Co jsou vaše silné stránky? / Jaké jsou vaše silné stránky? / Jaké máte silné stránky?

Kdy se cítíte být ve své síle?

Síla není pouze ta fyzická a atributů, které z nás dělají silné muže silné ženy a silné děti je celá řada. každý z nás má „něco“, co jej dělá silným, talentovaným, „předurčeným“ v autentické a přirozené rovině. Odhalujeme to intuitivně, na základě zpětné vazby od druhých, sebezkoumáním a pozorováním i pomocí různých testů a sebehodnocení, sami i s pomocí druhých, včetně koučů a mentorů.

Nepoznat své silné stránky a talenty a pak je nevyužít, znamená svým způsobem mrhat potenciálem pro rozvoj sebe sama a inspiraci druhých.

No… Žádné dlouhé motivační řeči. Mrkněte se „co je ve hře“, zkuste to a dejte vědět. K tématu se budu vracet.

Když jsem si před lety dělal první testy silných stránek a zkoušel jsem dostupné modely, iritovalo mě, že mezi těmi, které byly na vrcholu žebříčků nejsou ty „nejakčnější“, nejdynamičtější a „extrovertní“. Kdyby byly, popíral bych sám sebe. A popírat sám sebe nevede k životnímu štěstí. Koncept silných stránek, talentů a Darů našeho SRDCE je mnohovrstevnatý a skýtá obrovský rozvojový potenciál po všech (silných) stránkách. Na blogu přehled zmiňuji poprvé a rozhodně to není vyčerpávajícím způsobem. Kdo ještě nezná a nezkusil, nechte se inspirovat.

Silné stránky jako součást SWOT

Silné stránky (Strengths) zná spousta lidí pravděpodobně jako součást SWOT matice či tzv. SWOT „analýzy“. Ta je (v horším případě) intuitivním či zkušenostním soupisem různě vnímaných (interních) silných a slabých stránek a (vnějších) příležitosti a hrozeb, obvykle pro firmu/organizaci. V lepším případě by se mělo jednat o souhrnný výsledek faktorů vyplývajících z mnoha dílčích strategických (a marketingových) analýz a hodnocení. Ty, které se týkají a vyplývají z vnějšího prostředí (vč. odvětví, trhu, konkurence…) mohou být pro různé organizace vnímány buď jako příležitosti (Opportunities) nebo jako hrozby (Threats). Ty, které jsou součástí vnitřního prostředí a berou v úvahu např. zdroje, znalosti, schopnosti, organizační kulturu a další, lze považovat z pohledu organizací za silné stránky (Strengths) nebo slabiny (Weaknesses).

Ač je „SWOTka“ starým nástrojem či konceptem, je stále silně zastoupena v předpokladech pro definování strategií organizací. Na tom není nic špatného, je to fungující model, poskytující tak kvalitní vhled, jak kvalitně je zpracována. Bohužel, někdy se setkávám s pohledem, že mít SWOT se rovná tomu mít strategii. Takový přístup obvykle vede brzy k selhání takové „strategie“.

SWOT žádnou strategií není. Ani záměr využít nebo eliminovat některé ze SWOT faktorů ještě nepředstavuje strategii. Pouze naznačuje, na čem by případná strategie mohla či neměla stavět.

Součástí SWOT jsou tedy silné stránky. Jsou to vnitřní pozitivní atributy, které v mnohém (spolu)vytváří hranu konkurenční schopnosti a odlišují úspěšné organizace od neúspěšných. Závisí i na tom, co různé firmy považují za úspěch.

Protipólem silných stránek ve SWOT bývají již zmíněné slabiny / slabé stránky.

Osobní SWOT a silné stránky

Strategickou analýzu s výslednou shrnující SWOT maticí může kromě organizací a podnikatelů zpracovat každý z nás jako jednotlivec – pro svou osobní a životní strategii. Strategická analýza je v takovém případě spojena s hlubším sebepoznáním, sebe-zkoumáním, reflexí a vnitřní prací, která poté „definuje“ SW rozměr SWOT matice, naše interní silné stránky a slabiny.

Silnými stránkami mohou být např.

 • kombinace vašich dovedností a zkušeností,
 • vaše získané znalosti a specifické know-how,
 • vámi vybudovaná jedinečná komunita, vztahy s ní a její podpora,
 • různá zdroje, které máte k dispozici (finance, fyzička, zdraví, časová volnost a flexibilita…),
 • specifické nadání nebo talent…

Na této osobní úrovni se silné stránky ve SWOT dostávají do kontaktu spolu s tzv. silnými stránkami osobnosti/charakteru, Dary a talenty, kterými disponujete, dostali jste je do vínku či si je svým úsilím vypěstovali.

Klasifikace takových silných stránek a talentů je mimo jiné výsledkem:

 • zrodu a rozvoje pozitivní psychologie (člověk je v zásadě OK a není potřeba na něm nic „opravovat“),
 • „iniciačních“ studií Gallupova ústavu s 2 miliony účastníků (Buckingham, Clifton, 2001) a
 • prací, které vedly ke vzniku klasifikační příručky silných stránek osobnosti (Peterson, Seligman, 2004).

Bohužel zřídka najdete definici toho, co silné stránky osobnosti jsou. Vybral jsem několik příkladů pro porovnání. Podrobnosti najdete v použité literatuře

 • „Kombinace talentů (přirozeně se opakujících vzorců myšlenek, pocitů a chování), znalostí (faktů a poučení) a dovedností (kroků činnosti.)“ (Buckingham, Clifton, 2001).
 • „Psychologické složky, procesy nebo mechanismy, které definují morálně cenné hodnoty.“ (Peterson, Seligman, 2004).
 • „Pozitivní rysy, odrážející se v myšlenkách, pocitech a chování.“ (Park, Peterson, Seligman, 2004).
 • „Přirozené schopnosti, které toužíme používat, které umožňují autentické vyjádření a které nás nabíjí/energetizují.“ (Govindji, Linley, 2007).
 • „Pozitivní rysy / schopnosti, které jsou osobně naplňující, neumenšují ostatní, jsou všudypřítomné a oceňované napříč kulturami, a jsou v souladu s řadou pozitivních výstupů pro jednotlivce i ostatní.“ (Niemiec, 2017).

Osobní, opakovanou zkušenost mám se studiem a využitím tří modelů a přístupů a „testování“ silných stránek.

 • CliftonStrengths Finder Gallupova ústavu
 • Realise2 (nyní StrengthsProfile) Alexe Linleyho
 • Institut silných stránek charakteru Values In Action (VIA)

Nebudu se pouštět v tomto článku do rozborů. Shrnu zde na blogu silné stránky a talenty pro váš první a úvodní přehled (pokud jste se s tím ještě nesetkali). Tři zmíněné modely (existují i další) pracují dohromady se 118 atributy (34+60+24), z nichž některé jsou totožné nebo velmi podobné.

V závěru jsou odkazy, kde si můžete „otestovat“, jak na tom aktuálně jste se svými silnými stránkami a talenty a přidat je třeba do své osobní SWOT k dalším silným stránkám, kterými disponujete.

Gallup – CliftonStrengths Finder

První model talentů, velice populární např. díky Janu Mühlfeitovi, pracuje s 34 talenty rozdělenými do čtyř „témat“. Témata popisují, jak lidé a týmy využívají svůj talent k práci s informacemi, jak uskutečňují a realizují akce a jak ovlivňují ostatní a budují vztahy.

Podívejte se na základní charakteristiky lidí, disponujících jednotlivými talenty a silnými stránkami podle klasifikace užívané na základě výzkumu Gallupova ústavu.

Strategické myšlení

Téma strategické myšlení odpovídá na otázku „Jak vstřebáváte informace a situace, jak o nich přemýšlíte a analyzujete je?“ Takové silné stránky a talenty vám pomáhají lépe se rozhodovat a (spolu)vytvářet lepší výsledky.

Analytical (analytický)

 • Hledají důvody a příčiny. Mají schopnost přemýšlet o všech faktorech, které mohou ovlivnit situaci.

Context (kontext)

 • Rádi přemýšlí o minulosti. Přítomnost chápou v kontextu minulosti.

Futuristic (futuristický)

 • Inspiruje je budoucnost a to, co by mohlo být. Svou vizí budoucnosti se snaží povzbuzovat ostatní.

Ideation (ideace) – to je jeden z mých top talentů

 • Fascinují je myšlenky/pojmy/názory/ideje. Takto talentovaní lidé jsou schopni najít souvislosti mezi zdánlivě nesourodými jevy.

Input (vstup) – to je jeden z mých top talentů

 • Mají potřebu shromažďovat (a archivovat) informace, myšlenky, artefakty, dokonce i vztahy.

Intellection (porozumění, intelektuální činnost) – to je jeden z mých top talentů

 • Vyznačují se svou intelektuální činností. Jsou introspektivní a oceňují intelektuální diskusi.

Learner (student)

 • Typicky mají velkou touhu učit se a chtějí se neustále zlepšovat. Jde jim spíše o proces učení než přímo o výsledek.

Strategic (stratég)

 • Vytváří různé alternativní cesty a strategie, jak jít dál. Tváří v tvář danému scénáři mohou rychle vystopovat relevantní modely, vzorce a problémy.

Obr. 1 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Provádění

Téma provádění odpovídá na otázku „Jak věci uskutečňujete/provádíte?“ Pomáhají vám přeměňovat myšlenky a nápady ve skutečnost a realitu.

Achiever

 • Lidé s tímto talentem tvrdě pracují a jsou velice vytrvalí. Nesmírně je uspokojuje jsou-li zaneprázdněni a produktivní.

Arranger (uspořádání)

 • Organizují, ale jsou i flexibilní, takže tuto schopnost doplňují. Rádi určují, jak mohou být všechny části a zdroje uspořádány pro maximální produktivitu.

Belief (víra)

 • Mají určité neměnné základní hodnoty. Z nich se rozvíjejí a definují smysl a účel svého života.

Consistency (stálost)

 • Jsou si velmi dobře vědomi toho, že je třeba s lidmi zacházet stejně. Touží po stabilních rutinách a jasných pravidlech a postupech, které mohou všichni následovat.

Delibaretive (rozvážnost)

 • Věnuji vážnou péči výběru a rozhodování a předvídají překážky.

Discipline (disciplína)

 • Mají rádi rutinu a strukturu. Svůj svět vnímají skrze řád, který vytvářejí.

Focus (soustředění)

 • Mohou se nasměrovat, zvládnout věci a provést nezbytné korekce, aby setrvali na správné cestě. Nejprve stanovují priority, pak konají.

Responsibility (zodpovědnost)

 • Přijímají psychologickou odpovědnost za to, co řeknou, že budou dělat. Jsou zavázáni stabilním hodnotám, jako je čest a loajalita.

Restorative (posilňování)

 • Jsou schopni řešit problémy. Umí zjistit, co není v pořádku a vyřešit to.

 

Ovlivňování

Téma ovlivňování odpovídá na otázku „Jak ovlivňujete ostatní?“ Talenty spadající do této skupiny pomáhají převzít zodpovědnost, nahlas promluvit či se ujistit, že jsou vyslechnuti i ostatní.

Activator (aktivátor)

 • Uskutečňují věci tím, že proměňují nápady v akci. Chtějí věci spíše ihned dělat a realizovat než o nich mluvit.

Command (velení)

 • Jsou přítomni. Přebírají kontrolu nad situací a činí rozhodnutí.

Communication (komunikace)

 • Je pro ně za snadné převést své myšlenky do slov. Jsou dobří v konverzaci a prezentování.

Competition (konkurence)

 • Poměřují svůj pokrok proti výkonu ostatních. Snaží se zvítězit a rádi soutěží.

Maximizer (maximalizátor)

 • Zaměřují se na silné stránky jako na způsob, jak stimulovat osobní a skupinovou excelenci. Snaží se přeměnit něco silného v něco úžasného.

Self-Assurance (sebevědomí)

 • Jsou přesvědčeni o své schopnosti riskovat a řídit svůj vlastní život. Mají vnitřní kompas, který jim dává jistotu v jejich rozhodnutích.

Significance (význam)

 • Chtějí mít velký dopad. Jsou nezávislí a upřednostňují projekty na základě toho, jaký vliv budou mít na jejich organizaci nebo lidi kolem.

Woo

 • Milují výzvy ze setkávání se s novými lidmi a jejich překonání. Uspokojuje je prolamování ledu a mohou-li s někým navazovat spojení.

Obr. 2 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Budování vztahů

Téma budování vztahů odpovídá na otázku „Jak budujete a rozvíjíte pevné vztahy?“ Pomáhají ke společnému budování a udržování týmů.

Adaptability (přizpůsobivost)

 • Preferují „plout po proudu“. Mají tendenci být „tady a teď“ s lidmi, kteří berou věci tak, jak přicházejí a objevují budoucnost den po dni.

Connectedness (připojení) – to je jeden z mých top talentů

 • Důvěřuje vazbám mezi všemi věcmi. Věří, že na světě existuje pouze málo náhod a že téměř každá událost má smysl.

Developer (vývojář)

 • Rozpoznávají a kultivují potenciál v jiných. Zaznamenávají známky každého malého zlepšení a uspokojují je důkazů pokroku.

Empathy (empatie)

 • Mohou vnímat pocity ostatních lidí tím, že si sami sebe představují v životech či situacích druhých.

Harmony (harmonie)

 • Hledají konsenzus a dohodu, protože nesnášejí konflikt.

Includer

 • Přijímají a akceptují druhé. Ukazují povědomí těch, kteří se cítí být vynecháni a snaží se je akceptovat.

Individualization (individualizace)

 • Jsou fascinováni jedinečnými vlastnostmi každého člověka. Mají dar zjistit, jak mohou různí lidé produktivně spolupracovat.

Positivity (pozitivita)

 • Disponují nakažlivým nadšením. Jsou optimističtí a mohou ostatní nadchnout tím co se chystají dělat.

Relator – to je jeden z mých top talentů

 • Užívají si úzkých vztahů s druhými. Hluboké uspokojení nachází v práci s přáteli ke společnému dosažení cíle.

Pomůcka k sebeřízení a rozvoji

Získejte jednoduchou pomůcku pro rozvoj silných stránek!

Stanovte – Rozeberte – Proveďte – Vyhodnoťte

Opřete se o to, co je vám přirozené!

Donald O. Clifton (1924 – 2003) byl americký psycholog, pedagog, autor, výzkumník a podnikatel. Založil organizaci Selection Research Inc., která později získala Gallup Inc. Tam se Clifton stal předsedou a vyvinul CliftonStrengths (o němž je část článku na blogu). Donald Clifton byl označen Americkou psychologickou asociací jako “otec psychologie silných stránek a dědeček pozitivní psychologie”.

Zdroj: Wikipedia

StrengthsProfile

U zrodu práce se silnými stránkami stal i Seligmanův žák, Alex Linley. Ten později vyvinul nejrozsáhlejší „seznam“ silných stránek i trochu odlišný způsob posuzování z pohledu jejich využití. Rád s tímto systémem pracuji při koučování (stejně tak jako s přístupem Values In Action).

60 silných stránek (Linley, 2018) ukazuje obrázek. Záleží na tom, které vaše silné stránky jsou:

 • realizované,
 • nerealizované,
 • naučeným chováním (tedy spíše takovou oblíbenou „maskou“),

a které představují spíše „slabiny“, jejichž využití vás obírá o energii, nejste v jejich využití moc dobří či vám jejich použití způsobuje nesnáze.

Alex Linley jako prioritní rozvojovou příležitost a potenciál vidí ve využití nerealizovaných silných stránek. Např. pro mě je zde řada možností – být více agentem změny, soustředit se více na poskytování služby a postavit se do „světla ramp“, inspirovat ke zlepšování nebo upozorňovat na odlišené pohledy (být kontrapunktem).

Alexův přístup se mi zamlouvá, možná právě proto, že je přece jen trochu komplikovanější, než zbývající a poskytuje více úhlů pohledu při sebepoznání a volbě osobní strategie a dalšího rozvoje. U nás není tak příliš znám, ale statisíce uživatelů po světě má.

Obr. 3 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Obr. 4 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Values In Action (hodnoty v akci pro vaše silné stránky)

Přístup VIA Character Strengths je založen na silných stránkách (nejde o talenty, dovednosti…). Je jedním z těch, který je pro výchozí vhled k dispozici zdarma (!!!). Objevuje se také v literatuře, která byla přeložena do češtiny, zejména v podobě knih duchovního otce pozitivní psychologie, Martina Seligmana (2013, 2014, 2015).

VIA bere v úvahu 24 univerzálních silných stránek, takže je jednodušší na udržení si přehledu. Jsou to následující silné stránky.

 1. Tvořivost (originalita, vynalézavost)
 2. Zvídavost (zájem o svět)
 3. Úsudek (kritické myšlení)
 4. Láska k učení
 5. Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost)
 6. Statečnost (udatnost)
 7. Upřímnost (integrita, autentičnost)
 8. Vytrvalost (pracovitost, píle)
 9. Vitalita (elán, nadšení)
 10. Láska
 11. Laskavost
 12. Sociální inteligence
 13. Spravedlnost (čestnost, poctivost)
 14. Vůdcovství
 15. Týmová práce
 16. Odpuštění (milosrdenství)
 17. Pokora (skromnost)
 18. Prozíravost (obezřetnost)
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Vděčnost
 22. Naděje
 23. Smysl pro humor
 24. Spiritualita (duchovnost, víra)

Zmíněné silné stránky podle VIA jsou rozděleny do 6 ctností.

 1. Moudrost (1 – 5)
 2. Odvaha (6 – 9)
 3. Lidskost (10 – 12)
 4. Spravedlnost (13 – 15)
 5. Střídmost (16 – 19)
 6. Transcendence  (20 – 24)

Zde je pro zajímavost mých 5 hlavních silných stránek z pohledu VIA:

 • Láska k učení
 • Zvídavost
 • Leadership
 • Úsudek, kritické myšlení
 • Humor

V koučování i sebekoučování je sada 24 silných stránek VIA velice silný „nástroj“ pro rozvoj a uvědomění.

Podstatnou zprávou je fakt, že se opravdu jedná o silné stránky, které je třeba jako silné stránky vnímat, a to všechny! Byť nejsou využity. To je velký rozdíl oproti SWOT, kde jsou protipólem slabé stránky. Podle Values In Action je tedy i atribut na konci vašeho žebříčku stále silnou stránkou a může vám napomoci k růstu a rozvoji. Není to slabina!

To je poměrně osvobozující vhled a pocit. Zejména vůči tomu, když jsem se před 6 nebo 7 lety s těmito koncepty silných stránek začal pracovat, mapovat sám sebe a využívat poté v koučování a dalších aktivitách. Položky na konci seznamu jsem „automaticky“ vnímal jako slabiny.

Obr. 5 – Přehled silných stránek v pojetí VIA Character Strengths. 

Zdroj: VIA Character Strengths

Jaké jsou vaše silné stránky

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Pojďte na to!!!

Pokud si chcete „otestovat“ sami sebe a dosud jste tak neučinili, můžete zkusit následující odkazy (nejde o affiliate odkazy). 

 • VIA úvodní test zdarma
 • Gallup – CliftonStrengths 34 (49,99 USD v době psaní článku)
 • StrengthsProfile – Expert Profile (40 GBP a VAT) (Aktualizace 14.2.2024 – Nyní jako akreditovaný kouč StrengthsProfile mohu toto „testování“ zajistit, zprostředkovat a navázat podporou či koučováním při výkladu a podrobnostech či plánování rozvoje. Podrobnosti připravuji. Zatím v případě zájmu prosím piště na blog@liborfriedel.cz. Děkuji)
 • VIA Character Strengths – VIA Total 24 Character Strengths Report (50 USD) – Opět jako spolupracující kouč VIA mohu zajistit veškeré náležitosti a přidat spolupráci na výkladu a rozvoji.

Aktuální informace jsou vždy na daném webu.

Silné stránky je dobré propojit s osobními hodnotami a „projít si“ oběma směry Diltsovu pyramidu neurologických úrovní, s vědomím/uvědoměním silných stránek a hodnot.

Vyzkoušejte, aktualizujte si svůj profil silných stránek a dejte vědět do komentářů.

 • Jaké jsou vaše zkušenosti s „testováním“ silných stránek a jejich využitím?
 • Který model/přístup preferujete nebo jste už vyzkoušeli?
 • V čem vám vaše silné stránky ovlivnily život?
 • Jaké silné stránky si u sebe uvědomujete „intuitivně“?
 • Máte zpracovánu svou osobní SWOT analýzu?

 

Literatura:

 • BUCKINGHAM, Marcus, CLIFTON, Donald, O. Now, Discover Your Strengths. New York: The Free Press, 2001. 272 s. ISBN 0-7432-0114-0.
 • GOVINDJI, Reena, LINLEY, Alex, P. (2007). Strengths use, self-concordance and well-being: Implications for strengths coaching and coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 2007, 2(2), 143-153.
 • LINLEY, Alex, BATEMAN, Trudy. The Strengths Profile Book. 2. vyd. Birmingham: CAPP Press, 2018. 199 s. ISBN 978-1-906366-20-0.
 • NIEMIEC, Ryan, M. Character Strengths Interventions: A Field Guide for Practitioners. Boston: Hogrefe Publishing, 2017. 299 s. ISBN 978-0-88937-492-8.
 • PARK, Nansook, PETERSON, Christopher, SELIGMAN, Martin E. P. Strengths of Character and Well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 2004, 23(5), 603-619.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2013. 511 s. ISBN 978-80-7306-534-8.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

Kontaktuje mě

14 + 9 =

Slova moudrých

„Nejběžnější nerealizovanou silnou stránkou na světě je Poslání (Mission).“

(Alex Linley)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Share This