili?

Otázka „mimo soutěž“ (ale klidně do komentářů).

 • Dovedete si představit, že/jak na těchto principech funguje odpovědnými politiky řízený stát? V čem se ten aktuální od těchto principů liší a v čem uvedené principy naplňuje?

Literatura:

 • COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • KAKU, Michio. Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami. Praha: Prostor, 2019. 453 s. ISBN 978-80-7260-423-4.
 • KIYOSAKI, Robert, T. Cashflow kvadrant: zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor – který kvadrant je pro vás nejlepší? Hodkovičky: Pragma, 2001. 290 s. ISBN 80-7205-853-3.
 • OLSON, Jeff. The Slight Edge: Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness. Rev. vyd. Lake Dallas: Success Books, 2011. 198 s. ISBN 978-1-935944-8-67.
 • WARE, Bronnie. Čeho před smrtí nejvíce litujeme. (Jak nám život změní druzí, když umírají.) Praha: Portál, 2012. 307 s. ISBN 978-80-262-0168-7.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s mou individuální zpětnou vazbou + plakát a mini e-book k výsledkům (vše v češtině).

Více informací zde.

Pošlete vzkaz nebo dotaz

5 + 11 =

Slova moudrých

„Excelence není nikdy náhodou. Je vždy výsledkem silného záměru, upřímného úsilí a inteligentního provádění; představuje moudrý výběr z mnoha alternativ – volba, nikoliv náhoda, určuje váš osud.“

(Aristoteles)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma vhledu a/nebo modelů a nástrojů zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Podpořím vaši STRATEGICKOU CESTU! Baví mě vytvářet tvůrčí prostor, inspirovat, učit, sdílet své znalosti a zkušenosti a podněcovat jednotlivce a organizace na jejich cestě strategického rozvoje, úspěchu a excelence, jako LÍDRŮ, s vědomím souvislostí. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

10 bran pro strategický marketing 21. století

10 bran pro strategický marketing 21. století

Když jsem končil sérii článků k výběrům z Harvard Business Review o změnách, inovacích a lídrovství, kladl jsem si otázku, zda vydavatelství Management Press bude pokračovat ve vydávání českých překladů a naváže na loňský výběr O strategii (na níž jsem dělal recenzi pro časopis Perspektivy kvality). 

Bude! Před několika dny jsem vybíral knihu pro další recenzi a mezi připravovanými publikacemi k vydání jsem si všiml zelené obálky dalšího výběru. Tématem bude strategický marketing. Kniha s 10 články vyjde 14.5.2019.

V USA byl originál knižního vydání tohoto výběru publikován v roce 2013. Na náš trh přichází o šest let později. Nebude to s pověstným „křížkem po funuse“? Lze se s odstupem času dozvědět něco nového? A což teprve, když je ve výběru článek, publikovaný poprvé v roce 1960! 

Alespoň lehce nahlédněme pod pokličku, na základě originálních článků z Harvard Business Review. Sami si pak udělejte obrázek, jak rychle se některé koncepce pro strategický marketing vyvíjejí, kdo je jejich „tahounem“ a jaký je jejich dopad v offline či online prostředí. Třeba vám to pomůže v rozhodnutí, zda si českou verzi knihy pořídit do své knihovny.

Tak jo. Po měsíci ježdění a práce ve firmách zase nový článek. Vznikl shodou náhod při hledání novinek na webu Management Press. Zdá se, že vydávání do češtiny přeložených výběrů z Harvard Business Review je pro Management Press strategickým záměrem. Co si o tom myslíte? Co vlastně znamená, když si před slova jako „finance“, lidské zdroje“, „nákup“, „marketing“ apod. dáte přídavné jméno „strategický/strategické“? á osobně to mám spojeno s něčím významným, zásadním, dlouhodobým, co patří do myšlenkových rámců majitelů firem, vrcholových manažerů a rozhodovatelů atd. Hledal jsem knihu k recenzi a našel  něco jiného – tip na tento článek.

(PS. K recenzi pro Perspektivy kvality jsem si vybral knihu Jaroslava Nenadála – Management kvality pro 21. století. Článek vyjde v čísle 2/2019. Budu hledat souvislosti se strategií a lídrovstvím.)

Přehodnocení marketingu

Článek z roku 2010 je zaměřen na to, jak kultivovat vztahy pro budování značky. Brand a branding jsou aktuálně populární témata. V době publikování závisela marketingová komunikace ještě stále ve velkém na klasických tištěných médiích a na prodeji produktů (produkt v centru pozornosti). Budování vztahů (zákazník v centru pozornosti) bylo „zánovním“ přístupem. Takže se v článku (Rust, Moorman, Bhalla, 2010) setkáte s doporučeními soustředit se na :

 • ziskovost zákazníků,
 • celoživotní hodnotu zákazníka,
 • hodnotu zákazníka (Customer Equity – hodnota základny zákazníků pro budoucí tržby),
 • podíl hodnoty zákazníka (Customer Equity Share)

V tomto duchu je to jistě strategické rozhodnutí (= důležité pro strategický marketing), které z dnešního pohledu (teoreticky) vypadá takřka samozřejmě. Možná více pro internetové marketéry s jejich databázemi, konverzemi apod. Ve firmách (hlavně „montovnách“, bez vlastního vývoje) to na druhé straně snad ani není téma k diskusi.

Zkouším teď představit a implementovat ideu „person“ a „cesty zákazníka“ v offline světě pro zákazníky jako je cestovní kancelář nebo léčebné lázně. Myslím, že by to pro ně a jejich strategický marketing mohlo (a věřím, že bude) mít pozitivní význam a efekt.

Článek v takovém případě (jako obvykle v těchto výběrech) působí jako odrazový můstek nebo myšlenkové východisko. Aktuální vývoj je reálně už mnohem dál a docela košatý. A je třeba přiznat, že dává za pravdu těmto původním myšlenkám.

Ostatně, jak jste na tom s brandingem vy? Co pro vás znamená „osobní značka„? Která značka je vaším favoritem?

Práce se značkou v digitálním věku

Ze stejného roku jako výše zmíněný, je i další článek, tentokráte od jednoho z lídrů v poradenském gigantu McKinsey & Co. (Edelman, 2010). Opět míří k počátkům vlivu Internetu a na branding (před devíti lety). Najdete zde „cestu rozhodování zákazníka“, otázku „touch points“, bodů doteku se zákazníkem, které lze skvěle (online i živě) využít k podpoře značky. I toto zkouším doporučit zmíněné cestovní kanceláři a lázním, kde „touch points“ probíhají nejen ve virtuálním světě, ale především v tom fyzickém, skutečném. Důleité je nepropást tuto příležitost k podpoře značky a služeb a udělat to nenásilně, přirozeně.

Skvělým zjištěním je, že to, co před lety ukazovaly a potvrzovaly vědecké výzkumy, je dnes „standardním“ modelem. Nejčastěji opět díky internetovému marketingu (a digitálnímu věku). Řešení je zdánlivě jednoduché – správně v tomto smyslu alokovat zdroje, protože každý je svým způsobem „vlastníkem médií“, např. je-li přítomen na sociální síti, má blog, web, YouTube kanál apod. Někdo si může připadat jako „mediální magnát“ a „influencer“. Navíc, když se k tomu přidá v online světě affiliate marketing… Je to sice čitelná strategie, probíhající „ve vlnách“, ale i s ní lze dosáhnout úspěchu. Co je pravděpodobné – rychlejší bere (téměř) vše!

Aktuálně lze třeba sledovat zapojení komunity (značky) PZE do prodeje knihy „Z nuly na milion“ od Pavla Říhy. Vychází ze strategie opření se o silné hráče k prosazení vlastní značky a připravuje půdu pro velký affiliate program značky Placen za existenci. Kdoví, zda bude možné zjistit nějaká data a najít hranici mezi tím, kdy přístup „jsme placeni za existenci“ pro internetové podnikatele zafunguje a bude úspěšný a kdy půjde spíše o výsledek typu „platím(e) za existenci Pavla Říhy“. Každopádně z Petrova pohledu je to skvělé uchopení brandingu v digitálním věku a Pavel je v tomto velmi otevřený a upřímný. A samozřejmě znalý a zkušený.Navíc je to pro něj B2B strategie, která se mi zdá vhodnější. Každopádně v následujících měsících se k této komunitě bude dít spousta věcí a událostí, pravděpodobně strategicky rozpoznatelných a předvídatelných (protože osvědčených a ještě stále fungujících(?)). Už se dají vypozorovat v hromadících se nabídkách Pavlovy knihy zdarma (a opět rozdělují „svět“ na nadšené zastánce a nadšené odpůrce). Patříte-li mezi „potrefené“ z jakéhokoli tábora, ozvěte se třeba do komentářů, váš názor na věc mě zajímá.

Marketingové krátkozrakost

Toto je jedna z největších klasik v marketingu. Učebnicový článek pozdějšího „influencera“ i editora Harvard Business Review, který podstatně zvedl počet jeho odběratelů. Poprvé byl publikován v roce 1960 (Levitt, 1960). Theodore Levitt, německý rodák, se později prosadil díky termínu „globalizace“, stal se 4x držitelem McKinsey Award za nejlepší článek publikovaný v Harvard Business Review. (Peter Drucker 7x, spolu s Theodorem Levittem jsou nejpublikovanějšími autory v historii HBR). Článek se poté objevil ve spoustě výběrů v „Harvardu“. Je to opravdový evergreen.

Ano, a je to i původce známé a všetečné iritující otázky: „What business are you really in?“

Co je vaším opravdovým podnikáním? V jakém byznysu se skutečně nacházíte?

Otázka je notoricky známá, zde je její původ – článek z roku 1960. Odpověď odkrývá vnímání vašeho odvětví, šíři úhlu pohledu a mnohá falešná přesvědčení! Přitom volba odvětví (a segmentů) je pro strategický marketing jednou ze zásadních otázek. A je také příčinou marketingové krátkozrakosti.

Orientace na zákazníka, ne na produkt, to je už (zdánlivě) známá věc. Kdo ji má zvládnutou nejen marketingově, ale i strategicky, pro toho bude chystaný výběr opravdu „old-fashioned“, avšak dobrou připomínkou základů (budu se opakovat). To je ale účelem HBR výběrů. Kdo však může s klidem říct, že má zvládnutou strategii a strategický marketing? Jak jste na tom vy?

Typickým příkladem (i v článku zmíněným) je úžeji vymezené odvětví letecké dopravy a železniční dopravy. Jako „Ostravak“ využívám z mnoha důvodů služeb Pendolina (České dráhy) pro časté cesty do Prahy. Jeden z úhlů pohledu může vnímat jako konkurenci (v železniční dopravě) žluté vlaky RegioJet a černé soupravy Leo Express. (Mou preferencí je čas příjezdu.) Co se však stalo v našem regionu? Za velké peníze byla v minulých letech postavena železniční trať k letišti Leoše Janáčka v Mošnově (reálným a blízkým mnohem silnějším konkurentem je letiště v Katovicích, vzdálené kolem 100 km). Na druhé straně byla zjara letošního roku ze strany ČSA zrušena tradiční letecká linka Ostrava-Praha a zpět. Myslím že z jisté zčásti i proto, že právě Pendolino této lince směle konkurovalo – časově, periodicitou, nákladově, pohodlím, rychlostí „odbavení“ apod. (zejména pro cesty do Prahy, ale jistě i v případě navazujících letů). Rychlý a pohodlný vlak (železniční přeprava) konkuruje letecké přepravě (byť ne obecně). Na místě je „přetypovat odvětví“ pro konkurování. V roce 1960 Pendolina nebyla. Pohled na produkt/službu (letecká linka Ostrava-Praha či zpět) a zákaznické představa, jak se pohodlně, rychle, za dobrou cenu, několikrát denně dostat z Ostravy do Prahy či opačně (= hodnota služby), to jsou strategicky i marketingově dvě různé věci. K době letu (50 minut) je třeba připočíst cestu na letiště, odbavení a další nezbytné procedury a procesy. Pak už záleží jen na zákaznických preferencích.

Takže… „What business are you really in?“ (Jak si odpoví České dráhy, ČSA…?) Jak si odpovíte vy?

Strategický marketing je cesta, jakou se firma snaží využít svých silných stránek (současných i potenciálních) a příležitostí, aby zákazníkům poskytovala trvale větší hodnotu než její konkurenti a efektivně se od nich odlišila. V zásadě je to jednoduché, ovšem jde o mnohem víc, než být kreativní při práci s marketingovým mixem. Strategický marketing organizace využívají k vytvoření plánu pro co nejlepší oslovení a uspokojení zákazníků a zároveň zvýšení vlastní ziskovosti a produktivity.
Obvyklou úlohou strategického marketingu je rozhodnout:

 • Na jakých trzích a ve kterých segmentech soutěžit.
 • Jaká bude základna konkurenční výhody firmy.
 • Kdy a jakým způsobem  firma vstoupí na jednotlivé vybrané trhy. 

Obr. 1 – Zelená pro strategický marketing. Obálka originálního vydání knihy z roku 2013. V květnu s dočká českého překladu s názvem „O strategickém marketingu“.

Zdroj: Amazon

Nesprávná léčba marketingem

Claytona Christensena jste v seriálu o výběrech z HBR mohli potkat několikrát. Jeho článek je i součástí výběru pro strategický marketing (Christensen, Cook,, Hall, 2005). Zde se Christensen s kolegy dotýkají mj. segmentace trhu. To je další téma pro strategický marketing.

Nehledě na snahu pochopit „typického“ zákazníka, autoři doporučují zjistit, jakou „práci“ lidé chtějí udělat či zvládnout. Pak podle toho rozvíjejte účel značky – produkty nebo služby, které si spotřebitelé mohou „najmout“ (vč. koupě) k provedení této práce (např. přeprava balíku, naučení se něčemu, pochopení něčeho). Značka s jasným účelem funguje jako dvoustranný kompas. Jedna strana vede zákazníky ke správným produktům. Druhá provází vaše návrháře, obchodníky a inzerenty tím, jak vyvíjejí a uvádí na trh nové a vylepšené produkty. Přínosem jsou produkty, které zákazníci neustále oceňují a značky, které organizaci přinášejí trvalý zisk.

Sledujete mnohé ze vznikajících, zaváděných nebo již zavedených velkých i malých start-upů v dnešní době, vidíte, že i zde tato myšlenka, pokud ji podnikatelé porozumí, našla svou úrodnou půdu.

Sami zvažte, co ve smyslu značky a jejího budování u vás (jako zákazníků) rozhoduje, zda např. pošlete balík (práce = přeprava z místa A na místo B) prostřednictvím České pošty nebo třeba s využitím DHL, DPD, FedEx apod. V oblastech jako stravování a občerstvení, vzdělávání, využití volného času i dalších je to docela patrné. „Práce“ se tam dá provést (a najmout) mnoha způsoby a obdivuji mnohá tvůrčí řešení, která nebojácní podnikatelé nachází a zkouší.

Ani v tomto článku si Christensen neodpustil poznámky o disruptivní (nespojité) změně či inovaci, která svým způsobem vyadí konkurenci ze hry.

Reporting značky

Značka, značka, značka…! Branding se stal „czenglish“ slovem a jedním z buzzwords ovlivňující efekt a dopad, jaký má strategický marketing v praxi. Keller (2000) v článku navrhuje proces pro posouzení síly značky, popř. její srovnání. Před téměř 20 lety to byl jistě pionýrský počin. A dnes?

Zde je deset atributů, typických pro nejsilnější značky světa v té době.

 1. Značka vyniká v poskytování přínosů, po nichž zákazníci skutečně touží
 2. Značka zůstává relevantní i při změně zákaznických preferencí.
 3. Cenová strategie je založena na vnímání hodnoty zákazníkem.
 4. Značka je správně umístěna/pozicována.
 5. Značka je konzistentní.
 6. Portfolio a hierarchie značky dává smysl.
 7. Značka využívá a koordinuje celou škálu marketingových aktivit pro budování hodnoty značky (Brand Equity).
 8. Manažeři značky chápou, co značka znamená pro zákazníky.
 9. Značka je řádně, vytrvale a udržitelně podporována.
 10. Organizace monitoruje zdroje hodnoty značky.

Podle autora článku musí v ideálním případě manažeři značky usilovat o maximalizaci všech deseti výše uvedených charakteristik. To však není vždy možné a manažeři se musí vždy snažit zjistit, jak by konkrétní akce a jednání ovlivnila výše uvedených deset faktorů.

Branding, včetně budování osobní značky je „markeťácké“ téma, kterého je plný Internet. Poptávka je velká, uspět se zaváděním není samozřejmé. Jako ryzí laik nechám na profesionálech, aby posoudili jaká je hodnota tohoto článku v knize z aktuálního pohledu či jaký je jeho historický odkaz.

Ekonomika žen

Partneři dalšího z poradenských gigantů, Boston Consulting Group, publikovali před deseti lety výsledky svého výzkumu (Silverstein, Sayre, 2009), v němž zkoumali přes 12 000 žen z různých geografických oblastí, různorodých úrovní příjmů a životních oblastí. Výzkum se týkal jejich vzdělání, financí, domácností, pracovních míst, aktivit, zájmů, vztahů, nadějí a obav i jejich nákupního chování a vzorců utrácení peněz.

Jako trh totiž představují ženy podle autorů větší příležitost než Čína a Indie dohromady. Kontrolovali (v té době) spotřebitelské výdaje ve výši kolem 20 bilionů USD a toto číslo by mohlo v dalších pěti letech (kolem roku 204) dosáhnout 28 bilionů USD. V současné době jsme tedy možná na úrovni přes 30 bilionů USD, kterou představuje trh ženské ekonomiky. Autoři tvrdí, že ve skutečnosti řídí světovou ekonomiku ženy. V kontrastu s tím pak většina firem odvádí v tomto směru ne příliš dobrou (autoři použili slovo „špatnou“) práci. Strategický marketing může reagovat.

Silverstein a Sayre vysvětlují v článku největší příležitosti pokud jde o zacílení na ženy jako zákaznice a spotřebitelky. Největší potenciál údajně spočívá v šesti odvětvích:

 • potravinářství,
 • fitness,
 • krása (beauty),
 • oděvy,
 • zdravotnictví a
 • finanční služby.

Firmy a organizace, které přizpůsobí svou nabídku ženám, budou mít šanci uspět (v té době bylo po ekonomické krizi, a tedy se šancí po zotavení ekonomiky).

Tip z toho vyplývající je jednoduchý – ženy jako zajímavý segment a trh, hodný pozornosti a péče. Pravděpodobně i u nás. V mnoha případech je to patrné, přesto si lze klást otázku o potřebách žen a míře jejich naplnění v mnoha perspektivách i v dnešní době. Obdobně to však platí i u mužů a jejich autentických rolí v době genderové korektnosti.

Co vy na to ženy? Co vy na to muži? (Skupina Katapult se ve své písni ptá i „co děti…?“)

Nabídka hodnoty zákazníkům na průmyslových trzích

V případě tohoto článku se dostáváme do roku 2006. Nabídka hodnoty pro zákazníka je nyní všeobecně známý pojem, přinejmenším jako model, „teorie“ nebo hypotéza.

Autoři však ukazují, že chytré a správné vyladění hodnotové nabídky, aby odpovídala co nejpřesněji požadavkům a představám zákazníků, není tak snadné. Přitom pochopení zákazníků dává větší předpoklady k tomu, učinit chytřejší rozhodnutí, kam přidělit omezené zdroje. 

Anderson, Narus a van Rossum (2006) prezentují systematickou metodu pro rozvoj nabídky hodnoty pro zákazníka. Domnívají se, že prezentování všech výhod produktu/služby (= hodnotové nabídky) může být samo o sobě nevýhodou. Dodavatelé podle autorů mohou nabídnout jednoduché, přitom podmanivé hodnoty pro zákazníka tím, že je nadřadí některým prvkům. Zejména těm, které jsou pro zákazníky nejvhodnější. Poté je třeba prokázat a dokumentovat tuto špičkovou hodnotu a komunikovat ji způsobem, který ukazuje, že jste velice dobře porozuměli svému zákazníkovi. Mnohé k tomu uvádí např. řízný a přímočarý Grant Gardone ve své knize Prodej nebo prodají tobě.

I s odkazem na tento článek z HBR si snad rádi připomenete užitek „person“ a různých „cest k srdci zákazníka“, které pro internetové podnikání a jeho strategický marketing, s omezenou mírou přímé interakce (živě, offline) hraje významnou/kritickou roli. Doporučení „poznejte svého zákazníka“ najdete v každém „předávání know-how“ a článku pro zájemce o blogování, online podnikání apod.

Pro nevirtuální podnikatelský svět platí podle mě principiálně totéž. Není snadné to udělat (poznat zákazníky), ale je velice snadné to neudělat. Výsledkem je jistá míra rizika, že budete „mimo“. To nejsnadnější, falešné řešení totiž zní lákavě – nabídnout všechno všem.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Nákupní nálevka a „dělba práce“ mezi marketing a obchod. Návrh Philipa Kottlera a jeho kolegů.

Zdroj: vlastní zpracování podle Kottler, Rackham a Krishnaswamy (2006).

Jak správně porozumět komunitám kolem značky

Marketéři v různých odvětvích se snaží zvýšit loajalitu zákazníků, efektivitu marketingu a autentičnost značky budováním komunit. Autoři (Fournier, Lee, 2009) zde v článku nabízejí principy designu, varovné příběhy a nové přístupy k využití těchto komunit.

Aby měla komunita největší dopad, musí být ve skutečnosti koncipována jako firemní strategie (wow!) ne jako marketingová strategie. Nejen v českých luzích a hájích je tomu často naopak. V článku je uveden např. dobový případ dobré praxe Harley-Davidson.

Dalším omylem a mýtem (v článku je jich celkem sedm) je podle autorů to, že komunita kolem značky existuje, aby sloužila obchodu. Efektivní komunita reálně existuje, aby sloužila svým členům, kteří se podílejí na naplňování mnoha druhů potřeb, jako je budování vztahů, pěstování nových zájmů a přispívání ke společenství. Silná společenství pracují na pochopení potřeb lidí a na zapojení účastníků tím, že jim nabízejí různé role.

Opět se uchýlím k srovnávání komunit, které je možné sledovat u online podnikatelů a jejich značek a programů. Příkladem budiž již zmíněný Pavel Říha (Placen za existenci) či Jirka Mazur (Život na pravé straně) jako pozůstatky či následovníci komunity Milionového impéria Davida Kirše a po něm vzedmuté vlny kolem Jiřího Čmolíka. (Ale marné, Harley-Davidson je fyzická, nikoliv virtuální realita.)

Autoři článku v HBR na závěr nabízejí on-line „Audit připravenosti komunity“, který však na uvedeném webu již po 10 letech nefunguje.

Pro zajímavost doplním, audit připravenosti komunity v širším slova smyslu, včetně inspirativního modelu zralosti komunity najdete zde. Více o komunitách a jejich budování s pak přečtěte třeba zde (v angličtině).

Za součást jaké komunity se považujte či v jaké komunitě fungujete? Co od ní očekáváte a jaká je skutečnost? Jakým způsobem usilujete o vytvoření vlastní komunity?

Jediné číslo, které potřebujete k růstu

„Doporučili byste tuto firmu svému příteli?“ Jediná otázka a tedy ukazatel, který vzešel jako efektivní z dvouletého výzkumu, prezentovaného v dalším článku (Reichheld, 2003).

Přestože firmy vynakládají spoustu času a peněz na komplexní nástroje pro hodnocení spokojenosti zákazníků, nejlepší predikci růstu lze obvykle zachytit v jediným dotazem. Autor prezentuje výzkum, v němž byly testovány různé otázky průzkumu spokojenosti, ve spojení odpovědí se skutečným chováním zákazníků (hledala se a měřila korelace). Ochota hovořit o společnosti nebo produktu s přáteli, rodinou a kolegy je jedním z nejlepších ukazatelů loajality. Jednají-li zákazníci jako skutečné reference, vsází na toto propojení (s dodavatelem či poskytovatelem) vlastní pověst. (Osobě to sice chápu a pro strategický marketing je jistě důležitá, ale jsem vůči tomuto přístupu laxní, pasivní a ne až tak důvěřivý. Samozřejmě je to věc přesvědčení.)

Jde o další článek, který když si přečtete, tak vám přijde na mysl, že „to je přece samozřejmé.“ Opravdu? Myslím si, že i zde je jedna věc vidět tuto problematiku prizmatem dění na Internetu (copywriting, prodejní stránky, magnety, reference…) a ve světě offline podnikání.

Situace je patrně jiná v B2B segmentu. U dodavatelů do automobilového průmyslu s podmínkou „fungujícího“ systému managementu kvality (ISO 2001, IATF 16949) tato jediná otázka k průzkumu spokojenosti zákazníka asi nestačila a patrně by byla nerelevantní.

Skvěle takovému šíření referencí napomáhá rozmach různých platforem pro networking a setkávání lidí (protože online obrazovka a lajkování nestačí), zejména v extrovertním světě. (Pro mě jako velkého introverta je to velká výzva.)

A co vy, čtete poctivě doporučení a reference a rozhodujete se podle nich? Jak přistupujete k získávání referencí? Jakých příležitostí k networkingu využíváte?

Ukončení války mezi prodejem a marketingem

Co by to byl za výběr o marketingu, kdyby v něm chybělo slovo dalšího klasika v marketingu, Phillipa Kotlera, jehož dlouho znají i studenti a čtenáři knih z oboru v Česku.

Kotler s kolegy (Kotler, Rackham, Krishnaswamy, 2006) napsali svůj článek na základě párových rozhovorů s lidmi z marketingu a obchodu – skupin, které si mnohdy spolu nerozumí a podceňují své vzájemné přispění. Obchodní oddělení mají tendenci věřit, že obchodníci jsou v kontaktu se skutečnou realitou na trhu. Marketéři často věří, že prodejní síla je krátkozraká, příliš zaměřená na individuální zákaznické zkušenosti a nedostatečně si uvědomuje širší trh či je slepá (krátkozraká) směrem do budoucnosti.

Cílem rozhovorů a výzkumu bylo nalézt a určit osvědčené postupy, které by mohly zvýšit společnou výkonnost a posílit přínos těchto dvou funkcí – obchodní a marketingové. V článku tedy autoři popisují čtyři typy vztahů, které prodej a marketing typicky vykazují.

 • Nedefinované
 • Definované
 • Sladěné
 • Integrované

Autoři v článku ukazují i dotazník, který pomáhá posoudit úroveň spolupráce a integrace mezi obchodem a marketingem. Na závěr autoři ukazují doporučení pro těsnější sladění obou funkcí.

Tato problematika již zasahuje do fyzického světa středních a větších firem. Konzultanti, koučové a lektoři, kteří působí ve firmách, jistě znají „stesky“ různých zainteresovaných stran a svou roli „vrby“ i v případech nedorozumění a ne úplně ideální spolupráce mezi marketingem a obchodem (a pak se k tomu ještě přidá výroby, personalistik…). Úloha vylaďování a integrace je v takovém případě nejen operativní, ale navýsost strategická – obecně i pro strategický marketing.

Jaký má podle vás smysl rozlišovat marketing a obchod? Co byste doporučili malým firmám? Je možné (a v čem), že je jedna oblast podceňována na úkor druhé?

Věda, kterou čas a praxe prověřily

Snad nejsem sám, kdo si kladl a klade otázku o užitečnosti vydávání podobných výběrů v českém překladu. Strategický marketing v dnešní marketingové době je téma hodné pozornosti Jako stratég a konzultant vidím svou „polívčičku“ zejména v přídomku „strategický“. V analytických nástrojích se strategická analýza a marketingová analýza v mnohém protínají.

Výběr, který chystá k vydání Management Press vypadá zastarale, pokud se podíváte na data publikování originálních článků v Harvard Business Review. Je však důkazem, že věda nemusí být žádná věda a „vědecky“ potvrzuje (ověřuje), co říká selský rozum, úspěšná praxe a zkušenosti. Na druhé straně také zasazuje svými doporučeními semínka a hypotézy, které vzklíčí po letech v běžnou a úspěšnou praxi. Myslím, že ve vztahu k reáliím světového i domácího trhu je zde řada situací a skutečností, které oba tyto přístupy potvrzují. To, co se mohlo před 10-15 lety zdát nové (tedy v době publikování článků), je nyní v mnohém běžné, obvyklé či samozřejmé. Ovšem nikdy ne pro všechny a pro každého. Takže si pravděpodobně kniha najde cestu nejen k očím studentů marketingu, ale snad i k podnikatelům a manažerům. Je v ní co odhalovat, co se učit, zkoušet a v čem experimentovat i co si potvrzovat a za co se pochválit, děláte-li to dobře a máte-li výsledky.

Kniha také ukazuje, že praxe marketingu (který je přizpůsoben online podnikání) je v přijetí a uplatnění mnohých doporučení a myšlenek rychlejší, flexibilnější a efektivnější. Byť je poměrně čitelná a svým způsobem stereotypní, obtížně hledající odlišení.

 • Co pro vás znamená strategický marketing?
 • Co je na vašem marketingu strategické či jedinečné, pokud podnikáte?
 • Láká vás internetový marketing nebo patříte do skupiny, které online marketéry nemůže vystát? Jaké jsou vaše důvody a argumenty?
 • Do jaké míry zvažujete koupi této zelené knihy?

 

Literatura:

 • FRIEDEL, Libor. Strategie v hlavní roli. Recenze knihy O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Perspektivy kvality, 2018 (13)4, 46-48.
 • KOLEKTIV. HBR’s 10 Must Reads on Strategic Marketing. Boston: Harvard Business School Publishing, 2013. 224 s. IBSN 978-1-4221-8988-7.

Originální vydání článků v Harvard Business Review

 • RUST, Roland, T., MOORMAN, Christine, BHALLA, Gaurev. Rethinking Marketing. Harvard Business Review, 2010, 88(1-2), 94-101.
 • EDELMAN, David, C. Branding in the Digital Age. Harvard Business Review, 2010, 88(12), 62-69.
 • LEVITT, Theodore, Marketing Myopia. Harvard Business Review, 1960, 38(4), 45-56.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M., COOK, Scott, HALL, Taddy. Marketing Malpractice. Harvard Business Review, 2005, 83(12), 74-83.
 • KELLER, Kevin, L. The Brand Report Card. Harvard Business Review, 2000, 78(1), 147-158.
 • SILVERSTEIN, Michael, J., SAYRE, Kate. The Female Economy. Harvard Business Review, 2009, 87(9), 46-53.
 • ANDERSON, James, C., NARUS, James, A., van ROSSUM, Wouter. Customer Value Propositions in Business Markets. Harvard Business Review, 2006, 84(3), 90-99.
 • FOURNIER, Susan, LEE, Lara. Getting Brand Communities Right. Harvard Business Review, 2009, 87(4), 105-111.
 • REICHHELD, Frederick, F. The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review, 2003, 81(12), 46-54.
 • KOTLER, Phillip, RACKHAM, Neil, KRISHNASWAMY, Suj. Ending the War Between Sales and Marketing. Harvard Business Review, 2006, 84(4), 68-78.

(PS. K recenzi pro Perspektivy kvality jsem si vybral knihu Jaroslava Nenadála – Management kvality pro 21. století. Budu hledat souvislosti se strategií a lídrovstvím.)

Kontaktuje mě

8 + 3 =

Slova moudrých

„Naslouchejte svým zákazníkům, ne svým konkurentům.“

(Joel Spolsky)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma modelů a nástrojů nebo knih zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Inovace kolem dokola

Inovace kolem dokola

Při zpracovávání podkladů pro články k tématu „inovace jsem narazil na jeden citát E. Deminga, jednoho z „otců kvality“ a tvůrce populárního PDCA cyklu neustálého zlepšování.

„Inovace přichází od výrobce, ne od zákazníka.“ (W. Edwards Deming)

Souhlasíte? Já jsem se s ním zcela neztotožnil. Sami posoudíte, jak je obsah onoho citátu v souladu s různými doporučeními, zjištěními z výzkumů apod., které prezentují autoři v kompilátu článků z Harvard Business Review. Pro jistotu jsem přidal poznámku k agilním a „lean“ přístupům, zejména pokud jde o návrh a vývoj. Možná je Demingův citát pravda i v dnešní době. Možná je to mýtus a pravděpodobně bude pravda někde v uprostřed.

Inovace jsou od toho, aby nabourávaly to staré a přežité, bořily mýty o tom co je možné a co už je nemožné. Jsou o kreativitě a přesvědčeních. Ne nadarmo je jeden z otců inovací, Josef Alois Schumpeter (1883-1950, rodák z Třeště) pojmenoval „kreativní destrukcí“. 

V pokračování a dokončení představuji dalších 5 článků. Navrch přidávám opět dva „bonusy“ zdarma!

 • Sumář hlavních doporučení pro inovace z kompilátu HBR v podobě prezentace na SlideShare.
 • Nový mini e-book s výběrem a soupisem 50 knih k tématu inovace (odkaz na konci článku). Pro samostudium, inspiraci, nápady a zlepšování

Začneme bořením mýtů a skončíme obžalobou vybraných finančních nástrojů. Inovace lze nejen rozvíjet, ale také je brzdit, „zabíjet“, vést inovační „války“. Není to jen rajská rozkvetlá zahrada, ale i klín, jenž dokáže organizaci rozklížit. Jsou firmy, které inovace nepřežily. Drtivá většina by však bez inovací (a zlepšování) nepřežila.

Který z tipů pro inovace a zlepšování, které se v minulém a tomto příspěvku objevují, lze využít na individuální úrovni pro osobní rozvoj? Co lze využít pro podnikání? A co v manažerské práci? Dnes k další inspiraci, kromě zbylých 5 článků z výběru HBR, mám i nový e-book. Soupis 250 knih včetně 50 titulů o inovacích doplněné o soupisy k tématům strategie, zvládání změn, lídrovství a koučování. Tak si jej stáhněte, vyberte si co vás zajímá a příslušnou knihu přidejte na svůj „reading list“ nebo si ji rovnou kupte/sežeňte. Což takhle knihu od Matta Ridleyho o Evoluci všeho? Protože i malé změny přetvářejí svět.

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

6 mýtů o vývoji produktu (ve světle „agile“ a „lean“)

Mnoho firem přistupuje k vývoji produktů, jako kdyby se jednalo už o jejich výrobu. Snaží se kontrolovat a optimalizovat náklady (někdy snižovat stůj co stůj) a zlepšovat kvalitu s použitím přístupů nulových vad (zero-defects) a dalších nástrojů zvyšování efektivity. Takto sice lze zlepšit kvalitu a zvýšit výkonnost podniků, ale obecně se zhoršuje výkonnost při vývoji produktů.

Ne vždy jsou si lidé vědomi, že proces návrhu a vývoje produktů se zásadním způsobem liší od procesu jejich výroby. Thomke a Reinertsen (2012) odhalili, že neschopnost a selhání vedoucích pracovníků odlišit tento fakt, vedlo ke klamům a mýtům, které značně poškozují úsilí v oblasti vývoje produktů. Ve svém článku autoři odkrývají šest nebezpečných mýtů, resp. hypotéz a domněnek, s nimiž manažeři přistupují k řízení procesu vývoje.

 1. Vysoká míra využití zdrojů zvyšuje výkonnost.
  • Nepracuje-li člověk na 100%, není efektivní. Z takového předpokladu vyplývá pro vývoj zkratkovitý závěr – čím lépe budou lidé z vývoje využiti a čím budou zaneprázdněnější, tím rychlejší bude vývoj. Proti gustu… Zažil jsem firmu, kde se výkonnost odvozovala i od toho, jak rychle lidé chodí (resp. běhají). Nemyslím si, že by tento mýtus zmizel poté, co byl v USA vydán takový článek. Odlišovat tvůrčí a „mechanické“ činnosti a procesy s větším podílem tvůrčí nebo rutinní práce je pro jejich řízení nezbytné.
 2. Zpracování velkých šarží zlepšuje ekonomiku procesu vývoje (je úspornější).
  • Čím více komponentů pro jeden celek najednou vyvinete, než je začnete testovat, tím více nákladů ušetříte. Tady se dostáváme k jednomu ze základních principů štíhlé výroby, který vede opačným směrem. Je jím snižování dávky (princip tahu a tok jednoho kusu). Optimalizace probíhá prostřednictvím křivky fixních a transakčních nákladů. Opět je to chyba přenášení pohledu „výrobáka“ do procesu vývoje.
 3. Týmy musí přesně dodržovat plán vývoje a minimalizovat jeho odchylky.
  • V době rostoucí popularity agilních přístupů (nejen ve vývoji software) se tento předpoklad jeví jako velký anachronismus. Ale i v oblasti strategického řízení existuje škola, která (stále) věří v přesné plánování. Nemám proti plánování žádné výhrady, ale asi není složité si uvědomit, že vývoj není výroba. Nebo snad máte nějaké přesný návod, jak poručit své kreativitě? Občas se domnívám, že k takovému pojetí vedou některé požadavky ze systémů kvality. Daleko více se však setkávám v praxi firem (zejména zahraničních s výrobními závody v ČR), že „přeshraniční vývoj“ (část u matky v zahraničí, část v závodě v ČR), je obtížným ping-pongem. Klíčovou roli hraje rozhraní mezi např. domácí a zahraniční organizační jednotkou. Důvod je nasnadě – komunikace, leckdy i určitá přezíravost. Vykolejit z plánu a vyvolat „domino efekt“, kdy se zhroutí řada věcí, je velice snadné. Autoři článku v HBR neberou v potaz např. agilní vývoj, přestože připouští, že někdy zákazník neví, jak má výsledek vypadat. S tím se ve firmách setkávám velmi často.
 4. Čím dřív projekt začne, tím dříve skončí.
  • Manažeři mají nezřídka tendenci vyplnit jakékoliv hluché místo a přestávku novým projektem a novou prací. Postupně to vede k rozředění zdrojů. Ale pokud se firma pustí do projektu předtím, než má zajištěny zdroje pro jeho pokrok, dojde ke zpomalení procesu vývoje. To je potenciální problém. V dnešní dynamické a konkurenční době, rychlost hraje roli. Příležitost, k niž se vývoj upíná, může velice rychle zmizet nebo zastarat. I když se pokoušíte o vytvoření „modrého oceánu“. S hypotézou „čím dřív (začneme), tím dřív (budeme hotovi)“ však nemá tato rychlost ve vývoji nic společného.
 5. Čím více bude produkt mít vlastností, tím více se bude zákazníkovi líbit.
  • Bohužel přidávání vlastností není přidáváním hodnoty pro zákazníka. V úvahu snad lze vzít zákazníky, kteří mají rádi „vše v jednom“ (ve službách „one-stop-shop“). V praxi je to patrné na produktech, které jsou příliš komplikované a složité. Proti tomuto předpokladu (a mýtu) stojí strategické rozhodnutí pro vývoj, vyplývající ze rčení „v jednoduchosti je síla“. (Sebekriticky přiznávám, že se mi to při psaní článků veskrze nedaří. Miluji jednoduchost v komplexním světě, ale bývá hodně situací, kdy se s takovou „láskou“ postupem času méně a méně ztotožňuji.)
 6. Projekty budou úspěšnější, budou-li zvládnuty správně hned napoprvé.
  • Ve výrobě je to super předpoklad a jedno z důležitých kritérií (RFT – Right First Time). Vyskytuje se v mnoha benchmarkingových kritériích a setkal jsem se s ním např. v procesu BenchmarkIndex. Ve vývoji takový přístup vede k volbě co nejméně rizikových řešení a v podstatě omezuje hledání inovativních návrhů. Mohli bychom se možná zeptat pana Tomase A. Edisona, co si o takovém přístupu myslel, když objevoval .a vyvíjel žárovku. Napoprvé správně to rozhodně nebylo. Je to zcela opačný přístup, než jsem uváděl v minulém článku, v prvním příkladu o firmě Intuit a jejich přístupu, jak potěšit zákazníka.

Kromě toho, že autoři vysvětlují negativní účinky těchto mýtů a falešných hypotéz při aplikaci na vývoj produktů, předkládají i praktické rady pro jejich překonání těchto mýtů.

Zde je 12 vodítek, které Thomke a Reinertsen (2012) nabízí k překonání zmíněných 6 mýtů (už bez mých komentářů).

 1. Zviditelněte, na co se čeká a vizualizujte informační toky.
 2. Kvantifikujte náklady na zpoždění a zohledněte je ve svých rozhodnutích.
 3. Využijte každý uvolněný zdroj tam, kde je jeho využití (utilizace) nejvyšší.
 4. Zaměřte své řídící systémy ne na efektivitu, ale na dobu odezvy.
 5. Snižte transakční náklady, abyste mohli snížit velikosti šarží a umožnit rychlejší zpětnou vazbu.
 6. Experimentujte s menšími dávkami; můžete se snadno vrátit do velkých šarží, pokud to nebude fungovat.
 7. Považujte plán vývoje za hypotézu, která se bude dále vyvíjet a aktualizovat, jakmile budou k dispozici nové informace.
 8. Zahajte projekty pouze tehdy, jste-li připraveni naplnit svůj závazek.
 9. Zacilte vývoj na jednoduchost. Ptejte se, jaké funkce mohou být odstraněny, ne na to, co lze přidat.
 10. Experimentujte co nejdřív, rychle a často s počítačovými modely a fyzickými prototypy, jak v řízeném, tak i v reálném prostředí. (Opět upozorňuji na případ a metodiky Intuit z prvního článku „desatera“, zmíněném v minulém příspěvku.)
 11. Zaměřte se na procesy návrhu, které se překrývají nebo na iterativní, nikoli lineární procesy.
 12. Zaměřte se na rychlou zpětnou vazbu, místo na úspěch napoprvé.

Autoři používají i několik vizuálních nástrojů, které umožní projekty vývoje lépe zvládnout. Ty právě využívají některé techniky pro agilní vývoj.

Dotek s agilitou

Proto si myslím, že není od věci připomenout Manifest agilního vývoje software, s možností uplatnění na produkt. Zdá se to velice jednoduché:

 1. Jednotlivci a interakce (mají přednost) před procesy a nástroji.
 2. Fungující software před vyčerpávající dokumentací.
 3. Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.
 4. Reagování na změny před dodržováním plánu.
 5. Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více.

Je dobré si uvědomit, že manifest vznikl již roku 2001, více než 10 let před článkem o 6 mýtech vývoje produktů. Mýty jsou od toho, abychom se je snažili vymýtit, nicméně o nich platí i to, že je „vyženete dveřmi a ony vlezou oknem“.

Abych byl co nejúplnější (a komplikovaný, leč komplexní), vyplatí se ještě zmínit 12 principů, které stojí za zmíněným Manifestem agility. Pracujete-li v nějaké komerční organizaci nebo podniku, berte to jako „kontrolní seznam“ svých přesvědčení, podle toho, zda uvedené body u vás fungují či ne a zda si myslíte, že jsou užitečné a správné. Za slovo „software“ si dosaďte vlastní „produkt“ a jeho vývoj.

 1. Naší největší prioritou je uspokojit zákazníka rychlým a průběžným dodáváním hodnotného software.
 2. Vítáme měnící se požadavky, a to i ke konci vývoje. Agilní procesy podporují změnu, aby zákazník mohl získat konkurenční výhodu. (V některých firmách, mimo vývoj SW, mohou z této teze dostat osypky.)
 3. Dodáváme funkční software pravidelně, v intervalech od pár týdnů do několika měsíců, přičemž upřednostňujeme kratší interval.
 4. Lidé z byznysu a vývojáři musí pracovat na projektu denně (a) spolu.
 5. Stavějte projekt na motivovaných jednotlivcích. Vytvořte jim prostředí, podporujte jejich potřeby a důvěřujte jim, že udělají svou práci perfektně.
 6. Nejlépe fungující a nejefektivnější metoda poskytování informací do / v rámci vývojového týmu je přímá osobní komunikace. (Aneb zapomeňte na e-maily a telefony.)
 7. Základní veličinou pro měření postupu prací je funkční software. (Existuje také termín rychlé prototypování – rapid prototyping.)
 8. Agilní procesy propagují trvale udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři a uživatelé by měli dokázat udržet tempo rozvoje natrvalo.
 9. Soustavná pozornost věnovaná technické dokonalosti a kvalitní návrh (design) rozvíjejí agilitu.
 10. Jednoduchost (umění maximalizovat objem práce, kterou není potřeba udělat) je klíčová.
 11. Nejlepší architekturu, požadavky a návrhy řešení vytvářejí samoorganizované týmy. (Japonci s filozofií Kiazen by mohli vyprávět.)
 12. V pravidelných intervalech tým vyhodnocuje, jak se stát efektivnějším a jak upravit a zlepšit svůj způsob práce.

Dotek s „lean“

Jiným doplňkem je štíhlý vývoj software, založený na zásadách, inspirovaných štíhlým („lean“) výrobním systémem Toyota. Tento „lean“ vývoj zpopularizovali manželé Poppendieckovi ve své knize z roku 2007. V ní uvádí 7 principů štíhlého vývoje, které jsou také založeny na mýtech.

 1. Odstraňte plýtvání (vše, co nepřináší hodnotu). V „leanu“ se plýtvání říká „muda“.
  • Mýtus: „Včasná specifikace odstraňuje plýtvání.“ (Čím dříve budeme mít specifikaci, tím méně budeme plýtvat zdroji.)
 2. Zabudujte kvalitu (není nad osobní kvalitu a to, čemu kvalitáři říkají „samokontrola“).
  • Mýtus: „Najít defekty je úkolem testování.“
 3. Vytvářejte znalosti (zlepšujte se a učte se v průběhu práce, takže žádné „napoprvé správně“).
  • Mýtus: „Předpovědi vytváří předvídatelnost.“
 4. Odložte závazek (rozhodujte se co nejpozději)
  • Mýtus: „Plánování je závazek.“
 5. Dodávejte rychle (jak nejrychleji to jde)
  • Mýtus: „Spěch přináší plýtvání“. („Haste Makes Waste.“)
 6. Respektujte lidi (a dejte jim důvěru a odpovědnost)
  • Mýtus: „Existuje jediný nejlepší způsob.“
 7. Optimalizujte celek
  • Mýtus: „Optimalizujte prostřednictvím dekompozice.“

Článek Thomke a Reinertsen (2012) je jedním z příkladů, kdy i výzkum vedený na půdě univerzity a důsledně využívající studií a referenčních zdrojů, může opomenout nějaký praktický trend, která není dostatečně „vědecky popsán“ a vyplývá spíše z praxe. I takto se pak rodí jiné mýty. Ty o rozdílech mezi teorií a praxí.

Na druhé straně jsou stále příležitosti bořit a nabourávat různá přesvědčení a pracovat na neurologických úrovních.

Tolik (dlouze) o tom, jak se lze poučit o vývoji produktu a jak do udělali autoři z HBR, v kontrastu s lidmi zaangažovanými do vývoje software.

Originál článku

 • THOMKE, Stefan, REINERTSEN, Donald. Six Myths of Product Development. Harvard Business Review, 2012, 90(5), 84-94.

Další literatura:

 • POPPENDIECK, May, POPPENDIECK, Tom. Implementing Lean Software Development. From Concept to Cash. Uppon Saddle River: Addison-Wesley, 2007. 276 s. ISBN 0-321-43738-1.

7. rámcový program EU pro výzkum a inovace financoval projekt INFU – Inovation Future. Cílem bylo podpořit utváření strategii pro inovační aktéry (a politiku). Probíhal v době, kdy HBR připravovalo kompilát o inovacích. V průběhu projektu INFU vznikly čtyři scénáře budoucnosti do roku 2025. Pokud vás to zajímá, najdete je na tomto odkazu a můžete si je prohlédnout nebo stáhnout. Je tu i dostatečný časový odstup od doby vzniku scénářů, takže je možné posoudit, který scénář se naplňuje nebo jaký byl celkový dopad takového projektu pro různé zainteresované strany. Projekt neměl partnera z České republiky. 

O scénářích budoucnosti obecně si přečtěte v mém příspěvku na blogu European Business School SE.

Obr. 1 – Zkuste jít na inovace se 6 klobouky, Zelený je ten nejtvořivější. Více v článku na blogu zde.

Zdroj: blog Libora Friedela

Inovace – chyby a léčky

Říká se, že opakování je matka moudrosti. To rozhodně neplatí o chybách, hlavně takových, které jsou stále stejné. Další „klasikou“ v HBR je článek o „klasických léčkách“, které se týkají inovací.

Autorka (Kanter, 2006) tyto opakující se chyby rozdělila do čtyř kategorií:

 1. Chyby týkající se (inovační) strategie
  • Inovační strategie je důležitou součástí Domu inovací, jak jsem jej prezentoval v dřívějším článku. Kanter (2006) poukazuje na tři chyby, které se dotýkají strategie:
   • Firmy zamítají příležitosti, které se zdají být na první pohled příliš malé či bezvýznamné. (Když inovace, tak něco z gruntu nového.)
   • Předpokládají, že to, co se počítá, jsou jen nové produkty a nikoliv nové služby nebo zlepšené procesy. Proto třeba z mého hlediska má smysl a význam THINGS+, projekt servitizace pro malé a střední firmy.
   • Někdy uvádí na trh příliš mnoho produktů, které jsou jen o něco málo rozšířeny a vytváří tak vnitřní komplexnost, což vede ke zmatení zákazníka. Srovnejte např. výrobní řady mobilů Apple a Samsung.
  • Jak to napravit? Otevřete okno příležitostem, rozšiřte rozsah vyhledávaných příležitostí. Vsaďte na několik vybraných velkých inovací, které jsou v souladu s vašim strategickým rozvojem (který je třeba znát a být si jej vědomi). Těm přidělte velký podíl na investicích. Pro nápady střední velikosti vytvořte základnu a financujte širokou škálu nápadů v rané fázi vývoje a ty nápady, které představují přírůstkové inovace. Představit si to můžete jako trychtýř.
 2. Procesní chyby
  • Je třeba se vyvarovat i procesních chyb, byť např. podle zmíněného Domu inovací je proces „od nápadu k uvedení na trh“ klíčový. V něm lze vyhodnotit i to, do jaké míry jsou prospěšné agilní přístupy.
  • Kanter (2006) naznačuje dvě chyby s dopadem na inovace.
   • Podniky (= vlastníci, manažeři) přiškrcují inovace stále stejným a těsným plánováním, rozpočtováním a přezkoumáváním, aplikovaným na stávající byznys. Je to takové klišé typu „děláme to tak roky, tak proč bychom to měli měnit.“
   • Firmy odměňují manažery za to, že dělají jen to, co se zavázali a odrazují je od toho, aby dělali změny, když to vyžadují okolnosti. (Myslím, že se to netýká jen manažerů.)
  • Nápravu může přinést jistý druh flexibility, týkající se plánování a kontroly. K tomu je např. vhodné vytvořit jakýsi „fond flexibility“ na financování nečekaných příležitostí. Takových lze využít v ten správný okamžik (čas Kairos).
 3. Strukturní chyby
  • Pokud jde o strukturní chyby, opět lze zmínit dvě.
   • Začínající a etablované podniky se mnohdy izolují v samostatných „silech“ (každý na svém písečku a pokud možno se vzájemně ignorovat). Podle mě tomu přispívá i pohled, že „etablovaný“ znamená „korporátní“ (= špatný pro řadu mladých lidí), byť to samozřejmě není pravda.
   • Inovační podniky utváří z lidí ve firmě dvě třídy – ty, kteří si užívají veškeré zábavy (inovátoři) a ty, kteří musí vydělávat peníze (manažeři a lidé v běžných procesech a výrobě). To je příčina inovačních válek, o nichž se zmiňuje v „HBR desateru“ Govidarjan (2010) – viz. minulý článek. Samo o sobě je to téma na velkou diskusi i pro zajímavý výzkum v podmínkách ČR a zdejších podniků.
  • Govidarjan (2010) ukazuje i řešení, které Kanter (2006) specifikuje do rady poněkud obecnou radu „upevňujte spojení mezi inovátory a ostatními lidmi ve vaší organizaci“.
 4. Chyby v dovednostech
  • Chyby, které popsala Kanter (2006) v dovednostech se týkají především dvou věcí.
   • Firmy umožnily inovátorům, aby rotovali skrze týmy tak rychle, že ani nestačí začít fungovat „týmová chemie“.
   • Firmy předpokládají, že inovační týmy by měly být vedeny nejlepšími „techniky“.
  • Po mocných dotacích EU pro firmy v minulých letech na vzdělávání a podobné radovánky (kterých jsem se také zúčastnil), by se mohlo zdát, že v „dovednostech“ nebude velký zádrhel. Kdoví. (= Optimista v tom nejsem).
  • Moje zkušenost, že „technici“ vévodí a chybí jim více kreativity, se v mnohých firmách, v nichž jsem byl, potvrdila a (bohužel) stále potvrzuje. Pokud jde o týmové sepjetí, někdy mám za to, že se nějakým teambuildingem firmy snaží „odškrtnout“ si položku „týmová práce“ a příliš tyto věci s inovacemi nespojují. Výběru lidí např. z pohledu týmových rolí nebo emoční inteligence příliš pozornosti nevěnují. Už několikrát jsem zmiňovat – čest výjimkám!

Kanter (2006) radí vybírat jako lídry týmu manažery s vyvinutými interpersonálními dovednostmi. (Ve vzdělávacích firmách je to kolonka „měkké dovednosti“). To je na místě bez ohledu na čas, ať v roce 2006 nebo v roce 2019. Shoduje se to i s doporučením Govidarjana (2010), jak řešit „inovační války“. (Osobně bych dodal, že raději bez podpory fondů EU, hezky za své, protože „z cizího krev neteče“. Motivace je pak silnější.)

Hledání chyb a posuzování selhání je oblíbené a důležité výzkumné téma. Samozřejmě, že článek prof. Kanterové z Harvard Business School není tak strohý a týká se „reálií“ v USA. Zda uvedené chyby jsou univerzální a objevují se v našich podmínkách, mohou posoudit manažeři sami svým sebehodnocením. Pro mě je to úhel pohledu, který sleduji a jako skeptik zde vidím řadu příležitostí ke zlepšení. Ne jako výzkumný pracovník, ale jako konzultant, setkávající se ve firmách se spoustou (zajímavých) lidí na různých hierarchických úrovních.

Originál článku

 • KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.

Užitečná příručka ZDARMA

Objevujte a plánujte

Objevitelské plánování, založené na článku Rity McGrath a Iana MacMallana (1995) je další z „klasik“, které se dále vyvíjely a získaly širší publicitu a uplatnění. Vývoj konceptu můžete prozkoumat zde.

Vše je v souladu s tím, jak se dynamizuje prostředí a klesá užitečnost rigidního plánování. Ve strategickém řízení je to charakterizováno vynořujícími se strategiemi během cesty organizace, kdy se postupně „otevírají další a další dveře“. Snad by se to dalo nazvat i agilním přístupem ke strategii, přičemž nemít strategii (protože firma chce být flexibilní), není ani agilní, ani to není strategie.

Obdobně je tomu u objevitelského plánování. V předchozích kapitolách jsem zmiňoval zásadu spojenou s agilním vývojem – „rozhodujte se co nejpozději“. Pozdější rozhodování totiž znamená možnost mít pro něj více informací. Objevitelské plánování předpokládá:

 • že se parametry plánu mohou měnit při odhalení nových informací,
 • že finanční prostředky na projekty jsou uvolňovány na základě dosažení klíčových milníků/kontrolních bodů (ty hrají roli i ve skóre změny), kdy lze poskytnout dodatečné financování na základě přiměřených očekávání budoucího úspěchu.

Leckdy je pro to nutné i objevit stará přesvědčení a nahradit je novými.

U inovačně orientovaných procesů nelze předpokládat vysokou míru určitosti a jistoty. Článek McGratha a MacMallana (1995) je založen na pozorování manažerů, jak se chovali v situacích tváří v tvář nejistotě a komplexnosti, v porovnání s obvyklými konvenčními (manažerskými) situacemi. Tedy ukázka toho, jak se z praxe rodí koncept (a teorie).

Vzpomínám si na dvoudenní workshop ve Vysokých Tatrách, jehož cílem bylo seznámit vrcholový management mobilního operátora s konceptem Balanced Scorecard a možností aplikace v jeho podmínkách. Manažeři si však sami (bez konzultantů) chtěli připravit strategický plán a cíle pro nové tisíciletí. S kolegou, konzultantem z Holandska, jsme koncept vysvětlili, poukázali jsme a prodiskutovali rizika stanovování (finančních a dalších) cílů prostřednictvím „koeficientů“ a protahováním minulých trendů do budoucnosti. Splnili jsme svou roli a zdálo se, že se vše manažerům „povede“ převést do praxe.

Jak jsem zmínil, chtěli tento proces zvládnout sami. Nás to mrzelo, protože to byla potenciálně zajímavá práce s top klientem. S krátkým odstupem jsme se dozvěděli, že mítink (už bez naší účasti) dopadl „konvenčně“. Trendy z minulosti manažeři více či méně protáhli do plánu na další léta. Bylo to jednodušší z hlediska dat než zjišťovat další nové informace, vazby a souvislosti. Boom na (rozděleném) trhu naštěstí jejich rozhodnutí „podržel“.

O takových situacích autoři článku hovoří. Nejistota a neurčitost (ta na trhu poskytování služeb mobilních operátorů nebyla dramatická) volá po dynamických schopnostech (zejména pokud jde o inovační projekty) a narušuje zaběhlé předpoklady a domněnky. Ty se týkají i plánování, odhadů trendů apod.

Základním předpokladem objevitelského plánování je, že organizace a jejich manažeři musí být schopni plánovat tak, aby minimalizovali náklady a maximalizovali (po)učení. Nestačí se jen ujišťovat, zda byly naplněny projekce. Je třeba se ptát

 • zda výdaje manažeři řídí disciplinovaně,
 • zda jsou si vědomi všech předpokladů, které vzali v úvahu (plně si je uvědomují, nejedou na rozhodovacího autopilota),
 • v neposlední řadě také zda vyčerpali všechny možné způsoby, jak získat či vytvořit znalosti ještě předtím, než učiní nezvratná rozhodnutí a přijmou závazky.

Celé je to o vědomí předpokladů, ne o nabádání k paralýze z analýzy.

Objevitelské plánování (McGrath, MacMillan, 1995) zahrnuje 5 prvků:

 1. Definujte úspěch pro plán/iniciativu, vč. „reverzního“ výkazu zisku a ztrát.
 • Jakou chceme ziskovost?
 • Jaké jsou klíčové nákladové faktory?
 • Jaký objem prodeje bude zapotřebí?
 1. Proveďte benchmarking vůči parametrům trhu a konkurence.
 2. Specifikujte provozní požadavky.
 3. Zdokumentujte předpoklady. Přispívá to k jejich lepšímu uvědomění a zpětné „kontrole“.
 4. Specifikujte klíčové kontrolní body. To umožní lépe vnímat a rozhodovat, zda a jaké „další dveře otevřít“.

Protože rád pracuji s metodikou a filozofií Balanced Scorecard, je plánování od finanční perspektivy směrem dolů jasné a logické. V objevitelském plánování vidím stejný, snad trochu méně konkrétní přístup.

Rita Gunther McGrath z tohoto konceptu a dalších svých oblastí zájmu a výzkumu „vydobyla“ (spolu s kolegou spoluautorem) řadu dalších inspirativních knih z Harvard Business School Publishing.

 • The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating Opportunity in an Age of Uncertainty (Podnikatelské nastavení mysli – Strategie pro neustálé vytváření příležitosti ve věku neurčitosti). Vydáno v roce 2000.
 • Marketbusters: 40 Strategic Moves That Drive Exceptional Business Growth (Rozbíječi trhu – 40 strategických tahů, které pohání výjimečný podnikatelský růst). Vydáno v roce 2005.
 • Discovery-Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize Opportunity (Objevitelský růst – Průlomový proces snižování rizika a uchopení příležitosti). Vydáno v roce 2009.
 • The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business (Konec konkurenční výhody – Jak umožnit strategii, aby se pohybovala tak rychle jako vaše podnikání). Vydáno v roce 2013.

2013-2019

I případ Rity McGrath je tím, jak článek v HBR startuje či akceleruje publikační a výzkumnou kariéru. U této autorky, která se systematicky věnuje strategiím, inovacím a podnikání, to bylo v jejich 35 letech. Podnikatelským nastavením mysli uhodila pověstný hřebíček na hlavičku.

Na jedné straně mohou články v kompilátu HBR z hlediska data (zde konkrétně 1995) vypadat zastarale. Na straně druhé jsou to „must read“ články, takže takové, které v mnoha případech položily výzkumné, teoretické a koncepční základy metodám, nástrojům a postupům široce využívaným v dnešní praxi nebo těm, na nichž dnešní praxe staví, jen používá jiné „nálepky“ v boji o to, být originální, budovat osobní značku apod.

Když články a další doplňky procházím a uvědomuji si i různé situace z vlastní podnikatelské a konzultační praxe, stále (a již několik měsíců) ve mně rezonuje otázka, zda vydavatelský počin Management Pressu (v roce 2018 vydání kompilátu O strategii) má smysl a zda bude či nebude pokračovat třeba i vydáním kompilátů o nichž se zmiňuji v dlouhých článcích na svém blogu – o managementu změn, inovacích a lídrovství.

Z pohledu dat vydání a vývoje konceptů se mi to zdá zastaralé. Jan Melvil Publishing reaguje na trendy velmi rychle, ale spíše v oblasti populární manažersko-podnikatelské literatury.

Konvenční plánování (a plánovací škola strategie) je v mnohém passé, to není problém si uvědomit. Máme tady agilitu, „design thinking“ a jiné.

Na druhé straně je Management Press znám tím, že vydává knihy, které jsou „ke kořenům“. A právě taková (v mnohém) jsou „desatera“, založená na článcích v Harvard Business Review.

Originál článku

 • McGRATH, Rita, G., MacMILLAN, Ian C. Discovery-Driven Planning. Harvard Business Review, 1995, 73(4), 44–54.

Obr. 2 – Brány (gates) jsou v procesu inovací (změny, zlepšování, rozvoje, vývoje…) důležitými rozhodovacími body mezi jednotlivými stupni (stages). Výsledkem je Stage-Gate.

Zdroj: vlastní zpracování, adaptováno podle Roberta Coopera

Poklona Peteru Druckerovi

Co by to bylo za kompilát bez klasika klasiků, filozofa managementu, Petera Druckera (1909-2005). V článku z roku 1985 definoval 7 příležitostí pro inovace, které se třeba „chladným okem“ sledovat. Tyto zdroje inovací pro něj byly důležitější než inspirace. Článek je součástí jeho knihy Inovace a podnikavost, která vyšla v nakladatelství Management Press v roce 1993.

Připomeňte si tyto zdroje inovací a posuďte, zda ještě mají význam a přichází v úvahu v rozvíjejícím se novém tisíciletí. HBR si myslí, že ano, zařazení článku do kompilátu není z pouhé piety a nostalgie, i když i tuto poklonu si Peter Drucker jistě zasloužil.

Kromě inovací, které jsou „zábleskem génia“ viděl Drucker (1985) čtyři zdroje příležitostí, které jsou firmám pro inovace k dispozici v rámci organizace nebo odvětví. Další tři vnímal jako příležitosti, které leží vně firmy, v sociálním a intelektuálním prostředí. Takže je tu šťastná sedmička.

 1. Neočekávaný úspěch nebo selhání. (Firmy tyto příležitosti často zamítnou, ignorují nebo k nim mají odpor. Baťa to tak neměl.)
 2. Nesrovnalosti a rozpory. (Existují mezi ekonomickými realitami, očekáváními a výsledky, předpoklady v odvětví a realitou. Nesrovnalosti mezi předpoklady a výsledky ukazuje také třeba EFQM Excellence Model.)
 3. Potřeby vyplývající z procesu (v odvětví). (Mnohé pro aktuální situaci a budoucnost odhaluje a spekuluje o nich ve vztahu k technologiím Tim O’Reilly v knize WTF? Co přinese budoucnost a jak ji přežít.)
 4. Změny v odvětví a na trhu. (Těch se v dynamickém světě děje čím dál více a jsou čím dál častější.)
 5. Demografické změny. (V Evropě a tedy i u nás jsou tyto trendy patrné, známé, predikovatelné, ale v politické praxi vidíme všichni, že strategie a inovace např. sociálního systému jsou téměř tabu. I tak letitá metodická pomůcka a rámec jako je PESTLE analýza, stále má co říci.)
 6. Změny ve vnímání. (Je sklenice poloplná nebo poloprázdná?)
 7. Nové znalosti. (Osobně bych dodal ještě ostravské tři vykřičníky!!!)

K tomu snad jen malá poznámka pro dokreslení, jaký to může být „inovační fičák“. (Vzpomínáte na film Jára Cimrman ležící a spící a jeho objevy, kdy přicházel o minutu později na patentový úřad a slýchával odpovědi „teď tady byl“?) Buckminster Fuller, tvůrce (1982) „Křivky zdvojnásobování znalostí“ si všiml, že až do roku 1900 se lidské znalosti zdvojnásobily přibližně každé století. Na konci druhé světové války se znalosti zdvojnásobily každých 25 let. Dnes mají různé typy znalostí rozdílné tempo růstu, ale v průměru se lidské znalosti zdvojnásobují každých 13 měsíců a tato doba se zkracuje. Podle IBM (The Toxic Terabyte, 2006) povede budování „Internetu věcí“ (IoT) ke zdvojnásobení znalostí každých 12 hodin! Jednou se pořádně vyspíte a probudíte se do jiného znalostního světa! Už to klepe na dveře.

Drucker sázel na systematickou analýzu těchto zdrojů pro inovace. Co vy?

Originál článku v HBR

 • DRUCKER, Peter, F. The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1985, 63(3), 67-72.

Guru Clayton Christensen

Na závěr „desatera“ další kapacita – Clayton Christensen, guru disruptivní (nespojité) inovace. Protože se věnuji tématu životního a organizačního skóre, v době vydání (2012) mě zaujala jeho kniha How Will You Measure Your Life? V českém překladu (Jak změříte svůj život) vyšla o rok později.

Pro pohledy na inovace však jsou daleko důležitější Christensenovy následující tituly:

 • The Innovator’s Dilemma,
 • The Innovator’s Solution,
 • The Innovator’s DNA,
 • The Innovator’s Method nebo
 • Dissrupting Class.

V mém výběru 50 knih o inovacích a zlepšování (jako e-book doplňuje tento článek na blogu) jsem pro všechny místo nenašel. Soustředil jsem se totiž na česká vydání překladů a také české autory.

V kompilátu o inovacích z HBR je Christensen zastoupen článkem o zabijácích inovací. Po „inovačních válkách“ tady máme zabijáky. Není divu, že někteří mohou mít z inovací strach. Podle názvů by se dalo usuzovat, že inovace jsou napínavý „thriller“.

Článek je také součástí autorova vlastního kompilátu – The Clayton M. Christensen Reader, z roku 2016. Takže jeden z akademických milníků. Podtitul zní „Jak finanční nástroje ničí schopnost dělat nové věci.“

Christensenova „obžaloba“ se týká tří finančních nástrojů (Christensen, 2008, s. 100).

 • Použití diskontovaného cash-flow (DCF) a čisté současné hodnoty (NPV) k vyhodnocení investičních příležitostí způsobuje, že manažeři podceňují skutečné výnosy a přínosy plynoucí z investic do inovací.
 • Způsob, jakým jsou zohledněny fixní a utopené náklady při hodnocení budoucích investic, poskytují nefér výhodu provázaným (optimalizujícím) firmám.
 • Důraz na výnos na akcii jako primární hnací síly ceny podílů, a tudíž na tvorbu hodnoty pro akcionáře (s vyloučením téměř všech ostatních), způsobuje přesměrování zdrojů směrem od investic, jejichž návratnost přesahuje okamžitý horizont. (Institucionálně vlastněné firmy v ČR velice dobře znají.)

Mezi procesy, které podporují (nebo sabotují) inovace Clayton Christensen přiřazuje:

 • velmi zajímavý a u nás zřejmě ne příliš známý koncept (obrázek 2) Stage-Gate innovation (Cooper, 1993, 2008) a
 • objevitelské plánování (McGrath, MacMillan, 1995), o němž již byla zmínka.

Výstižná jsou závěrečná slova v článku o zabijácích inovací (s. 105):

„Stále znovu rozpoznáváme, že hlavní důvod, proč zavedené společnosti selhávají v inovacích je, že manažeři nemají dobré nástroje, které by jim pomohly porozumět trhům, budovat značku, hledat zákazníky, vybírat zaměstnance, organizovat týmy a rozvíjet strategii. Některé z nástrojů, které se obvykle používají pro finanční analýzu a rozhodování o investicích, zkreslují hodnotu, význam a pravděpodobnost úspěchu investic do inovací. Existuje lepší způsob, jak mohou týmy manažerů rozvíjet své firmy. Budou však potřebovat odvahu opustit některá paradigmata finanční analýzy a ochotu vyvinout alternativní metodiky.“

Už je tato bolístka překonána? Jak si v tom vedou české firmy? V čem mají žebříčky typu TOP 100 relevanci? Jaké alternativy byly mezitím vyvinuty a staly se realitou?

Inovační zabijáci nejsou „jaknatologickým“ řešením. Tak jako byla zmínka o „technicích“, kteří vedou inovační týmy, skrývá se pro inovace nebezpečí také mezi mnohými „finančními mágy“ manažerského (a korporátního?) světa.

Originál článku

 • CHRISTENSEN, Clayton, M., KAUFMAN, Stephen, P., SHIH, Willy, C. Innovation Killers. How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things. Harvard Business Review, 2009, 87(1), 98-105.

Další literatura:

 • COOPER, Robert G. Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch. 2. vyd. Cambridge: Basic Books. 1993. 358 s. ISBN 978-0-201-56382-8. (Další aktualizované vydání je z roku 2017)
 • COOPER, Robert., G. Perspective: The Stage‐Gate® idea‐to‐launch proces – Update, what’s new, and NexGen systems. Journal of product innovation management, 2008, 25(3), 213-232.
 • HARVARD BUSINESS REVIEW. The Clayton M. Christensen Reader. Boston: Harvard Business School Publishing, 2016. 224 s. ISBN 978-1-63369-479-8.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston: Harvard Business School Publishing, 2003. 301 s. ISBN 978-1-4221-9657-1.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-1-4221-3481-8.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Dotisk. Boston: Harvard Business School Publishing, 2013. 252 s. ISBN 978-1-4221-9602-1.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. a kol. The Innovator’s Method: Bringing the Lean Start-up into Your Organization. Boston: Harvard Business School Publishing, 2014. 288 s. ISBN 978-1-62527-146-4.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. a kol. Disrupting Class, Expanded Edition: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. New York: McGraw-Hill, 2016. 272 s. ISBN 978-0-07-174910-1.

Inovace – 10 článků, 18 autorů

Takže… Jistě řada bodů a podnětů k zamyšlení, přezkoumání, změně úhlu pohledu či přesvědčení. Z pohledu Balanced Scorecard byly v diskusi zahrnuty finanční perspektiva, zákazníci a trh, procesy, rozvoj lidí týmů, systémů i motivace. Každá manažerská odbornost zde může najít něco pro sebe.

Nemyslím si, že by v kompilátu bylo něco, co vyloženě zastaralo, není platné, zavádí na scestí či podobně. Spíše je třeba zachytit i další vlnu, vývoj v poslední dekádě. V tomto ohledu bylo vydání 10 HBR’s Must Read „dobové“. Inovace možná ze všech tří témat (ještě management změn a lídrovství), které popisuji v článcích na blogu, možná ušly nejdelší kus cesty. To nechci a nemohu posoudit.

Jen doufám, že i tento kompilát přinesl nějakou inspiraci. Pro důslednější prostudování a využití samozřejmě doporučuji originály článků. Ať už formou knihy, reprintů nebo členství (předplatné) on-line knihovny HBR.

Zde je seznam článků s citací originálních (papírových) zdrojů (časopisu), v pořadí, jak jsou uvedeny v knižním kompilátu.

U dvou jsem vybral i odkaz, pokud chcete využít přístupu k 6 článkům zdarma na webu HBR. Dva pro každé z popisovaných témat (změna, inovace, lídrovství).

 • MARTIN, Roger, L. The Innovation Catalysts. Harvard Business Review, 2011, 89(6), 82-87.
 • GOVINDARJAN, Vijay, TRIMBLE, Chris. Stop the Innovation Wars. Harvard Business Review, 2010, 88(7-8), 76-83.
 • IMMELT, Jeffrey, R., GOVINDARJAN, Vijay, TRIMBLE, Chris. How GE Is Disrupting Itself. Harvard Business Review, 2009, 87(10), 56-65.
 • BETTENCOURT, Lance, A., ULWICK, Anthony, W. The Customer-Centered Innovation Map. Harvard Business Review, 2008, 86(5), 109-114. – Odkaz na web HBR.
 • DAY, George, S. Is It Real? Can We Win? Is It Worth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120.
 • THOMKE, Stefan, REINERTSEN, Donald. Six Myths of Product Development. Harvard Business Review, 2012, 90(5), 84-94.
 • KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.
 • McGRATH, Rita, G., MacMILLAN, Ian C. Discovery-Driven Planning. Harvard Business Review, 1995, 73(4), 44–54.
 • DRUCKER, Peter, F. The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1985, 63(3), 67-72.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M., KAUFMAN, Stephen, P., SHIH, Willy, C. Innovation Killers. How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things. Harvard Business Review, 2009, 87(1), 98-105. – Odkaz na web HBR.

Chcete ještě i prezentaci?

Tady je! Prohlédněte si nebo ZDARMA stáhněte interaktivní prezentaci k předešlému a tomuto příspěvku o inovacích z HBR. Je to bodový souhrn klíčových doporučení. Na SlideShare.

Kontaktuje mě

12 + 6 =

Slova moudrých

„Inovace vyžaduje mysl, nastavenou na experimentování.“

(Denise Morrison)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma modelů a nástrojů, skóre a měření nebo knih zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Co si musíte přečíst o inovacích

Co si musíte přečíst o inovacích

Psát o inovacích bývá ošidné. Je to téma jako vyšité pro výzkum různých úspěšných a neúspěšných praktik popisování faktorů proč někde fungují a jinde selhávají, jaké by měly být ideální podmínky pro jejich rozvoj atd. Jede článek o inovacích už na mém blogu najdete (zde). Týká se domu inovací.

Inovace (a jejich řízení) jsou spíše tématem na organizační úrovni – v podnicích, školách, výzkumných organizacích, pro tvůrce různých politik (ministerstva, kraje… viz. poznámka níže v pravém bočním panelu). Z pohledu osobního rozvoje se může jevit jako málo akční a praktické, zejména pokud ani nepodnikáte či nechcete založit žádný start-up. Ale kdoví? Třeba i inovace může jako téma poskytnout a přinést inspiraci k osobnímu rozvoji a růstu.

Každopádně jsou inovace tématem, jimž se zabývá řada lidí, samozřejmě také v Harvard Business School. Proto není divu, že články o inovacích přináší pravidelně Harvard Business Review (HBR). S těmi nejlepšímu ke zvládání změn jste se ve zkratce a s komentáři seznámili v minulých dvou příspěvcích na blogu. Je nasnadě, že v HBR dokázali vybrat ty zásadní také o inovacích.

Toto „desatero“, které si „musíte přečíst“, vám představím v tomto a následujícím příspěvku. Je to exkurze do různorodých, více i méně užitečných zákoutí tématu. U některých závisí na kontextu místa (to co se děje v USA nemusí být „šálkem čaje“ pro naše prostředí), někdy i na čase. Takže uvidíme, zda např. Management Press sérii článků o inovacích v češtině vydá (jako v případě série O strategii) či nikoliv.

Nuže, s chutí do prvních pěti úhlů pohledu na inovace „z Harvardu“.

Dnes opět píšu o inovacích. Pokud jde o můj vlastní „dotek“ s inovacemi, v angličtině vedu MBA předmět „Innovation Management“. Několik let jsem hodnotil inovační výkonnosti firem v projektu IMP3rove. Tam jsem popsal vybrané případy v ČR, které (s dalšími evropskými) vyšly v brožuře 50 Success Stories on Innovation Management. Pro nejmenovaný moravský kraj jsem připravoval metodiku hodnocení soutěže o inovační firmu roku. S inspirativním modelem pro inovační výkonnost se seznamte zde.

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Katalyzátory, které potěší zákazníka

Zjistili jste někdy během prezentace, kterou jste vedli (a nemusela být zrovna o inovacích), že nejste žádným Stevem Jobsem? Ne kvůli schopnosti „magicky“ prezentovat nové produkty. Spíše kvůli schopnosti vize k vybudování inovační firmy, řízené a poháněné kupředu projektovými návrhy.

Spoluzakladateli softwarové vývojářské společnosti Intuit se to před lety přihodilo. A jaký to vše mělo důsledek? Našel alternativu. Model, který může použít každá firma.

Úvodní krátký článek v inovačním desateru z HBR (Martin, 2011), je případovou studií tehdy se rodícího procesu, pro který se obecně vžilo pojmenování „Design Thinking“, přístup zaměřený na inovaci, vycházející z návrhu, ať už produktu, služby nebo procesu (vč. podnikatelského modelu). Společnost Intuit postupem času „vybrousila“ svou metodiku až do současné velmi specifické a inspirativní podoby.

V počátcích své „cesty k designu“ Intuit vytvořil tým 10 „inovačních katalyzátorů“. Katalyzátor je (podle Wikipedie) urychlovač,  tedy něco/někdo, kdo přispěje k uskutečnění něčeho. Týmy inovačních katalyzátorů v Intuit pomáhají manažerům v celé společnosti pracovat na projektových návrhových iniciativách. V procesu, který Intuit nazval „Design for Delight“ (D4D, návrh, který potěší zákazníka), manažeři identifikují problémy (pain points) zákazníků, to co zákazníka pálí a trápí. Činí tak přímým průzkumem v terénu, následně provádí brainstorming o tom, jak taková „bolavá místa“ omezit nebo vyřešit a následně navrhují rychlá prototypová řešení.

Původně měl postup tři fáze.

 • Painstorm
  • Identifikování toho, co klienty trápí. Děje se tak v přímém kontaktu se zákazníkem. Intuit k tomu využívá jednoduchý přístup
   • Buďte zákazníkem.
   • Sledujte zákazníka.
   • Hovořte se zákazníkem.
  • Sol-jam
   • Generování konceptů pro tolik produktů a služeb, kolik je možné. (Možná si vzpomenete na ValueJam, proces IBM, který jsem zmiňoval v článku zde.)
  • Rychlé experimentování

 

D4D současnosti

Současný proces Design for Delight má stále tři fáze a využívá šesti klíčových metod. S některými se mohou seznámit firmy zapojené do procesu servitizace THINGS+.

 1. Poznat zákazníka lépe, než on zná sám sebe (= hluboká empatie vůči zákazníkovi).
  • Použité metody – Zákaznické safari a Mapa empatie.
 2. Jděte na to zeširoka, abyste to mohli zúžit.
  • Abyste mohli získat jeden dobrý nápad, musíte jich vytvořit mnoho. Pak vyberte ten, který nejvíce potěší, ne ten, který je nejsnadnější nebo nejlevnější. (To je pro řadu firem u nás velká výzva.)
  • Použité metody – Brainstorming a Matice 2×2 nikdy nezklamou, ty (+ oblíbené samolepící lístečky).
 3. Rychlé experimentování se zákazníkem.
  • Dívejte se spíše na to, co zákazníci dělají než na to, co říkají.
  • Požité metody – Storyboard a nástroj, který by se dal nazvat „Další prosím…“.

Je to chytrý, obecně použitelný a velice. otevřený a vstřícný postup. Vše se řídí šesti základními pravidly.

 1. Každý je designérem
 2. Buďte otevřeni novým možnostem
 3. Buďte přítomni
 4. Každý má rovnocenný hlas
 5. Pracujte jako tým
 6. Sdílejte, co jste se naučili

O těchto věcech se v článku sice nepíše, ale dokládají, že myšlenky prezentované v Harvard Business Review (zde o inovacích) se v mnoha případech dále rozvíjejí (což se dá očekávat). Publikované články můžete velice často pokládat za jakési kořeny, z nichž mnoho prakticky využívaných (i v dnešní době) konceptů postupem času vyrůstá. Pak můžete porozumět celému vývoji, kontextu a provázanosti s jinými nástroji.

Na závěr exkurze do využití inovačních katalyzátorů, mám ještě jednu inspiraci od spoluzakladatele firmy Intuit, Scotta Cooka. Týká se lídrovství ve věku inovací. Zda a do jaké míry s jeho pohledem na lídry souzníte, je na vás.

 1. Lídři se angažují ve velkých výzvách. Stavějte svou organizaci před výzvy, ne před již nalezená a hotová řešení.
 2. Lídři zavádí systémy a kulturu, které umožňují experimentování. Proto zjednodušte experimentování pro všechny lidi ve vaší organizaci.
 3. Lídři vyvozují poznatky z úspěchů i selhání. Skutečným cílem experimentování je získat vhled a poznatky, které je možné využít k podnikatelskému a obchodnímu úspěchu.
 4. Lídři žijí podle těchže pravidel. Uvědomte si, že váš nápad je (vždy) jen jediným osamoceným nápadem.

Agilní přístupy k řešení problémů zákazníků a agilní projektové řízení je dnes poměrně rozšířené. Např. PRINCE2 „hlídá“ (a certifikuje, protože bez certifikace by to nešlo) jakousi „oficiální“ metodiku, protože „toto je správně“. Případ společnosti Intuit ukazuje, že nápaditost a zapojení lidí „intuitivně“ vede ke smysluplným vlastním inovačním postupům v projektech. Možná proto, že primárně nehledá „jak je to správně“, ale „jak ještě to může (pro zákazníka) fungovat“ a „jaké další možnosti ještě existují“. Myslím, že to je jedno tajemství o inovacích.

Originál článku

 • MARTIN, Roger, L. The Innovation Catalysts. Harvard Business Review, 2011, 89(6), 82-87.

Kdo vede inovační války?

Vijay Govindarjan je mozkem z Harvard Business School, který je v 10 top článcích o inovacích podepsán jako (spolu)autor dvakrát. Stejně jako Michael Porter v případě výběru 10x o strategii nebo Michael Beer v 10x o managementu změn.

Není divu. Kromě profesorských povinností, pracoval Govidarjan jako inovační konzultant v General Electric za éry Jeffa Immelta. Každá z těchto „rolí“ reprezentuje jeden příspěvek, byť z praktického hlediska v našich podmínkách se mi zdají trochu odtažité a ten o GE i poněkud zavátý časem(?).

Jeho první článek je varováním před „inovačními válkami“, resp. spíše konflikty. Jsou založeny na faktu, že v mnoha organizacích se speciální vyčleněné inovační týmy, určené k realizaci inovačních iniciativ, nepozorovaně dostávají do konfliktu se zbytkem organizace. Inovační týmy (kdo z vás takový má ve firmě nebo je jeho součástí?), bývají těmi, kdo pracují na běžných denních záležitostech (autoři používají spojení „výkonný stroj“), vnímáni jako nedisciplinovaní. Naopak platí, že lidé, představující „výkonný stroj“ jsou, inovátory pro změnu vnímáni jako byrokratičtí dinosauři.

Mé zkušenosti z návštěv a práce ve firmách ukazují, že konflikty se rodí všude, kde existují „my“ a „oni“. Na druhé straně problém inovačních válek není zrovna tím, který by byl pro příliš mnoho českých manažerů tím nosným. „Pain point“ (viz. článek výše) to rozhodně není.

Nicméně jsou zde důvody, proč jsou takové konflikty pro inovace smrtící. Obě strany konfliktu se totiž vzájemně potřebují.

 • Takřka všechny inovace staví na existujících firemních zdrojích a know-how.
 • Pro inovační průlom však firmy také potřebují tým, který pracuje s odlišnou kulturou a systémem oceňování. Inovace nejsou obvyklým provozním procesem („business as usual“).
 • Inovace nemohou zastavit běžný organizační provoz („business as usual“).

Govidarjan a Trimble (2010) navrhují tři kroky, jak tento „oheň a vodu“ spojit dohromady a zastavit tak inovační války. Pohříchu tato kroky mají poněkud akademický nádech.

 1. Rozdělte práci podle její povahy. To, co je spjato s běžným provozem je třeba přidělit „výkonnému stroji“. Co je mimo schopnosti lidí z „výkonného stroje“, je vhodné přidělit vyčleněnému (inovačnímu) týmu. Podíly rozdělené práce jsou individuální a závisí právě na povaze práce.
 2. Sestavte vyčleněný (inovační) tým, kde jsou zastoupeni lidé zevnitř firmy i externisté. Důležité je zpřetrhat existující pracovní vztahy a vytvořit nové (aby byla eliminována „provozní slepota“). Lidé zvenku přináší nové perspektivy, dovednosti a kulturu a vyčleněný (dedikovaný) inovační tým potřebuje odlišné kulturní normy, odlišný způsob odměňování a odlišná měřítka výkonnosti.
 3. Proaktivně řiďte konflikty, které jsou běžné a normální, ovšem mohou snadno eskalovat (toto je ta akademická rada, které není patřičně jaknatologická. Pomyslným facilitátorem procesu řízení konfliktu by měl být inovační lídr, s vysoce vyvinutými dovednostmi pro zvládání vztahů. Může tedy (lépe) spolupracovat s provozním týmem (= zástupci „výkonného stroje“). No a jak už to bývá, i takový facilitátor potřebuje „maličkosti“:
  • jasnou podporu vrcholového vedení,
  • dlouhodobě určené priority a
  • rozhodnutí ohledně zdrojů.

Musím bohužel říci, že v některých dotačních vzdělávacích projektech, do nichž jsem byl angažován jako lektor, byly právě zmíněné tři „maličkosti“ velmi nedostatkovým zbožím. O inovace a konflikty přitom vůbec nešlo. Šlo o „obyčejnou věc“ jako je kvalita.

Zdá se to být vše logické, (intuitivně) přirozené a relativně snadné (protože obecné). V praxi tomu tak obvykle nebývá díky různorodým vlivům. Tam už si musí každý s detaily poradit sám, návod teoreticky (viz. výše) existuje.

Originál článku

 • GOVINDARJAN, Vijay, TRIMBLE, Chris. Stop the Innovation Wars. Harvard Business Review, 2010, 88(7-8), 76-83.

V srpnu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství publikaci Technologického centra AV ČR „Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, která hodnotí (tehdejší) současný stavu a obsahuje i detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje a inovací se zahraničím. Ze serveru Výzkum.cz si Zelenou knihu z roku 2008 (verze 7, PDF, 22 stran) můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.

Na Zelenou knihu o inovacích navazuje „Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Ta formuluje návrhy opatření ke zlepšení národního inovačního systému a k naplnění vize formulované v Zelené knize (str. 47-50, stojí za to si to v Zelené knize přečíst a srovnat s aktuální skutečností po 10 letech od formulování této vize). Bílou knihu si ze serveru Výzkum.cz stáhněte na tomto odkazu (rok 2008, PDF, 48 stran).

Hlavním cílem Bílé knihy je vytvořit podklady pro přípravu strategických národních dokumentů. Aktuálně je to „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020. Najdete ji zde.

(Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Obr. 1 – Obálka knihy s 10 příspěvky o řízení inovací, publikovanými HBR, které si „musíte přečíst“. 

Zdroj: Amazon

Jak „rozvrátit“ sami sebe

Duo Govidarjan, Trimble v dalším článku o inovacích uplatnilo zkušenosti z General Electric, (GE) a to s podporou těžkého kalibru. Spoluautorem článku je totiž Jeffrey Immelt, nyní už penzionovaný šéf konglomerátu General Electric. V roce 2000 nahradil legendu GE, Jacka Welsche. Společně (Immelt, Govidarjan, Trimble, 2009) popsali zavádění tzv. zpětných inovací ze strany GE. Kontext je především americký, i když lze najít určité zobecnění.

Takový proces se zprvu týkal velkých firem a znamenal „nástup do Číny a Indie“ či do dalších rozvíjejících se částí světa. Tam postupně přestaly být vyváženy výrobky ze světa vyspělého (západního). Ty se totiž začaly v tomto rozvojovém světě nejen vyrábět, ale také vyvíjet.

(Pesimisticky se domnívám, že nám v mnohém díky politickým vlivům vlak už ujel a jsme vnímání spíše jako země auto-montoven než země zaslíbená vývoji a inovacím. Čest a respekt mnoha světlým výjimkám.)

Článek popisuje vývoj v GE před 10 lety a (tehdy) odvážný krok opustit lokální „domácí“ pozice globálního byznysu, na úkor jiných epicenter vývoje v rozvojovém světě (Indie, Čína).

Připomíná to případ Jana Antonína Bati a jeho částečně vynucené přesunutí podnikání do Brazílie. V USA je díky prezidentu Trumpovi nyní prosazován trend „návratu“. Ostatně blíže si o tom můžete přečíst v rozhovoru a prof. Milanem Zeleným. V případě GE a USA jsou to vysoké hry velkých politických a ekonomických hráčů.

Na rozdíl od případové studie firmy Intuit není podle mě případ GE a její reverzní inovace zcela univerzální. Je přece jen komplikovanější (mohu-li posoudit podle několika případů svých zákazníků) pro menší firmy.

Pro větší firmy je to téma s politicko-ekonomickým kontextem. Dá se zjednodušit i tak, že lidé ve „vyspělé“ zemi ztratí práci a lidé v „rozvojové“ zemi ji získají. Nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu a vývoji. Přenastavit myšlení v tomto duchu jde mimo rámec tohoto článku. (Ale stojí za to si v pravém bočním panelu otevřít a přečíst politicko-akademické dokumenty typu Zelené a Bílé knihy inovací pro ČR.)

Govindarjan jako Ind jistě sehrál v přesunu inovačních aktivit GE do Indie pozitivní roli. Šéf Immelt měl ideu a vizi, Govindarjan s kolegou byli u realizace a dali následně všemu formu pro článek, který je v americkém kontextu mezi 10 o inovacích, které si „musíte přečíst“ jistě oprávněně. Platí však také ono „čas oponou trhnul a…“.

Originál článku

 • IMMELT, Jeffrey, R., GOVINDARJAN, Vijay, TRIMBLE, Chris. How GE Is Disrupting Itself. Harvard Business Review, 2009, 87(10), 56-65.

Zákazník v centru inovací

K tomu, aby dostali, co chtějí mají zákazníci obvykle představu, že si „najímají“ produkty, služby, software nebo nápady, které umožňují, aby pro ně byla práce odvedena. Jsem-li konzultant, zákazník má představu, že si najímají (mé) nápady, jak věci ve firmě zlepšit. V roli lektora si najímají (mé) znalosti a modely, u zubaře předpokládáme, že dotyčný dentista vezme do rukou nějaké nástroje, takže si najímáme (jeho) vrtačku apod.

Chcete-li systematicky odhalit inovativní nápady, Bettencourt a Ulwick (2008) doporučují mapovat práci podle těchto představ zákazníka. Nejprve rozdělit práci, kterou chtějí zákazníci, do jednotlivých kroků a pak přemýšlet o způsobech, jak tyto kroky zjednodušit, zrychlit nebo eliminovat.

Takže… Kdo chce inovovat a zlepšovat, nechť „dekomponujte“ práci, kterou zákazník chce, aby pro něj byla (podle jeho představ) udělána.

Chystám se u několika klientů v Čechách na konzultační práci se zlepšováním a zefektivňováním procesů ve výrobě a službách. Primárně to nebude o inovacích. To je důvod proč mě toto pojetí zaujalo. Mimo jiné i pro užitečnost zamyslet se nad podnětnými otázkami, které lze použít v konzultační praxi při dekomponování procesů, ale i z hlediska způsobu vykonávání práce lidmi při vytváření hodnoty pro zákazníka. Zlepšení nebo inovace se v této perspektivě práce s procesy (inovace procesů) zdají být třešničkou na dortu, kterou každý uvítá – organizace, pracovníci i její zákazníci.

Kdo se trochu vyzná v agilních přístupech nebo pracuje s koncepty štíhlé výroby („leanu“), může si myšlenkově srovnat představu v níže uvedených osmi krocích. Co je o inovacích? Co je o „lean“? Co je o „agile“?

Bettencourt a Ulwick (2008) rozdělují práci do osmi univerzálních kroků. Každý krok je přitom příležitostí ke zlepšení ve prospěch zákazníka.

 1. Definování
  • Co chce zákazník? – Určit jeho cíle a naplánovat zdroje.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Zjednodušit plánování.
 1. Lokalizování
  • Co chce zákazník? – Shromáždit informace, potřebné pro vykonaní práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Snadněji získat informace a zajistit, aby byly k dispozici tam, kde je potřeba a kdy je potřeba.
 1. Příprava
  • Co chce zákazník? – Nastavit prostředí pro vykonaní práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Usnadnit nastavení a vytvořit vodítka (standardy), které zajistí správnou přípravu pracovní oblasti.
 1. Potvrzení
  • Co chce zákazník? – Ověřit připravenost k vykonání/provedení práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Poskytnout zákazníkovi informaci o připravenosti.
 1. Provedení
  • Co chce zákazník? – Postarat se o zvládnutí práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Zabránit problémům a zpoždění.
 1. Sledování, monitorování
  • Co chce zákazník? – Ověřit úspěšné zvládnutí práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Provázat provádění práce a její sledování.
 1. Modifikování
  • Co chce zákazník? – Zlepšit provádění práce.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Snížit nutnost provedení změn a počet provádění změn.
 1. Uzavření
  • Co chce zákazník? – Dokončit práci a připravit se na opakování.
  • Co může zlepšit/inovovat firma? – Navrhnout produkty, které zjednoduší dokončovací proces.

Pro takové mapování doporučují autoři tuto posloupnost:

 • Definovat nejprve prováděcí kroky.
 • Pak definovat kroky, které předchází provedení práce.
 • Nakonec definovat kroky, následující po provedení práce.

Při mapování je důležité odlišit (co si představuje a) čeho se snaží dosáhnout zákazník od toho, co se právě (ve skutečnosti) děje. Je to velký rozdíl, protože z odborného pohledu může být představa zákazníka velice naivní nebo idealizovaná.

Pro konkrétnější představu se ještě podívejte na několik otázek, které je vhodné (si) klást při hledání zlepšení na úrovni jednotlivých pracovních kroků.

 • Co způsobuje variabilitu (nebo nespolehlivost) v provádění tohoto kroku?
 • Co způsobuje, že se spuštění provádí mimo definovaný plán a postup?
 • Jak vypadá ideální výstup tohoto kroku (a jakým způsobem je současný výstup odlišný od ideálu)?
 • Je tento krok v určitém kontextu obtížněji proveditelný než jiné?
 • Jaké jsou největší nedostatky současných řešení, použitých k provedení tohoto kroku?
 • Co dělá provedení tohoto kroku časově náročným nebo nepohodlným?

Nemusíte očekávat převratné inovace. Domnívám se, že je na místě očekávat drobná nebo i podstatnější zlepšení.

Jak se dostat do tohoto procesu zákaznického vnímání? Podle mě je nejlepší, když sami uvážíte své představy jako zákazníků. Co chcete, aby dělali vaši dodavatelé produktů nebo služeb? Ať už jako spotřebitelé nebo průmysloví zákazníci. Možná se i nasmějete.

Na světě je tak kromě procesní mapy i „inovační mapa“, kreslená představami zákazníka.

Originál článku

 • BETTENCOURT, Lance, A., ULWICK, Anthony, W. The Customer-Centered Innovation Map. Harvard Business Review, 2008, 86(5), 109-114.

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

Obr. 2 – Hodnotový řetězec. Efekt podpůrných činností (vč. inovací) se projeví až tehdy, jsou-li oporou pro primární činnosti organizace, tedy ty, které vytváří (přidanou) hodnotu.

Zdroj: adaptováno podle Portera (1989)

O inovacích v portfoliu

Řízení inovací je z pohledu (Porterova) hodnotového řetězce (obr. 2) podpůrnou aktivitou. Přidaná hodnota a ekonomický přínos inovací nejsou garantovány. Minimálně do stádia, v němž už je rozběhnuta komercionalizace, uvádění inovace na trh. Proto jsou na místě obavy a otázky typu:

 • „Je to reálné?“
 • „Můžeme uspět/zvítězit?“
 • „Vyplatí se to (u)dělat?“

Potenciální odměna je vykoupena potenciálním a/nebo reálným rizikem.

Jsou to otázky a téma, kterým se zabývá Day (2007) v dalším z 10 článků z HBR o inovacích. Navíc ne v případě jediné inovace, ale celého inovačního portfolia. Model tak trochu evokuje portfoliovou matici BCG.

Podnětem k článku byl trend, kdy rostl podíl postupných drobných inovací, na úkor poklesu velkých, podstatných inovací. Mohli bychom to zobecnit na „boj“ mezi „inovačním hnutím“ a hnutím „neustálého zlepšování“, které řada firem zná a kde doléhají snahy o zavádění štíhlých metod výroby, kaizen apod.  Konzultanti se s tím v podnicích poměrně často setkávají.

Z pohledu manažerského výzkumu jde přesně o ta „témata“, která manažeři neřeší (inovace nebo zlepšování) a na něž mají čas a prostor akademičtí a výzkumní pracovníci v manažersko-ekonomických vědeckých disciplínách.

V HBR článku na straně 112 Day (2007) představuje modifikovanou matici rizika. Její základní rámec je jednoduchý. Dává do souvislosti produkt/technologii vůči zamýšlenému trhu, na němž mají být jednotlivé inovace umístěny. Uvnitř matice jsou křivky s rozložením pravděpodobnosti neúspěchu.

Mimo již zmíněné, letité portfoliové matice z dílny Boston Consulting Group (otazníky, hvězdy, bídní psi a dojné krávy), která je však stále relevantní, tu máme matici inovačního portfolia a rizika.

Také zde můžete hodnotit jednotlivé dimenzí matice a vypočítat skóre pro umístění v matici. Je to velice praktické a zájemce odkazuji přímo na originální článek.

RWW

Day (2007) také vytváří koncept RWW (vychází z názvu článku v angličtině) pro posouzení, do jaké míry každá inovace z portfolia je:

 • reálná (Real),
 • má šanci na úspěch (Win) a
 • vyplatí se (Worth Doing).

Zkuste provést takové RWW posouzení vašeho produktu nebo služby, který je výsledkem inovace a chystáte se s ním na trh. Inspirujte se následujícím otázkami.

 • Je trh reálný?
  • Existuje potřeba nebo touha po takovém produktu?
  • Může takový produkt zákazník koupit?
  • Je velikost potenciálního trhu odpovídající?
  • Koupí zákazník tento produkt?
 • Je produkt reálný? (Srovnejte s Design Thinking v případě firmy Intuit na začátku příspěvku.)
  • Má produkt jasný koncept?
  • Lze produkt vyrobit?
  • Uspokojí finální produkt požadavky trhu?
 • Může být produkt konkurenceschopný?
  • Má produkt konkurenční výhodu? (Jakou?)
  • Je tato konkurenční výhoda udržitelná? (Každá jen do doby první imitace!)
  • Jak budou reagovat konkurenti?
 • Může být konkurenceschopná naše firma? (To je otázka pro strategické řízení a strategický marketing.)
  • Máme kvalitní zdroje?
  • Máme odpovídající vedení/management?
  • Rozumíme trhu a dokážeme na něj adekvátně reagovat?
 • Bude produkt při akceptovatelném riziku ziskový?
  • Jsou projektované příjmy vyšší než náklady?
  • Je riziko akceptovatelné?
 • Má uvedení produktu na trh strategický význam?
  • Je produkt v souladu s naší celkovou strategií růstu?
  • Podpoří jej vrcholové vedení?

Článek je popsán jako návodná kuchařka, která komentuje výše uvedené otázky a matici rizik.  Jistě přináší pro řadu podniků vhodnou inspiraci ke strategickému zamyšlení a posouzení skóre inovačního portfolia. V inovačních firmách by tento přístup měl být součástí řízení rizik.

Originál článku

 • DAY, George, S. Is It Real? Can We Win? Is It Worth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120.

Inovace (nikdy) nekončí

Seznamování s 10 články o inovacích bude pokračovat příště. Na co se v pokračování můžete těšit?

 • Na různé mýty, týkající se vývoje produktů, žijeme-li ve světě různorodých „lean“ a „agilních“ přístupů. 
 • Na hlavní chyby v inovačních strategiích (jsou součástí Domu inovací). Sami si můžete (jste-li součástí malého nebo středního podniku) vyzkoušet zapojení do projektu servisních inovací a strategii si připravit.  
 • Na objevitelské plánování.
 • Na Petera Druckera a jeho tipy, týkající se zdrojů inovačních příležitostí.
 • Na obžalobu některých finančních nástrojů, které zabíjí inovace
 • Na nový e-book se soupisem 50 inspirativních knihami o inovacích a zlepšování (podobné soupise o strategiích, zvládání změn a lídrovství si stáhněte v sekci Ke stažení).
 • Na souhrn doporučení z obou dílech článků o inovacích.

Přihlaste si odběr novinek z blogu, informace o nových článcích vám neuniknou. Děkuji!

Na závěr pár otázek k přemýšlení a sdílení v komentářích pod článkem.

 • Kde vidíte příležitost a přínos inovací pro osobní rozvoj (na Cestě jednotlivce)? 
 • Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti s inovacemi a jejich zaváděním?
 • Co si o inovacích a ve vztahu k inovacím myslíte o spolupráci podnikatelského, univerzitního a veřejného sektoru v ČR?

Kontaktuje mě

6 + 6 =

Slova moudrých

„Historie inovací je příběhem myšlenek, které v té době vypadaly hloupě.“

(Andy Dunn)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma Modely a nástroje či Knihovna zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím anketu k lepšímu zacílení článků ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Přihlaste si ODBĚR ČLÁNKŮ z blogu!

Připojte se k seznamu odběratelů aktualizací z mého blogu. Žádný nový článek vám neunikne. Na uvítanou vám pošlu dárek - e-book DESATERO VELKOMYSLNÉHO OSOBNÍHO LÍDRA!

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek z blogu. Přijde Vám e-mail s odkazem na dárek.