Sadou zdrojů, kterými přirozeně disponujeme, jsou naše osobnostní a charakterové silné stránky. Život a naši strategii nám může „usnadnit“, do jaké míry je (po)známe, jsme si jich vědomi, využíváme je a jsme s nimi v souladu. Stávají se z nich silné stránky stratéga.

Strategii (vědomě zvolenou) vnímám v životě člověka a organizace jako důležitou základnu a podporu. Není to žádná počítačová hra, byť si mohu myslet, že žijeme v určitém „matrixu“. Život přináší reálné strategické hry, bezpečné i riskantní, pohodlné stejně tak jako nepohodlné. Volíme, rozhodujeme se o alternativách, selháváme, vítězíme (co častěji?), snažíme se co nejoptimálněji využít zdrojů, které máme k dispozici, přizpůsobit se měnícímu prostředí a situacím, v naději a snaze najít v něm své místo a cestu, na níž budeme spokojení, šťastni, sví (= autentičtí). V mnoha konturách to platí pro každého z nás jako jednotlivce, muže, ženy, ať už podnikáme nebo ne, jsme v manažerských pozicích či nikoliv, v různých životních rolích a situacích… Platí to i pro organizace, podniky a firmy, které vedou a řídí lidé jako jednotlivci, skupiny či týmy.

Pojďme se podívat na silné stránky z modelu Values In Action (VIA) a zvolme právě pohled(y) stratéga, ať už organizačního nebo životního.

V různých životních etapách a situacích, na základě rozličných dlouhodobých zkušeností a vlivů se náš žebříček 24 silných stránek podle VIA může proměňovat, i když se v dospělém věku jen těžko totálně změní či převrátí zcela naruby.

Naše silné stránky nejsou izolovány jedna od druhé. Jsou propojené, vzájemně se ovlivňují a řetězí, vytváří synergie i napětí a rozpory. Máme k dispozici nepřeberné množství unikátních kombinací, otištěných v životech každého z nás. Proto i každý stratég je jiný, se „svou“ kombinací přirozených silných stránek (a talentů). Hodí se například při:

 • utváření vize a definování účelu, smyslu a poslání (např. Perspektiva, Vděčnost…),
 • zkoumání a analýze situací a prostředí, tedy sebepoznání, získávání vhledu a strategické analýze (např. Úsudek/kritické myšlení, Upřímnost…),
 • rozhodování o cestách a jejich alternativách, co dělat a co nedělat, čím se zabývat a co opustit, které dveře otevřít a které nechat zavřené…, ve fázi strategické volby (např. Prozíravost, Naděje…),
 • realizaci strategie, kdy kráčíme zvolenou cestou, narážíme na překážky a úskalí, proplouváme, jsme úspěšní, selháváme, padáme a zase se zvedáme, opouštíme to známé a pohodlné, abychom poznali něco nového, vzrušujícího (nebo zůstáváme sedět „za pecí“)… Zde se může projevit silná stránka Lídrovství, Sebekázeň, Pokora, Vitalita…),
 • sdílení a komunikaci naší cesty a zkušeností, poučování se z úspěchu i chyb, opuštění přežilého a nefunkčního, vytrvalém sledování cesty nebo přelétání „z květu na květ“… (např. Sociální inteligence, Týmová práce, Laskavost…).

Ze strategického úhlu pohledu je celá řada situací, kdy aktivujeme a necháváme (vědomě i nevědomě) rozehrát své Dary, talenty a silné stránky. Vliv samozřejmě mají také naše osobní hodnoty.

Jaké je tedy možné (a ne vyčerpávající) použití a uplatnění vybraných silných stránek z pohledu stratéga? Od každé kategorie (z modelu VIA – obrázek 1) jsem pro „ukázku“ a inspiraci vybral jednu silnou stránku. Zvážení a prozkoumání dalších je na vás.

Své silné stránky v různých osobních nebo profesních rolích a mnoha různorodých situací využíváme rozličným způsobem. Při studiu a učení nám bude napomáhat jiná sada silných stránek než třeba při přípravě strategie, jste-li v roli stratégů, ať životních nebo organizačních. Na takový úhel pohledu se zaměřuji v článku. Jak to má či může mít stratég se silnými stránkami? Které a jak napomáhají či mohou napomáhat? Je to i prostor pro vaše pohledy a zkoumání. Zejména pokud si dopřejete posouzení svých vlastních silných stránek.

Moudrost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Moudrost jako kategorie silných stránek VIA představuje silné stránky, které zahrnují to, jak získáváme a nakládáme se znalostmi.

Jsem přesvědčen, že pro stratéga je důležitých všech pět silných stránek, které do této kategorie spadají:

 • Tvořivost (originalita, vynalézavost),
 • Zvídavost (zájem o svět),
 • Úsudek (kritické myšlení),
 • Láska k učení a
 • Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost).

Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by všech pět těchto silných stránek stratéga měl ve své „Top 5“. Otázkou je, zda by to byl ideální (moudrý) stratég?

Příklad silné stránky stratéga – Perspektiva

Tato silná stránka podle VIA umožňuje dívat se na svět tak, aby měl smysl – jak pro jejího nositele, tak pro ostatní.

Podle Henryho Mintzberga je perspektiva jedním z pohledů na strategii (strategie jako perspektiva).

Smyslem a účelem existence se také zaobíráme při definování svého (nebo organizačního) poslání/mise, které vytváří perspektivu a kontext naší vize.

Často to bývá zpětná vazba od druhých, které upozorňují na silnou stránku jejího držitele. Chtějí poradit, považují vás za moudrého a zkušeného, i když vy to tak třeba necítíte. Možná by se dalo říci, že perspektivu a odstup získáváme jako stratégové postupně, s věkem a (dobrými i špatnými) zkušenostmi.

Vhled, perspektivu a orientaci na budoucnost potřebujete v leckterých fázích strategického řízení osobního i organizačního života. S touto silnou stránkou si patrně budete více vědomi širšího kontextu, což je při zvažování strategií výhodné. Ve spojení s láskou k učení vás to může přivést až k velmi širokému otevírání perspektiv, takže pak potřebujete aktivovat zdravý úsudek a kritické myšlení, abyste našli „správnou míru“.

V mnohém takové výzvy řeší multipotenciálové. Pro ně a jejich životní strategie doporučuji dvě knihy, které už jsou k dispozici i v českých překladech, od Barbary Sher (2017) a Emile Wapnick (2019).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Moudrost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Tvořivost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Zvídavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Láska k učení?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Odvaha jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Odvaha jako kategorie popisuje silné stránky stratéga, které se zabývají především překonáním strachu a obav. Tyto silné stránky se mohou projevovat dovnitř nebo navenek, protože jejich součástí jsou poznání, emoce, motivace a rozhodnutí.

Také čtyři silné stránky v této kategorii se pro stratéga zdají být velice podstatné.

 • Odvaha,
 • Integrita (poctivost, čestnost),
 • Vytrvalost
 • Vitalita

jsou zásadní při realizování záměrů a strategií, ať už v osobní/životní rovině nebo té organizační. Kritické myšlení a úsudek z předchozí kategorie by nám měl bránit v tom, abychom zbytečně nešli do naivního a nebezpečného rizika (nebo nás může odrazovat od snění?). Regulovat chování a rozhodování může silná stránka spojená s obezřetností/prozíravostí.

Důležité je si stále uvědomovat, že vyjdou-li vám (to se stane vždy) nějaké silné stránky na konci žebříčku, neznamená to, že jde o slabiny. Jen třeba těchto silných stránek nevyužíváte. A při uskutečňování vašich záměrů je téměř bez výjimky nutné vytasit se se silnými stránkami z této kategorie – překonat pohodlí, vyjít z komfortní zóny, čelit novému a neznámému. Jak se vám to (po)daří, ovlivňují další ze sady 24 silných stránek.

Příklad silné stránky stratéga – Integrita (autentičnost, upřímnost)

Silnou stránku, kterou jsem zvolil jako příklad, můžeme možná vnímat jako zásadní zejména na osobní úrovni v životní strategii. Je to důležitá silná stránka i pro manažerský profesionální život. Téměř bez výjimky ve všech firmách, kde jsem byl, byli zaměstnanci citliví a vnímaví na integritu chování manažerů v pozici jejich nadřízených (jednota slov a činů). Bez této projevené silné stránky obvykle strategie selhávají. Poctivost, upřímnost, čestnost jsou hodnoty, které tuto silnou stránku reprezentují a ve vnějším (politickém) světě se jich u nás v současné době příliš nedostává.

Neautentická životní strategie znamená žit život někoho jiného. Dostat se na úroveň, kdy si tuto silnou stránku jako zdroj své síly uvolníte, si může vyžádat výcvik i jakýsi přechodový rituál. Velmi silnou je v tomto smyslu například kniha „Já muž“ od mých kamarádů Zdeňka Vebera a Václava Němečka, organizátorů mužských i smíšených výcviků a průvodců k Vision Questu (absolvoval jsem v roce 2014).

Volba osobní strategie tuto silnou stránku poptává ve vztahu „dovnitř“ (poctivost a upřímnost sám k sobě), byť při hledání odpovědí na zásadní otázky to může leckdy bolet. Zvláště narážíte-li na omezující přesvědčení (viz. Diltsova pyramida neurologických úrovní).

Vede-li takové životní prohlédnutí ke změně, potřebujete jako stratégové tuto silnou stránku k provedení změny. Myslím, že je celoživotním „úkolem“ autentičnost a integritu jako silnou stránku pěstovat, posilovat drobnými i většími úspěchy. K tomu je nutná souhra dalších silných stránek – Statečnosti, Vytrvalosti, Perspektivy apod. Společenské zrcadlo, média, školní výchova, neustále srovnávání se apod. takové silné stránce a jejímu vzkvétání v nás zrovna nepřispívají a nenahrávají.

Na organizační úrovni se diskutovaná silná stránka (Integrita) projeví zejména ve spojitosti s etikou, systémem firemních hodnot a dopadem v interním prostředí (= firemní kultuře).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Odvaha“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odvaha?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Vytrvalost (píle, pracovitost)?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje láska k Elán/vitalita?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Pozitivní psychologie je věda o pozitivních aspektech lidského života, jako je štěstí, blahobyt a prosperita. Lze ji shrnout slovy jejího zakladatele Martina Seligmana (např. 2004) jako „Vědecké studium optimálního lidského fungování, které usiluje o objevení a podporu faktorů, jež umožňují jednotlivcům a komunitám prospívat“.

Není zaměřena na řešení problémů, ale je zaměřena na výzkum věcí, pro něž život stojí za to žít. Stručně řečeno, pozitivní psychologie se nezabývá tím, jak se transformovat a měnit na „mínusové škále“ (např. od -6 do -3) , ale co přidat na „plusové škále“ (např. od +3 do +6).

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Obr. 1 – 7 oblastí ctností v modelu VIA. Všechny se hodí i pro stratéga. (Model 7S si připomeňte zde.)

Zdroj: vlastní zpracování podle VIA Character Strengths

Lidskost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Lidskost jako kategorie silných stránek popisuje ty, které se projevují v pečujících vztazích s ostatními. Jde o interpersonální silné stránky a mají význam zejména v osobních vztazích typu „jeden na jednoho“.

V osobní životní strategii jednoho (jednotlivce) se každý vždy dostaneme do vztahu s jiným „jedním“. Lidskosti se nedá vyhnout. Proto je to také extra kategorie silných stránek, do níž patří

 • Láska,
 • Laskavost,
 • Sociální inteligence.

Umíte si bez nich představit fungující a ke spokojenosti vedoucí životní strategii? Své podoby samozřejmě má i ve vztazích mezi lidmi uvnitř organizací (vč. rodiny).

Příklad silné stránky stratéga – Láska

Láska ve strategii a důležitost lásky pro stratéga. To je téma! Vzájemná péče a pomoc, blízkost… představují kvality, jimiž se láska jako silná stránka manifestuje navenek.

V pečujících vztazích se odráží strategie mnoha jednotlivců a organizací, kde je lidskost a péče výchozím požadavkem a potřebou (lékařství, pečovatelské služby a mnoho dalších v sociální oblasti).

Životní strategie nás vesměs dovedou do vztahů v rodině, kterou zakládáme. Stratéga ovlivňuje i láska v rodině, z níž vychází/pochází.

Patří-li Láska mezi silné stránky stratéga se bude odrážet v míře empatie a péče o zákazníky, vztahy se zainteresovanými stranami apod.

Pro stratéga a životní strategii může mít zcela jedinečný dopad spojení Lásky a další silnou stránkou, např. Spiritualitou.

Pestrost různorodých kombinací je fascinující a jejich výsledek vždy jedinečný. To je pro stratégy a jejich strategie moc důležité.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Lidskost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Laskavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sociální inteligence?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Spravedlnost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Stává se, že méně úspěšní vidí svůj neúspěch jako nespravedlivý. Zejména, pokud vnímají spíše pouhý vnější efekt, nikoliv cestu (píli, pády, vytrvalost, nepohodlí…). Právě pro náročnou cestu vidí úspěšní svůj úspěch jako spravedlivý. V modelu VIA téma Spravedlnosti pojímá tři silné stránky:

 • Spravedlnost/férovost,
 • Lídrovství,
 • Týmovou práci.

Toto téma popisuje silné stránky, které činí život férovým. Jsou interpersonální a postihují tu nejlepší interakci mezi jednotlivcem a skupinou/týmem nebo komunitou. Těžko si tedy představit strategii bez interakce, těžko může stratég nechat vzniknout strategii bez interakce.

Příklad silné stránky stratéga – Lídrovství

Silná stránka Lídrovství dává přirozeně vzniknout osobnímu lídrovi, který lépe zvládá vedení sebe sama. To umožňuje člověku podporovat další lidi, spojovat je, zahrnovat do aktivit souvisejících s tvorbou a realizací strategie a propojovat tuto silnou stránku s fenoménem a „tématem“ lídrovství dále, ve prospěch dalších synergií.

Strategické lídrovství (strategický leadership) je fenoménem samo o sobě.

Tvorba strategie i její realizace spotřebuje lídra/lídry s jasnou vizí, která je magnetem pro ostatní. Lídr jako vůdčí osobnost a  lídr v pozici vedoucího pracovníky jsou pilíři celého procesu strategického řízení. Lídr jako stratég může velice efektivně a ku prospěchu organizace využít své silné stránky v práci s ostatními lidmi v týmech (silná stránka Týmová práce). 

V případě osobního lídrovství a vedení sebe sama je propojení s naší osobní/životní strategií takřka samozřejmé.

navíc je tato silná stránka „univerzální“ ve smyslu lídrovství uplatněného v mnoha dalších oblastech mimo strategii a strategické řízení.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Spravedlnost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Férovost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Týmová práce?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Obr. 2 – Nejen pro stratéga je užitečným doplňkem také poznání osobních hodnot. Například v pojetí R. Barretta.

Zdroj: vlastní zpravování podle Richarda Barretta (2017)

Střídmost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Střídmost zahrnuje silné stránky stratéga, které nás chrání před výstřelky a výstředností. Je to praktikovaná schopnost pozorovat a řídit své emoce, motivaci a chování, zejména v době, kdy nemáme k dispozici pomoc zvnějšku. Je zastoupena

 • Odpuštěním (a milosrdenstvím),
 • Pokorou/skromností,
 • Prozíravostí a
 • Sebekontrolou/sebekázní.

Existuje něco jako „nestřídmá strategie“? Já myslím, že jsme jich svědky v hojné míře. Proto se také domnívám, že i takové „téma“ je pro stratégy a strategie významné a potřebné – v komerčním světě, veřejné sféře a politice, péči o zdraví a životní prostředí a samozřejmě v životní strategii a péči o sebe sama.

Příklad silné stránky stratéga – Obezřetnost, prozíravost

Ze zmíněných silných stránek, které reprezentují střídmost jsem vybral obezřetnost či opatrnost. Je na opačném pólu možných strategických rozhodnutí, které přijímají stratégové ochotni vzít na sebe riziko. Pro ně by tato silná stránka byla nejspíš vyjádřením postoje „držet se při zdi“. Obezřetný stratég klade větší důraz na přípravu, analýzu, fakta, názory a zkušenosti druhých. V perspektivě dynamického, uspěchaného světa, kde je mantrou neustálý růst nebude důsledkem obezřetnosti a prozíravosti vítězná strategie. Zejména z pohledu krátkodobého časového horizontu.

Mnohým obezřetnost a prozíravost splývá s opatrností, což je (např. v Barrettově chápání) potenciálně omezující hodnota. Je tenká hranice mezi obezřetností a (přehnanou) opatrností. Obezřetnost sází na pečlivější volbu a rozhodnutí, ne „na první dobrou“. Obezřetný stratég neopomene posoudit přijatelnost, proveditelnost a vhodnost strategie. Bude také s větší pravděpodobností naslouchat zainteresovaným stranám. Může rovněž více vnímat důležitou roli scénářů ve strategii. Jak vidno, i u této silné stránky lze vysledovat mnoho souvislostí a dopadů pro strategický management. Jaké další byste doplnili?

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Střídmost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odpuštění/milosrdenství?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Pokora/skromnost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sebekontrola/sebekázeň?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Transcendence jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Kategorie Transcendence, která poodhaluje roušku „nadpřirozenosti“, ale v pochopitelné a přístupné podobě. Spadá do ní pět silných stránek:

 • Smysl pro krásu a dokonalost,
 • Vděčnost,
 • Naděje,
 • Smysl pro humor,
 • Spiritualita, víra.

Duchovněji zaměřené strategie mnohých z nás jsou vyjádřením živoucích silných stránek. Tyto silné stránky však zcela jistě patří i do „normálního“ života.

Z pohledu stratéga a strategie by bylo zajímavé a inspirativní diskutovat o každé z těchto silných stránek. Třeba takový „smysl pro humor“. Co vás u této silné stránky napadá ve vztahu ke stratégovi a strategiím jako první?

Já jsem však vybral vděčnost.

Příklad silné stránky stratéga – Vděčnost

Vyjádřit dík, cítit se požehnán, být vděčný za to dobré (i nepříjemné)… V osobní rovině to do výbavy stratéga (a manažera obecně) rozhodně patří. Být vděčný za nápad, poděkovat za podporu, nebrat vše jako samozřejmost. Vděčnost stojí na opačném pólu arogance, přezíravého a nevděčného postoje. Vděčíme mnoha lidem za to, že můžeme v osobní rovině realizovat svou životní strategii. Vděčíme mnoha lidem (zaměstnancům, spolupracovníkům, zainteresovaným), že můžeme a daří se nám s organizační strategií v podnicích. Konkurenci vděčíme za lekce a příležitost se zlepšovat, inovovat, posouvat se dále (obezřetně nebo s rizikem).

Vděční můžeme být např. všem, kdo přispívají k naplnění a rozvoji otevřeného procesního rámce APQC.

Emočně inteligentní stratégové asi budou této silné stránky stratéga umět dobře využít.

Když si uděláte test silných stránek a budete mít vděčnost na seznamu hluboko dole, neznamená to, že jste nevděční. Možná nevyužíváte příležitosti projevit vděčnost dost často. Ať už je to ve vztahu ke strategii či nikoliv.

A to je tady k zamyšlení ještě další čtveřice silných stránek. Jde o vaše pohledy na věc, ne správné nebo špatné (či dokonce standardizované) odpovědi. Myslím, že z pohledu strategií a stratégů to není každodenní chlebíček, zamýšlet se nad transcendentnem a našimi silnými stránkami, které je vyjadřují.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Transcendence“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro krásu a dokonalost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Naděje?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro humor?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Spiritualita/víra?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

24 analogií

Rekapitulace 24 silných stránek podle Values In Action (VIA Character Strengths) v analogii strategií (s nadsázkou), založených na těchto silných stránkách stratégů.

 1. Tvořivá, originální a vynalézavá strategie
 2. Strategie založená na zvídavost a zájmu o svět
 3. Strategie budovaná na úsudku a kritickém myšlení
 4. Strategie vycházející z lásky k učení
 5. Strategie opřená o perspektivu, vhled a orientaci na budoucnost
 6. Statečnost a udatnost povzbuzující strategii
 7. Upřímná, autentická, integrující strategie
 8. Strategie s využitím vytrvalosti, pracovitosti a píle
 9. Vitální strategie, realizovaná s elánem a nadšením
 10. Strategie s láskou
 11. Laskavost jako strategie
 12. Strategie vyrůstající ze sociální inteligence
 13. Spravedlnost jako strategie
 14. Vůdcovská strategie (nebo strategický leadership)
 15. Týmová práce pro strategii
 16. Strategie založená na odpuštění, milosrdenství
 17. Pokorná a skromná strategie
 18. Obezřetnost, prozíravost
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Strategie vděčného stratéga
 22. Naděje ve strategii
 23. Strategii opírající se o smysl pro humor
 24. Spirituální strategie

Kategorie ctností a silné stránky VIA (česky)

Získejte plakáty s kompletním přehledem 6 ctností a 24 silných stránek VIA v češtině!

SILNÉ STRÁNKY OSOBNOSTI HRAJÍ VE VÁŠ PROSPĚCH

Test zdarma zvládnete zde!

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

Silné stránky stratéga… a dalších

Článek poskytl špetku inspirace pro zamyšlení (se) i příklady v úvahách co jsou a jak lze využít vybrané silné stránky stratéga v modelu VIA, v kontextu tvorby strategie a práce/role stratéga. Využijte stejného principu k zamyšlení se nad svými silnými stránkami v kontextu či rolích, které potřebujete, jsou pro vás užitečné, lákají vás k prozkoumání.

Pro studenty MBA v institucích, kde dojíždím učit, jsem připravil podobný článek, týkající se silných stránek a jejich využití při studiu. V tuto chvíli ještě čeká na publikování zde nebo zde.

Pokud si uděláte „test“ silných stránek, doporučuji například sledovat a vnímat kdy a jak silné stránky z Top 5 projevují v rozličných situacích vašeho života, sledujte, jak je vyjadřujete navenek, zda a jak se tyto silné stránky vzájemně ovlivňují či posilují jedna druhou. Každý den si třeba vyberte jednu (můžete to udělat se všemi 24 silnými stránkami) a vnímejte, jak tuto stránku vyjadřujete v průběhu dne doma, v práci, ve společnosti, jak vám pomáhá v denních rutinách apod. Nebo si naopak představte, jaký byl váš život bez těchto silných stránek, zkuste je pozorovat u druhých… Možnosti a experimenty jsou takřka neomezené. Nejsou vázány na silné stránky stratéga.

Pár otázek na závěr pro vás.

 • Jak silné stránky stratéga využíváte vy?
 • Jak můžete VIA silné stránky využít v roli otce/matky? Čím se to bude/může lišit?
 • Kterou silnou stránku nejvíce potřebujete v současné životní situaci?
 • Které silné stránky jsou pro vás nejlépe „pozorovatelné“ u druhých?

Podělte se o názory a odpovědi v komentářích. Díky.

Literatura:

 • BARRETT, Richard. The Values-Driven Organization. 2. vyd. New York: Routledge, 2017. 304 s. ISBN 978-1-138-67916-0.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SHER, Barbara. Odmítám si vybrat – revoluční program v rámci něhož se dozvíte, jak dělat všechno to, co milujete. Praha: Malvern, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7530-093-5.
 • WAPNICK, Emilie. Kniha pro multipotenciály: buďte tím, čím chcete. Praha: Portál, 2019. 222 s. ISBN 978-80-262-1441-0.

Kontaktuje mě

1 + 12 =

Slova moudrých

„Lidé se nenarodí silní. Lidé postupně zesilují, když se setkávají s obtížnými situacemi a učí se od nich neutíkat.“

(Christina Grimmie)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma (sebe)poznání a strategie zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Share This