8 zásad (cesty) osobní excelence

8 zásad (cesty) osobní excelence

Ve svém osobním a profesním životě a v organizacích, s nimiž (spolu)pracuji jsem mimo jiné zastáncem a propagátorem osobní kvality (a zodpovědnosti) a modelu excelence EFQM. Proto vnímám cestu, která vede od vhledu (sebepoznání, analýz…) k excelenci.

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Řadu let jsem působil v roli hodnotitele Národní ceny ČR za kvalitu. Ta s modelem excelence pracuje. V srdci tohoto modelu je osm zdánlivě(!) samozřejmých podstatných konceptů. Definují principy, jež utváří základy pro dosažení udržitelné excelence v organizaci. Osm konceptů bylo identifikováno prostřednictvím pečlivého procesu. Zahrnoval celosvětový benchmarking, rozsáhlé a intenzivní hledal nové trendy v řízení a v neposlední řadě řadu rozhovory s výkonnými vedoucími pracovníky napříč odvětvím v celé Evropě. Jednotlivé koncepty jsou důležité každý sám o sobě, avšak maximálního přínosu lze dosáhnout, pokud je organizace integruje do své kultury.

Tyto koncepty mohou vypadat natolik „samozřejmě“, že se nad nimi lidé ve svých osobních a/nebo manažerských životech vědomě příliš nepozastavují a nevnímají míru jejich naplňování a toho, zda a jak jimi či podle nich skutečně žijí. (Trvale) úspěšné organizace tyto zásady neustále zdůrazňují, podporují a obnovují.

Pak je tu další úhel pohledu a přesvědčení. Doufám, se odráží alespoň v některých mých článcích na blogu. Totiž, že to co platí pro organizace (a mlže být chápáno jako „manažerské“), platí v mnohem (zejména?) v rovině osobních životů. Cesta jednotlivce a Cesta organizace jsou dlážděny stejnými nebo velmi podobnými zásadami.

Nejde o žádný revoluční objev. Byť se někdy z příběhů typu „odešel jsem z korporátu a teď jsem konečně šťastný“ zdá, že osobní svět a svět malého podnikání nemůže mít se světem „velkého podnikání“ absolutně nic společného. Je to jednoduše proto, že firmy, podniky a organizace jsou živoucími, nikoliv mechanickými organizacemi.

Proto věřím, že osm zásad lze s úspěchem uplatnit na cestě osobní excelence. Proč a jak, to alespoň v některých střípcích popisuje následující článek.

Po prázdninách se s vedením magistrátu jednoho nejmenovaného města chystáme zavádět koncepty excelence EFQM do života úřadu.  Tak neškodí malé „opáčko“. Zároveň je to příležitost prozkoumat různé „sedmičkové“ koncepty. Sedmička se objevují v pohádkách a filmech (Sedmero krkavců, Sedm statečných), sedm je smrtelných hříchů a také zásad kvality, které v článku také zmiňuji. Sedm (+1) je návyků podle Stephena Coveyho. Sedm (+1) je druhů plýtvání i „S“ v konceptu McKinsey. 7 pater má Diltsova pyramida i model hodnot Richarda Barretta, což znají ti z vás, kteří si test hodnot už udělali. V článku o 8 základních konceptech excelence jsou některé „sedmičky“ zmíněny jen okrajově. V budoucnu na ně dojde podrobněji

Úspěšné pády a cesta k excelenci

Úspěšná Cesta (jednotlivce i organizace) směřuj k naplnění poslání a přiblížení se či dosažení žádoucí a vysněné vize. Obvykle nebývá excelentní na první pokus. Je plná chyb, omylů, pádů, nezdarů. Úspěšná je nakonec proto, že na ní zvítězí ponaučení, zlepšování, kreativita, vytrvalost, trpělivost, ochota/touha kráčet dál atd. Stává se tak cestou k excelenci a výtečnosti.

Excelence není perfekcionismus, ani setrvalý stav ideálu, bezbřehé harmonie a dokonalá utopie. Je to pomyslná meta, k níž směřujeme a nemusíme k ní dojít. Je pravděpodobné, že k ní (v její absolutní podobě) nedojdeme. To však neznamená, že bychom o excelenci neměli usilovat. Tom Peters už v roce 1982 poprvé nabádal firmy k „hledání dokonalosti“, když publikoval svůj stejnojmenný bestseller. 

Ti z vás, kteří mají v žebříčku vysoko postavenou silnou stránku „Smysl pro krásu a dokonalosti“ a/nebo hodnoty jako „dokonalost“, „vize“, „vůdcovství“, „osobní naplnění“ apod. zřejmě vnímají, že je hledání dokonalosti je výzvou i pro individuální cestu.

Projděte si osm základních konceptů excelence, které prosazuje EFQM Excellence Model a zamyslete se nad příležitostmi k uplatnění ve svém osobním životě. Tímto vhledem otevřete dveře k cestě osobní excelence. Pro inspiraci najdete v závěru článku 27 tipů a otázek. K doplnění vhledu doporučuji si zdarma udělat dva testy – osobních hodnot a osobních silných stránek.

Udržování vynikajících výsledků

Koncept 1 – Excelentní/vynikající organizace dosahují trvalých vynikajících výsledků, které naplňují jak krátkodobé, tak i dlouhodobé potřeby všech zainteresovaných stran v kontextu prostředí, v němž působí. Uskutečňují své poslání a přispívají k pokroku vůči vlastní vizi prostřednictvím plánování a dosahování vyvážené (vybalancované) sady výsledků.

Zásada osobní excelence v tomto duchu předpokládá, že mít a vnímat své poslání a vizi je užitečné i na osobní (rodinné) úrovni. Znamená to vědět CO a PROČ, zvážit osobní strategii a plán své Cesty, spolu s (jasnou) představu o ni. Platí to, co říkával Jim Rohn – „Čím je PROČ jasnější, tím je JAK snadnější“.

Jako jednotlivci se nevyhneme ani rozmanitým zainteresovaným stranám. Doporučuji je poznat, prozkoumat a vnímat/sledovat jejich potřeby.

Každý také dosahujeme výsledků. Vědomě i nevědomě, chtěných stejně jako neočekávaných, dobrých a špatných, snadno i obtížně měřitelných… Naše individuální životní skóre určuje, do jaké míry jsou vyvážené

 • mezi pracovním a osobním životem,
 • ve fyzické, sociální, duševní a duchovní oblasti,
 • ve hmotném nebo nehmotném vyjádření apod.

Výsledky zrcadlí naše hodnoty a preference. Není to jen o počtu dětí, penězích na účtu, autech, nalétaných mílích, (nad)váze, naběhaných kilometrech atd. Varováním ohledně životního skóre a pojetí „vyváženosti“ jsou závěry praxe Bronnie Ware v péči o staré lidi. Shrnula je v knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme (Ware, 2012). 5 hlavních „bychů“, které je pozdě honit, je mementem

 1. Abych si byl/a dovolil/a být šťastnější.
 2. Abych byl/a býval/a více v kontaktu se svými přáteli.
 3. Abych bývala/a měl/a víc odvahy vyjádřit své pocity.
 4. Abych býval/a nepracoval/a tak tvrdě.
 5. Abych býval/a měl/a dost odvahy, žít život podle sebe, a ne podle toho, co ode mě očekávali druzí. (= Žít život autenticky.)

No… Zajímalo by mě, co se vám teď honí hlavou ohledně „vynikajících“ výsledků.

Přidávání hodnoty pro zákazníky

Koncept 2 – Excelentní/vynikající organizace neustále přidávají hodnotu zákazníkům tím, že chápou, předvídají a naplňují potřeby, očekávání a příležitosti. Vědí, že primárním důvodem pro jejich bytí jsou zákazníci. Snaží se proto inovovat a vytvářet pro ně hodnotu díky „umění“ práce s potřebami, očekáváními a příležitostmi.

Zákazníci, marketing a obchod jsou všudypřítomná témata a realita, kterou jsme obklopeni. Zákazník je jednou z klíčových zainteresovaných stran (ale ne jedinou). Vnímáno zákaznickým pohledem, na osobní úrovni jsme zákazníky také sami sobě. Potřeby máme různorodé. O jejich hierarchii víme prostřednictvím Maslowovy pyramidy i Barrettových hodnot. Různost našich očekávání i představ o formě a odpovědnosti, jak by naše potřeby měly být naplňovány, je příčinou rozdělující lidi, rodiny i společnost.

Zákazníky má každý! Proto zmíněná zásada platí na cestě osobní excelence. Všichni v jistém smyslu „prodáváme sami sebe“, skrze hodnotu, kterou na trhu nabízíme díky našim znalostem, zkušenostem, dovednostem, schopnostem, síle ega… i umění přesvědčit a prodat (což se týká konceptu rozvoje schopností).

Když se vše dohromady sejde (např. Ikigai) a zvolíme vhodný (cash flow) „kvadrant“ (Kiyosaki, 2001), můžeme se těšit na vnitřní zápal a vnější výsledky. Když ne, potřebujeme více předvídavosti, vhledu, informací založených na faktech, zpětné vazby, trpělivosti…

Excelence (z lat. excellentia – převaha, priorita, lahodnost) je také čestný titul užívaný pro některé vyšší státní úředníky, členy královských rodin a církevní hodnostáře. Patří mezi ně hlava státu, premiér, velvyslanec, ministr zahraničních věcí, arcibiskup a biskup.

Zdroj: Wikipedia

Obr. 1 – Takto „bez pořadí“ zobrazuje schéma 8 konceptů excelence EFQM. Osobní excelence může využít všechny z nich.

Zdroj: EFQM – European Foundation for Quality Management

Vedení s vizí, inspirací a integritou

Koncept 3 – Excelentní/vynikající organizace mají vůdčí osobnosti, které (spolu)utváří jejich budoucnost. Obvykle to dělají tak, že vystupují jako vzory díky svým hodnotám a etice.

Pro lídry a manažery v organizacích je tento základní koncept excelence velkou a neustálou výzvou. Být hodnotovým a etickým vzorem není jen tak („Kdo sám jsi bez viny, první hoď kamenem.“)

Na cestě osobní excelence je bezesporu důležité mít své inspirátory, kouče a mentory. Co považuji za zásadní, je být sami sobě osobním lídrem na základě svých hodnot a osobní vize.

Není zde žádné dělení na zaměstnance a podnikatele či zaměstnavatele. Například vědec pravděpodobně nebude zrovna snadno fungovat jako podnikatel – OSVČ, byť existují soukromé univerzity a výzkumné organizace. Přitom takový vědec-zaměstnanec může mít jasnou vizi, být inspirován a zároveň inspirovat, jednat s integritou a být tak osobně excelentní. Aktuálně čtu fascinující knihu vizionáře Michia Kaku (2019), astrofyzika a popularizátora vědy, který takovým zaměstnancem bezesporu je.

Na druhé straně vést sám sebe s vizí úmorné, jednotvárné a rutinní práce a uchovat si přitom inspiraci a integritu, je dost těžko představitelné. Proto je příležitost přivítat (Průmysl 4.0 a) automatizaci, robotizaci a umělou inteligenci. Zároveň také otevřít prostor pro jednu z dalších zásad excelence -spojení kreativity a inovace.

Řízení s agilitou

Koncept 4 – Excelentní/vynikající organizace jsou široce uznávány pro svou schopnost identifikovat a účinně reagovat na příležitosti a hrozby.

Tato zásada byla dříve zásadou řízení prostřednictvím strukturovaných a strategicky(!) sladěných procesů a rozhodování založeného na faktech k tomu, aby organizace vytvářely vyvážené a udržitelné výsledky. Schopnost reakce na příležitosti a hrozby volá po (agilní) strategii.

Bylo by naivní představovat si míru sofistikovaného domácího procesního managementu ve stylu síťových grafů, jak to známe ze scény filmu Jak básníkům chutná život (1987). Nicméně touha a úsilí o osobní produktivitu (time management, GTD, Pomodoro…), různé techniky, nástroje a „háčky“ ukazují, že tato zásada osobní excelence není mnohým cizí. Hledáme a nacházíme s různou mírou vědomí cestu, jak naše „procesy“, úkoly a cíle zvládnout co nejlépe a činorodě (agilně). Základní principy agility najdete v mém článku na „školním“ blogu (pasáž „Více vitamínu A“).

Co je ve hře (pro poznání příležitostí a hrozeb? Strategie, struktura, vyladění, fakta (SWOT)… Velice blízko tyto „prvky mají k „sedmičkovému“ modelu 7S od McKinsey (obrázek 1 v článku zde).  Pokud jde o výsledky a celý koncept, inspiruje (na osobní úrovni) také Balanced Scorecard.

Přizpůsobení se trendům agility a agilního řízení navíc svědčí o dynamickém vývoji zásad excelence.

Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí

Koncept 5 – Excelentní/vynikající organizace si váží/cení svých lidí a vytvářejí kulturu posilování postavení pro vyvážené dosahování jak organizačních, tak osobních cílů.

Tento koncept představuje další obrovskou, neutuchající výzvu pro organizace a jejich lídry a manažery. „Vážit/cenit si svých lidí“ (opravdově, nejen to proklamovat), to není něco, s čím bych se ve firmách setkával ve 100% případů a každý den.

Východiskem je poznání Darů, talentů a silných stránek. Zažil jsem ve firmách za svou kariéru manažerské pohledy na lidi ve smyslu „za branou jsou stovky dalších !kteří čekají na svou příležitost nechat se ve firmě zaměstnat)“ i ve smyslu „hlavně někoho přiveďte“, kdy zaměstnanec je vnímán spíše jako „kus“ a číslo do počtu, hlavně aby udělal, co se mu nařídí. O organizační excelenci nesvědčí ani jeden pohled.

Je snazší si na osobní úrovni vážit sami sebe a svých nejbližších? Věřím, že ano! Skrze ně (i oni jsou zainteresovanými stranami) dosahujeme výsledků! Ani zarytý introvert nezvládne v dnešním světě všechno sám. Osobní excelence potřebuje řadu lidí, respekt k nim a Vděčnost jako silnou stránku i důležitou osobní hodnotu. Cesta osobní excelence (a poznání vlastních talentů a silných stránek) se v u této zásady zdá být snazší než manažerská rozhodování v organizaci.

Jak teorie, tak i podniky v praxi prosazují v různé míře tzv. „work-life balance“. V něm se zrcadlí naplňování tohoto základního konceptu excelence. Osobní excelence, v synergiích vlastních priorit podle mě potřebu takové vyváženosti postupně odbourává. Tím víc, čím více vás živí to, co vás baví a jste na volné noze, provozujete rodinnou malou firmu apod. To je bezesporu výhoda těch, kdo pracují z domu, na cestách a nechodí „do práce přes píchačky“. Mám to štěstí, že k takovým patřím (a vážím si toho).

Jakou kulturu a prostředí vytváříte (chcete vytvářet) poznáte, pokud prozkoumáte základní patra Diltsovy pyramidy logických úrovní – například v tomto článku.

Spojení kreativity a inovace

Koncept 6 – Excelentní/vynikající organizace vytvářejí vyšší hodnotu a úroveň výkonnosti prostřednictvím neustálých a systematických inovací a využívání kreativity svých zainteresovaných stran.

Inovace je fenomén organizační, ale i osobní. Kreativita je fenomén ryze osobní, který se do organizací přenáší skrze jednotlivce. Je nenahraditelná, hybatelkou pokroku a rozvoje. V podstatě je to hodnota (viz. Barrett) i silná stránka (VIA). Její zastánci a nositelé by jistě mohli vyprávět.

Stephen Covey pojmenovává jeden z lidských darů tvůrčí představivostí.  Díky tomuto daru, osobní kreativitě a vhledu utváříme svou vizi, zlepšujeme se, vynalézáme. Při uplatnění této zásady na Cestě jednotlivce a osobní excelence jde o to, jak svou vlastní kreativitu podporujeme, kolik prostoru ji dáváme ve svém životě. Záleží také na tom, kam osobní kreativitu směřujeme. (Ideální směr rozhodně není obcházení pravidel, hledání mezer v zákonech a jiné kratochvíle, které zkouší pečlivost, bdělost a kreativitu jejich tvůrců.)

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Na výběr je vždy řada cest. Kam zahrnete cestu osobní excelence?

Zdroj: vlastní zpracování

Rozvíjení organizačních schopností

Koncept 7 – Excelentní/vynikající organizace zvyšují své schopnosti efektivním řízením změn uvnitř svých organizace i za nimi.

Dříve byl tento koncept excelence zaměřen na budování partnerství, protože skvělé organizace také hledají, rozvíjejí a udržují důvěryhodné vztahy s různými partnery, aby zajistily vzájemný úspěch. Taková partnerství mohou vznikat např. se zákazníky, společností, klíčovými dodavateli, vzdělávacími institucemi nebo nevládními organizacemi.

Nicméně do konceptu organizační i osobní excelence velice dobře zapadá i rozvoj schopností a zvládání změn. Je to situace „tři v jednom“. Čemu dáváte přednost vy? Partnerství, rozvoji nebo změnám?

Síťování a partnerství podle (dřívější) zásady mají své nezastupitelné místo v životě jednotlivce a zásadách osobní excelence. Vychází z přirozeného partnerství a vztahů v rodině. (Na co v tomto duchu ukazuje ne zrovna ideální míra rozvodovosti u nás?)

Ale pozor! Nejde o síťování a partnerství ve smyslu sociálních sítí typu Linkedin, Facebook a dalších. I zarytí internetoví podnikatelé poznali, že vše se nemůže odehrávat ve virtuálním prostoru webinářů, Hangouts, navrhování person, matic empatie apod., ale že je důležité se scházet a komunikovat i „tváří v tvář“. Boom příležitostí k networkingu (pro ty aktivní i budování komunit) právě sledujeme.

Co ale partnerství? Budování partnerství povzbuzuje využití hodnot (důvěra, férové jednání, naslouchání, přátelství, uznání…) i silných stránek (Laskavost, Sociální inteligence…). K repertoáru osobní excelence a cesty k ní (= budování) jednoznačně patří. V tipech na závěr si u této zásady dobře rozmyslete, o jaký typ partnerského vztahu chcete vybudovat – linku, most nebo pouto.

Zvládání změn je efektivní, pokud probíhá proaktivně a zevnitř ven. Jak v organizační, tak v osobní rovině. Vlastní osobní změnou můžeme inspirovat a zahájit změnu v okolí. Pro psychology je to známka tzv. „vnitřního centra kontroly“. To je zcela v protikladu s osobním přístupem, kdy pro osobní změnu někteří očekávají nejprve změnu a přizpůsobení vnějších podmínek a okolností. V podstatě tak zůstávají v pozici obětí, které nejsou ochotny a schopny přijmout odpovědnost za činy a jejich důsledky. 

Utváření udržitelné budoucnosti

Koncept 8 – Excelentní/vynikající organizace mají pozitivní vliv na svět kolem sebe díky tomu, že zvyšují svou výkonnost a zároveň podporují ekonomické, environmentální a sociální podmínky v rámci komunit, kterých se dotýkají. V rámci své kultury ukotvují etické myšlení, jasné hodnoty a nejvyšší standardy organizačního chování, které jim umožňují usilovat o hospodářskou, sociální a ekologickou udržitelnost.

V angličtině je výstižné úsloví „last but not least“. Poslední zásada excelence neznamená její poslední místo v pořadí. O žádné pořadí totiž nejde.

U nás máme úsloví „košile je bližší než kabát“. Osobní odpovědnost (košile) je základem společenské odpovědnosti (kabát), tak jako je osobní kvalita základem všech dalších kvalit. Osobní pohodlí a „blaho“ (košile), zavírání očí před společenskou odpovědností (kabát) bývá na druhé straně nepřítelem udržitelné budoucnosti. Proto se v této zásadě na úrovni osobní excelence (měla by být snazší, protože ji sami ovlivňujeme), než organizační) skrývá často dilema – etické, hodnotové, světonázorové. Proto jsou důležité silné stránky (VIA) jako Perspektiva/zájem o budoucnost, Kritické myšlení, Odvaha/statečnost, Pokora, Prozíravost či Naděje.

V této zásadě se zračí sice jednoduchý, ale opomíjený princip 3P (People – Profit – Planet), dávající do souvislosti zájem o lidi (na osobní i organizační úrovni) a jejich konání ve prospěch nejen zisku, ale i planety jako místa, na kterém žijeme (a nemáme jinou alternativu, přestože dříve zmíněný Michio Kaku některé scénáře ve své knize nastiňuje).

Odpovědná a udržitelná budoucnost začíná u každého z nás. To zní jako otřepaná fráze a moralizování. Pamatujete na MEJV, který používám v některých článcích? Myšlení – (utváří naše) Emoce – (ty vedou k) Jednání – (které přináší) Výsledky! U nás a v naší hlavě začíná totiž úplně vše. Vhledem počínaje, osobní excelencí konče. Připomíná to citát Jima Rohna v mé úvodní stránce webu – „Hlavním klíčem tvé lepší budoucnosti jsi TY!“

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Obr. 3 – 8 zásad osobní excelence inspirovaných zásadami EFQM.

Zdroj: vlastní zpracování

7 zásad managementu kvality (ISO 9001)

Připomenu ještě pro srovnání jiné zásady. Jsou další ze „sedmiček“. V minulosti byla toto sedmero zásad inspirováno koncepty excelence EFQM. (Osmou zásadou kvality podle ISO 9000 do roku 2015 byl ještě „systémový přístup“.)

Teoreticky by měly tyto zásady kvality být pevným základem certifikovaných systémů managementu kvality. Zda tomu tak je všude v praxi, to si nejsem zcela jist. Můžete hádat nebo pátrat ve vlastní zkušenosti, které zásady jsou pro organizace obtížně zvládanou výzvou. Není to tím, že by zásady kvality byly špatné. (Jsem v tomto ohledu skeptický.)

 1. Zaměření na zákazníka
 2. Leadership
 3. Angažovanost lidí
 4. Procesní přístup
 5. Zlepšování
 6. Rozhodování založené na faktech
 7. Management vztahů

Osobně považuji zásady excelence za dynamičtější. Pro jistotu je ještě jednou zopakuji:

 1. Udržování vynikajících výsledků
 2. Přidávání hodnoty pro zákazníky
 3. Vedení s vizí, inspirací a integritou
 4. Řízení s agilitou (agilní řízení)
 5. Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí
 6. Spojení kreativity a inovace
 7. Rozvíjení organizačních schopností
 8. Utváření udržitelné budoucnosti

27 tipů a inspirace k rozvoji OSOBNÍ EXCELENCE podle 8 zásad

Jsem přesvědčen, že pro Cestu jednotlivce mají tyto zásady smysl. Mohou být podkladem pro jakýsi osobní manifest, který doporučuji propojit s vašimi hodnotami, silnými stránkami, posláním a vizí. Tip je na obrázku č. 3.

Při koučování, seminářích, workshopech i konzultacích neustále připomínám jednu past. Co je snadné dělat, je také snadné nedělat. Něco malého dlouhodobě dělat nebo nedělat vede k výrazným rozdílům. Je to „tenká hrana“, jak ji popisuje Jeff Olson v knize Slight Edge.

Proto přijměte na závěr 27 tipů a inspirací pro povzbuzení a integraci 8 zásad osobní excelence do života. Dar své tvůrčí představivosti a silnou stránku Kreativita využijte pro návrh vlastních tipů. O ně se spolu se svými zkušenostmi podělte v komentářích pod článkem.

 1. Udržování vynikajících výsledků
  • Definujte si cíle v různých „škatulkách“ svého života – rodina, finance, zdraví, vy sami (všestranná péče o sebe), rozvoj a růst, vztahy, zaměstnání/podnikání, hobby, cestování…
  • Vytvořte si kromě vision boardu (nástěnky vizí) rovněž výsledkovou nástěnku (result board).
  • Zvažte, jak a podle čeho můžete měřit míru svého štětí, pocity a autentičnost, abyste měli navigaci (a fakta), že jdete správně a že „je to ono“.
 2. Přidávání hodnoty pro zákazníky
  • Jakou hodnotu poskytujete/chcete poskytnout sami sobě? Jakou hodnotu dáváte/chcete dát svým nejbližším?
  • Kdo jsou vaši další zákazníci/zainteresovaní? Jakou hodnotu jim chcete nabízíte?
  • Prozkoumejte své silné stránky, Dary a talenty i to, zda nějakou hodnotu světu (ne)úmyslně nezatajujete.
 3. Vedení s vizí, inspirací a integritou
  • Dejte do toho SRDCE!
  • Veďte sami sebe udržováním rovnováhy mezi rozumem a citem.
  • Projděte si za sebe Diltsovu pyramidu oběma směry.
 4. Řízení s agilitou
  • Dáváte přednost intuici nebo faktům?
  • Jak jste na tom se silnými stránkami Prozíravost a Kritické myšlení?
  • Využijte jich k vytvoření osobního systému a struktury. Než začnete hledat a používat nástroje a techniky, uvědomte si proč je chcete a k čemu vám mají pomoci.
 5. Dosahování úspěchu prostřednictvím talentu lidí
  • Na co jste sám/sama? Kde / v čem se naopak můžete spolehlivě opřít o druhé?
  • Jak vypadá vaše kolo rovnováhy/kolo života? Kolo života (novinka!) je ke stažení zdarma ZDE!)
  • Zformujte si svou malou osobní mastermind skupinu nebo se do nějaké existující zapojte.
 6. Spojení kreativity a inovace
  • Mrkněte se, zda a kde ve vašem žebříčku hodnot stojí Kreativita a jak jste na tom s tvořivostí, pokud jde o silné stránky. Pak zvažte, jak ji můžete posílit.
  • Zkuste záměrně měnit úhly pohledu, nebojte se ani toho naprosto opačného.
  • Napište si vzkaz do budoucnosti o výsledcích své kreativity. (Vyberte si službu zde, zde, zde nebo zde.)
 7. Rozvíjení organizačních (v tomto případě osobních) schopností
  • Očekáváte-li změnu, zkuste si prověřit její skóre. Odkazy najdete např. v článku zde.
  • Připravte si a udržujte např. vzdělávací plán, plán četby na základě svých cílů, sledujte relevantní podcasty, blogy apod.
  • Jak se připravujete na vlnu spojenou s digitální transformací?
  • Zmapujte své zainteresované a určete s kým chcete nově vybudovat partnerství.
  • Jaká je vaše současná síť partnerů? Rozdělte je do kategorií:
   • Linka – pouze letmé partnerství a „prolinkování“ (sociální sítě…).
   • Most – každá jsme jiný, proto nám občasné přemostění, když potřebujeme pomáhá.
   • Pouto – partnerství založené na vzájemné důvěře, otevřenosti, sdílení a pomoci, společné projekty…
  • Vyberte si a navštivte v nejbližší době nějakou networkingovou událost a určete si pro ni osobní očekávání/cíl ohledně možného partnerství. (Výzva pro introverty.)
 8. Utváření udržitelné budoucnosti
  • Co pro vás odpovědnost za budoucnost znamená a jak ji aktuálně osobně projevujete?
  • Pomáhejte omezovat plýtvání doma i v práci/podnikání. Poraďte se a dohodněte s rodinou/nejbližším/sousedy…
  • Nezapomeňte, že co je snadné dělat, je také snadné nedělat!

8 zásad osobní excelence

 1. Udržuj vynikající osobní výsledky životního skóre.
 2. Přidávej hodnotu sobě, nejbližším, zákazníkům a dalším zainteresovaným.
 3. Veď sebe i druhé s vizí, inspirací a integritou.
 4. Buď agilní v řízení sebe sama.
 5. Dosahuj úspěchu díky synergii svých talentů s druhými.
 6. Spoj osobní kreativitu a inovativní myšlení.
 7. Rozvíjej své osobní způsobilosti a schopnost zvládnout změny.
 8. Dbej na udržitelnou budoucnost nejen pro sebe.

Osobní excelence jako cesta

8 zásadních konceptů excelence pro organizace jsem postupně uvedl. Stejně tak jako některé důvody, proč se domnívám, že tyto zásady mohou analogicky inspirovat zásady osobní excelence. Ukázku a bodové shrnutí v podobě „návrhu“ najdete na obrázku 3. Můžete si z toho postupně udělat něco na způsob osobního manifestu, jako je Manifest velkomyslnosti, Manifest motivace nebo Manifest života.

Teď je to na vás. Včetně komentářů a/nebo odpovědí na následující otázky:

 • Co si myslíte o excelenci obecně?
 • Který z osmi zásadních konceptů pro sebe považujete za klíčový (a proč)?
 • O co byste tipy na na zásady a cestu osobní excelence doplnili?

Otázka „mimo soutěž“ (ale klidně do komentářů).

 • Dovedete si představit, že/jak na těchto principech funguje odpovědnými politiky řízený stát? V čem se ten aktuální od těchto principů liší a v čem uvedené principy naplňuje?

Literatura:

 • COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • KAKU, Michio. Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdami. Praha: Prostor, 2019. 453 s. ISBN 978-80-7260-423-4.
 • KIYOSAKI, Robert, T. Cashflow kvadrant: zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor – který kvadrant je pro vás nejlepší? Hodkovičky: Pragma, 2001. 290 s. ISBN 80-7205-853-3.
 • OLSON, Jeff. The Slight Edge: Turning Simple Disciplines into Massive Success and Happiness. Rev. vyd. Lake Dallas: Success Books, 2011. 198 s. ISBN 978-1-935944-8-67.
 • WARE, Bronnie. Čeho před smrtí nejvíce litujeme. (Jak nám život změní druzí, když umírají.) Praha: Portál, 2012. 307 s. ISBN 978-80-262-0168-7.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s mou individuální zpětnou vazbou + plakát a mini e-book k výsledkům (vše v češtině).

Více informací zde.

Pošlete vzkaz nebo dotaz

5 + 14 =

Slova moudrých

„Excelence není nikdy náhodou. Je vždy výsledkem silného záměru, upřímného úsilí a inteligentního provádění; představuje moudrý výběr z mnoha alternativ – volba, nikoliv náhoda, určuje váš osud.“

(Aristoteles)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma vhledu a/nebo modelů a nástrojů zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Podpořím vaši STRATEGICKOU CESTU! Baví mě vytvářet tvůrčí prostor, inspirovat, učit, sdílet své znalosti a zkušenosti a podněcovat jednotlivce a organizace na jejich cestě strategického rozvoje, úspěchu a excelence, jako LÍDRŮ, s vědomím souvislostí. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

21 citátů o osobní síle a charakteru

21 citátů o osobní síle a charakteru

Křesťanská tradice hovoří o tom, že „na počátku bylo slovo“. Zaměřme se na slova o síle, osobnosti a charakteru. SLOVA nás obklopují. Síla, osobnost (síla osobnosti nebo osobní síla) a charakter jsou v nás. Pro mnohé je to intimní téma. V článku jsou moudrá slova ve formě 21 (+2) citátů. Společným tématem je právě osobní síla a charakter. To vše chci podtrhnout inspiracemi k zamyšlení a akci, podporujícími vaše silné stránky (character strengths). Najdete je u každého citátu. Základem budiž 24 silných stránek Values In Action. Můžete však být kreativní o nechat se inspirovat i pokud jsou vaším favoritem jiné přístupy.

Rozvíjením silných stránek charakteru můžete zlepšit oblasti života související s životní pohodou a štěstím. Uděláte-li si bezplatný test silných stránek skrze mou profesionální stránku VIA a získáte ode mě zpětnou vazbu e-mailem. Citáty a zamyšlení v následujícím článku vám pak dají více vhledu. Záleží na vás. Každopádně věřím, že vás vybrané citáty známých i méně známých osobností budou inspirovat a podnítí vás k pozitivní vlastní akci.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Test VIA pro mládež 10-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Dorothy L. Sayersová, anglická spisovatelka a překladatelka první polovin 20. století, říkala, že má vždy a na vše citát. Ironicky poznamenávala, že to šetří vlastní originální myšlení. Také jsem si na začátku prázdnin ušetřil originální myšlení a připravil 23 citátů k tématu osobní síly a charakteru a k podpoře vašich silných stránek. Originální myšlení do nich vnesete sami, pokud vás budou inspirovat náměty k zamyšlení a akci.

Je léto, čas dovolených, tak by k tomu mohl být vhodný prostor. Přeji vám hezké prázdniny!

Silné stránky charakteru

Martin Seligman (2015) poukazuje na nejdůležitější charakteristiky silných stránek charakteru. Každá silná stránka:

 • pomáhá člověku zvládat obtíže a těžkosti v jeho životě a pomáhá mu naplňovat smysl jeho života. (Např. Perspektiva, Vytrvalost…),
 • je morálně ceněna pro sebe samu.  (Např. Upřímnost, Laskavost…),
 • při jejím projevení bývá zdrojem pozitivních emocí a obdivu ostatních. (Např. Láska k učení, Perspektiva…),
 • může a nemusí mít svůj negativní protiklad. (Např. Sociální inteligence, Vděčnost…),
 • dlouhodobě se projevuje v chování, myšlení a prožívání jedince. (Např. Zvídavost, Vitalita…),
 • je zřetelně rozlišitelná jedna od druhé. (Např. Humor, Spravedlnost…),
 • je pozorovatelná v běžně uznávaných vzorcích společenského chování, můžeme ji spatřovat např. i v pohádkách a bájích. (Např. Vděčnost, Udatnost…),
 • je ceněna v každé významné náboženské i kulturní tradici po celém světě. (Např. Spiritualita, Láska…).

U některých dětí se určitá silná stránka (ne všechny) intenzitě objevuje již v raném věku. Naopak existují jedinci, u nichž určitá silná stránka charakteru (jedna nebo více) naprosto chybí.

Nyní už se ponořme do moudrých slov citátů, zamyšlení a inspirace.

 

Citáty o síle a charakteru 1 – 5

Je publikování citátů na blogu dobrým činem? (Určitě je populárním.) Může to inspirovat dobré činy druhých? Na tyto otázky nejlépe odpovíte vy, čtenáři. Třeba komentáři dole pod článkem, lajkem stránky na Facebooku, vzkazem a/nebo vyplněním dotazníků k osobním hodnotám nebo silným stránkám.

Citáty o síle (a) charakteru začnu Platónem, mužem žijícím ze všech autorů citátů nejdříve, daleko daleko dříve než ostatní. 

„Dobré činy nám dávají sílu a inspirují dobré činy v druhých.“

Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.)

Platón, původním jménem Aristoklés byl řecký filozof, matematik a učitel, jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec. Na jeho základech je v mnohém postavena celá západní filozofie. Byl jedním z těch, který se zabýval tématem ctnosti. 

6 skupin univerzálních ctností prezentuje např. koncept Values In Action:

 • Moudrost
 • Odvaha
 • Lidskost
 • Spravedlnost
 • Střídmost
 • Transcendence

Zamyšlení

 • Jaké aktivity vás nabíjí a dávají vám sílu?
 • Jakými činy inspirujete / chcete inspirovat druhé?

Inspirace

 • Poznejte své hodnoty a silné stránky.
 • Zamyslete se nad způsobem, jakým můžete inspirovat druhé využitím některé z vašich 5 hlavních silných stránek nebo jejich kombinací..

 

V současné době jsme svědky honby za (osobní) značkou, pověstí a dobrou reputací. Jak se to má vůči charakteru a tomu, čemu říkal Stephen Covey „etika charakteru“, kterou stavěl mnohem výše něž tzv. „etiku osobnosti“? Odhalil to zavražděný 16. americký prezident.

„Charakter je jako strom a pověst/reputace jako stín. Stín je to, co si o něm myslíme; strom je skutečná věc.“

Abraham Lincoln (1809-18)

Abraham Lincoln byl prvním republikánským prezidentem USA. Byl odpůrcem zásahů do Ústavy Spojených států a manipulace s ní. Silně vnímal, že reputace se může rozplynout jako stín, ale charakter zůstává.

Zamyšlení

 • Jakým způsobem váš charakter ovlivňuje vaši pověst a reputaci?
 • Co je pro vaši pověst nejdůležitější?

Inspirace

 • O silné stránky charakteru se můžete spolehlivě opřít a budovat na nich svou pověst. Udělejte to.
 • Nechte vyrůst také své silné stránky, které jsou na chvostu vašeho pořadí silných stránek podle VIA. Nezapomeňte, že to nejsou vaše slabiny.

 

V minulých článcích o 24 silných stránkách v pojetí VIA jsem zmiňoval, že ani ty na konci žebříčku nelze považovat za slabiny. Jsou přítomny, byť nejsou tak frekventovaně využívány. Další citát připomíná, že závisí na našem postoji a přístupu (který pramení z našich myšlenek).

„Slabina v postoji a přístupu se stane slabou stránkou charakteru.“

Albert Einstein (1879-1955)

Albert Einstein byl vědec, jeden z nejvýznamnějších všech dob, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1921. Je považován za geniálního, zformuloval mj. obecnou teorii relativity. Podle životopisu sepsaného Walterem Isaacsonem byl o Einsteinovi natočen životopisný seriál.

Zamyšlení

 • Jaký je váš postoj k silným stránkám? Který přístup je vašim favoritem?
 • Jaký je váš postoj ke slabinám/slabým stránkám?

Inspirace

 • Přečtěte si Isaacsonovu knihu (podrobnosti na konci článku) nebo se podívejte na životopisný seriál o Albertu Einsteinovi a zkoumejte jaké byly jeho postoje a silné stránky.
 • Zaujměte postoj „studenta silných stránek“, hledejte je a vnímejte v sobě i v druhých. Každý den/týden si třeba vyberte jinou, na níž se zaměříte. S jejich stručným popisem se můžete seznámit na plakátku zde.

 

V mnoha případech se o síle charakteru hovoří a píše v souvislosti se zvládáním těžkostí, čelení nepřízni osobu, osudových pádech a zvedání se z prachu apod. Velice dobře to vystihuje následující citát. U takového zvládání výzev mnohdy hraje velmi důležitou a pozitivní roli (životní, kariérový…) kouč.

„Naše schopnost zvládat životní výzvy je měřítkem naší síly charakteru.“

Les Brown (*1945)

Leslie Calvin Brown je bývalý americký politik. Živí se jako autor a motivační řečník.

Zamyšlení

 • Která z vašich životních výzev nejvíce posílila váš charakter?
 • Jak / díky čemu jste ji zvládl/a?
 • Jakou roli podle vás hraje ve zvládání výzev vize? (Vypadá to jako slovní hříčka, ale myslím to vážně.)

Inspirace

 • Zamyslete se nad nejbližší výzvou, která před vámi stojí a napište si, které silné stránky a jak využijete, abyste ji co nejlépe zvládl/a.
 • V citátech o lídrovství na tomto místě byl návrh, abyste si vytvořil/a inspirativní Vision Board. To platí!

 

Mezi dobrem a zlem, dobrými a špatnými skutky (s těmi nejlepšími úmysly) bývá často velice tenká hrana. „Průsery“ a krize jsou často dlážděny dobrými úmysly. Když se k tomu přidají emoce a vlna vášně… Kdoví? Rozhodnou o tom principy a základní hodnoty. Proto je vždy výhodné, ptát se CO? a PROČ?

„Velká ambice je vášní velké osobnosti a charakteru. Ti, kdo jsou jí obdařeni, mohou vykonat velmi dobré nebo velmi špatné skutky. Vše závisí na principech, kterými se řídí.“

Napoleon Bonaparte (1769–1821)

Napoleon Bonaparte, rodák z Korsiky, byl francouzský státník a vojevůdce. Svými válkami ovlivnil i dění na našem území, protože na svém vrcholu ovládal vekou část Evropy. Paradoxně byl poměrně lhostejný k lidem a jejich životům, byť byl maximálně cílevědomý a ctižádostivý svým charakterem.

Zamyšlení

 • Do jaké míry (škála 1-10) se považujete za ambiciózního člověka?
 • Jaké principy ctíte? Začít můžete u osobních hodnot.

Inspirace

 • Pokud jste ještě neměli příležitost, přečtěte si knihu Stephena Coveyho (2007) o 7 návycích vysoce efektivních lidí (vůdčích osobností). Určitě nebudete litovat!
 • Zamyslete se nad spojitostí mezi modelem kontinua S. Coveyho (soukromá a veřejná vítězství – s. 52) a modelem osobních hodnot Roberta Barretta (třeba podle výsledku vašeho testu hodnot, v návaznosti na test silných stránek).

Citáty o síle a charakteru 6 – 9

Volání štěstí a využití silných stránek… To je výzva pro „hledače štěstí“ i pro další citát. Souhlasíte s ním? Štěstí samo osobě není silnou stránkou, ani charakterovou vlastností. Ty však některé lidi ke štěstí přivádí („štěstí přeje připraveným“), jiní vnímají, že „nemají štěstí“, že se jim vzdaluje. „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“ – ale už víme, že i „neštěstí“ posiluje. Ale…

„Neexistuje žádná cesta ke štěstí. Štěstí je tou cestou.“

Thich Nhat Hanh (*1926)

Thich Nhat Hanh je buddhistický mnich a zenový mistr, globální duchovní lídr, duchovní otec vědomého přístupu (midfulness). Narodil se ve Vietnamu, působil i jako mírový aktivista. Už v roce 1967 jej Martin Luther King jr. navrhl na Nobelovu cenu za mír. V tom roce však Nobelova cena za mír nakonec udělena nebyla.

Zamyšlení

 • Jak vnímáte štěstí?
 • Které silné stránky (a jak) vám mohou pomoci / pomáhají v cestě (za) štěstí(m)?

Inspirace

 • Zamyslete se, jaké by bylo kráčet po své cestě bez svých silných stránek.
 • Využijte jednu z nich (např. Vděčnost) a poděkujte za svou cestu, ať je jakákoliv. Použít můžete i „techniku“ Ho’oponopono:
  • Miluji tě.
  • Omlouvám se.
  • Prosím odpusť mi.
  • Děkuji ti.

 

Lidské Dary a talenty jsou součástí mého přístupu SRDCE. Našimi Dary jsou i silné stránky a tedy Sebe-vědomí ve smyslu vědomí si sebe sama a těchto svých silných stránek a jejich využití s Radostí pro inspiraci druhých. Mám rád pohled z více úhlů a perspektiv. Ve výtvarném umění je to podstata kubismu (v tom případě mám rád „manažerský a životní kubismus“). Výtvarně se takový přístup nemusí všem líbit, ale líbil se autorovi dalších citátu. Obecně krásu (nejen) malířství oceníte s využitím silné stránky Smysl pro krásu a dokonalost.

„Smyslem života je najít svůj dar. Účelem života je rozdat jej.

Pablo Picasso (1881–1973)

Pablo Diego José Picasso byl španělský malíř a sochař, spoluzakladatel kubismu, v němž jsou předměty zobrazovány z mnoha úhlů pohledu současně.

Zamyšlení

 • Jaké jsou vaše Dary a talenty, odhlédnete-li od svých silných stránek?
 • Co zaséváte? Co rozdáváte? Jaké Dary vám k tomu pomáhají?

Inspirace

 • Smysl i účel lze popsat díky odpovědi na otázku „PROČ?“ Ujasněte si to své „proč“ i to jak při jeho naplňování využíváte Dary, které máte.
 • Zkuste „myšlenkový kubismus“, dívejte se na věci z mnoha různých úhlů pohledů.

 

Láska je jednou z 24 silných stránek v pojetí Values In Action. Spojíme-li ji s odvahou jako ctností, dostaneme se k lásce statečné, autentické, vytrvalé a vitální. Má mnoho podob. Autorem dalšího citátu, který lásku zahrnuje, je osoba, jejíž reálný život nebyl zcela prokázán, proto nejstarší historickou osobou a autorem citátu v tomto článku zůstává Platón.

„Být někým hluboce milován vám dává sílu, zatímco někoho hluboce milovat vám dává odvahu.“

Lao-c‘ (601 př. n l. – ?)

Lao-c‘/Lao Tzu byl staročínským filozofem. Jeho reálná historická existence je akademiky zpochybňována. Je považován za autora knihy Tao Te Ching a zakladatele taoismu.

Zamyšlení

 • Čí láska je zdrojem vaší síly? Láska ke komu vám dává odvahu?
 • Jak ve svém životě využíváte silnou stránku v podobě Lásky k učení?

Inspirace

 • Zkuste hledat ve svém životě synergické využití Lásky jako silné stránky spolu s dalšími silnými stránkami a přemýšlejte, co to pro váš život znamená / může znamenat.
 • Podívejte se, kde ve vašem žebříčku silných stránek VIA (pokud jste si udělali bezplatný test nebo test za peníze) stojí silné stránky spojené s ctností Odvaha – Statečnost/udatnost, Integrita/autentičnost/upřímnost, Vytrvalost/pracovitost/píle, Vitalita/elán/nadšení – a zvažte, co s tím můžete udělat.

 

Devátý citát v pořadí najdete na obrázku 1. Doplňuji tento citát ještě o úryvek z knihy Walden – „Když člověk tráví půlku každého dne v lesích, protože je miluje, riskuje, že bude označen za pobudu. Když ale v lesích tráví celé dny jako spekulant, který je promění v holé planiny, je považován za podnikavého člověka.“

Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek.

Charakter je komplexní subsystém struktury osobnosti. Znamená ráz či povahu, celek podstatných a stálých rysů, které charakterizují určitou osobu nebo předmět, to znamená, že jej odlišují od jiných. Charakterní člověk je člověk, který jedná podle svého „charakteru“ či povahy a ne podle toho, co je právě výhodné. Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebepojetím, jehož složkami jsou sebepoznání, sebehodnocení a sebevědomí.

Na silné stránky osobnosti klade důraz pozitivní psychologie. Její duchovní otec, Martin Seligman, staví charakter do popředí. Chápe jej jako ústřední pojem, pomocí něhož lze zkoumat chování člověka.

Zdroj: Wikipedia a Wikisofia

Obr. 1 – Citát č. 9 je od Henryho Davida Thoreaua (1817–1862), amerického spisovatele a filozofa. Snažil se vžít do ducha přírody a žít v souladu s přírodou. Je autorem světoznámého díla Walden o samotářském pobytu v lesích u rybníku Walden, ve státě Massachusetts.

Zdroj: vlastní zpracování, obrázek v pozadí – Pixabay

Citáty o síle a charakteru 10 – 14

Být silnou osobností znamená opřít se o své silné stránky a Dary. Neznamená to nutně být chytřejší, lepší, fyzicky silnější nebo zdatnější, usilovat o perfekcionismus, nemít slabiny apod. Být silnou osobností naopak znamená přijmout také své slabiny a stíny, nenechat se pro vlastní sebepřijetí podmiňovat, tedy neklást si podmínky a nepodléhat podmínkám druhých. Silnou osobnost nedefinuje žádné specifické pořadí silných stránek, ani nic podobného. Silná osobnost, jak už bylo výše naznačeno v citátu Napoleona Bonaparte, může „páchat“ dobré i špatné skutky. Záleží na principech a hodnotách, kterými se řídí.

„Opravdu silná osobnost nepotřebuje schválení od druhých o nic více, než by lev potřeboval schválení od ovce.“

Vernon Howard (1918–1992)

Vernon Howard byl americký filozof a duchovní učitel. Učil, že nové a vyšší úrovně vnitřního života lze dosáhnout uvolněním negativního podmíněného ega, které popsal jako „falešné já“. Tvrdil, že nový život lze nalézt pouze prostřednictvím uvědomění, a že lidské ego je překážkou pro toto vědomí.

Koneckonců, ego hraje svou roli i ve strategii.

Zamyšlení

 • Co definuje sílu vaší osobnosti?
 • Co říká ego na vaše silné stránky? Snaží se vás před nimi „ochránit“ nebo vás spíše povzbuzuje k jejich všestrannému synergickému využití (to však neznamená dokonalost)?

Inspirace

 • Zkuste si projít pořadí svých 24 VIA silných stránek a naslouchat, ke které vám vaše ego co našeptává. Většinou půjde o kritické poznámky. Zastavte se a pátrejte po tom, jak je to doopravdy.
 • Zamyslete se nad tím, kdy koho žádáte o „schválení“, abyste se sami se sebou mohli cítit dobře. K nápravě použijte například techniku s náramkem podle filozofie života bez stěžování

 

Dnešní společenské zrcadlo a marketingové úsilí mnohých „mágů“ vyvolává dojem, že by úspěch, bohatství, šťastný život měly být věcí jednoduchou a snadnou. Autor dalšího citátu byl ve vztahu k vítězstvím zastáncem tvrdé práce (na plný úvazek). Ovšem i volní vlastnosti, jejich zásoby a možnost z nich čerpat, nejsou podle současných výzkumů jednoznačné. Proto s citátem nemusí všichni bezpodmínečně souhlasit. Ilustruje úlohu vůle pro případné individuální zvážení a diskusi.

„Rozdíl mezi úspěšnou osobností a ostatními nespočívá v nedostatku síly nebo nedostatku znalostí, ale spíše v nedostatku vůle.“

Vince Lombardi (1913–1970)

Vince Lombardi byl hráčem a legendárním, pracovitým koučem amerického fotbalu, později i „funkcionářem“. Byl zastáncem tvrdé práce a vítězství hovořila za něj.

Zamyšlení

 • Jakou roli hraje silná vůle ve vašem pojetí života a úspěchu?
 • Jak vaše odpověď koresponduje s vašimi silnými stránkami, které spadají pod oblast ctností Odvaha (zejména pokud jde o silnou stránku Vytrvalost/pracovitost/píle)?

Inspirace

 • Ostatně, zkoušku s náramkem a nestěžováním si využijte i pro pěstování vůle a návyků. Nyní již s výhodou a využitím českého překladu knihy Willa Bowena Svět bez stížností (viz. literatura v závěru článku).
 • Zamyslete se, v čem by vám kombinace znalostí, síly a vůle mohla prospět a přispět do vašeho života.

 

Jako genealog-hobík (teď je to trochu na vedlejší koleji) jsem si dovolil přidat i citát o kořenech. Plně se s následující větou ztotožňuji a mohu zmíněný „efekt“ potvrdit (ač neprovozuji bojová umění).

„Jsem velmi pyšný na své dědictví a krev, která mi protéká žilami. Z toho beru hodně síly.“

Robert Whittaker (*1990)

Robert Whittaker je profesionál ve smíšených bojových uměních, narozený na Novém Zélandu. Je šampión UFC ve střední váze, má pro bojová umění a úspěchy příznačnou přezdívku – The Reaper (Žací stroj, možná „kosa“).

Zamyšlení

 • Jak dokážete čerpat sílu ze svých kořenů vy? (Zkuste škálu 1-10.)
 • Jaké silné stránky by mohlo umocnit vaše amatérské zapojení se do některých principů a cvičení bojových umění?

Inspirace

 • Sílu svých kořenů a předků můžete vnímat i bez „rodokmenu“ a genealogie, např. prostřednictvím silných stránek Láska, Vděčnost, Spiritualita i jiných.
 • Podívejte se prizmatem silných stránek na film Pokojný bojovník.

 

Štastná nebo nešťastná 13? Citát s pořadovým číslem 13 určitě nebude nešťastný. Jisté je, že „úřadovnám našich duší“ příliš nepřál komunistický režim. Mnohdy jsme drobné bitvy prohráli, jiné zase vyhráli. Jak je to s životní „bitvou“, to je individuální otázka. Kdo má v žebříčku silných stránek vysoko Spritualitu, asi ví své.

„Nejdůležitější ze životních bitev je ta, kterou denně svádíme v tichých úřadovnách své duše.“

David O. McKay (1873–1970)

David Oman McKay byl americký náboženský vůdce, devátý prezident největší mormonské církve (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – LDS). McKay byl otevřený kritik komunismu, oponoval jeho ateistickým základům a popírání svobody volby. Komunistické režimy proto zakázaly konvertovat k těmto církvím, stejně jako většinu jiných náboženství.

Pozitivním paradoxem vůči předchozímu citátu je, že „mormoni“ se zasadili a dobrovolnou prací zasazují o digitalizaci matrik a poznávání kořenů (viz. server Family Search).

Zamyšlení

 • Jaké „bitvy“ jste svedli včera nebo dnes v „úřadovně“ své duše?
 • Byli pro vás vítězné?

Inspirace

 • Jste-li muž či žena, nedá mi to, abych vám nedoporučil knihu Já, muž svých kamarádů Zdeňka Webera a Vaška Němečka, zaznamenanou pečlivým nasloucháním Honzy Davida. Objednat si ji můžete zde (nejde o afilliate odkaz).
 • Zkuste chvíli rozjímat a uvědomit si využití svých silných stránek Spiritualita a Autentičnost. Uvidíte, co vám přijde na mysl a do „úřadovny“ vaší duše.

 

Čtrnáctý citát lze snadno sdílet na Twitteru. Jeho autorem je Robert Nesta Marley (1945–1981), jamajský zpěvák, kytarista a skladatel, rastafarián a popularizátor reggae. Alba Boba Marleyho s názvem Exodus (1977) bylo prodáno přes 75 milionu kusů. Marley bohužel zemřel v mladém věku na rakovinu.

Zamyšlení

 • Už jste někdy byli v takové situaci, kdy ukázat svou sílu byla vaše jediná volba?
 • Co jste si z takové situace odnesli?

Citáty o síle a charakteru 15 – 18

Mnoho citátů má autory, kteří jsou „neznámí“, z různých důvodů. Někteří na druhé straně v dnešní době bitvy o pozornost citují sami sebe. Taky jsem to párkrát na sítích i na blogu zkusil. I když s následujícími větami souzním, autorem je někdo mi neznámý. Mou osobní úvahou a zkušeností je, že naše silné stránky nám umožňují čerpat z minulosti, využívat je v přítomnosti a připravovat se díky nim na budoucnost. Které silné stránky a jak jednotlivým časovým úsekům napomáhají, to je úkol k vašemu zamyšlení, protože to „každý máme jinak“.

„Minulost je naší lekcí. Přítomnost je naším darem. Budoucnost je naší motivací..“

anonym

Zamyšlení

 • Která z vašich silných stránek vás nejvíce „nakopává“ ve vztahu k budoucnosti? (U mě je to Zvídavost a Láska k učení.)
 • Jaká je vaše poslední „lekce“ pokud jde o minulost? Která vaše silná stránka vám umožní tuto „lekci“ reflektovat a zpracovat?

Inspirace

 • Pokud vás dosud článek neinspiroval k vašemu testu silných stránek, zkuste to zdarma zde.
 • Lekce ve vztahu k minulosti pomáhá zpracovat např. Vděčnost. Zde jsou tipy na 7 dnů vděčnosti. To je poměrně snadné.

 

Premiantem jednadvacítky citátů v tomto článku je Albert Einstein. Zde je jeho druhý citát. Trochu v souvislostí s populární SWOT analýzou/maticí, které kromě silných stránek hovoří i o příležitostech. Možná právě překonávání hrozeb je tím, co zoceluje naše silné stránky a obecně nás posiluje. 

„Příležitost leží uprostřed těžkostí.“

Albert Einstein

Zamyšlení

 • Kdy, proč a jak jste naposled využili svých těžkostí jako příležitosti k posílení sebe sama?
 • Jaké silné stránky byly ve hře a využili jste jich naplno, abyste těžkosti překonal/a?

Inspirace

 • Zkuste rozjímat nad tezí, že „těžkosti se mohou nacházet i uprostřed zóny pohodlí“. Sami zvažte kdy a za jakých okolností.
 • Udělejte si osobní životní analýzu a zkuste ji pojmout do podoby SWOT.

 

Vytrvalost, Víra, Naděje, Píle… Tyto silné stránky podle mého byly v mnohém využívány autorem dalšího citátu, který „věděl své“. My spíše známe ono okřídlené „Naděje umírá poslední“

„Když jste vyčerpali všechny možnosti, nezapomeňte na toto: nevyčerpali.“

Thomas A. Edison (1847–1931)

Thomas Alva Edison byl americký světoznámý podnikatel a vynálezce. Je zakladatelem časopisu Science a firmy General Electric (GE), kterou v roce 1889 založil jako Edison General Electric Company. Žárovku nevynalezl, pouze zdokonalil a nechal si ji patentovat! Přesto k citátu a zkušenosti patrně došel díky svým pokusům s žárovkovým vláknem.

Zamyšlení

 • K čemu vás Edisonův citát inspiruje?
 • V čem u vás Edisonův citát naopak vyvolává obavy, strach či odpor?

Inspirace

 • Promyslete úlohu a využití Sebekázně, Vytrvalosti, Naděje a Perspektivy v žebříčku vašich VIA silných stránek.
 • Chystáte se něco vzdát? Pokud ano, tak PROČ?

 

Už několikrát jsem na tomto blogu psal o řetězci MEJV (Myšlení – Emoce – Jednání – Výsledky). Mysl nám dává sílu, ale stejně tak i oslabuje.  Na druhé straně nesmíte zapomenout ani na silnou stránku Úsudek/kritické myšlení. Udržovat si rovnováhu mysli která nám dává sílu a zároveň kritického myšlení nebývá vždy snadné. John Beecher (*2001) je americký hokejový útočník, draftovaný v prvním kole NHL roku 2019 týmem Boston Bruins. Hrál například v Kravařích na turnaji juniorů za USA. Je nejmladším autorem 18. citátu v tomto článku. Citát je na obrázku 2.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Obr. 2 – Citát č. 18 se dotýká žhavé současnosti v NHL (jaro 2019).

Zdroj: vlastní zpracování, obrázek v pozadí – Pixabay

Citáty o síle a charakteru 19 – 21

Zakončení citátů může vypadat trochu nadlehčeně či humorně. To však neznamená, že ne pravdivě.

V dobách mého mládí se říkalo „dlouhé vlasy, krátký rozum“, Bylo to svým způsobem propagantistické heslo mířící proti „máničkám“ a těm, kteří dlouhé vlasy zvolili jako formu protestu proti tehdejšímu normalizačnímu režimu. Na druhé straně byla i móda minisukní, která pronikla z „buržoazního světa“ až do tehdejšího socialistického Československa. Citát není kupodivu od ženy, ale od muže (který je ve věku mých rodičů).

„Nedovolte, aby po vás někdo chtěl věřit, že délka vaší sukně je měřítkem vašeho charakteru.“

Amitabh Bachchan (*1942)

Amitabh Bachchan je indický herec a filmový producent. Objevil se například v jedné z epizod britského seriálu Podfukáři. V Hollywoodu debutoval v roce 2013 ve filmu Velký Gatsby, kde titulní roli ztvárnil Leonardo DiCaprio.

Zamyšlení

 • Jakým pověrám a omezujícím přesvědčením o silných stránkách charakteru jste někdy podlehli (či stále podléháte)?
 • Do jaké míry věříte v sílu (silné stránky) Odpuštění/milosrdenství? (Škála 1-10.)

Inspirace

 • Laskavost podle VIA spadá do skupiny ctností nazvané Lidskost. Zkuste vůči někomu projevit Laskavost během následujících 60 minut. Bez ohledu na délku sukně.
 • Stejně tak to zkuste se Spravedlností a pak se nechte inspirovat důsledkem a efektem svého konání v následujících 60 minutách. (Tento článek za chvíli skončí, takže budete mít v klidu dost času.)

 

Autor předposledního citátu budil na plátnech smích, jeho citát příliš k smíchu není. Vyvolává ohledně našich hodnot a silných stránek řadu otázek, týkajících se ku příkladu Odpuštění, Sebekontroly/kázně, Úsudku, Smyslu pro humor atd. Jak vidíte VIA silné stránky jsou pestrou směsicí. Mají také své stíny. Snad je to spíše stín než opravdový charakter, který se v opilosti projevuje. Ale ne každý, když „má špičku“ je/bývá agresivní či pod vlivem negativních emocí. Chcete-li testovat a experimentovat, můžete. Není to ovšem má „oficiální“ inspirace, ani akce k zamyšlení.

„Opravdový charakter člověka vyplave na povrch, když je opilý.“

Charlie Chaplin (1889–1977)

Charles Spencer Chaplin byl anglický herec, režisér a scénárista. V Hollywoodu vytvořil slavnou komickou postavu tuláka Charlieho. Údajně se zúčastnil i soutěže vlastních imitátorů. Prý se umístil na druhém nebo třetím místě. Pravda je podle časopisu Epocha ale taková, že se nedostal ani do finále.

Zamyšlení

 • Co podle vás může zkreslit/zkreslovat pohled na silné stránky a charakter?
 • Jak jste na tom se Smyslem pro humor?

Inspirace

 • Podpořte svou silnou stránku Týmové práce a zkuste inspirovat kolegy, přátele, spolupracovníky či členy rodiny, aby zvládli test silných stránek VIA. Budete mít spoustu věcí ke sdílení, diskusi a zamyšlení.
 • Využijte silnou stránku Tvořivosti k nápadům, jak posílit a použít v nejbližší době silné stránky, které se nachází na konci vašeho žebříčku podle testu Values In Action.

 

Poslední citát je poměrně známý, používaný i v ironickém smyslu. Ukazuje opět na pozadí těžkostí jako zdroje našeho posilování, kreativity a využití/napnutí silných stránek. Citátem Platóna jsem začal, všeobecně známým citátem jeho nesmlouvavého kritika Nietzscheho končím.

„To, co nás nezabije, to nás posílí.“

Friedrich Nietzsche (1844–1900)

Friedrich Nietzsche byl německý filozof, skladatel a básník. Počátek zkázy evropského lidství viděl Nietzsche v platónské tradici a křesťanství. Italský filozof Giorgio Colli napsal, že „Kdo interpretuje Nietzscheho z vytržených citátů, podvádí.“

Zamyšlení

 • Jaký citát vás v souvislosti s tímto článkem citátů napadá jako první? Podělte se v komentářích!
 • Jakou svou silnou stránku jste se rozhodl/a „vzít si na paškál“ a věnovat se jí?

Inspirace

 • Využijte bodu k zamyšlení či inspirací z tohoto článku adekvátně i v případě, jste-li zastánci jiných přístupů k silným stránkám a máte v rukou výsledky jiných (pravděpodobně placených) testů. Jak jsem psal zde, přístup VIA není jediný.
 • Doufám, že vás tento článek nezabil. Takže… v čem vás posílil? Opět budu rád, když se podělíte v komentářích nebo mi pošlete vzkaz. Díky.

Silná stránka – Citát – Inspirace – Akce

21 citátů o osobní síle a charakteru jste právě dočetli. Zůstávají dva „bonusové“

22. citát v postranním panelu dole pochází od Benedikta Spinozy (1632–1677), holandského filozofa a racionalisty. Podle Wikipedie má v současnosti význam hlavně jeho politická filosofie. To se zračí i v uvedeném citátu.

Poslední obrázkový citát pod článkem patří mému inspirátorovi, o němž jsem se mezi řádky v citátech už zmínil. Je jím Stephen R. Covey, neúnavný propagátor etiky charakteru, principů, proaktivity a pevných lidských návyků. Osm jich uvedl v život.

Pro charakter a silné stránky platí „jak zaseješ, tak sklidíš“. To má vyjádřit obrázek v nadpisu. „Žacím strojem“ bojového umění sklízí jeden z autorů citátů, The Reaper. Vy  můžete sklízet díky svým silným stránkám. Použijte je k akci na základě tipů k zamyšlení a inspiraci. K ruce si vezměte svůj žebříček silných stránek a přehled, který najdete na plakátku ke stažení. Vše spojte do řetězce

Silné stránky – Citáty – Inspirace – Akce

Přidat můžete komentáře, postřehy, vlastní nebo další oblíbené citáty apod. Komentáře jsou otevřené.

Pokud jde o věty z citátů a jejich autory…

 • Který citát vás nejvíce zaujal a inspiroval?
 • Který citát o tématu charakteru a osobní síly je váš oblíbený?
 • Jak citáty ovlivnily nebo ovlivňují váš každodenní život? Jak jej ovlivňují vaše silné stránky?

Díky.

Knihy, o nichž jsem se v článku zmiňoval:

 • BOWEN WIll. Svět bez stížností. Praha: Synergie, 2017. 223. s. ISBN 978-80-7370-493-3.
 • COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • ISAACSON, Walter. Einstein: jeho život a vesmír. Praha: Paseka, 2018. 624 s. ISBN 978-80-7432-956-2.
 • LAO-C‘. Tao te ťing. Lao-c‘ o Tao a ctnosti. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2016. 107 s. ISBN 978-80-87430-58-3.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Opravdové štěstí: pozitivní psychologie v praxi. 2. vyd. Praha: Ikar, 2015. 390 s. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • THOREAU, Henry, D. Walden aneb život v lesích. Voznice: Leda, 2018. 339 s. ISBN 978-80-7335-563-0.
 • WEBER, Zdeněk, NĚMEČEK, Václav, DAVID, Jan. Já muž. Rozhovory o mužské cestě, hledání vize a lásce k životu. Praha: True Self, 2019. 299 s. ISBN 978-80-906871-3-4.

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Pošlete vzkaz nebo dotaz

13 + 4 =

Slova moudrých

„Mír není absencí války, ale ctností založenou na síle charakteru.“

(Baruch Spinoza)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma (Sebe)poznání a analýzy zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím anketu k lepšímu zacílení článků ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996.

Podpořím vaši STRATEGICKOU CESTU! Baví mě vytvářet tvůrčí prostor, inspirovat, učit, sdílet své znalosti a zkušenosti a podněcovat jednotlivce a organizace na jejich cestě strategického rozvoje, úspěchu a excelence, jako LÍDRŮ, s vědomím souvislostí. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Silné stránky stratéga pro strategii

Silné stránky stratéga pro strategii

Sadou zdrojů, kterými přirozeně disponujeme, jsou naše osobnostní a charakterové silné stránky. Život a naši strategii nám může „usnadnit“, do jaké míry je (po)známe, jsme si jich vědomi, využíváme je a jsme s nimi v souladu. Stávají se z nich silné stránky stratéga.

Strategii (vědomě zvolenou) vnímám v životě člověka a organizace jako důležitou základnu a podporu. Není to žádná počítačová hra, byť si mohu myslet, že žijeme v určitém „matrixu“. Život přináší reálné strategické hry, bezpečné i riskantní, pohodlné stejně tak jako nepohodlné. Volíme, rozhodujeme se o alternativách, selháváme, vítězíme (co častěji?), snažíme se co nejoptimálněji využít zdrojů, které máme k dispozici, přizpůsobit se měnícímu prostředí a situacím, v naději a snaze najít v něm své místo a cestu, na níž budeme spokojení, šťastni, sví (= autentičtí). V mnoha konturách to platí pro každého z nás jako jednotlivce, muže, ženy, ať už podnikáme nebo ne, jsme v manažerských pozicích či nikoliv, v různých životních rolích a situacích… Platí to i pro organizace, podniky a firmy, které vedou a řídí lidé jako jednotlivci, skupiny či týmy.

Pojďme se podívat na silné stránky z modelu Values In Action (VIA) a zvolme právě pohled(y) stratéga, ať už organizačního nebo životního.

V různých životních etapách a situacích, na základě rozličných dlouhodobých zkušeností a vlivů se náš žebříček 24 silných stránek podle VIA může proměňovat, i když se v dospělém věku jen těžko totálně změní či převrátí zcela naruby.

Naše silné stránky nejsou izolovány jedna od druhé. Jsou propojené, vzájemně se ovlivňují a řetězí, vytváří synergie i napětí a rozpory. Máme k dispozici nepřeberné množství unikátních kombinací, otištěných v životech každého z nás. Proto i každý stratég je jiný, se „svou“ kombinací přirozených silných stránek (a talentů). Hodí se například při:

 • utváření vize a definování účelu, smyslu a poslání (např. Perspektiva, Vděčnost…),
 • zkoumání a analýze situací a prostředí, tedy sebepoznání, získávání vhledu a strategické analýze (např. Úsudek/kritické myšlení, Upřímnost…),
 • rozhodování o cestách a jejich alternativách, co dělat a co nedělat, čím se zabývat a co opustit, které dveře otevřít a které nechat zavřené…, ve fázi strategické volby (např. Prozíravost, Naděje…),
 • realizaci strategie, kdy kráčíme zvolenou cestou, narážíme na překážky a úskalí, proplouváme, jsme úspěšní, selháváme, padáme a zase se zvedáme, opouštíme to známé a pohodlné, abychom poznali něco nového, vzrušujícího (nebo zůstáváme sedět „za pecí“)… Zde se může projevit silná stránka Lídrovství, Sebekázeň, Pokora, Vitalita…),
 • sdílení a komunikaci naší cesty a zkušeností, poučování se z úspěchu i chyb, opuštění přežilého a nefunkčního, vytrvalém sledování cesty nebo přelétání „z květu na květ“… (např. Sociální inteligence, Týmová práce, Laskavost…).

Ze strategického úhlu pohledu je celá řada situací, kdy aktivujeme a necháváme (vědomě i nevědomě) rozehrát své Dary, talenty a silné stránky. Vliv samozřejmě mají také naše osobní hodnoty.

Jaké je tedy možné (a ne vyčerpávající) použití a uplatnění vybraných silných stránek z pohledu stratéga? Od každé kategorie (z modelu VIA – obrázek 1) jsem pro „ukázku“ a inspiraci vybral jednu silnou stránku. Zvážení a prozkoumání dalších je na vás.

Své silné stránky v různých osobních nebo profesních rolích a mnoha různorodých situací využíváme rozličným způsobem. Při studiu a učení nám bude napomáhat jiná sada silných stránek než třeba při přípravě strategie, jste-li v roli stratégů, ať životních nebo organizačních. Na takový úhel pohledu se zaměřuji v článku. Jak to má či může mít stratég se silnými stránkami? Které a jak napomáhají či mohou napomáhat? Je to i prostor pro vaše pohledy a zkoumání. Zejména pokud si dopřejete posouzení svých vlastních silných stránek.

Moudrost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Moudrost jako kategorie silných stránek VIA představuje silné stránky, které zahrnují to, jak získáváme a nakládáme se znalostmi.

Jsem přesvědčen, že pro stratéga je důležitých všech pět silných stránek, které do této kategorie spadají:

 • Tvořivost (originalita, vynalézavost),
 • Zvídavost (zájem o svět),
 • Úsudek (kritické myšlení),
 • Láska k učení a
 • Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost).

Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by všech pět těchto silných stránek stratéga měl ve své „Top 5“. Otázkou je, zda by to byl ideální (moudrý) stratég?

Příklad silné stránky stratéga – Perspektiva

Tato silná stránka podle VIA umožňuje dívat se na svět tak, aby měl smysl – jak pro jejího nositele, tak pro ostatní.

Podle Henryho Mintzberga je perspektiva jedním z pohledů na strategii (strategie jako perspektiva).

Smyslem a účelem existence se také zaobíráme při definování svého (nebo organizačního) poslání/mise, které vytváří perspektivu a kontext naší vize.

Často to bývá zpětná vazba od druhých, které upozorňují na silnou stránku jejího držitele. Chtějí poradit, považují vás za moudrého a zkušeného, i když vy to tak třeba necítíte. Možná by se dalo říci, že perspektivu a odstup získáváme jako stratégové postupně, s věkem a (dobrými i špatnými) zkušenostmi.

Vhled, perspektivu a orientaci na budoucnost potřebujete v leckterých fázích strategického řízení osobního i organizačního života. S touto silnou stránkou si patrně budete více vědomi širšího kontextu, což je při zvažování strategií výhodné. Ve spojení s láskou k učení vás to může přivést až k velmi širokému otevírání perspektiv, takže pak potřebujete aktivovat zdravý úsudek a kritické myšlení, abyste našli „správnou míru“.

V mnohém takové výzvy řeší multipotenciálové. Pro ně a jejich životní strategie doporučuji dvě knihy, které už jsou k dispozici i v českých překladech, od Barbary Sher (2017) a Emile Wapnick (2019).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Moudrost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Tvořivost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Zvídavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Láska k učení?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Odvaha jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Odvaha jako kategorie popisuje silné stránky stratéga, které se zabývají především překonáním strachu a obav. Tyto silné stránky se mohou projevovat dovnitř nebo navenek, protože jejich součástí jsou poznání, emoce, motivace a rozhodnutí.

Také čtyři silné stránky v této kategorii se pro stratéga zdají být velice podstatné.

 • Odvaha,
 • Integrita (poctivost, čestnost),
 • Vytrvalost
 • Vitalita

jsou zásadní při realizování záměrů a strategií, ať už v osobní/životní rovině nebo té organizační. Kritické myšlení a úsudek z předchozí kategorie by nám měl bránit v tom, abychom zbytečně nešli do naivního a nebezpečného rizika (nebo nás může odrazovat od snění?). Regulovat chování a rozhodování může silná stránka spojená s obezřetností/prozíravostí.

Důležité je si stále uvědomovat, že vyjdou-li vám (to se stane vždy) nějaké silné stránky na konci žebříčku, neznamená to, že jde o slabiny. Jen třeba těchto silných stránek nevyužíváte. A při uskutečňování vašich záměrů je téměř bez výjimky nutné vytasit se se silnými stránkami z této kategorie – překonat pohodlí, vyjít z komfortní zóny, čelit novému a neznámému. Jak se vám to (po)daří, ovlivňují další ze sady 24 silných stránek.

Příklad silné stránky stratéga – Integrita (autentičnost, upřímnost)

Silnou stránku, kterou jsem zvolil jako příklad, můžeme možná vnímat jako zásadní zejména na osobní úrovni v životní strategii. Je to důležitá silná stránka i pro manažerský profesionální život. Téměř bez výjimky ve všech firmách, kde jsem byl, byli zaměstnanci citliví a vnímaví na integritu chování manažerů v pozici jejich nadřízených (jednota slov a činů). Bez této projevené silné stránky obvykle strategie selhávají. Poctivost, upřímnost, čestnost jsou hodnoty, které tuto silnou stránku reprezentují a ve vnějším (politickém) světě se jich u nás v současné době příliš nedostává.

Neautentická životní strategie znamená žit život někoho jiného. Dostat se na úroveň, kdy si tuto silnou stránku jako zdroj své síly uvolníte, si může vyžádat výcvik i jakýsi přechodový rituál. Velmi silnou je v tomto smyslu například kniha „Já muž“ od mých kamarádů Zdeňka Vebera a Václava Němečka, organizátorů mužských i smíšených výcviků a průvodců k Vision Questu (absolvoval jsem v roce 2014).

Volba osobní strategie tuto silnou stránku poptává ve vztahu „dovnitř“ (poctivost a upřímnost sám k sobě), byť při hledání odpovědí na zásadní otázky to může leckdy bolet. Zvláště narážíte-li na omezující přesvědčení (viz. Diltsova pyramida neurologických úrovní).

Vede-li takové životní prohlédnutí ke změně, potřebujete jako stratégové tuto silnou stránku k provedení změny. Myslím, že je celoživotním „úkolem“ autentičnost a integritu jako silnou stránku pěstovat, posilovat drobnými i většími úspěchy. K tomu je nutná souhra dalších silných stránek – Statečnosti, Vytrvalosti, Perspektivy apod. Společenské zrcadlo, média, školní výchova, neustále srovnávání se apod. takové silné stránce a jejímu vzkvétání v nás zrovna nepřispívají a nenahrávají.

Na organizační úrovni se diskutovaná silná stránka (Integrita) projeví zejména ve spojitosti s etikou, systémem firemních hodnot a dopadem v interním prostředí (= firemní kultuře).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Odvaha“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odvaha?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Vytrvalost (píle, pracovitost)?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje láska k Elán/vitalita?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Pozitivní psychologie je věda o pozitivních aspektech lidského života, jako je štěstí, blahobyt a prosperita. Lze ji shrnout slovy jejího zakladatele Martina Seligmana (např. 2004) jako „Vědecké studium optimálního lidského fungování, které usiluje o objevení a podporu faktorů, jež umožňují jednotlivcům a komunitám prospívat“.

Není zaměřena na řešení problémů, ale je zaměřena na výzkum věcí, pro něž život stojí za to žít. Stručně řečeno, pozitivní psychologie se nezabývá tím, jak se transformovat a měnit na „mínusové škále“ (např. od -6 do -3) , ale co přidat na „plusové škále“ (např. od +3 do +6).

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Obr. 1 – 7 oblastí ctností v modelu VIA. Všechny se hodí i pro stratéga. (Model 7S si připomeňte zde.)

Zdroj: vlastní zpracování podle VIA Character Strengths

Lidskost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Lidskost jako kategorie silných stránek popisuje ty, které se projevují v pečujících vztazích s ostatními. Jde o interpersonální silné stránky a mají význam zejména v osobních vztazích typu „jeden na jednoho“.

V osobní životní strategii jednoho (jednotlivce) se každý vždy dostaneme do vztahu s jiným „jedním“. Lidskosti se nedá vyhnout. Proto je to také extra kategorie silných stránek, do níž patří

 • Láska,
 • Laskavost,
 • Sociální inteligence.

Umíte si bez nich představit fungující a ke spokojenosti vedoucí životní strategii? Své podoby samozřejmě má i ve vztazích mezi lidmi uvnitř organizací (vč. rodiny).

Příklad silné stránky stratéga – Láska

Láska ve strategii a důležitost lásky pro stratéga. To je téma! Vzájemná péče a pomoc, blízkost… představují kvality, jimiž se láska jako silná stránka manifestuje navenek.

V pečujících vztazích se odráží strategie mnoha jednotlivců a organizací, kde je lidskost a péče výchozím požadavkem a potřebou (lékařství, pečovatelské služby a mnoho dalších v sociální oblasti).

Životní strategie nás vesměs dovedou do vztahů v rodině, kterou zakládáme. Stratéga ovlivňuje i láska v rodině, z níž vychází/pochází.

Patří-li Láska mezi silné stránky stratéga se bude odrážet v míře empatie a péče o zákazníky, vztahy se zainteresovanými stranami apod.

Pro stratéga a životní strategii může mít zcela jedinečný dopad spojení Lásky a další silnou stránkou, např. Spiritualitou.

Pestrost různorodých kombinací je fascinující a jejich výsledek vždy jedinečný. To je pro stratégy a jejich strategie moc důležité.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Lidskost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Laskavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sociální inteligence?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Spravedlnost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Stává se, že méně úspěšní vidí svůj neúspěch jako nespravedlivý. Zejména, pokud vnímají spíše pouhý vnější efekt, nikoliv cestu (píli, pády, vytrvalost, nepohodlí…). Právě pro náročnou cestu vidí úspěšní svůj úspěch jako spravedlivý. V modelu VIA téma Spravedlnosti pojímá tři silné stránky:

 • Spravedlnost/férovost,
 • Lídrovství,
 • Týmovou práci.

Toto téma popisuje silné stránky, které činí život férovým. Jsou interpersonální a postihují tu nejlepší interakci mezi jednotlivcem a skupinou/týmem nebo komunitou. Těžko si tedy představit strategii bez interakce, těžko může stratég nechat vzniknout strategii bez interakce.

Příklad silné stránky stratéga – Lídrovství

Silná stránka Lídrovství dává přirozeně vzniknout osobnímu lídrovi, který lépe zvládá vedení sebe sama. To umožňuje člověku podporovat další lidi, spojovat je, zahrnovat do aktivit souvisejících s tvorbou a realizací strategie a propojovat tuto silnou stránku s fenoménem a „tématem“ lídrovství dále, ve prospěch dalších synergií.

Strategické lídrovství (strategický leadership) je fenoménem samo o sobě.

Tvorba strategie i její realizace spotřebuje lídra/lídry s jasnou vizí, která je magnetem pro ostatní. Lídr jako vůdčí osobnost a  lídr v pozici vedoucího pracovníky jsou pilíři celého procesu strategického řízení. Lídr jako stratég může velice efektivně a ku prospěchu organizace využít své silné stránky v práci s ostatními lidmi v týmech (silná stránka Týmová práce). 

V případě osobního lídrovství a vedení sebe sama je propojení s naší osobní/životní strategií takřka samozřejmé.

navíc je tato silná stránka „univerzální“ ve smyslu lídrovství uplatněného v mnoha dalších oblastech mimo strategii a strategické řízení.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Spravedlnost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Férovost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Týmová práce?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Obr. 2 – Nejen pro stratéga je užitečným doplňkem také poznání osobních hodnot. Například v pojetí R. Barretta.

Zdroj: vlastní zpravování podle Richarda Barretta (2017)

Střídmost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Střídmost zahrnuje silné stránky stratéga, které nás chrání před výstřelky a výstředností. Je to praktikovaná schopnost pozorovat a řídit své emoce, motivaci a chování, zejména v době, kdy nemáme k dispozici pomoc zvnějšku. Je zastoupena

 • Odpuštěním (a milosrdenstvím),
 • Pokorou/skromností,
 • Prozíravostí a
 • Sebekontrolou/sebekázní.

Existuje něco jako „nestřídmá strategie“? Já myslím, že jsme jich svědky v hojné míře. Proto se také domnívám, že i takové „téma“ je pro stratégy a strategie významné a potřebné – v komerčním světě, veřejné sféře a politice, péči o zdraví a životní prostředí a samozřejmě v životní strategii a péči o sebe sama.

Příklad silné stránky stratéga – Obezřetnost, prozíravost

Ze zmíněných silných stránek, které reprezentují střídmost jsem vybral obezřetnost či opatrnost. Je na opačném pólu možných strategických rozhodnutí, které přijímají stratégové ochotni vzít na sebe riziko. Pro ně by tato silná stránka byla nejspíš vyjádřením postoje „držet se při zdi“. Obezřetný stratég klade větší důraz na přípravu, analýzu, fakta, názory a zkušenosti druhých. V perspektivě dynamického, uspěchaného světa, kde je mantrou neustálý růst nebude důsledkem obezřetnosti a prozíravosti vítězná strategie. Zejména z pohledu krátkodobého časového horizontu.

Mnohým obezřetnost a prozíravost splývá s opatrností, což je (např. v Barrettově chápání) potenciálně omezující hodnota. Je tenká hranice mezi obezřetností a (přehnanou) opatrností. Obezřetnost sází na pečlivější volbu a rozhodnutí, ne „na první dobrou“. Obezřetný stratég neopomene posoudit přijatelnost, proveditelnost a vhodnost strategie. Bude také s větší pravděpodobností naslouchat zainteresovaným stranám. Může rovněž více vnímat důležitou roli scénářů ve strategii. Jak vidno, i u této silné stránky lze vysledovat mnoho souvislostí a dopadů pro strategický management. Jaké další byste doplnili?

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Střídmost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odpuštění/milosrdenství?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Pokora/skromnost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sebekontrola/sebekázeň?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Transcendence jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Kategorie Transcendence, která poodhaluje roušku „nadpřirozenosti“, ale v pochopitelné a přístupné podobě. Spadá do ní pět silných stránek:

 • Smysl pro krásu a dokonalost,
 • Vděčnost,
 • Naděje,
 • Smysl pro humor,
 • Spiritualita, víra.

Duchovněji zaměřené strategie mnohých z nás jsou vyjádřením živoucích silných stránek. Tyto silné stránky však zcela jistě patří i do „normálního“ života.

Z pohledu stratéga a strategie by bylo zajímavé a inspirativní diskutovat o každé z těchto silných stránek. Třeba takový „smysl pro humor“. Co vás u této silné stránky napadá ve vztahu ke stratégovi a strategiím jako první?

Já jsem však vybral vděčnost.

Příklad silné stránky stratéga – Vděčnost

Vyjádřit dík, cítit se požehnán, být vděčný za to dobré (i nepříjemné)… V osobní rovině to do výbavy stratéga (a manažera obecně) rozhodně patří. Být vděčný za nápad, poděkovat za podporu, nebrat vše jako samozřejmost. Vděčnost stojí na opačném pólu arogance, přezíravého a nevděčného postoje. Vděčíme mnoha lidem za to, že můžeme v osobní rovině realizovat svou životní strategii. Vděčíme mnoha lidem (zaměstnancům, spolupracovníkům, zainteresovaným), že můžeme a daří se nám s organizační strategií v podnicích. Konkurenci vděčíme za lekce a příležitost se zlepšovat, inovovat, posouvat se dále (obezřetně nebo s rizikem).

Vděční můžeme být např. všem, kdo přispívají k naplnění a rozvoji otevřeného procesního rámce APQC.

Emočně inteligentní stratégové asi budou této silné stránky stratéga umět dobře využít.

Když si uděláte test silných stránek a budete mít vděčnost na seznamu hluboko dole, neznamená to, že jste nevděční. Možná nevyužíváte příležitosti projevit vděčnost dost často. Ať už je to ve vztahu ke strategii či nikoliv.

A to je tady k zamyšlení ještě další čtveřice silných stránek. Jde o vaše pohledy na věc, ne správné nebo špatné (či dokonce standardizované) odpovědi. Myslím, že z pohledu strategií a stratégů to není každodenní chlebíček, zamýšlet se nad transcendentnem a našimi silnými stránkami, které je vyjadřují.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Transcendence“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro krásu a dokonalost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Naděje?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro humor?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Spiritualita/víra?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

24 analogií

Rekapitulace 24 silných stránek podle Values In Action (VIA Character Strengths) v analogii strategií (s nadsázkou), založených na těchto silných stránkách stratégů.

 1. Tvořivá, originální a vynalézavá strategie
 2. Strategie založená na zvídavost a zájmu o svět
 3. Strategie budovaná na úsudku a kritickém myšlení
 4. Strategie vycházející z lásky k učení
 5. Strategie opřená o perspektivu, vhled a orientaci na budoucnost
 6. Statečnost a udatnost povzbuzující strategii
 7. Upřímná, autentická, integrující strategie
 8. Strategie s využitím vytrvalosti, pracovitosti a píle
 9. Vitální strategie, realizovaná s elánem a nadšením
 10. Strategie s láskou
 11. Laskavost jako strategie
 12. Strategie vyrůstající ze sociální inteligence
 13. Spravedlnost jako strategie
 14. Vůdcovská strategie (nebo strategický leadership)
 15. Týmová práce pro strategii
 16. Strategie založená na odpuštění, milosrdenství
 17. Pokorná a skromná strategie
 18. Obezřetnost, prozíravost
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Strategie vděčného stratéga
 22. Naděje ve strategii
 23. Strategii opírající se o smysl pro humor
 24. Spirituální strategie

Kategorie ctností a silné stránky VIA (česky)

Získejte plakáty s kompletním přehledem 6 ctností a 24 silných stránek VIA v češtině!

SILNÉ STRÁNKY OSOBNOSTI HRAJÍ VE VÁŠ PROSPĚCH

Test zdarma zvládnete zde!

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

Silné stránky stratéga… a dalších

Článek poskytl špetku inspirace pro zamyšlení (se) i příklady v úvahách co jsou a jak lze využít vybrané silné stránky stratéga v modelu VIA, v kontextu tvorby strategie a práce/role stratéga. Využijte stejného principu k zamyšlení se nad svými silnými stránkami v kontextu či rolích, které potřebujete, jsou pro vás užitečné, lákají vás k prozkoumání.

Pro studenty MBA v institucích, kde dojíždím učit, jsem připravil podobný článek, týkající se silných stránek a jejich využití při studiu. V tuto chvíli ještě čeká na publikování zde nebo zde.

Pokud si uděláte „test“ silných stránek, doporučuji například sledovat a vnímat kdy a jak silné stránky z Top 5 projevují v rozličných situacích vašeho života, sledujte, jak je vyjadřujete navenek, zda a jak se tyto silné stránky vzájemně ovlivňují či posilují jedna druhou. Každý den si třeba vyberte jednu (můžete to udělat se všemi 24 silnými stránkami) a vnímejte, jak tuto stránku vyjadřujete v průběhu dne doma, v práci, ve společnosti, jak vám pomáhá v denních rutinách apod. Nebo si naopak představte, jaký byl váš život bez těchto silných stránek, zkuste je pozorovat u druhých… Možnosti a experimenty jsou takřka neomezené. Nejsou vázány na silné stránky stratéga.

Pár otázek na závěr pro vás.

 • Jak silné stránky stratéga využíváte vy?
 • Jak můžete VIA silné stránky využít v roli otce/matky? Čím se to bude/může lišit?
 • Kterou silnou stránku nejvíce potřebujete v současné životní situaci?
 • Které silné stránky jsou pro vás nejlépe „pozorovatelné“ u druhých?

Podělte se o názory a odpovědi v komentářích. Díky.

Literatura:

 • BARRETT, Richard. The Values-Driven Organization. 2. vyd. New York: Routledge, 2017. 304 s. ISBN 978-1-138-67916-0.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SHER, Barbara. Odmítám si vybrat – revoluční program v rámci něhož se dozvíte, jak dělat všechno to, co milujete. Praha: Malvern, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7530-093-5.
 • WAPNICK, Emilie. Kniha pro multipotenciály: buďte tím, čím chcete. Praha: Portál, 2019. 222 s. ISBN 978-80-262-1441-0.

Kontaktuje mě

4 + 10 =

Slova moudrých

„Lidé se nenarodí silní. Lidé postupně zesilují, když se setkávají s obtížnými situacemi a učí se od nich neutíkat.“

(Christina Grimmie)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma (sebe)poznání a strategie zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Vaše silné stránky ve 118 podobách

Vaše silné stránky ve 118 podobách

Co jsou vaše silné stránky? / Jaké jsou vaše silné stránky? / Jaké máte silné stránky?

Kdy se cítíte být ve své síle?

Síla není pouze ta fyzická a atributů, které z nás dělají silné muže silné ženy a silné děti je celá řada. každý z nás má „něco“, co jej dělá silným, talentovaným, „předurčeným“ v autentické a přirozené rovině. Odhalujeme to intuitivně, na základě zpětné vazby od druhých, sebezkoumáním a pozorováním i pomocí různých testů a sebehodnocení, sami i s pomocí druhých, včetně koučů a mentorů.

Nepoznat své silné stránky a talenty a pak je nevyužít, znamená svým způsobem mrhat potenciálem pro rozvoj sebe sama a inspiraci druhých.

No… Žádné dlouhé motivační řeči. Mrkněte se „co je ve hře“, zkuste to a dejte vědět. K tématu se budu vracet.

Když jsem si před lety dělal první testy silných stránek a zkoušel jsem dostupné modely, iritovalo mě, že mezi těmi, které byly na vrcholu žebříčků nejsou ty „nejakčnější“, nejdynamičtější a „extrovertní“. Kdyby byly, popíral bych sám sebe. A popírat sám sebe nevede k životnímu štěstí. Koncept silných stránek, talentů a Darů našeho SRDCE je mnohovrstevnatý a skýtá obrovský rozvojový potenciál po všech (silných) stránkách. Na blogu přehled zmiňuji poprvé a rozhodně to není vyčerpávajícím způsobem. Kdo ještě nezná a nezkusil, nechte se inspirovat.

Silné stránky jako součást SWOT

Silné stránky (Strengths) zná spousta lidí pravděpodobně jako součást SWOT matice či tzv. SWOT „analýzy“. Ta je (v horším případě) intuitivním či zkušenostním soupisem různě vnímaných (interních) silných a slabých stránek a (vnějších) příležitosti a hrozeb, obvykle pro firmu/organizaci. V lepším případě by se mělo jednat o souhrnný výsledek faktorů vyplývajících z mnoha dílčích strategických (a marketingových) analýz a hodnocení. Ty, které se týkají a vyplývají z vnějšího prostředí (vč. odvětví, trhu, konkurence…) mohou být pro různé organizace vnímány buď jako příležitosti (Opportunities) nebo jako hrozby (Threats). Ty, které jsou součástí vnitřního prostředí a berou v úvahu např. zdroje, znalosti, schopnosti, organizační kulturu a další, lze považovat z pohledu organizací za silné stránky (Strengths) nebo slabiny (Weaknesses).

Ač je „SWOTka“ starým nástrojem či konceptem, je stále silně zastoupena v předpokladech pro definování strategií organizací. Na tom není nic špatného, je to fungující model, poskytující tak kvalitní vhled, jak kvalitně je zpracována. Bohužel, někdy se setkávám s pohledem, že mít SWOT se rovná tomu mít strategii. Takový přístup obvykle vede brzy k selhání takové „strategie“.

SWOT žádnou strategií není. Ani záměr využít nebo eliminovat některé ze SWOT faktorů ještě nepředstavuje strategii. Pouze naznačuje, na čem by případná strategie mohla či neměla stavět.

Součástí SWOT jsou tedy silné stránky. Jsou to vnitřní pozitivní atributy, které v mnohém (spolu)vytváří hranu konkurenční schopnosti a odlišují úspěšné organizace od neúspěšných. Závisí i na tom, co různé firmy považují za úspěch.

Protipólem silných stránek ve SWOT bývají již zmíněné slabiny / slabé stránky.

Osobní SWOT a silné stránky

Strategickou analýzu s výslednou shrnující SWOT maticí může kromě organizací a podnikatelů zpracovat každý z nás jako jednotlivec – pro svou osobní a životní strategii. Strategická analýza je v takovém případě spojena s hlubším sebepoznáním, sebe-zkoumáním, reflexí a vnitřní prací, která poté „definuje“ SW rozměr SWOT matice, naše interní silné stránky a slabiny.

Silnými stránkami mohou být např.

 • kombinace vašich dovedností a zkušeností,
 • vaše získané znalosti a specifické know-how,
 • vámi vybudovaná jedinečná komunita, vztahy s ní a její podpora,
 • různá zdroje, které máte k dispozici (finance, fyzička, zdraví, časová volnost a flexibilita…),
 • specifické nadání nebo talent…

Na této osobní úrovni se silné stránky ve SWOT dostávají do kontaktu spolu s tzv. silnými stránkami osobnosti/charakteru, Dary a talenty, kterými disponujete, dostali jste je do vínku či si je svým úsilím vypěstovali.

Klasifikace takových silných stránek a talentů je mimo jiné výsledkem:

 • zrodu a rozvoje pozitivní psychologie (člověk je v zásadě OK a není potřeba na něm nic „opravovat“),
 • „iniciačních“ studií Gallupova ústavu s 2 miliony účastníků (Buckingham, Clifton, 2001) a
 • prací, které vedly ke vzniku klasifikační příručky silných stránek osobnosti (Peterson, Seligman, 2004).

Bohužel zřídka najdete definici toho, co silné stránky osobnosti jsou. Vybral jsem několik příkladů pro porovnání. Podrobnosti najdete v použité literatuře

 • „Kombinace talentů (přirozeně se opakujících vzorců myšlenek, pocitů a chování), znalostí (faktů a poučení) a dovedností (kroků činnosti.)“ (Buckingham, Clifton, 2001).
 • „Psychologické složky, procesy nebo mechanismy, které definují morálně cenné hodnoty.“ (Peterson, Seligman, 2004).
 • „Pozitivní rysy, odrážející se v myšlenkách, pocitech a chování.“ (Park, Peterson, Seligman, 2004).
 • „Přirozené schopnosti, které toužíme používat, které umožňují autentické vyjádření a které nás nabíjí/energetizují.“ (Govindji, Linley, 2007).
 • „Pozitivní rysy / schopnosti, které jsou osobně naplňující, neumenšují ostatní, jsou všudypřítomné a oceňované napříč kulturami, a jsou v souladu s řadou pozitivních výstupů pro jednotlivce i ostatní.“ (Niemiec, 2017).

Osobní, opakovanou zkušenost mám se studiem a využitím tří modelů a přístupů a „testování“ silných stránek.

 • CliftonStrengths Finder Gallupova ústavu
 • Realise2 (nyní StrengthsProfile) Alexe Linleyho
 • Institut silných stránek charakteru Values In Action (VIA)

Nebudu se pouštět v tomto článku do rozborů. Shrnu zde na blogu silné stránky a talenty pro váš první a úvodní přehled (pokud jste se s tím ještě nesetkali). Tři zmíněné modely (existují i další) pracují dohromady se 118 atributy (34+60+24), z nichž některé jsou totožné nebo velmi podobné.

V závěru jsou odkazy, kde si můžete „otestovat“, jak na tom aktuálně jste se svými silnými stránkami a talenty a přidat je třeba do své osobní SWOT k dalším silným stránkám, kterými disponujete.

Gallup – CliftonStrengths Finder

První model talentů, velice populární např. díky Janu Mühlfeitovi, pracuje s 34 talenty rozdělenými do čtyř „témat“. Témata popisují, jak lidé a týmy využívají svůj talent k práci s informacemi, jak uskutečňují a realizují akce a jak ovlivňují ostatní a budují vztahy.

Podívejte se na základní charakteristiky lidí, disponujících jednotlivými talenty a silnými stránkami podle klasifikace užívané na základě výzkumu Gallupova ústavu.

Strategické myšlení

Téma strategické myšlení odpovídá na otázku „Jak vstřebáváte informace a situace, jak o nich přemýšlíte a analyzujete je?“ Takové silné stránky a talenty vám pomáhají lépe se rozhodovat a (spolu)vytvářet lepší výsledky.

Analytical (analytický)

 • Hledají důvody a příčiny. Mají schopnost přemýšlet o všech faktorech, které mohou ovlivnit situaci.

Context (kontext)

 • Rádi přemýšlí o minulosti. Přítomnost chápou v kontextu minulosti.

Futuristic (futuristický)

 • Inspiruje je budoucnost a to, co by mohlo být. Svou vizí budoucnosti se snaží povzbuzovat ostatní.

Ideation (ideace) – to je jeden z mých top talentů

 • Fascinují je myšlenky/pojmy/názory/ideje. Takto talentovaní lidé jsou schopni najít souvislosti mezi zdánlivě nesourodými jevy.

Input (vstup) – to je jeden z mých top talentů

 • Mají potřebu shromažďovat (a archivovat) informace, myšlenky, artefakty, dokonce i vztahy.

Intellection (porozumění, intelektuální činnost) – to je jeden z mých top talentů

 • Vyznačují se svou intelektuální činností. Jsou introspektivní a oceňují intelektuální diskusi.

Learner (student)

 • Typicky mají velkou touhu učit se a chtějí se neustále zlepšovat. Jde jim spíše o proces učení než přímo o výsledek.

Strategic (stratég)

 • Vytváří různé alternativní cesty a strategie, jak jít dál. Tváří v tvář danému scénáři mohou rychle vystopovat relevantní modely, vzorce a problémy.

Obr. 1 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Provádění

Téma provádění odpovídá na otázku „Jak věci uskutečňujete/provádíte?“ Pomáhají vám přeměňovat myšlenky a nápady ve skutečnost a realitu.

Achiever

 • Lidé s tímto talentem tvrdě pracují a jsou velice vytrvalí. Nesmírně je uspokojuje jsou-li zaneprázdněni a produktivní.

Arranger (uspořádání)

 • Organizují, ale jsou i flexibilní, takže tuto schopnost doplňují. Rádi určují, jak mohou být všechny části a zdroje uspořádány pro maximální produktivitu.

Belief (víra)

 • Mají určité neměnné základní hodnoty. Z nich se rozvíjejí a definují smysl a účel svého života.

Consistency (stálost)

 • Jsou si velmi dobře vědomi toho, že je třeba s lidmi zacházet stejně. Touží po stabilních rutinách a jasných pravidlech a postupech, které mohou všichni následovat.

Delibaretive (rozvážnost)

 • Věnuji vážnou péči výběru a rozhodování a předvídají překážky.

Discipline (disciplína)

 • Mají rádi rutinu a strukturu. Svůj svět vnímají skrze řád, který vytvářejí.

Focus (soustředění)

 • Mohou se nasměrovat, zvládnout věci a provést nezbytné korekce, aby setrvali na správné cestě. Nejprve stanovují priority, pak konají.

Responsibility (zodpovědnost)

 • Přijímají psychologickou odpovědnost za to, co řeknou, že budou dělat. Jsou zavázáni stabilním hodnotám, jako je čest a loajalita.

Restorative (posilňování)

 • Jsou schopni řešit problémy. Umí zjistit, co není v pořádku a vyřešit to.

 

Ovlivňování

Téma ovlivňování odpovídá na otázku „Jak ovlivňujete ostatní?“ Talenty spadající do této skupiny pomáhají převzít zodpovědnost, nahlas promluvit či se ujistit, že jsou vyslechnuti i ostatní.

Activator (aktivátor)

 • Uskutečňují věci tím, že proměňují nápady v akci. Chtějí věci spíše ihned dělat a realizovat než o nich mluvit.

Command (velení)

 • Jsou přítomni. Přebírají kontrolu nad situací a činí rozhodnutí.

Communication (komunikace)

 • Je pro ně za snadné převést své myšlenky do slov. Jsou dobří v konverzaci a prezentování.

Competition (konkurence)

 • Poměřují svůj pokrok proti výkonu ostatních. Snaží se zvítězit a rádi soutěží.

Maximizer (maximalizátor)

 • Zaměřují se na silné stránky jako na způsob, jak stimulovat osobní a skupinovou excelenci. Snaží se přeměnit něco silného v něco úžasného.

Self-Assurance (sebevědomí)

 • Jsou přesvědčeni o své schopnosti riskovat a řídit svůj vlastní život. Mají vnitřní kompas, který jim dává jistotu v jejich rozhodnutích.

Significance (význam)

 • Chtějí mít velký dopad. Jsou nezávislí a upřednostňují projekty na základě toho, jaký vliv budou mít na jejich organizaci nebo lidi kolem.

Woo

 • Milují výzvy ze setkávání se s novými lidmi a jejich překonání. Uspokojuje je prolamování ledu a mohou-li s někým navazovat spojení.

Obr. 2 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Budování vztahů

Téma budování vztahů odpovídá na otázku „Jak budujete a rozvíjíte pevné vztahy?“ Pomáhají ke společnému budování a udržování týmů.

Adaptability (přizpůsobivost)

 • Preferují „plout po proudu“. Mají tendenci být „tady a teď“ s lidmi, kteří berou věci tak, jak přicházejí a objevují budoucnost den po dni.

Connectedness (připojení) – to je jeden z mých top talentů

 • Důvěřuje vazbám mezi všemi věcmi. Věří, že na světě existuje pouze málo náhod a že téměř každá událost má smysl.

Developer (vývojář)

 • Rozpoznávají a kultivují potenciál v jiných. Zaznamenávají známky každého malého zlepšení a uspokojují je důkazů pokroku.

Empathy (empatie)

 • Mohou vnímat pocity ostatních lidí tím, že si sami sebe představují v životech či situacích druhých.

Harmony (harmonie)

 • Hledají konsenzus a dohodu, protože nesnášejí konflikt.

Includer

 • Přijímají a akceptují druhé. Ukazují povědomí těch, kteří se cítí být vynecháni a snaží se je akceptovat.

Individualization (individualizace)

 • Jsou fascinováni jedinečnými vlastnostmi každého člověka. Mají dar zjistit, jak mohou různí lidé produktivně spolupracovat.

Positivity (pozitivita)

 • Disponují nakažlivým nadšením. Jsou optimističtí a mohou ostatní nadchnout tím co se chystají dělat.

Relator – to je jeden z mých top talentů

 • Užívají si úzkých vztahů s druhými. Hluboké uspokojení nachází v práci s přáteli ke společnému dosažení cíle.

Pomůcka k sebeřízení a rozvoji

Získejte jednoduchou pomůcku pro rozvoj silných stránek!

Stanovte – Rozeberte – Proveďte – Vyhodnoťte

Opřete se o to, co je vám přirozené!

Donald O. Clifton (1924 – 2003) byl americký psycholog, pedagog, autor, výzkumník a podnikatel. Založil organizaci Selection Research Inc., která později získala Gallup Inc. Tam se Clifton stal předsedou a vyvinul CliftonStrengths (o němž je část článku na blogu). Donald Clifton byl označen Americkou psychologickou asociací jako “otec psychologie silných stránek a dědeček pozitivní psychologie”.

Zdroj: Wikipedia

StrengthsProfile

U zrodu práce se silnými stránkami stal i Seligmanův žák, Alex Linley. Ten později vyvinul nejrozsáhlejší „seznam“ silných stránek i trochu odlišný způsob posuzování z pohledu jejich využití. Rád s tímto systémem pracuji při koučování (stejně tak jako s přístupem Values In Action).

60 silných stránek (Linley, 2018) ukazuje obrázek. Záleží na tom, které vaše silné stránky jsou:

 • realizované,
 • nerealizované,
 • naučeným chováním (tedy spíše takovou oblíbenou „maskou“),

a které představují spíše „slabiny“, jejichž využití vás obírá o energii, nejste v jejich využití moc dobří či vám jejich použití způsobuje nesnáze.

Alex Linley jako prioritní rozvojovou příležitost a potenciál vidí ve využití nerealizovaných silných stránek. Např. pro mě je zde řada možností – být více agentem změny, soustředit se více na poskytování služby a postavit se do „světla ramp“, inspirovat ke zlepšování nebo upozorňovat na odlišené pohledy (být kontrapunktem).

Alexův přístup se mi zamlouvá, možná právě proto, že je přece jen trochu komplikovanější, než zbývající a poskytuje více úhlů pohledu při sebepoznání a volbě osobní strategie a dalšího rozvoje. U nás není tak příliš znám, ale statisíce uživatelů po světě má.

Obr. 3 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Obr. 4 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Values In Action (hodnoty v akci pro vaše silné stránky)

Přístup VIA Character Strengths je založen na silných stránkách (nejde o talenty, dovednosti…). Je jedním z těch, který je pro výchozí vhled k dispozici zdarma (!!!). Objevuje se také v literatuře, která byla přeložena do češtiny, zejména v podobě knih duchovního otce pozitivní psychologie, Martina Seligmana (2013, 2014, 2015).

VIA bere v úvahu 24 univerzálních silných stránek, takže je jednodušší na udržení si přehledu. Jsou to následující silné stránky.

 1. Tvořivost (originalita, vynalézavost)
 2. Zvídavost (zájem o svět)
 3. Úsudek (kritické myšlení)
 4. Láska k učení
 5. Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost)
 6. Statečnost (udatnost)
 7. Upřímnost (integrita, autentičnost)
 8. Vytrvalost (pracovitost, píle)
 9. Vitalita (elán, nadšení)
 10. Láska
 11. Laskavost
 12. Sociální inteligence
 13. Spravedlnost (čestnost, poctivost)
 14. Vůdcovství
 15. Týmová práce
 16. Odpuštění (milosrdenství)
 17. Pokora (skromnost)
 18. Prozíravost (obezřetnost)
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Vděčnost
 22. Naděje
 23. Smysl pro humor
 24. Spiritualita (duchovnost, víra)

Zmíněné silné stránky podle VIA jsou rozděleny do 6 ctností.

 1. Moudrost (1 – 5)
 2. Odvaha (6 – 9)
 3. Lidskost (10 – 12)
 4. Spravedlnost (13 – 15)
 5. Střídmost (16 – 19)
 6. Transcendence  (20 – 24)

Zde je pro zajímavost mých 5 hlavních silných stránek z pohledu VIA:

 • Láska k učení
 • Zvídavost
 • Leadership
 • Úsudek, kritické myšlení
 • Humor

V koučování i sebekoučování je sada 24 silných stránek VIA velice silný „nástroj“ pro rozvoj a uvědomění.

Podstatnou zprávou je fakt, že se opravdu jedná o silné stránky, které je třeba jako silné stránky vnímat, a to všechny! Byť nejsou využity. To je velký rozdíl oproti SWOT, kde jsou protipólem slabé stránky. Podle Values In Action je tedy i atribut na konci vašeho žebříčku stále silnou stránkou a může vám napomoci k růstu a rozvoji. Není to slabina!

To je poměrně osvobozující vhled a pocit. Zejména vůči tomu, když jsem se před 6 nebo 7 lety s těmito koncepty silných stránek začal pracovat, mapovat sám sebe a využívat poté v koučování a dalších aktivitách. Položky na konci seznamu jsem „automaticky“ vnímal jako slabiny.

Obr. 5 – Přehled silných stránek v pojetí VIA Character Strengths. 

Zdroj: VIA Character Strengths

Jaké jsou vaše silné stránky

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Pojďte na to!!!

Pokud si chcete „otestovat“ sami sebe a dosud jste tak neučinili, můžete zkusit následující odkazy (nejde o affiliate odkazy). 

 • VIA úvodní test zdarma
 • Gallup – CliftonStrengths 34 (49,99 USD v době psaní článku)
 • StrengthsProfile – Expert Profile (40 GBP a VAT) (Aktualizace 14.2.2024 – Nyní jako akreditovaný kouč StrengthsProfile mohu toto „testování“ zajistit, zprostředkovat a navázat podporou či koučováním při výkladu a podrobnostech či plánování rozvoje. Podrobnosti připravuji. Zatím v případě zájmu prosím piště na blog@liborfriedel.cz. Děkuji)
 • VIA Character Strengths – VIA Total 24 Character Strengths Report (50 USD) – Opět jako spolupracující kouč VIA mohu zajistit veškeré náležitosti a přidat spolupráci na výkladu a rozvoji.

Aktuální informace jsou vždy na daném webu.

Silné stránky je dobré propojit s osobními hodnotami a „projít si“ oběma směry Diltsovu pyramidu neurologických úrovní, s vědomím/uvědoměním silných stránek a hodnot.

Vyzkoušejte, aktualizujte si svůj profil silných stránek a dejte vědět do komentářů.

 • Jaké jsou vaše zkušenosti s „testováním“ silných stránek a jejich využitím?
 • Který model/přístup preferujete nebo jste už vyzkoušeli?
 • V čem vám vaše silné stránky ovlivnily život?
 • Jaké silné stránky si u sebe uvědomujete „intuitivně“?
 • Máte zpracovánu svou osobní SWOT analýzu?

 

Literatura:

 • BUCKINGHAM, Marcus, CLIFTON, Donald, O. Now, Discover Your Strengths. New York: The Free Press, 2001. 272 s. ISBN 0-7432-0114-0.
 • GOVINDJI, Reena, LINLEY, Alex, P. (2007). Strengths use, self-concordance and well-being: Implications for strengths coaching and coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 2007, 2(2), 143-153.
 • LINLEY, Alex, BATEMAN, Trudy. The Strengths Profile Book. 2. vyd. Birmingham: CAPP Press, 2018. 199 s. ISBN 978-1-906366-20-0.
 • NIEMIEC, Ryan, M. Character Strengths Interventions: A Field Guide for Practitioners. Boston: Hogrefe Publishing, 2017. 299 s. ISBN 978-0-88937-492-8.
 • PARK, Nansook, PETERSON, Christopher, SELIGMAN, Martin E. P. Strengths of Character and Well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 2004, 23(5), 603-619.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2013. 511 s. ISBN 978-80-7306-534-8.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

Kontaktuje mě

12 + 15 =

Slova moudrých

„Nejběžnější nerealizovanou silnou stránkou na světě je Poslání (Mission).“

(Alex Linley)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Já, manažer! 10x o řízení sebe sama

Já, manažer! 10x o řízení sebe sama

Řízení sebe sama má dvě roviny. Jedna se týká řízení sebe sama v osobním životě, druhá řízení sebe sama v manažerském životě. První rovina se dotýká každého z nás. Je to základ(na), od níž se můžeme odrazit k úspěchu a naplněnému životu.

Pro organizace, jejich úspěch a naplnění jejich poslání a vizí, hraje důležitou roli, jak svůj part v řízení sebe sama zvládají lídři a manažeři na všech úrovních.

Občas v článcích zmiňují, že vnímám řízení jako proces, který vytváří prostředí a prostor pro lidský výkon, tedy dosahování cílů. Tento prostor (si) vytváříme díky plánování, organizování všech možných zdrojů, vedení sebe sama i druhých a díky zpětné vazbě (kontrolování). V osobním i organizačním životě. Spojit s tím můžete například „procházku pyramidou„.

Není divu, že se řízení sebe sama věnují články v Harvard Business Review (HBR). Pojďte se v 10+2 pohledech podívat, kde se rodily kořeny některých rad a tipů pro řízení sebe sama. Rozšíření najdete také v českých překladech knih, pro něž před několika lety byl základem právě článek v prestižním magazínu „z Harvardu“. 

Stejně jako u jiných výběrů z HBR, také zde platí stejná vtíravá otázka. Které tipy, rady, zásady a modely platí i dnes a které (pokud se tak vůbec stalo) zastaraly? Že by třeba myšlenky Petera Druckera? 

Patřím mezi lidi, kteří mají rádi jasno v tom „odkud vítr vane“. Často mi tedy nedá, abych nepátral pro zdrojích toho, kde se vzaly některé myšlenky, které obohacují náš život a pronikají do manažerského světa. Patrné je to i z toho, že už jsem pár článků na věnoval výběrům textů z Harvard Business Review k tématům, jimiž se zabývám na blogu. Patří k nim sebepoznání i vedení a řízení sebe sama, proto nepřekvapí, že k tomuto tématu najdete také výběr 10 nejlepších článků z HBR. S bonusy je jich 12. Pro vaši inspiraci sdílím vybrané hlavní myšlenky.

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Jak změříte svůj život?

Clayton Christensen je fenomén většiny výběrů z Harvardu, o nichž jsem na blogu psal. V „desítce“ k řízení sebe sama má bonusový „otvírák“ (Christensen, 2010). Zabývá se tím, o čem posléze vyšla i jeho kniha, přeložená do češtiny – Jak změříte svůj život? (Christensen, 2013). Pro koncept osobní strategie a životního skóre je to inspirativní a poučná kniha.

Strategii lze realizovat pouze tak, že do ní vložíte své zdroje. Pouze dobrý záměr nepostačuje. Pokud neinvestujete svůj čas, peníze (energii) a talent způsobem, který je v souladu s vašim záměrem a vizí, neuskutečňujete svou strategii.

Clayton Christensen ví o čem hovoří a píše. Je jedním z těch, kteří prodělali „posun paradigmatu“, jak takové změny životních pohledů nazývá Covey (2007). Rok před publikováním článku u Christensena totiž diagnostikovali rakovinu. Použiji jeho slova z článku

„Nedělejte si starosti o úroveň excelence, které jste dosáhli; spíše se starejte nad tím, kolika jednotlivcům jste pomohli stát se lepšími lidmi. Toto je mé poslední doporučení: Zamyslete se nad metrikou, podle které budete posuzovat svůj život bude souzen a učiňte rozhodnutí žít každý den tak, že na jeho konci budete moci svůj život posoudit jako úspěšný.“

Proto je jeho rada z článku ve výběru z HBR stručná, v několika bodech.

 • Vytvořte si pro svůj život strategii. (!!!)
 • Alokujte své zdroje.
 • Vytvořte kulturu.
 • Vyhněte se chybám v marginálních (menšinových, okrajových) nákladech.
 • Nezapomeňte na důležitost pokory.
 • Zvolte si správné měřítko.

V roce 2012 promluvil Christensen na TEDEx v Bostonu. Na záznam jeho 20-ti minutového vystoupení se určitě podívejte zde (nejsou tam české titulky).

Otázky k úvaze se samy nabízí:

 • Co je tím vašim životním měřítkem?
 • Jak vypadá karta vašeho životního skóre?

Literatura:

 • COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.
 • CHRISTENSEN, Clayton. How Will You Measure Your Life? Harvard Business Review, 2010, 88(7-8), 46-51.
 • CHRISTENSEN, Clayton, M. ALLWORTH, James, DILLON, Karen. Jak změříte svůj život? Brno: Biz Books, 2013. 182 s. ISBN 978-80-265-0061-2.

Řídit sám sebe

Článek (Drucker, 1999) klasika manažerské vědy Petera Druckera (1909-2005), zvýrazňuje věta, která je jistě v mnohém velice populární a pravdivou „frází“:

„Úspěch ve znalostní ekonomice přichází k těm, kteří se znají sebe sama – své silné stránky, hodnoty a způsob, jakým nejlépe fungují.“

Také následující věta je hluboce pravdivá, s obtížnými důsledky pro jednotlivce a mnoho firem, které v současné době zápolí s nedostatkem motivovaných, angažovaných a kompetentních lidí.

„Vyžaduje mnohem více energie, zlepšit se z nekompetentnosti do průměrnosti, než se zlepšit z prvotřídní výkonnosti k excelenci.“

Drucker pokládá „banální“ a stále platné a opakující se otázky k sebepoznání.

 • Jaké jsou mé silné stránky?
 • Jak si vedu?
 • Jaké jsou mé hodnoty? – Ověřte si zde!
 • Kam patřím?
 • Jak se učím?
 • Jak mohu přispět druhým?

Také připomíná, že to, co člověk dělá dobře, dokonce velmi dobře, neznamená, že je v souladu s jeho systémem hodnot. Proto si připomeňte např. článek o Ikigai a udělejte si test osobních hodnot.

Tento článek je opravdu jedním z těch, které by se lidově řečeno měly tesat do kamene. Koneckonců českým čtenářům je Peter Drucker znám z mnoha překladů jeho knih. Zmíním aspoň „To nejdůležitější…“ (Drucker, 2016).

Literatura:

 • DRUCKER, Peter. Managing Oneself. Harvard Business Review 1999, 77(2), 64-74.
 • DRUCKER, Peter. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press, 2016.300 s. ISBN 978-80-7261-294-9.

Obr. 1 – Obálka série výběrů 10 nej z Harvard Business Review – tentokrát o řízení sebe sama.

Zdroj: Amazon

Řízení času: Kam se poděla opice?

Řízení času a řízení energie, dvě strany jedné mince, dva kontrasty ve dvou článcích ve výběru Harvard Business Review.

Článek o tom, „kdo má opici“ (Who’s Got the Monkey) vznikl, když mi bylo 10 let, v roce 1974. Je to analogie, podtrhující hodnotu přidělování práce, delegování a kontroly. Příběh o delegování ve formě opice, která se ráda vrací na ramena toho, kdo (špatně) deleguje nebo snadno přijímá starosti, úkoly… (opice) druhých, je mezi konzultanty, poradci a lektory (mě generace?) populární. Zde v článku je zdroj jeho vzniku.

Autoři nabízí pět úrovní, v nichž se může odvíjet iniciativa podřízených při zvládání delegovaného úkolu.

 1. Počkejte, dokud neřeknu co dělat.
 2. Zeptejte se, co dělat.
 3. Doporučte akci a poté ji s mým schválením implementujte.
 4. Proveďte samostatně akci, ale okamžitě se se mnou poraďte.
 5. Proveďte samostatně akci a dejte mi zprávu prostřednictvím rutinní procedury.

Myslím, že tyto dobré rady platí stále. Neustále v nich mnozí manažeři dělají chyby (byť do hry vstupuje také situační vedení lidí). Snad proto je článek z roku 1974 ve výběru vydaném v roce 2010.

 • Jak delegujete vy?
 • Vrací se vám některé „opice“?
 • Jak jste spokojeni s mírou osobní odpovědnosti podřízených a/nebo lidí, kteří vás obklopují?

Literatura:

 • ONCKEN, Jr. William, WASS, Donald, L. Management Time: Who’s Got the Monkey? Harvard Business Review, 1974, 52(6), 75-80.

Jak funguje odolnost

Proč se někteří lidé od životních těžkostí odrazí, zatímco jiní se v zoufalství utopí? Těžké situace…, těžké otázky…, obtížné odpovědi. Diane Coutuová (2002) se dívá ve svém článku na povahu individuální a organizační odolnosti. Článek vyšel nedlouho po teroristických útocích v USA v září 2001. Odolnost (angl. resilience) si našla cestu na seznam hledaných a žádaných kvalit u zaměstnanců.

„Více než vzdělání, více než zkušenost, více než školení, určí to, kdo uspěje a kdo selže, úroveň odolnosti člověka.“

Podle teorie se zdá, že odolné jednotlivce od ostatních odlišují tři základní charakteristiky. Jedna nebo dvě z nich umožňují odrazit se od těžkostí (ode dna), ale opravdová odolnost vyžaduje všechny tři.

 1. První charakteristikou je schopnost přijmout a čelit realitě. Když se díváme tvrdě na realitu, připravujeme se na to, abychom jednali způsobem, který nám umožní snášet a přežít utrpení. Trénujeme se, jak přežít dříve, než to budeme muset udělat.
 2. Za druhé, odolní lidé a organizace mají schopnost najít význam a smysl v některých aspektech života, které nejsou jednoduché a příjemné. Hodnoty jsou stejně důležité jako význam. Hodnotové systémy u odolných firem se v průběhu dlouhého času a jejich cesty mění jen velmi málo a jsou používány jako opora v době potíží.
 3. Třetím stavebním kamenem odolnosti je schopnost improvizovat. V rámci osobních schopností nebo firemních pravidel je schopnost řešit problémy bez obvyklých nebo zřejmých nástrojů velkou výhodou.

Takové je hlavní poselství článku ve výběru HBR,

 • Kdy jste se octli v těžké situaci vy?
 • Co vám pomohlo ji zvládnout?
 • Jak vás taková situace „zocelila“?

Literatura

 • COUTU, Diane, L. How Resilience Works. Harvard Business Review, 2002, 80(5), 46-50.

Řízení sebe sama a ostatních je dynamický proces, ve kterém se hráči a někdy i pravidla neustále mění. Nicméně, můžete k němu přistoupit strategicky.

Řízení sebe sama začíná poznáním sebe sama – co vás opravdu motivuje, jaké jsou vaše silné stránky a slepá místa. Opravdové pochopení sebe sama může být obtížný a poučný proces. Čím přesnější a dokonalejší je vaše porozumění sobě samému, tím větší jsou vaše šance na to, že se ocitnete v prostředích a situacích, které nahrávají vašim silným stránkám.

Zdroj: Harvard Extension School

Řiďte svou energii, ne svůj čas

Při mých návštěvách ve firmách se zdá (a je to vesměs realita), že organizace vyžadují od svých zaměstnanců stále vyšší výkon. To je (bohužel ?) smutný trend „růstu do oblak“ (ale i náprava chyb, neefektivity a nízké produktivity z minulosti). U lidí, kteří se snaží vyhovět tomuto trendu však postupně selhává obvyklá metoda – práce přesčas, bez odpočinku, až do vyčerpání a vyhoření, k nemocem. Pro budování zdravějšího (efektivnějšího) pracovního prostředí jsou to zásadní chyby, které ani v dnešní době nezmizely (a jsou podporovány workoholickými neefektivními ministry). Občas se setkám ve firmách i s angažovanými lidmi, kteří svou angažovanost ztrácí. Příčinou bývá trochu překroucené delegování typu „když sis to vymyslel, tak do udělej/zařiď“ apod. Duševní zdraví si pak paradoxně uchovají ti neangažovaní – odchází domů s koncem pracovní doby.

Delší dny a trávení více času v kanceláři nefunguje z jednoduchého důvodu. Čas je omezeným a neobnovitelným zdrojem. Na druhé straně osobní energie je obnovitelná. Proto Schwartz a McCarthy (2007) podporují jednoduché rituály, které pomáhají zaměstnancům pravidelně doplňovat (dobíjet) svou energii a umožňují organizacím budovat fyzickou, emocionální a duševní energii a odolnost. Mezi tyto rituály patří krátké přestávky v určitých intervalech, vyjádření uznání ostatním, omezování vyrušování a více času na aktivity, které lidé dělají nejlépe a nejvíce si jich užívají.

Pro praxi doporučují Schwartz a McCarthy např. následující postupy pro obnovu čtyř forem osobní energie

 1. Fyzická energie
  • Vylepšete svůj spánek tím, že budete chodit spát dříve a snížením spotřeby alkoholu.
  • Omezte stres zapojením do kardiovaskulárních aktivit nejméně třikrát týdně a silového tréninku alespoň jednou týdně.
  • Jezte malá jídla a lehké občerstvení každé tři hodiny.
  • Naučte se pozorovat známky svého imunitního systému.
 1. Emocionální energie
  • Odstraňujte negativní emoce – podrážděnost, netrpělivost, úzkost, nejistotu – hlubokým dýcháním.
  • Podněcujte pozitivní emoce v sobě a v ostatních prostřednictvím pravidelného vyjadřování uznání druhým v podobě specifických poznámek, e-mailů nebo konverzace.
  • Podívejte se na rušivé situace prostřednictvím nové optiky. Přijměte „reverzní objektiv“ a zeptejte se: „Co řekne druhá osoba v tomto konfliktu a jak by mohl mít pravdu?“ Použijte „teleobjektiv“ a zeptejte se: „Jak se asi do šesti měsíců podívám na tuto situaci?“ Zaměstnejte „širokoúhlý objektiv“ a zeptejte se: „Jak se mohu z této situace poučit a růst?“
 1. Duševní energie
  • Omezte vyrušování při práci s požadovanou vysokou koncentrací (buďte mimo dosah telefonů a e-mailů).
  • Reagujte na telefony a e-maily v předem určených časech během dne.
  • Každý večer identifikujte nejdůležitější výzvu/úkol pro další den. Ten je pak vaší hlavní prioritou, když dorazíte ráno do práce.
 1. Duchovní (spirituální) energie
  • Identifikujte své „sladké“ aktivity – ty, které vám dávají pocity efektivity, snadné vstřebávání a naplnění. Najděte způsoby, jak jich dělat více.
  • Přidělte čas a energii tomu, co považujete za nejdůležitější.
  • Žijte podle svých základních hodnot.

Organizace mohou svým lidem pomoci tak, že budou podporovat rituály obnovy energie ve firmě. Zde jsou příklady, které autoři uvádějí:

 • Vybudujte „místnosti obnovy a „dobíjení““, kde si lidé mohou odpočinout a „natankovat“ energii.
 • Nabídněte dotace na členství ve fitness klubu.
 • Povzbuzujte manažery, aby shromažďovali zaměstnance pro třeba k polednímu cvičení.
 • Navrhněte, aby lidé během schůzek přestali kontrolovat e-maily nebo odevzdali do „parkoviště“ své mobilní telefony. (Parkoviště používám na firemních workshopech)

I zde se otázky k zamyšlení a reflexi samy nabízí.

 • Kolikrát už jste taková doporučení slyšeli? (A jak se jmi řídíte?)
 • Jaké jsou Vaše „dobíjecí tipy“?
 • Co funguje a co ne?

Já si v takových situacích vždycky vzpomenu na „rozdílovou“ větu Jima Rohna:

Co je velmi snadné dělat, je také velmi snadné nedělat.

Tip pro vás! Pokud chcete, podívejte se na projekt Tonyho Schwartze, The Energy Project zde.

Literatura

 • SCHWARTZ, Tony, McCARTHY, Catherine. Manage Your Energy, Not Your Time. Harvard Business Review, 2007, 85(10), 63-73.

V češtině si přečtěte

 • LOEHR, Jim, SCHWARTZ, Tony. Buďte ve formě. Hodkovičky: Pragma, 2003. 239 s. ISBN 978-80-7349-054-6.

Přetížené obvody

Mnohdy se zdá, že žijeme v době abnormální vytíženosti a zaneprázdněnosti. Už z výše uvedených článků je takový „tlak“ patrný – chybné delegování, požadavky na růst výkonnosti… A aby toho nebylo málo, jsme obklopeni chytrými technologiemi.

Jste-li otroky svých iPhonů nebo jiných chytrých hraček, můžete trpět poruchou pozornosti ADT (Attention Deficit Trait). Je to podobné jako ADHD, rozdíl je v tom, že ADT je zcela závislé na prostředí. Psychiatr Edward Hallowell (2005) napsal o „novém neurologickém fenoménu“ v článku o „přetížených obvodech“ chytrých lidí, kteří nepodávají takový výkon, jak by očekávali.

ADT díky rozptylování, vnitřnímu roztěkání a netrpělivosti brání manažerům vyjasnit si priority, učinit chytrá rozhodnutí a zvládnout svůj čas. Symptomy ADT se objevují postupně objevují. Kdo trpí ADT nepociťuje jedinou krizi, nýbrž řadu menších nouzových situací, zatímco on nebo ona se snaží stále tvrději držet krok. pracovní zátěž se zvyšuje, manažeři s ADT dělají, co mohou, aby zátěž zvládli… ale nedokáží to tak, jak by chtěli.

Hallowell (2005) navrhuje pro boj proti ADT přijmout následující opatření.

 • Myslet pozitivně. Zdá se to jednoduché, ale pokud je vaše mysl zahalena negativními emocemi a strachem, nebudete tak výkonní.
 • Každé 4-6 hodin spolupracujte s člověkem, který se vám líbí. Lidé, kteří pracují izolovaně, častěji trpí ADT. Propojením s kolegy vám „prováděcí centrum“ vašeho mozku (zodpovědné za rozhodování, plánování a upřednostňování informací) pomůže k nejlepšímu možnému výkonu.
 • Cítíte-li se zavaleni prací, zvládněte nejprve jednoduché úkoly. Tímto způsobem pocítíte větší způsobilost zvládnout větší, složitější úkoly. To je i důvod, proč některé standardizované testy začínají nejprve s jednoduchými otázkami.
 • Poznejte, kdy jste během dne nejvíce v „zapnutém stavu“ („on“). Naplánujte si na tuto dobu své nejtěžší úkoly.
 • Jste-li manažer, zaměřte se na své silné stránky. To zvyšuje morálku a efektivitu v rámci organizace. Efektivní delegování také zlepší výkon.
 • Pečujte o sebe. Dostatečně spěte, zdravě jezte a cvičte. To udrží váš mozek v nejlepším stavu.

ADT je velmi reálnou hrozbou i po 14 letech od vydání článku.

„Pokud nebudete ADT řídit, bude ADT řídit vás.“

Takže:

 • Cítíte se zavaleni prací?
 • Daří se vám myslet pozitivně?
 • Jak o sebe pečujete?
 • Znáte své silné stránky? Umíte jich využít ve svůj prospěch?

Literatura

 • HALLOWELL, Edward, M. Overloaded Circuits: Why Smart People Underperform. Harvard Business Review, 2005, 83(1), 54-62.

Obr. 2 – 24 silných stránek osobnosti podle The VIA Institute on Character.

Zdroj: The VIA Institute on Character

Buďte lepším lídrem, mějte bohatší život

Práce pro organizaci (firmu) často zaplňuje většinu životů manažerů a vedoucích pracovníků. Někdy až po okraj. Na rodinu, na sebe a na komunitu jim „nezbývá dostatek času“. Z mého osobního pohledu je „nedostatek času“ ekvivalent odpovědi „není to moje priorita“ ve vztahu k důsledkům a dopadům, které (ne)prioritní věci způsobují.

Profesor Friedman (2008) ve svém článku navrhuje určitý kompromis. Předestírá nápad a příklady, aby vedení podniků a organizací místo toho, aby tento problém a jeho řešení vnímalo jako neustálou sérii kompromisů, využilo svého lídrovství a nápadů ve prospěch všech čtyř zmíněných životních oblastí.

Jeho záměrem, kterým chce inspirovat čtenáře je navrhnout experimenty – malé, krátkodobé úpravy každodenních činností – které začleňují a vzájemně prospívají různým aspektům jejich života. Pokud experiment proběhne, každý vyhraje – zaměstnavatel, zaměstnanec, rodina i komunita. Pokud experiment selže, stane se jakousi učební zkušeností s relativně nízkými náklady. Postupem času může kombinace malých zisků a získaných zkušeností vést třeba k rozsáhlejší změně.

Tento proces totálního lídrovství (Friedman o tom vydal v roce 2008 knihu Total Leadership a článek v HBR je její esencí) zahrnuje identifikaci toho, co je důležité pro vás a vaše blízké.

Friedman na základě desetiletých zkušeností nabízí devět kategorií experimentů, které představují zvládnutelný, systematický přístup ke koncipování projektů se čtyřsměrnými přínosy.

Příkladem může být firmou (= práce) uspořádaný běh za účasti rodinných příslušníků (= domov/rodina), jehož výtěžek jde na charitativní/komunitní projekt (= komunita), který chce firma podpořit a kde si také zaběhnete (= vy sami).

Řadu příležitostí a experimentů už sledujeme u nás doma i ve světě. Článek ukazuje některé příklady a také skóre v tom, čemu jsme si zvykli z jistého pohledu říkat „work-life balance“, tedy rovnováha mezi pracovním a osobním životem.

Skóre zahrnuje čtyři domény:

 • Práce
 • Domov
 • Komunita
 • Vy (byl by nesmysl do rovnice nezahrnout sám/samu sebe)

V každé doméně si určete cíle, způsob, jakým budete měřit úspěch a implementační kroky

Balanced Scorecard pracuje s vyvážeností a čtyřmi perspektivami (lidé, procesy, zákazníci, finance). Rovnováha totálního lídrovství se také opírá o cíle ve čtyřech perspektivách. I mezi nimi můžete hledat vzájemnou závislost, pokud jde o příčiny a důsledky. Spíše však jde o hledání „průniku“ mezi těmito čtyřmi doménami. Obdobně jako v případě Coveyho (2007) naplňování lidských potřeb a hledání vnitřního zápalu. Ten najdete v průniku následujících potřeb:

 • Žít
 • Milovat
 • Poznávat
 • Zanechat odkaz

Čtyřka je v tomto smyslu „magická“. Na obdobném principu staví také ikigai.

Rada na závěr je podstatou totálního lídrovství (obrázek 3).

Jednejte autenticky, celistvě a kreativně.

Spolu s autorem si myslím, že příležitostí pro experimenty je více, než si ve skutečnosti uvědomujeme.

 • Která „doména“ je vaše nejslabší/nejsilnější?
 • Jakou synergii se vám naposled podařilo vytvořit?
 • Kladete sami sebe na první místo?

Literatura

 • FRIEDMAN, Stewart, D. Be a Better Leader, Have a Richer Life. Harvard Business Review, 2008, 86(4), 112-118.

Získejte zpět svou práci

„Získejte zpět svou práci“ není výzvou pro nezaměstnané. Spíše naopak. Zkuste se zeptat co většině manažerů stojí v cestě jejich úspěchu. Pravděpodobně uslyšíte známé litanie a stížnosti – nedostatek času (= špatně nastavené priority), omezené zdroje, není jasné jak jejich práce zapadá do celku… Pak i to o zákaznících a zaměstnancích… Jedná se mnohdy o různé formy výmluv. To, co se skutečně dostane do cesty úspěchu manažerů, bývá obava/strach z vlastního rozhodnutí a jednání podle takového rozhodnutí.

Manažeři, podle autorů dalšího textu ve výběru k řízení sebe sama (Goshal, Bruch, 2004), musí překonat psychologickou touhu být nepostradatelní. V článku demonstrují, jak se manažeři mohou stát produktivnějšími tím, že se naučí

 • zvládat požadavky,
 • vytvářet zdroje a
 • rozpoznávat a využívat alternativy.

Pro získání podpory, kterou chtějí, musí manažeři (umět) vytvořit dlouhodobou strategii a své cíle sledovat pomalu, stabilně a strategicky. Aby si rozšířili možnosti pro své firmy i pro sebe, musí manažeři analyzovat prostředí a zjistit možné překážky. Pak mohou najít cestu jak je obejít či překonat.

Celých 90% vedoucích pracovníků, které autoři článku v posledních letech (před publikování článku v roce 2004) studovali, zbytečně ztrácelo čas a oslabovalo svou produktivitu, a to navzdory dobře definovaným projektům, cílům a potřebným znalostem, které jim umožnily zvládnout jejich práci. Tito manažeři zůstali uvězněni v neefektivnosti, protože předpokládali, že nemají dostatek osobní rozvahy nebo kontroly. Zapomněli, jak se chopit iniciativy, nejzákladnější kvality každého skutečně úspěšného manažera a lídra.

Efektivní manažeři naproti tomu byli (a stále jsou) cílevědomými podnikateli, kteří jsou si vědomi smyslu a starají se o svou práci tím, že rozvíjejí důvěru ve svůj vlastní úsudek a přijímají dlouhodobé, komplexní pohledy na plnění osobních cílů, které odpovídají nebo jsou v souladu s cíli organizace.

K tomu potřebují tři zdánlivě jasné a samozřejmé strategie, které článek osvětluje:

Co myslíte vy?

 • Změnila se v tomto za posledních 15 let doba?
 • Jakou roli hrají ve vašem životě priority?
 • jak přistupujete k práci s riziky?

Literatura

 • GHOSHAL, Sumantra, BRUCH, Heike. Reclaim Your Job. Harvard Business Review, 2004, 82(3), 41-45.

Momenty velikosti: vstupujeme do základního stavu lídrovství

Odvádíte-li svou nejlepší práci jako vůdčí osobnost, obvykle (pravděpodobně) nenapodobujete druhé. Spíše čerpáte z vlastních hodnot a schopností. Nedostáváte se do „flow“, ale do toho, co Robert Quinn (2005) nazývá „fundamentálním stavem lídrovství“. Je to rámec mysli, který máme tendenci přijímat, čelíme-li velké výzvě (např. příležitosti k povýšení, riziku profesního selhání, vážné nemoci, rozvodu, smrti milovaného člověka nebo jakéhokoli jiné závažné životní zkoušce a události).

Abychom se dostali do tohoto stavu, nemusíme naštěstí podle Quinna trávit čas v temnotě naší mysli a duše. Změnu můžeme provést kdykoliv, když se ptáme sami sebe a upřímně odpovídáme na čtyři transformační otázky.

 1. Jsem soustředěn/a na výsledky? (Jsem ochoten/ochotna opustit svou komfortní zónu, aby se věci udály?)
 2. Jsem vnitřně usměrněn/a? (Chovám se spíše podle vlastních hodnot, než abych podléhal/a společenským či politickým tlakům?)
 3. Jsem zaměřen/a na druhé? (Kladu kolektivní dobro nad své vlastní potřeby?)
 4. Jsem navenek otevřený/otevřená? (Jsem vnímavý/vnímavá k vnějším podnětům, které mohou signalizovat potřebu změny?)

Jako dlouholetému členu Rotary International, kterým jsem byl i v době, kdy vyšel originál článku (2010), mi to připomnělo zkoušku Rotary pomocí čtyř otázek (4-Way Test).

 1. Je to pravda?
 2. Je to čestné vůči všem zúčastněným?
 3. Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství?
 4. Bude to výhodné pro všechny zúčastněné?

Odpovíte-li si na tyto otázky (ty z článku i ty rotariánské) kladně, jste připraveni vést v pravém slova smyslu.

Byť z pohledu fundamentálního stavu vedení nemůžeme tyto „okamžiky naší velikosti“ (moments of greatness) udržet donekonečna, pokaždé, když se k němu vrátíme, tak o něco zvyšujeme výkonnost lidí kolem sebe. Postupem času tak vytváříme vysoce výkonnou kulturu. A tu udržet lze, byť to není snadné a automatické. Proto… nepřestávejte vést – sebe a/nebo druhé!

Literatura

 • QUINN, Robert, E. Moments of Greatness: Entering the Fundamental State of Leadership. Harvard Business Review, 2005, 83(7), 74-83.

Na co se zeptat osoby v zrcadle

Každý manažer nebo lídr z času na čas sejde z cesty. Dostávají-li se lídři výš a výš v hierarchii, mají stále méně příležitostí získat upřímnou a přímou zpětnou vazbu. Proto je moudré projít jakýmsi sebehodnocením, pravidelně ustoupit od shonu podnikání (zastavit se) a položit si (už zase) několik klíčových otázek.

Robert S. Kaplan (2007), známý jako spoluautor konceptu Balanced Sorecard, během své více než dvacetileté kariéry v manažerských pozicích ve společnosti Goldman Sachs, identifikoval sedm oblastí pro sebereflexi:

 1. vize a priority,
 2. řízení času,
 3. zpětná vazby,
 4. plánování nástupnictví,
 5. hodnocení a přizpůsobování,
 6. vedení pod tlakem,
 7. zůstat věrný sobě.

Autor uvádí řadu otázek v každé z těchto oblastí a ilustruje dopad sebehodnocení prostřednictvím příkladů skutečných vedoucích pracovníků.

Ačkoli otázky zní jednoduše, lidé jsou často šokováni, a dokonce i zděšeni, vlastními odpověďmi (zejména prvními myšlenkami, které takové odpovědi přináší). Schválně se pojďte na některé otázky podívat. (Můžete si vzít papír a tužku a začít na ně odpovídat nebo si jít stoupnout před zrcadlo a odpovědět si „z očí do očí“.)

 • Už jste vytvořili jasnou vizi a klíčové priority pro vaše podnikání?
 • Odpovídá způsob, jakým trávíte svůj čas, vašim klíčovým prioritám?
 • Koučujete své klíčové podřízené a zároveň je také žádáte o zpětnou vazbu?
 • Máte k dispozici proces plánování nástupnictví?
 • Pokud byste měli navrhnout svou společnost dnes, s čistým listem papíru, co byste změnili?
 • Působíte ve své roli jako modelový příklad?
 • Dosahujete svého potenciálu a jste vůči sobě pravdivý?

V roce 2011 Kaplanovi k tomuto tématu vyšla stejnojmenná kniha (do češtiny přeložena nebyla). I ona respektuje prioritní oblasti, které představují tyto otázky.

 1. Vize a priority
 2. Řízení času
 3. Dávání a přijímání zpětné vazby
 4. Plánování nástupnictví a delegování
 5. Hodnocení a přizpůsobování
 6. Lídr jako modelový příklad své role
 7. Dosažení potenciálu

V době přípravy tohoto článku jsem vedl mastermind skupinu v Klubu zlepšování. Tématem bylo plýtvání ve výrobě. Protože účastníků diskuse bylo sedm, použil jsem jako východisko pro diskusi a sdílení zkušeností jiné „sedmičkové analogie“ – rámec 7S McKinsey, 7 (+1) druhů plýtvání, 7 zásad kvality a další. Sedm bylo i kulí v Sarajevu a také statečných v legendárním westernu. Prostě šťastné sedmičky přitahují. I v řízení sebe sama.

Literatura

 • KAPLAN, Robert, S. What to Ask the Person in the Mirror. Harvard Business Review, 2007, 85(1), 86-95.

Obr. 3 – Jednejte autenticky, s integritou a kreativně. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Friedmana (2008)

Primal Leadership: skrytá hybná síla vynikající výkonnosti

O poslední článek ve výběru se mimo jiné zasloužil také duchovní otec emoční inteligence Daniel Goleman (mimochodem otevřel svou vlastní koučovací školu).

Důležitost emoční inteligence na pracovišti a existence spojení mezi emocionální vyspělostí vedoucích pracovníků a finanční výkonností již byla doložena. V článku autoři (Goleman a kol., 2001) tuto základnu rozšiřují o výsledky dalších let výzkumu. Tvrdí, že nálada lídra a jeho doprovodné chování mají enormní vliv na výkonnost. Nálady jsou doslova nakažlivé. Mrzutý a nemilosrdný šéf vytváří toxickou organizaci negativních lidí, kteří nedosahují výsledků. Povzbuzující a inspirativní lídr pomáhá na svět lidem, pro které je každá výzva překonatelná. Konečným článkem v řetězci je výkonnost ve finanční perspektivě – zisk a/nebo ztráta.

Od propagátora emoční inteligence nepřekvapí, že za prvořadý úkol vrcholových manažerů považuje emoční lídrovství. Jinými slovy, východiskem pro vedení je nejprve se zabývat dopadem svých nálad a chování. Pak je možné stanovovat strategie, rozpočty, najímat zaměstnance apod.

Aby tomu tak bylo, uvádějí autoři pětistupňový proces sebereflexe a plánování. Vedoucí pracovníci by se měli ptát:

 • Kým chci být?
 • Kdo jsem teď?
 • Jak se odtud dostanu?
 • Jak mohu provést změnu?
 • Kdo mi může pomoci?

Já si myslím, že se to týká nás všech. Práce na odpovědích a v tomto procesu pomůže (osobním) lídrům určit, jak jejich emocionální vedení řídí nálady a činy jejich organizací, a jak odpovídajícím způsobem přizpůsobit své chování. Emoční vedení je jiskra, která zapálí výkonnost organizace.

Srovnejte výše uvedené s přístupem GROW nebo s tím, že Goleman zde nezačíná ani s „Proč…?“, ani s „Co…?“

Literatura

 • GOLEMAN, Daniel, BOYATZIS, Richard, McKEE, Annie. Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance. Harvard Business Review, 2001, 79(11), 42-51.

Užitečná příručka ZDARMA

Řízení sebe sama – Otázky, otázky a otázky

Nuže… Myšlenek a tipů padla pěkná řádka. V odrážkách celého článku najdete spoustu otázek k zamyšlení, sebereflexi a zapsání na papír. Řízení sebe sama vychází z vhledu a poznání sebe sama. To je proces, nikoliv projekt s termínem dosažení/splnění. Internet je plný tipů rad, doporučení a návrhů, jak lépe, efektivněji, rychleji, jednoduše… zvládnout sebe sama a řadu dalších věcí (hubnutí, bohatnutí, vztahy…). Cesty hledání, (znovu)objevování a nalézání jsou rozmanité. Možná u některých ani nevíme, že k nim třeba přispěl svým výzkumem a bádáním některý z autorů „desatera“ o řízení sebe sama z Harvardu.

Pokud byste měli sdílet (což uvítám v komentářích) jednu radu, která vám v řízení sebe sama přinesla efekt a užitek, jaká rada (tip) by to byla?

Přeji vám příjemný čas se sebereflexí a úspěch v řízení sebe sama.

Literatura

 • HBR’s 10 Must Reads on Managing Yourself. Boston: Harvard Business School Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-1-4221-5799-2.

K řízení sebe sama přispěje tato jednoduchá pomůcka

Získejte jednoduchou pomůcku pro dosažení svých cílů!

Stanovte – Rozeberte – Proveďte – Vyhodnoťte

Udělejte si jasno!

Kontaktuje mě

3 + 14 =

Slova moudrých

„Dělat více věcí rychleji, není náhražkou toho, dělat správné věci.“

(Stephen R. Covey)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Přihlaste si ODBĚR ČLÁNKŮ z blogu!

Připojte se k seznamu odběratelů aktualizací z mého blogu. Žádný nový článek vám neunikne. Na uvítanou vám pošlu dárek - e-book DESATERO VELKOMYSLNÉHO OSOBNÍHO LÍDRA!

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek z blogu. Přijde Vám e-mail s odkazem na dárek.