Když jsem měl před rokem padesát, představil jsem si dopravní značku, která je na titulním obrázku. Je to ZÁKAZová značka a znamená OMEZENÍ. V dopravě je to pravděpodobně důležitý prvek. Ale co v osobním a organizační životě? Zákazy a omezení jsou velmi často spojeny s našimi vnitřními přesvědčeními. Jedno takové mě před několika dny překvapilo.

„To si nezasloužím!“

ZA to, že SLOUŽÍME si zasloužíme. Za to, že nesloužíme si nezasloužíme(?) Kde je pravda pro vás? Jaká jsou vaše zákazová omezující přesvědčení? V manažerském a podnikatelském světě znamená „zasloužit si“ vytvořit a poskytnout jistou (přidanou, vnímanou, ocenitelnou…) hodnotu. Nejlépe díky svým Darům a talentům. A co v životě jako takovém? Kdo je soudcem, který o našich „zásluhách“ rozhoduje? Důležité přece je i to, jakou hodnotu poskytujeme sami sobě. Je to součást našeho Sebe-vědomí

„Panta rhei“ – vše plyne. Uplyne i 10000 hodin. Co bude na jejich konci? Zamyslete se spolu s tímto článkem.

Jízda shora dolů neurologickými úrovněmi

Vzpomněl jsem si na pyramidu tzv. neurologických úrovní, jejíž autorem je Robert Dilts, známá a respektovaná persona v oblasti NLP (neurolingvistického programování). Jeden z mých učitelů a mentorů, Zdeněk Štěpánek, pyramidu modifikoval do podoby, která mě oslovila. Neurologické úrovně poskytují pohled a perspektivu, ukazující, jak je vystavěn náš vnitřní svět a jak se odráží navenek. Své místo a svou úroveň v pyramidě mají i naše přesvědčení. Pojďme se pyramidou „sklouznout“ shora dolů.

Neuro-lingvistické programování popisuje základní dynamiku mezi myslí (neuro-) a jazykem (lingvistické) a to, jak jejich souhra ovlivňuje naše tělo a chování (programování).

(Zdroj: NLP University)

Obr. 1 – Robert Dilts, celosvětově uznávaný profesionální kouč NLP, rozvoje leadershipu a systemického myšlení.

Zdroj: Master Coach Academy

Identita

Vrcholem pyramidy je naše identita. Naše JÁ. V řeči SRDCE je to naše Sebe-vědomí. To, jak si uvědomujeme sami sebe, kým skutečně jsme, každý jako originál, jedinečná individualita, Celistvý.

Nad tímto pomyslným vrcholem lze tušit něco, co nás přesahuje, co má pro každého spirituální a individuální nádech – otázka smyslu věcí (kam v tuto chvíli zabíhat nebudu).

Role

V praktickém životě se naše individualita, identita projevuje prostřednictvím mnoha rolí, které v osobním, pracovním a společenském životě hrajeme. Mi se v roli lektora, trenéra, konzultanta, experta a hodnotitele žilo řadu let dobře. Na rolích není nic špatného. Někdy však jsme v tolika rolích, že si nestačíme uvědomovat svou „pravou“ identitu. Jsme si vědomí rolí, ale ne sebe sama. Není to hra SRDCE.

Znáte ten pocit? Zažíváte jej? Kdy to bylo naposled?

Potkával jsem mnoho zaneprázdněných a vystresovaných manažerů, kteří velmi těžko pronikali za své role, ke svému vlastnímu „já“. V korporátním světě je znám fenomén manažerů, kteří, když „odejdou do důchodu“ zažívají pocit prázdnoty. Opustili své role a v průběhu budování kariéry ztratili kontakt se vlastní identitou. To je důvod, proč se mi zamlouvá být koučem osobních lídrů, raději než konzultantem manažerů. Osobní lídr si uvědomuje svou identitu. Ta představuje v mnohém spíše osobní svět každého z nás. Má zkušenost (= přesvědčení, nabyté kontaktem s manažery) ukazuje, že manažerský svět je světem rolí.

Zkuste to sami – Jaké role v životě zastáváte? Ve kterých rolích trávíte nejvíce času? Které role byste si přáli opustit? Které role byste chtěli posílit? Jaká role nejvíce vyjadřuje vás samotné, vaše „já“, vaši identitu?

Hodnoty

Co vám každá z rolí přináší? Jaký je pravý důvod, proč danou roli zastáváte? Ve svých jednotlivých rolích totiž vědomě či nevědomě preferujeme rozličné hodnoty. Tu kterou roli přijímáme a hrajeme, protože pro nás má nějaký význam, něco nám přináší – status, peníze, moc, klid, ocenění, lásku… Za hodnotami se skrývají i emoce, pocity.

A dostáváme se k „jádru pudla“. Hodnoty, které reprezentujeme v jednotlivých rolích i sami za sebe ve své identitě a touze najít smysl věcí, formují naše přesvědčení. Vědomé i méně vědomé postoje, názory, soudy, o nichž jsme přesvědčení, že jsou dobré/špatné, správné/mylné apod. Přesvědčení, která mohou být užitečná, povzbuzující („Jsem užitečný ostatním“) nebo omezující, falešná („To si nezasloužím“). Při postupu pyramidou zdola nahoru je tomu jinak – naše přesvědčení ovlivňuje, jak formujeme naše hodnoty.

Opět průběžné zamyšlení – Jaká jsou vaše typická přesvědčení? Z jakých hodnot vyplývají? Jaké schopnosti je potvrzují? Jaké neschopnosti/neznalosti je potvrzují? V čem vás tato přesvědčení omezují? V čem vám naopak pomáhají?

[tweetshare tweet=“Osobní lídr si je vědom vlastní identity, která vychází z jeho Sebe-vědomí.“ username=“LiborFriedel“]

Schopnosti

Pohyb v pyramidě neurologických úrovní ovšem nemusíme vnímat pouze shora dolů, ale také opačným směrem. Úroveň pod našimi přesvědčeními se dotýká našich schopností, event. znalostí. Nemám-li určitou schopnost nebo znalost, nemohu jako poradce nebo lektor v této oblasti sloužit (být užitečný). A schopnosti dobrého kouče se podstatně odlišují od schopností poradce nebo lektora. Pak může mé přesvědčení, že si něco nezasloužím, být oprávněné. Mám-li však schopnost, a přesto si myslím, že si něco nezasloužím, může jít o omezení. O to, že si něco zakazuji.

Chování

Obvyklý přístup je, že v souladu se svými schopnostmi a znalostmi se projevujeme ve svém jednání, chování a vystupování. Tyto faktory představují předposlední úroveň pyramidy (směrem shora dolů). Projevujeme-li se například chováním, které je na hranici či za hranici naší zóny pohodlí, můžeme efektivně rozvíjet své schopnosti a bourat mnohá přesvědčení.

Osobně jsem se za poslední měsíce projevoval v mnohém tím, že jsem hledal své předky a příběhy za nimi skryté, rozvíjel jsem schopnost genealogického bádání. Neprojevoval jsem se příliš pohybem a omezil jsem svou schopnost zhubnout tak, abych byl „docent“ (= vážil pod 100 kg). Chybělo málo. Ale nenaplnil jsem jeden z svých cílů a záměrů z Mužské síly. Možná někde bylo mé vnitřní přesvědčení, že „to nedokážu“. Hodnota „poznání“ předků dostala přednost před hodnotou „zdraví“. Obojí v rolích, které představují část mé identity a část toho, kdo se učí, co je to role „blogger“. Obojí se týkalo „dobrého pocitu“ a Radosti.

Prostředí

Vše, co děláme a jak se chováme a projevujeme z jedné strany vyrůstá z prostředí, kterým jsme obklopeni. Z druhé strany svým chováním, jednáním a projevováním se sami toto prostředí spoluvytváříme. Prostředí je základnou pyramidy neurologických úrovní.

Jedním z mých přesvědčení je, že věci nejsou pouze černé nebo bílé, ale mají mnoho barev – perspektiv, úhlů pohledů. Stejně je to i s Diltsovou pyramidou. Při pohledu shora dolů objevíte něco jiného, než při pohledu zdola nahoru. Rozhlédnete-li se v každém patře, objevíte nové a jiné vazby. Rozhlížet se ve 3. patře (= přesvědčení) byla výzva minulých dnů pro mě. Co a proč si zasloužím? Co a proč si nezasloužím? Nemá smysl se omezovat. Moje padesátka včera padla. Splnila svůj účel. Díky předkům jsem našel sám sebe. Tady chci symbolicky udělat tečku za zbytečnými omezeními v životě 50+.

Obr. 2 – Konec omezení. (Už je mi 51!)

Zdroj: Depositphotos

Prostor vašeho domu

Můžete se nechat inspirovat i vy. Vstupte do pyramidy/domu neurologických úrovní a rozhlížejte se. Na cestu si vezměte třeba tyto pomocné otázky:

Přízemí – PROSTŘEDÍ

  • Kde se odehrává váš život? Čím jste obklopení? Co vás nabíjí? Co je zdrojem vašeho Elánu? Jakým slovem byste prostředí, které vás obklopuje (doma, v práci…) charakterizovali? Co můžete změnit? Co chcete změnit?

1. patro – JEDNÁNÍ, VYSTUPOVÁNÍ, CHOVÁNÍ, PROJEVOVÁNÍ SE

  • Jak se typicky chováte? Čím se nejvíce projevujete? Jak byste charakterizovali vaše vystupování a jednání? V čem je ovlivněno prostředím, které vás obklopuje? Jak jej ovlivňují schopnosti a znalosti, které máte? Co můžete změnit? Co chcete změnit?

2. patro – SCHOPNOSTI

  • Jaké jsou vaše nejlepší schopnosti? Jaké Dary se za nimi ukrývají? Čeho jste schopni pro dosažení… (doplňte vaše cíle)? Které jednání vaše schopnosti posiluje? Které oslabuje? Jaká jsou vaše přesvědčení ohledně vašich schopností? Které vaše schopnosti můžete dále rozvinout? Které schopnosti chcete rozvinout? (Do kdy?)

3. patro – PŘESVĚDČENÍ

  • Jaká jsou vaše typická přesvědčení, vaše pravdy? Jaká jsou vaše přesvědčení týkající se vašich… (schopností, peněz, rodiny, práce, šéfa…)? Co tato přesvědčení ovlivňuje? Která své přesvědčení chcete změnit? Proč?

4. patro – HODNOTY

  • Jaké jsou vaše životní hodnoty? Čeho si nejvíce v živote ceníte? Čeho si ceníte u sebe? Čeho si ceníte u druhých? Z jakých přesvědčení vaše hodnoty vyrůstají? Jaké hodnoty reprezentujete ve svém osobním životě? Jaké v pracovním životě? Jaké ve společenských vztazích? Co chcete změnit? Kterých přesvědčení se to týká? Ve kterých rolích?

5. patro – ROLE

  • Jaké role zastáváte? V jaké roli se cítíte nejlépe? V jakých rolích se cítíte nesví? Jaké hodnoty od vás tyto role vyžadují? Která role se nejvíce blíží vašemu JÁ? Do které role se chcete více opřít? Ze které role se můžete/chcete vyvázat?

6. patro – IDENTITA

  • Kdo jste? Čeho jste si o sobě vědomi? Co vás přesahuje? Jak byste se charakterizovali dvěma slovy? Jak jedním slovem? Co pro vás znamená princip „zevnitř ven“? Čeho si na sobě nejvíce ceníte? Proč? Jak se to projevuje navenek?

Obrázek pyramidy či domu si nakreslete sami. Podle sebe. Je to váš dům. Neomezujte se. Zasloužíte si to nejlepší.

Kontaktuje mě

11 + 15 =

Tento příspěvek byl původní součástí mého blogu Život 50+, který fungoval od 3/2015 do 3/2016 na platformě webu 2.0.

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Mým posláním je inspirovat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

Slova moudrých

„Pokud přijmete omezující přesvědčení, stanou se pro vás pravdou.“

(Louise Hay)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání a koučování zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Share This