autor: | 20.8.2018 | Strategie

Máte svou strategii, jste-li podnikatel/ka? Pokud jste zaměstnancem firmy (podniku, organizace), jste s vědom/a, zda firma nějakou strategii má? Co o ní víte? Je to pro vás důležité? Jak jste na tom se svou životní strategií a jejím uskutečňováním? Pokud studujete (vysokou školu, MBA program…), jaké je strategie vašeho studia?… A víte, co je to zlatý kruh?

Existuje dost perspektiv, jak se dá na strategii nahlížet, co strategie znamená, jaké existují důvody proč se strategií zabývat či nikoliv.

Chcete-li lépe pochopit a porozumět úloze a důležitosti strategie v osobním a organizačním životě, doporučuji si uvědomit dvě věci:

 • Co je to strategie.
 • Jaké faktory stojí v pozadí.

Líbil by se mi chytlavý titulek pro tento článek, ve stylu „Všechno, co jste si přáli vědět o strategii a báli jste se zeptat!“ Mám ale problém s tím, že jakmile se v titulku objeví slovo „vše“ nebo naopak „jediný“, „jediná“ či „jediné“, zvedne se v mé mysli varovný prst. Jsem skeptik vůči černobílému vidění světa a „jediným“ ultimativním a všeobjímajícím řešením. Nebylo by reálné, postihnout veškerou pestrost světa strategií. Tak jsem se omezil na několik CO, PROČ a JAK (zlatý kruh) a pár dalších faktorů.

Co je (to) strategie

článku ke knize o Michaelu Porterovi jsem použil jeho definici:

„Strategie načrtává území, na němž se podnik snaží být jedinečný.“ 

Jako lektor a strategický konzultant rád předávám představu strategie jako dlouhodobého rámce, který udává směr našemu konání (cesty) a určuje jeho rozsah. Zdánlivě na tom není nic mimořádného. (Přečtěte si poznámku vpravo, co je to zlatý kruh.) Strategie v podstatě odpovídá na otázky:

 • CO
  • Co dělat, co nedělat? Čemu se věnovat, čemu se nevěnovat? Na co se zaměřit, co opustit?…
 • JAK
  • V jakém rozsahu se „zvolenému“ věnovat?
  • Jak zvládnout a přistoupit k tomu, co se rozhodnete dělat (kdy a s kým…)?…

Strategie je způsob, přístup (JAK) nebo cesta (KUDY), které si zvolíte ke zvládnutí a dosažení něčeho, co je pro vás důležité (CO). Ať už je to definovaný důležitý a dlouhodobý cíl, stanovená meta, inspirativní vize… Zlidověle míváme celý postup zafixován v představě:

 • Odkud jdete?
 • Kam jdete?
 • Jak se tam dostanete?

Na scénu vstupuje PROČ

Nespornou výhodou je, pokud máte vše podloženo určitým smyslem, účelem, pohnutkou, hybnou silou či motivem (PROČ). Pamatujte na slova Jima Rohna.

„Čím je PROČ jasnější, tím je JAK snadnější.“

Odpověď na otázku „Proč?“ má ve strategii rozhodně své místo. Obvykle se zrcadlí v uvědomění si, nalezení a definování poslání, (mise, kréda). K zamyšlení na osobní úrovni jsou otázky, který se sdílí mezi účastníky výcviků v Koučink Akademii Libchavy.

 • Poslání – „Proč jsem zde byl poslán?“
 • Povolání – „K čemu jsem byl povolán?“
 • Zaměstnání – „Co mě zaměstnává?“

Dá se očekávat, že odpověď bude v souladu se našimi hodnotami a přesvědčeními.

Ne vždy taková odpověď vychází zevnitř. Nedá se opomenout, že naše přesvědčení a hodnoty v různé míře formují společenská očekávání, marketing, manipulativní jednání okolí, média aj.

Zlatý kruh je model, který popsal Simon Sinek ve své knize Začněte s Proč. Sinek tvrdí, že nám zlatý kruh pomáhá pochopit proč děláme, co děláme. Zlatý kruh ukazuje tři „vrstvy“ CO, JAK a PROČ.

Zlatý kruh

Sinek tvrdí (s. 51), že „Většina lidí při přemýšlení, jednání či komunikaci postupuje zvnějšku dovnitř, od CO k PROČ.“ Podle něj od nejjasnější věci k té nejmlhavější. Naopak „inspirovaní lídři“ přemýšlí, jedná a komunikuje zevnitř ven. Nejprve tedy PROČ, poté JAK a nakonec CO.

(Kniha – SINEK, Simon. Začněte s PROČ. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-87270-55-4.)

(Osobní poznámka: S přístupem „zevnitř ven“ se plně ztotožňuji. Stejně tak s alternativou začínat s PROČ. Nemyslím si však, že by bylo lepší nejprve vědět JAK a pak řešit CO. Zejména ve strategii, kdy nejde o přítomnost (CO děláme a PROČ to děláme), ale o budoucnost – CO chceme dělat a JAK bychom to měli udělat, abychom byli úspěšní.)

Obr. 1 – Zlatý kruh.

Zdroj: adaptováno podle Simona Sineka

Zlatý kruh – Proč PROČ?

Je řada argumentů proč začínat s PROČ, jak doporučuje koncept a kniha „Začněte s Proč“ (Start with Why), jejíž autorem je Simon Sinek. Důležitý je i podtitul – Jak vůdčí osobnosti (lídři) inspirují k činům.

Ve řízení kvality, zlepšování a řešení problémů existuje dokonce metoda 5x Proč (5 Why).

Při vysvětlování, co je to „zlatý kruh“ Sinek argumentuje následujícím (s. 51):

 • CO: Každý podnik a organizace na světě ví, CO dělá. Každý snadno popíše výrobek nebo službu… CO lze definovat jednoduše.
 • JAK: Některé podniky a lidé vědí i JAK dělají to, CO dělají.
 • PROČ: Jen málo lidí a podnikl dokáže jasně formulovat PROČ dělají to, CO dělají. PROČ vaše firma existuje? (A PROČ by to mělo někoho zajímat?)

Chcete-li začít v duchu Sinekova přístupu, začněte s otázkou „PROČ strategie?“. 10 důvodů pro strategii jsem popsal v minulém článku.

Obecně a konkrétně

No jo, ale záludnost PROČ se skrývá v jiné otázce – „PROČ zrovna tato strategie?“

Definujete si CO, zvážíte možnosti (JAK), ale při komunikaci s lidmi o strategii má takové PROČ spíše vysvětlující a argumentační nádech. Je to jiné než prvotní hledání odpovědí na otázku PROČ se strategií zabývat.

To, že podnik/podnikatel ví, co dělá, nevypovídá nic o jeho úspěchu a výsledcích. Částečně poodhaluje jeho strategii. Otázka CO je velice ošidná a se Sinekem příliš nesouhlasím v argumentu, že „definovat CO je jednoduché“ (s. 51).

Když jsem si připravoval informace do networkingového listu o tom, co dělám pro jedno ze setkání Patriotů MSK, věnovali problému sdělení „CO dělám“ video s vysvětlením a doporučením, aby byli lidé konkrétní. Řada mladých lidí má tendenci totiž své CO popsat vzletnými slovy („Měním lidem životy“). Cynicky by se dalo říci, že to rakovina dělá taky. Osobně navíc nemám rád, když mi někdo chce měnit život. Měním si jej raději sám, maximálně s inspirací a podporou druhých.

Proč CO?

Osobně se domnívám, že bez náznaku odpovědi na otázku „CO?“ postrádá „PROČ?“ smysl. Navíc je poměrně snadné celý pohled překroutit.

Když organizace ví, CO dělá, neznamená to nutně, že ví, jaký je její cíl. CO děláte je jedna strana mince. ČEHO chcete (CO chcete) dosáhnout je tou druhou stranou.

Když něco děláte, víte, co děláte. Díváte-li se na televizi, pravděpodobně víte, že se díváte na televizi. Otázka PROČ (se díváte na televizi) ve vás může vyvolat různorodé hnutí mysli a odpovědi (vč. výmluv). Řekněme, že jedna z odpovědí na PROČ vás dovede až k rozhodnutí a akci – televizi vypnete.

Dostanete se do další fáze rozhodování. Chcete (u)dělat či zabývat se něčím jiným. Otázka CO (by to mělo být) je na místě. „CO bych chtěl/měl teď (u)dělat?“ Odpovědi proženete sítem otázky „PROČ chci/mám dělat zrovna to či ono?“

Výsledkem je rozhodnutí (= volba CO) na základě odpovědi na vaše PROČ („Kašlu na telku, jdu si číst, protože…“). PROČ totiž vždy souvisí s nějakým CO.

Třetí rovinou, kterou bere zlatý kruh v úvahu (JAK) pro tento případ vypustím.

„PROČ?“ nebo „pro CO?“

Zlatý kruh je hezký model, ale jsem opatrný, pokud jde o „jediný“ správný vklad. Hranice mezi PROČ a CO je velice tenká. Zkuste si sami odpovědět na dvě otázky (zda jsou jednoduché, víte jen vy sami).

 • PROČ děláte to, co děláte? (PROČ chcete být…?)
 • Pro CO děláte to, co děláte? (Pro CO chcete být…?)

Odpověď na otázku CO (dělat/nedělat) je výsledkem vaší volby a rozhodnutí v různých rolích (osobní, rodičovské, majitelské, manažerské…). Doplňková odpověď na PROČ vám dá pohnutku, inspiraci a motiv, pomůže vám s prioritami.

Odpovědí na otázku JAK jsou plné knihy a internet, vzdělávací a inspirační semináře a workshopy, sociální sítě… Jsme obklopeni radami a návody „jak na to“. Dokonce až tak, že vznikají devastující titulky typu „Kouč radí jak…“ (kouč ve své roli nemá co radit).

Ve strategii hrají roli odpovědi na všechny otázky – CO, PROČ i JAK. Osobní nebo organizační „ideologie“ (vize, poslání, hodnoty, etika) jsou živnou půdou pro PROČ. Strategie usiluje o to, posvítit si na CO a JAK.

Přísady strategie

Jak byste strategii definovali vy, vlastními slovy?

Pro dokreslení představy (a při výuce v MBA) mohu předestřít i následující definice strategie, tentokrát s nádechem manažerského žargonu.

 • Strategie je integrovaným a koordinovaným souborem závazků a jednání/akcí, navržených k využití klíčových způsobilostí a získání konkurenční výhody. (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2011)
 • Strategie je účelově zaměřený pokus o dosažení cíle. Definuje žádoucí výstupy a komunikuje CO bude uděláno, KÝM, JAK, pro KOHO a PROČ mají výstupy hodnotu. (Huff a kol., 2009)
 • Strategie je dlouhodobý směr a rámec organizace, která dosahuje výhody v měnícím se prostředí díky konfiguraci zdrojů a způsobilostí, s cílem naplnit očekávání zainteresovaných stran. (Johnson, Scholes, Whittington, 2008)

Jediná „správná“ definice neexistuje, protože na strategii můžeme oprávněně nahlížet z různých úhlů pohledu. Navíc jde o fenomén komplexní.

Z různých definic lze odvodit několik přísad, z nichž se strategie skládá a na nichž staví:

 • Závazek
 • Jednání, aktivity
 • Způsobilosti
 • Cíle a výstupy
 • Hranice
 • Zdroje
 • Očekávání zainteresovaných stran
 • Prostředí (odvětví, trhy)

Pro strategii je třeba učinit závazek, který se týká cílů a výstupů, jichž chceme svým jednáním a aktivitami dosáhnout, v rámci stanovených hranicprostředí, za využití zdrojů a způsobilostí pro to, abychom naplnili očekávání svá i dalších zainteresovaných stran.

Tato krkolomná věta shrnuje všechny tři shora uvedené definice strategie a obsahuje všechny zmíněné ingredience.

Změna je život strategie

Další aspekt strategie a toho, co vyplývá z popsaných definic je ten, že naplnění, uskutečnění nebo realizace strategie vede ke změně – obvykle stavu, polohy či pozice.

Není se co divit, když se setkáte s názorem, že realizace vytyčené strategie je řízením změny. V tomto je svět řízení (managementu) sebe sama i organizací velice pestrý. Proto se do něj vejde takřka nekonečné množství (v určitém kontextu vyzkoušených a osvědčených) rad „jak na to“. Žijeme v době “JAKnatologie“ („HOWtology“). Také se v oblasti této vědy občas angažuji.

Obr. 2 – Alternativa „zlatého kruhu“ z pohledu strategie.

Zdroj: vlastní zpracování

Co je v pozadí strategie?

To, proč je důležité a užitečné zabývat se strategií ovlivňuje několik faktorů, které už jsem zmínil. Zastavme se u několika z nich:

 • Zdroje
 • Změna
 • Prostředí
 • Očekávání a touha/chtění

Zdroje

Nevím, zda je náš potenciál neomezený. Přinejmenším každý z nás má obrovské rezervy v jeho využití. Koučování je na tuto příležitost zaměřeno Co naopak omezené je, jsou naše osobní zdroje (čas, energie, kapacita). Stejně tak i mnohé další, které bohužel až příliš často a bezhlavě „čerpáme“ a „vyčerpáváme“. Týká se to přírodních zdrojů i organizačních zdrojů jako jsou lidé, peníze atd.

Jezdím do firem přes 20 let a v žádné z nich jsem dosud nenarazil na to, že by jí fungovala strategie „přání a objednávek z vesmíru“. Ve smyslu práce se zdroji není strategie příliš esoterickou disciplínou.

Impuls pro strategii

 • Je-li něčeho omezené množství, je třeba s tím nakládat smysluplně a zodpovědně, ve vztahu k aktuálnímu prostředí i jeho změnám v budoucnoosti. Proto jsou zdroje důležitým faktorem ovlivňujícím strategii.
 • CO děláte s hmotnými a nehmotnými, finančními i nefinančními zdroji a JAK je rozdělujete pro dosažení strategických cílů, doporučuji opřít o silnou odpověď na to, PROČ tak činíte.

Změna

„Panta rhei“, vše plyne. Vše se neustále vyvíjí a mění. My sami, okolní prostředí, lidé, jimiž jsme obklopeni… Dokládá to řada rčení typu „kdo chvíli stál, stojí opodál“ nebo „změna je život“ (event. „život je změna“). Fenomén změny, ať už náhlé a radikální, nebo nenápadné a postupné, je všudypřítomný. Také se říká, že „štěstí přeje připraveným“ nebo „kdo je připraven, není překvapen“. Tou „přípravou“ je v našem případě strategie.

Impuls pro strategii

 • Uvádět strategii v život znamená obvykle roztáčet kola změny, uvádět v život změnu. Proto je změna důležitým faktorem, ovlivňujícím strategii.
 • PROČ chcete něco (z)měnit vám dá důvod a motiv, CO chcete změnit vám umožní definovat důležité strategické cíle a vytvořit rámec pro vaši strategii. JAK změnu provést vám naznačí vybraná strategie z množností, které si uvědomíte podle současné situace a cílového stavu v budoucnu.

Prostředí

Nežijeme ve vakuu, žijeme obklopeni prostředím, které je poznatelné, popsatelné a v některých případech, s určitým rizikem, i předvídatelné ve svém vývoji. Prostředí má mnoho vrstev, nejde jen o přírodní či životní prostředí (v ekologickém slova smyslu). Prostředí spoluvytváří technologie, ekonomika, politická situace a zákonodárná (legislativní) rozhodnutí, kulturní a společenské zvyklosti, tradice a celá řada dalších faktorů. Tato komplexní směsice prostředí na nás působí, ať už si to uvědomujeme více, méně nebo vůbec. Ovlivňuje i naše rozhodování, přesvědčení a postoje. V tomto prostředí se jako jednotlivci v různých rolích nebo jako organizace pokoušíme zaujmout nějaké místo, vliv, moc, postavení… Nepoznáme-li a neporozumíme-li dobře prostředí, snadno můžeme udělat chybu, narýsovat si špatnou cestu nebo s ní sejít.

Impuls pro strategii

 • Prostředí ovlivňuje naši strategii a strategickou cestu ve všech fázích. Proto je prostředí důležitým faktorem, ovlivňujícím strategii.
 • CO v dané konfiguraci prostředí dělat a JAK být v co nejlepším souladu nejen se současným prostředím, ale zejména s jeho dlouhodobým vývojem a změnou, jsou klíčové faktory úspěchu vaší strategie a důležitá strategická rozhodnutí. Věnujte se jim s patřičnou pozorností a pečlivostí.

Očekávání a touha/chtění

V našem životním prostředí naštěstí nejsme sami. Proto se od nepaměti organizujeme a vytváříme tlupy, gangy, týmy, rodiny, organizace, instituce… Efektem tohoto organizování je vnitřní organizační prostředí a kultura. Pravděpodobně jiné ve start-up firmě a jiné v mnohými nenáviděném „korporátu“.

Dalším efektem toho, že v tom „nelítáme sami“, jsou touhy, představy, očekávání, nutkání a chtění – nejen nás samotných, ale i dalších lidí z organizačního prostředí, které nás obklopuje. Žargon strategie hovoří o zainteresovaných stranách (angl. stakeholders). Tato očekávání, přání a touhy vesměs nebývají shodná a jednotná. Ne všechna jsou jasně vyjádřená, příjemná, splnitelná… Proto je musíme respektovat v našich strategických úvahách.

Impuls pro strategii

 • Očekávání, přání a touhy mnohých musíte vzít v úvahu, aby vaše strategie vedla k cíli a měla zamýšlený dopad. Proto jsou očekávání a touhy důležitým faktorem, ovlivňujícím strategii.
 • Vašim úkolem ve strategii je najít co nejlepší a nejefektivnější způsob JAK uspokojit a naplnit to, CO očekávají a přejí si klíčové zainteresované strany. Vynechat byste rozhodně neměli sami sebe, zejména ve své osobní/životní strategii.

Užitečná příručka ZDARMA

Vy, strategie a zlatý kruh

Při tvorbě a realizaci strategie na „zlatý kruh“ určitě narazíte. Kombinace CO, PROČ a JAK provází lidstvo na celé jeho cestě. Mění se jen pořadí otázek. Pro úspěch v podnikání i v osobním životě je důležité najít odpovědi na všechny otázky zlatého kruhu. V jakém pořadí na to jdeme snad ovlivňuje naši efektivnost.

I ve strategii je zlatý kruh zjednodušujícím modelem v komplexním tématu, které ovlivňuje řada faktorů. Abychom nesešli z cesty, je užitečné si je čas od času připomínat. A nemusí to být pouze ty, zmíněné v článku.

Shrnutí formou prezentace ve SlideShare najdete na mém LinkedIn profilu.

 • Jak vypadá váš zlatý kruh?
 • Která otázka ve strategii je pro vás nejpalčivější?
 • Jaké je vaše výchozí a nejdůležitější PROČ?
 • Jaké je vaše výchozí a nejdůležitější CO?
 • Co z tématu strategie a strategického řízení je pro vás nejdůležitější a nejzajímavější?

Podělte se o své pohledy, názory a doporučení v komentářích.

Doporučená literatura

 • HITT, Michael, A., IRELAND, Duane r., Hoskison, Robert E. Strategic Management. Competitiveness and Globalization. 5. vyd. Mason: Thomson – South-Western, 2003. 438 s. a přílohy. ISBN 0-324-11479-6.
 • HUFF, Anne, S. Strategic Management: Logic and Action. New York: John Wiley & Sons, 2009. 432 s. ISBN 978-0-471-01793-6.
 • JOHNSON, Gerry a kol. Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. 11. vyd. Harlow: Pearson, 2017. 828 s. ISBN 978-1-292-14512-9.
 • SINEK, Simon. Začněte s PROČ. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. Brno: Jan Melvil, 2013. 255 s. ISBN 978-80-87270-55-4.

Chcete ještě i prezentaci?

Stáhněte si ZDARMA krátkou prezentaci k tomuto příspěvku – na SlideShare.

Kontaktuje mě

4 + 7 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Lidé nekupují co děláte, ale proč to děláte. To, co děláte jednoduše dokazuje, čemu věříte.“

(Simon SInek)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma strategie zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This