Silné stránky stratéga pro strategii

Silné stránky stratéga pro strategii

Sadou zdrojů, kterými přirozeně disponujeme, jsou naše osobnostní a charakterové silné stránky. Život a naši strategii nám může „usnadnit“, do jaké míry je (po)známe, jsme si jich vědomi, využíváme je a jsme s nimi v souladu. Stávají se z nich silné stránky stratéga.

Strategii (vědomě zvolenou) vnímám v životě člověka a organizace jako důležitou základnu a podporu. Není to žádná počítačová hra, byť si mohu myslet, že žijeme v určitém „matrixu“. Život přináší reálné strategické hry, bezpečné i riskantní, pohodlné stejně tak jako nepohodlné. Volíme, rozhodujeme se o alternativách, selháváme, vítězíme (co častěji?), snažíme se co nejoptimálněji využít zdrojů, které máme k dispozici, přizpůsobit se měnícímu prostředí a situacím, v naději a snaze najít v něm své místo a cestu, na níž budeme spokojení, šťastni, sví (= autentičtí). V mnoha konturách to platí pro každého z nás jako jednotlivce, muže, ženy, ať už podnikáme nebo ne, jsme v manažerských pozicích či nikoliv, v různých životních rolích a situacích… Platí to i pro organizace, podniky a firmy, které vedou a řídí lidé jako jednotlivci, skupiny či týmy.

Pojďme se podívat na silné stránky z modelu Values In Action (VIA) a zvolme právě pohled(y) stratéga, ať už organizačního nebo životního.

V různých životních etapách a situacích, na základě rozličných dlouhodobých zkušeností a vlivů se náš žebříček 24 silných stránek podle VIA může proměňovat, i když se v dospělém věku jen těžko totálně změní či převrátí zcela naruby.

Naše silné stránky nejsou izolovány jedna od druhé. Jsou propojené, vzájemně se ovlivňují a řetězí, vytváří synergie i napětí a rozpory. Máme k dispozici nepřeberné množství unikátních kombinací, otištěných v životech každého z nás. Proto i každý stratég je jiný, se „svou“ kombinací přirozených silných stránek (a talentů). Hodí se například při:

 • utváření vize a definování účelu, smyslu a poslání (např. Perspektiva, Vděčnost…),
 • zkoumání a analýze situací a prostředí, tedy sebepoznání, získávání vhledu a strategické analýze (např. Úsudek/kritické myšlení, Upřímnost…),
 • rozhodování o cestách a jejich alternativách, co dělat a co nedělat, čím se zabývat a co opustit, které dveře otevřít a které nechat zavřené…, ve fázi strategické volby (např. Prozíravost, Naděje…),
 • realizaci strategie, kdy kráčíme zvolenou cestou, narážíme na překážky a úskalí, proplouváme, jsme úspěšní, selháváme, padáme a zase se zvedáme, opouštíme to známé a pohodlné, abychom poznali něco nového, vzrušujícího (nebo zůstáváme sedět „za pecí“)… Zde se může projevit silná stránka Lídrovství, Sebekázeň, Pokora, Vitalita…),
 • sdílení a komunikaci naší cesty a zkušeností, poučování se z úspěchu i chyb, opuštění přežilého a nefunkčního, vytrvalém sledování cesty nebo přelétání „z květu na květ“… (např. Sociální inteligence, Týmová práce, Laskavost…).

Ze strategického úhlu pohledu je celá řada situací, kdy aktivujeme a necháváme (vědomě i nevědomě) rozehrát své Dary, talenty a silné stránky. Vliv samozřejmě mají také naše osobní hodnoty.

Jaké je tedy možné (a ne vyčerpávající) použití a uplatnění vybraných silných stránek z pohledu stratéga? Od každé kategorie (z modelu VIA – obrázek 1) jsem pro „ukázku“ a inspiraci vybral jednu silnou stránku. Zvážení a prozkoumání dalších je na vás.

Své silné stránky v různých osobních nebo profesních rolích a mnoha různorodých situací využíváme rozličným způsobem. Při studiu a učení nám bude napomáhat jiná sada silných stránek než třeba při přípravě strategie, jste-li v roli stratégů, ať životních nebo organizačních. Na takový úhel pohledu se zaměřuji v článku. Jak to má či může mít stratég se silnými stránkami? Které a jak napomáhají či mohou napomáhat? Je to i prostor pro vaše pohledy a zkoumání. Zejména pokud si dopřejete posouzení svých vlastních silných stránek.

Moudrost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Moudrost jako kategorie silných stránek VIA představuje silné stránky, které zahrnují to, jak získáváme a nakládáme se znalostmi.

Jsem přesvědčen, že pro stratéga je důležitých všech pět silných stránek, které do této kategorie spadají:

 • Tvořivost (originalita, vynalézavost),
 • Zvídavost (zájem o svět),
 • Úsudek (kritické myšlení),
 • Láska k učení a
 • Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost).

Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by všech pět těchto silných stránek stratéga měl ve své „Top 5“. Otázkou je, zda by to byl ideální (moudrý) stratég?

Příklad silné stránky stratéga – Perspektiva

Tato silná stránka podle VIA umožňuje dívat se na svět tak, aby měl smysl – jak pro jejího nositele, tak pro ostatní.

Podle Henryho Mintzberga je perspektiva jedním z pohledů na strategii (strategie jako perspektiva).

Smyslem a účelem existence se také zaobíráme při definování svého (nebo organizačního) poslání/mise, které vytváří perspektivu a kontext naší vize.

Často to bývá zpětná vazba od druhých, které upozorňují na silnou stránku jejího držitele. Chtějí poradit, považují vás za moudrého a zkušeného, i když vy to tak třeba necítíte. Možná by se dalo říci, že perspektivu a odstup získáváme jako stratégové postupně, s věkem a (dobrými i špatnými) zkušenostmi.

Vhled, perspektivu a orientaci na budoucnost potřebujete v leckterých fázích strategického řízení osobního i organizačního života. S touto silnou stránkou si patrně budete více vědomi širšího kontextu, což je při zvažování strategií výhodné. Ve spojení s láskou k učení vás to může přivést až k velmi širokému otevírání perspektiv, takže pak potřebujete aktivovat zdravý úsudek a kritické myšlení, abyste našli „správnou míru“.

V mnohém takové výzvy řeší multipotenciálové. Pro ně a jejich životní strategie doporučuji dvě knihy, které už jsou k dispozici i v českých překladech, od Barbary Sher (2017) a Emile Wapnick (2019).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Moudrost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Tvořivost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Zvídavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Láska k učení?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Odvaha jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Odvaha jako kategorie popisuje silné stránky stratéga, které se zabývají především překonáním strachu a obav. Tyto silné stránky se mohou projevovat dovnitř nebo navenek, protože jejich součástí jsou poznání, emoce, motivace a rozhodnutí.

Také čtyři silné stránky v této kategorii se pro stratéga zdají být velice podstatné.

 • Odvaha,
 • Integrita (poctivost, čestnost),
 • Vytrvalost
 • Vitalita

jsou zásadní při realizování záměrů a strategií, ať už v osobní/životní rovině nebo té organizační. Kritické myšlení a úsudek z předchozí kategorie by nám měl bránit v tom, abychom zbytečně nešli do naivního a nebezpečného rizika (nebo nás může odrazovat od snění?). Regulovat chování a rozhodování může silná stránka spojená s obezřetností/prozíravostí.

Důležité je si stále uvědomovat, že vyjdou-li vám (to se stane vždy) nějaké silné stránky na konci žebříčku, neznamená to, že jde o slabiny. Jen třeba těchto silných stránek nevyužíváte. A při uskutečňování vašich záměrů je téměř bez výjimky nutné vytasit se se silnými stránkami z této kategorie – překonat pohodlí, vyjít z komfortní zóny, čelit novému a neznámému. Jak se vám to (po)daří, ovlivňují další ze sady 24 silných stránek.

Příklad silné stránky stratéga – Integrita (autentičnost, upřímnost)

Silnou stránku, kterou jsem zvolil jako příklad, můžeme možná vnímat jako zásadní zejména na osobní úrovni v životní strategii. Je to důležitá silná stránka i pro manažerský profesionální život. Téměř bez výjimky ve všech firmách, kde jsem byl, byli zaměstnanci citliví a vnímaví na integritu chování manažerů v pozici jejich nadřízených (jednota slov a činů). Bez této projevené silné stránky obvykle strategie selhávají. Poctivost, upřímnost, čestnost jsou hodnoty, které tuto silnou stránku reprezentují a ve vnějším (politickém) světě se jich u nás v současné době příliš nedostává.

Neautentická životní strategie znamená žit život někoho jiného. Dostat se na úroveň, kdy si tuto silnou stránku jako zdroj své síly uvolníte, si může vyžádat výcvik i jakýsi přechodový rituál. Velmi silnou je v tomto smyslu například kniha „Já muž“ od mých kamarádů Zdeňka Vebera a Václava Němečka, organizátorů mužských i smíšených výcviků a průvodců k Vision Questu (absolvoval jsem v roce 2014).

Volba osobní strategie tuto silnou stránku poptává ve vztahu „dovnitř“ (poctivost a upřímnost sám k sobě), byť při hledání odpovědí na zásadní otázky to může leckdy bolet. Zvláště narážíte-li na omezující přesvědčení (viz. Diltsova pyramida neurologických úrovní).

Vede-li takové životní prohlédnutí ke změně, potřebujete jako stratégové tuto silnou stránku k provedení změny. Myslím, že je celoživotním „úkolem“ autentičnost a integritu jako silnou stránku pěstovat, posilovat drobnými i většími úspěchy. K tomu je nutná souhra dalších silných stránek – Statečnosti, Vytrvalosti, Perspektivy apod. Společenské zrcadlo, média, školní výchova, neustále srovnávání se apod. takové silné stránce a jejímu vzkvétání v nás zrovna nepřispívají a nenahrávají.

Na organizační úrovni se diskutovaná silná stránka (Integrita) projeví zejména ve spojitosti s etikou, systémem firemních hodnot a dopadem v interním prostředí (= firemní kultuře).

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Odvaha“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odvaha?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Vytrvalost (píle, pracovitost)?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje láska k Elán/vitalita?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Pozitivní psychologie je věda o pozitivních aspektech lidského života, jako je štěstí, blahobyt a prosperita. Lze ji shrnout slovy jejího zakladatele Martina Seligmana (např. 2004) jako „Vědecké studium optimálního lidského fungování, které usiluje o objevení a podporu faktorů, jež umožňují jednotlivcům a komunitám prospívat“.

Není zaměřena na řešení problémů, ale je zaměřena na výzkum věcí, pro něž život stojí za to žít. Stručně řečeno, pozitivní psychologie se nezabývá tím, jak se transformovat a měnit na „mínusové škále“ (např. od -6 do -3) , ale co přidat na „plusové škále“ (např. od +3 do +6).

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Obr. 1 – 7 oblastí ctností v modelu VIA. Všechny se hodí i pro stratéga. (Model 7S si připomeňte zde.)

Zdroj: vlastní zpracování podle VIA Character Strengths

Lidskost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Lidskost jako kategorie silných stránek popisuje ty, které se projevují v pečujících vztazích s ostatními. Jde o interpersonální silné stránky a mají význam zejména v osobních vztazích typu „jeden na jednoho“.

V osobní životní strategii jednoho (jednotlivce) se každý vždy dostaneme do vztahu s jiným „jedním“. Lidskosti se nedá vyhnout. Proto je to také extra kategorie silných stránek, do níž patří

 • Láska,
 • Laskavost,
 • Sociální inteligence.

Umíte si bez nich představit fungující a ke spokojenosti vedoucí životní strategii? Své podoby samozřejmě má i ve vztazích mezi lidmi uvnitř organizací (vč. rodiny).

Příklad silné stránky stratéga – Láska

Láska ve strategii a důležitost lásky pro stratéga. To je téma! Vzájemná péče a pomoc, blízkost… představují kvality, jimiž se láska jako silná stránka manifestuje navenek.

V pečujících vztazích se odráží strategie mnoha jednotlivců a organizací, kde je lidskost a péče výchozím požadavkem a potřebou (lékařství, pečovatelské služby a mnoho dalších v sociální oblasti).

Životní strategie nás vesměs dovedou do vztahů v rodině, kterou zakládáme. Stratéga ovlivňuje i láska v rodině, z níž vychází/pochází.

Patří-li Láska mezi silné stránky stratéga se bude odrážet v míře empatie a péče o zákazníky, vztahy se zainteresovanými stranami apod.

Pro stratéga a životní strategii může mít zcela jedinečný dopad spojení Lásky a další silnou stránkou, např. Spiritualitou.

Pestrost různorodých kombinací je fascinující a jejich výsledek vždy jedinečný. To je pro stratégy a jejich strategie moc důležité.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Lidskost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Laskavost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sociální inteligence?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Spravedlnost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Stává se, že méně úspěšní vidí svůj neúspěch jako nespravedlivý. Zejména, pokud vnímají spíše pouhý vnější efekt, nikoliv cestu (píli, pády, vytrvalost, nepohodlí…). Právě pro náročnou cestu vidí úspěšní svůj úspěch jako spravedlivý. V modelu VIA téma Spravedlnosti pojímá tři silné stránky:

 • Spravedlnost/férovost,
 • Lídrovství,
 • Týmovou práci.

Toto téma popisuje silné stránky, které činí život férovým. Jsou interpersonální a postihují tu nejlepší interakci mezi jednotlivcem a skupinou/týmem nebo komunitou. Těžko si tedy představit strategii bez interakce, těžko může stratég nechat vzniknout strategii bez interakce.

Příklad silné stránky stratéga – Lídrovství

Silná stránka Lídrovství dává přirozeně vzniknout osobnímu lídrovi, který lépe zvládá vedení sebe sama. To umožňuje člověku podporovat další lidi, spojovat je, zahrnovat do aktivit souvisejících s tvorbou a realizací strategie a propojovat tuto silnou stránku s fenoménem a „tématem“ lídrovství dále, ve prospěch dalších synergií.

Strategické lídrovství (strategický leadership) je fenoménem samo o sobě.

Tvorba strategie i její realizace spotřebuje lídra/lídry s jasnou vizí, která je magnetem pro ostatní. Lídr jako vůdčí osobnost a  lídr v pozici vedoucího pracovníky jsou pilíři celého procesu strategického řízení. Lídr jako stratég může velice efektivně a ku prospěchu organizace využít své silné stránky v práci s ostatními lidmi v týmech (silná stránka Týmová práce). 

V případě osobního lídrovství a vedení sebe sama je propojení s naší osobní/životní strategií takřka samozřejmé.

navíc je tato silná stránka „univerzální“ ve smyslu lídrovství uplatněného v mnoha dalších oblastech mimo strategii a strategické řízení.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Spravedlnost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Férovost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Týmová práce?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Obr. 2 – Nejen pro stratéga je užitečným doplňkem také poznání osobních hodnot. Například v pojetí R. Barretta.

Zdroj: vlastní zpravování podle Richarda Barretta (2017)

Střídmost jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Střídmost zahrnuje silné stránky stratéga, které nás chrání před výstřelky a výstředností. Je to praktikovaná schopnost pozorovat a řídit své emoce, motivaci a chování, zejména v době, kdy nemáme k dispozici pomoc zvnějšku. Je zastoupena

 • Odpuštěním (a milosrdenstvím),
 • Pokorou/skromností,
 • Prozíravostí a
 • Sebekontrolou/sebekázní.

Existuje něco jako „nestřídmá strategie“? Já myslím, že jsme jich svědky v hojné míře. Proto se také domnívám, že i takové „téma“ je pro stratégy a strategie významné a potřebné – v komerčním světě, veřejné sféře a politice, péči o zdraví a životní prostředí a samozřejmě v životní strategii a péči o sebe sama.

Příklad silné stránky stratéga – Obezřetnost, prozíravost

Ze zmíněných silných stránek, které reprezentují střídmost jsem vybral obezřetnost či opatrnost. Je na opačném pólu možných strategických rozhodnutí, které přijímají stratégové ochotni vzít na sebe riziko. Pro ně by tato silná stránka byla nejspíš vyjádřením postoje „držet se při zdi“. Obezřetný stratég klade větší důraz na přípravu, analýzu, fakta, názory a zkušenosti druhých. V perspektivě dynamického, uspěchaného světa, kde je mantrou neustálý růst nebude důsledkem obezřetnosti a prozíravosti vítězná strategie. Zejména z pohledu krátkodobého časového horizontu.

Mnohým obezřetnost a prozíravost splývá s opatrností, což je (např. v Barrettově chápání) potenciálně omezující hodnota. Je tenká hranice mezi obezřetností a (přehnanou) opatrností. Obezřetnost sází na pečlivější volbu a rozhodnutí, ne „na první dobrou“. Obezřetný stratég neopomene posoudit přijatelnost, proveditelnost a vhodnost strategie. Bude také s větší pravděpodobností naslouchat zainteresovaným stranám. Může rovněž více vnímat důležitou roli scénářů ve strategii. Jak vidno, i u této silné stránky lze vysledovat mnoho souvislostí a dopadů pro strategický management. Jaké další byste doplnili?

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Střídmost“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Odpuštění/milosrdenství?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Pokora/skromnost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Sebekontrola/sebekázeň?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

Transcendence jako ctnost (pro stratéga, ve strategii)

Kategorie Transcendence, která poodhaluje roušku „nadpřirozenosti“, ale v pochopitelné a přístupné podobě. Spadá do ní pět silných stránek:

 • Smysl pro krásu a dokonalost,
 • Vděčnost,
 • Naděje,
 • Smysl pro humor,
 • Spiritualita, víra.

Duchovněji zaměřené strategie mnohých z nás jsou vyjádřením živoucích silných stránek. Tyto silné stránky však zcela jistě patří i do „normálního“ života.

Z pohledu stratéga a strategie by bylo zajímavé a inspirativní diskutovat o každé z těchto silných stránek. Třeba takový „smysl pro humor“. Co vás u této silné stránky napadá ve vztahu ke stratégovi a strategiím jako první?

Já jsem však vybral vděčnost.

Příklad silné stránky stratéga – Vděčnost

Vyjádřit dík, cítit se požehnán, být vděčný za to dobré (i nepříjemné)… V osobní rovině to do výbavy stratéga (a manažera obecně) rozhodně patří. Být vděčný za nápad, poděkovat za podporu, nebrat vše jako samozřejmost. Vděčnost stojí na opačném pólu arogance, přezíravého a nevděčného postoje. Vděčíme mnoha lidem za to, že můžeme v osobní rovině realizovat svou životní strategii. Vděčíme mnoha lidem (zaměstnancům, spolupracovníkům, zainteresovaným), že můžeme a daří se nám s organizační strategií v podnicích. Konkurenci vděčíme za lekce a příležitost se zlepšovat, inovovat, posouvat se dále (obezřetně nebo s rizikem).

Vděční můžeme být např. všem, kdo přispívají k naplnění a rozvoji otevřeného procesního rámce APQC.

Emočně inteligentní stratégové asi budou této silné stránky stratéga umět dobře využít.

Když si uděláte test silných stránek a budete mít vděčnost na seznamu hluboko dole, neznamená to, že jste nevděční. Možná nevyužíváte příležitosti projevit vděčnost dost často. Ať už je to ve vztahu ke strategii či nikoliv.

A to je tady k zamyšlení ještě další čtveřice silných stránek. Jde o vaše pohledy na věc, ne správné nebo špatné (či dokonce standardizované) odpovědi. Myslím, že z pohledu strategií a stratégů to není každodenní chlebíček, zamýšlet se nad transcendentnem a našimi silnými stránkami, které je vyjadřují.

Zamyslete se nad dalšími silnými stránkami z kategorie „Transcendence“.

 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro krásu a dokonalost?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Naděje?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Smysl pro humor?
 • Jak se u stratéga a ve strategiích projevuje Spiritualita/víra?
 • Jak je tomu u vás?
 • K jakým výsledkům to vede?

24 analogií

Rekapitulace 24 silných stránek podle Values In Action (VIA Character Strengths) v analogii strategií (s nadsázkou), založených na těchto silných stránkách stratégů.

 1. Tvořivá, originální a vynalézavá strategie
 2. Strategie založená na zvídavost a zájmu o svět
 3. Strategie budovaná na úsudku a kritickém myšlení
 4. Strategie vycházející z lásky k učení
 5. Strategie opřená o perspektivu, vhled a orientaci na budoucnost
 6. Statečnost a udatnost povzbuzující strategii
 7. Upřímná, autentická, integrující strategie
 8. Strategie s využitím vytrvalosti, pracovitosti a píle
 9. Vitální strategie, realizovaná s elánem a nadšením
 10. Strategie s láskou
 11. Laskavost jako strategie
 12. Strategie vyrůstající ze sociální inteligence
 13. Spravedlnost jako strategie
 14. Vůdcovská strategie (nebo strategický leadership)
 15. Týmová práce pro strategii
 16. Strategie založená na odpuštění, milosrdenství
 17. Pokorná a skromná strategie
 18. Obezřetnost, prozíravost
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Strategie vděčného stratéga
 22. Naděje ve strategii
 23. Strategii opírající se o smysl pro humor
 24. Spirituální strategie

Kategorie ctností a silné stránky VIA (česky)

Získejte plakáty s kompletním přehledem 6 ctností a 24 silných stránek VIA v češtině!

SILNÉ STRÁNKY OSOBNOSTI HRAJÍ VE VÁŠ PROSPĚCH

Test zdarma zvládnete zde!

Užitečná příručka ZDARMA

Užitečná příručka ZDARMA

Silné stránky stratéga… a dalších

Článek poskytl špetku inspirace pro zamyšlení (se) i příklady v úvahách co jsou a jak lze využít vybrané silné stránky stratéga v modelu VIA, v kontextu tvorby strategie a práce/role stratéga. Využijte stejného principu k zamyšlení se nad svými silnými stránkami v kontextu či rolích, které potřebujete, jsou pro vás užitečné, lákají vás k prozkoumání.

Pro studenty MBA v institucích, kde dojíždím učit, jsem připravil podobný článek, týkající se silných stránek a jejich využití při studiu. V tuto chvíli ještě čeká na publikování zde nebo zde.

Pokud si uděláte „test“ silných stránek, doporučuji například sledovat a vnímat kdy a jak silné stránky z Top 5 projevují v rozličných situacích vašeho života, sledujte, jak je vyjadřujete navenek, zda a jak se tyto silné stránky vzájemně ovlivňují či posilují jedna druhou. Každý den si třeba vyberte jednu (můžete to udělat se všemi 24 silnými stránkami) a vnímejte, jak tuto stránku vyjadřujete v průběhu dne doma, v práci, ve společnosti, jak vám pomáhá v denních rutinách apod. Nebo si naopak představte, jaký byl váš život bez těchto silných stránek, zkuste je pozorovat u druhých… Možnosti a experimenty jsou takřka neomezené. Nejsou vázány na silné stránky stratéga.

Pár otázek na závěr pro vás.

 • Jak silné stránky stratéga využíváte vy?
 • Jak můžete VIA silné stránky využít v roli otce/matky? Čím se to bude/může lišit?
 • Kterou silnou stránku nejvíce potřebujete v současné životní situaci?
 • Které silné stránky jsou pro vás nejlépe „pozorovatelné“ u druhých?

Podělte se o názory a odpovědi v komentářích. Díky.

Literatura:

 • BARRETT, Richard. The Values-Driven Organization. 2. vyd. New York: Routledge, 2017. 304 s. ISBN 978-1-138-67916-0.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SHER, Barbara. Odmítám si vybrat – revoluční program v rámci něhož se dozvíte, jak dělat všechno to, co milujete. Praha: Malvern, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7530-093-5.
 • WAPNICK, Emilie. Kniha pro multipotenciály: buďte tím, čím chcete. Praha: Portál, 2019. 222 s. ISBN 978-80-262-1441-0.

Kontaktuje mě

13 + 1 =

Slova moudrých

„Lidé se nenarodí silní. Lidé postupně zesilují, když se setkávají s obtížnými situacemi a učí se od nich neutíkat.“

(Christina Grimmie)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma (sebe)poznání a strategie zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Vaše silné stránky ve 118 podobách

Vaše silné stránky ve 118 podobách

Co jsou vaše silné stránky? / Jaké jsou vaše silné stránky? / Jaké máte silné stránky?

Kdy se cítíte být ve své síle?

Síla není pouze ta fyzická a atributů, které z nás dělají silné muže silné ženy a silné děti je celá řada. každý z nás má „něco“, co jej dělá silným, talentovaným, „předurčeným“ v autentické a přirozené rovině. Odhalujeme to intuitivně, na základě zpětné vazby od druhých, sebezkoumáním a pozorováním i pomocí různých testů a sebehodnocení, sami i s pomocí druhých, včetně koučů a mentorů.

Nepoznat své silné stránky a talenty a pak je nevyužít, znamená svým způsobem mrhat potenciálem pro rozvoj sebe sama a inspiraci druhých.

No… Žádné dlouhé motivační řeči. Mrkněte se „co je ve hře“, zkuste to a dejte vědět. K tématu se budu vracet.

Když jsem si před lety dělal první testy silných stránek a zkoušel jsem dostupné modely, iritovalo mě, že mezi těmi, které byly na vrcholu žebříčků nejsou ty „nejakčnější“, nejdynamičtější a „extrovertní“. Kdyby byly, popíral bych sám sebe. A popírat sám sebe nevede k životnímu štěstí. Koncept silných stránek, talentů a Darů našeho SRDCE je mnohovrstevnatý a skýtá obrovský rozvojový potenciál po všech (silných) stránkách. Na blogu přehled zmiňuji poprvé a rozhodně to není vyčerpávajícím způsobem. Kdo ještě nezná a nezkusil, nechte se inspirovat.

Silné stránky jako součást SWOT

Silné stránky (Strengths) zná spousta lidí pravděpodobně jako součást SWOT matice či tzv. SWOT „analýzy“. Ta je (v horším případě) intuitivním či zkušenostním soupisem různě vnímaných (interních) silných a slabých stránek a (vnějších) příležitosti a hrozeb, obvykle pro firmu/organizaci. V lepším případě by se mělo jednat o souhrnný výsledek faktorů vyplývajících z mnoha dílčích strategických (a marketingových) analýz a hodnocení. Ty, které se týkají a vyplývají z vnějšího prostředí (vč. odvětví, trhu, konkurence…) mohou být pro různé organizace vnímány buď jako příležitosti (Opportunities) nebo jako hrozby (Threats). Ty, které jsou součástí vnitřního prostředí a berou v úvahu např. zdroje, znalosti, schopnosti, organizační kulturu a další, lze považovat z pohledu organizací za silné stránky (Strengths) nebo slabiny (Weaknesses).

Ač je „SWOTka“ starým nástrojem či konceptem, je stále silně zastoupena v předpokladech pro definování strategií organizací. Na tom není nic špatného, je to fungující model, poskytující tak kvalitní vhled, jak kvalitně je zpracována. Bohužel, někdy se setkávám s pohledem, že mít SWOT se rovná tomu mít strategii. Takový přístup obvykle vede brzy k selhání takové „strategie“.

SWOT žádnou strategií není. Ani záměr využít nebo eliminovat některé ze SWOT faktorů ještě nepředstavuje strategii. Pouze naznačuje, na čem by případná strategie mohla či neměla stavět.

Součástí SWOT jsou tedy silné stránky. Jsou to vnitřní pozitivní atributy, které v mnohém (spolu)vytváří hranu konkurenční schopnosti a odlišují úspěšné organizace od neúspěšných. Závisí i na tom, co různé firmy považují za úspěch.

Protipólem silných stránek ve SWOT bývají již zmíněné slabiny / slabé stránky.

Osobní SWOT a silné stránky

Strategickou analýzu s výslednou shrnující SWOT maticí může kromě organizací a podnikatelů zpracovat každý z nás jako jednotlivec – pro svou osobní a životní strategii. Strategická analýza je v takovém případě spojena s hlubším sebepoznáním, sebe-zkoumáním, reflexí a vnitřní prací, která poté „definuje“ SW rozměr SWOT matice, naše interní silné stránky a slabiny.

Silnými stránkami mohou být např.

 • kombinace vašich dovedností a zkušeností,
 • vaše získané znalosti a specifické know-how,
 • vámi vybudovaná jedinečná komunita, vztahy s ní a její podpora,
 • různá zdroje, které máte k dispozici (finance, fyzička, zdraví, časová volnost a flexibilita…),
 • specifické nadání nebo talent…

Na této osobní úrovni se silné stránky ve SWOT dostávají do kontaktu spolu s tzv. silnými stránkami osobnosti/charakteru, Dary a talenty, kterými disponujete, dostali jste je do vínku či si je svým úsilím vypěstovali.

Klasifikace takových silných stránek a talentů je mimo jiné výsledkem:

 • zrodu a rozvoje pozitivní psychologie (člověk je v zásadě OK a není potřeba na něm nic „opravovat“),
 • „iniciačních“ studií Gallupova ústavu s 2 miliony účastníků (Buckingham, Clifton, 2001) a
 • prací, které vedly ke vzniku klasifikační příručky silných stránek osobnosti (Peterson, Seligman, 2004).

Bohužel zřídka najdete definici toho, co silné stránky osobnosti jsou. Vybral jsem několik příkladů pro porovnání. Podrobnosti najdete v použité literatuře

 • „Kombinace talentů (přirozeně se opakujících vzorců myšlenek, pocitů a chování), znalostí (faktů a poučení) a dovedností (kroků činnosti.)“ (Buckingham, Clifton, 2001).
 • „Psychologické složky, procesy nebo mechanismy, které definují morálně cenné hodnoty.“ (Peterson, Seligman, 2004).
 • „Pozitivní rysy, odrážející se v myšlenkách, pocitech a chování.“ (Park, Peterson, Seligman, 2004).
 • „Přirozené schopnosti, které toužíme používat, které umožňují autentické vyjádření a které nás nabíjí/energetizují.“ (Govindji, Linley, 2007).
 • „Pozitivní rysy / schopnosti, které jsou osobně naplňující, neumenšují ostatní, jsou všudypřítomné a oceňované napříč kulturami, a jsou v souladu s řadou pozitivních výstupů pro jednotlivce i ostatní.“ (Niemiec, 2017).

Osobní, opakovanou zkušenost mám se studiem a využitím tří modelů a přístupů a „testování“ silných stránek.

 • CliftonStrengths Finder Gallupova ústavu
 • Realise2 (nyní StrengthsProfile) Alexe Linleyho
 • Institut silných stránek charakteru Values In Action (VIA)

Nebudu se pouštět v tomto článku do rozborů. Shrnu zde na blogu silné stránky a talenty pro váš první a úvodní přehled (pokud jste se s tím ještě nesetkali). Tři zmíněné modely (existují i další) pracují dohromady se 118 atributy (34+60+24), z nichž některé jsou totožné nebo velmi podobné.

V závěru jsou odkazy, kde si můžete „otestovat“, jak na tom aktuálně jste se svými silnými stránkami a talenty a přidat je třeba do své osobní SWOT k dalším silným stránkám, kterými disponujete.

Gallup – CliftonStrengths Finder

První model talentů, velice populární např. díky Janu Mühlfeitovi, pracuje s 34 talenty rozdělenými do čtyř „témat“. Témata popisují, jak lidé a týmy využívají svůj talent k práci s informacemi, jak uskutečňují a realizují akce a jak ovlivňují ostatní a budují vztahy.

Podívejte se na základní charakteristiky lidí, disponujících jednotlivými talenty a silnými stránkami podle klasifikace užívané na základě výzkumu Gallupova ústavu.

Strategické myšlení

Téma strategické myšlení odpovídá na otázku „Jak vstřebáváte informace a situace, jak o nich přemýšlíte a analyzujete je?“ Takové silné stránky a talenty vám pomáhají lépe se rozhodovat a (spolu)vytvářet lepší výsledky.

Analytical (analytický)

 • Hledají důvody a příčiny. Mají schopnost přemýšlet o všech faktorech, které mohou ovlivnit situaci.

Context (kontext)

 • Rádi přemýšlí o minulosti. Přítomnost chápou v kontextu minulosti.

Futuristic (futuristický)

 • Inspiruje je budoucnost a to, co by mohlo být. Svou vizí budoucnosti se snaží povzbuzovat ostatní.

Ideation (ideace) – to je jeden z mých top talentů

 • Fascinují je myšlenky/pojmy/názory/ideje. Takto talentovaní lidé jsou schopni najít souvislosti mezi zdánlivě nesourodými jevy.

Input (vstup) – to je jeden z mých top talentů

 • Mají potřebu shromažďovat (a archivovat) informace, myšlenky, artefakty, dokonce i vztahy.

Intellection (porozumění, intelektuální činnost) – to je jeden z mých top talentů

 • Vyznačují se svou intelektuální činností. Jsou introspektivní a oceňují intelektuální diskusi.

Learner (student)

 • Typicky mají velkou touhu učit se a chtějí se neustále zlepšovat. Jde jim spíše o proces učení než přímo o výsledek.

Strategic (stratég)

 • Vytváří různé alternativní cesty a strategie, jak jít dál. Tváří v tvář danému scénáři mohou rychle vystopovat relevantní modely, vzorce a problémy.

Obr. 1 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Provádění

Téma provádění odpovídá na otázku „Jak věci uskutečňujete/provádíte?“ Pomáhají vám přeměňovat myšlenky a nápady ve skutečnost a realitu.

Achiever

 • Lidé s tímto talentem tvrdě pracují a jsou velice vytrvalí. Nesmírně je uspokojuje jsou-li zaneprázdněni a produktivní.

Arranger (uspořádání)

 • Organizují, ale jsou i flexibilní, takže tuto schopnost doplňují. Rádi určují, jak mohou být všechny části a zdroje uspořádány pro maximální produktivitu.

Belief (víra)

 • Mají určité neměnné základní hodnoty. Z nich se rozvíjejí a definují smysl a účel svého života.

Consistency (stálost)

 • Jsou si velmi dobře vědomi toho, že je třeba s lidmi zacházet stejně. Touží po stabilních rutinách a jasných pravidlech a postupech, které mohou všichni následovat.

Delibaretive (rozvážnost)

 • Věnuji vážnou péči výběru a rozhodování a předvídají překážky.

Discipline (disciplína)

 • Mají rádi rutinu a strukturu. Svůj svět vnímají skrze řád, který vytvářejí.

Focus (soustředění)

 • Mohou se nasměrovat, zvládnout věci a provést nezbytné korekce, aby setrvali na správné cestě. Nejprve stanovují priority, pak konají.

Responsibility (zodpovědnost)

 • Přijímají psychologickou odpovědnost za to, co řeknou, že budou dělat. Jsou zavázáni stabilním hodnotám, jako je čest a loajalita.

Restorative (posilňování)

 • Jsou schopni řešit problémy. Umí zjistit, co není v pořádku a vyřešit to.

 

Ovlivňování

Téma ovlivňování odpovídá na otázku „Jak ovlivňujete ostatní?“ Talenty spadající do této skupiny pomáhají převzít zodpovědnost, nahlas promluvit či se ujistit, že jsou vyslechnuti i ostatní.

Activator (aktivátor)

 • Uskutečňují věci tím, že proměňují nápady v akci. Chtějí věci spíše ihned dělat a realizovat než o nich mluvit.

Command (velení)

 • Jsou přítomni. Přebírají kontrolu nad situací a činí rozhodnutí.

Communication (komunikace)

 • Je pro ně za snadné převést své myšlenky do slov. Jsou dobří v konverzaci a prezentování.

Competition (konkurence)

 • Poměřují svůj pokrok proti výkonu ostatních. Snaží se zvítězit a rádi soutěží.

Maximizer (maximalizátor)

 • Zaměřují se na silné stránky jako na způsob, jak stimulovat osobní a skupinovou excelenci. Snaží se přeměnit něco silného v něco úžasného.

Self-Assurance (sebevědomí)

 • Jsou přesvědčeni o své schopnosti riskovat a řídit svůj vlastní život. Mají vnitřní kompas, který jim dává jistotu v jejich rozhodnutích.

Significance (význam)

 • Chtějí mít velký dopad. Jsou nezávislí a upřednostňují projekty na základě toho, jaký vliv budou mít na jejich organizaci nebo lidi kolem.

Woo

 • Milují výzvy ze setkávání se s novými lidmi a jejich překonání. Uspokojuje je prolamování ledu a mohou-li s někým navazovat spojení.

Obr. 2 – Silné stránky / talenty podle Gallup CliftonStrengths.

Zdroj: Gallup Strengths Center

Budování vztahů

Téma budování vztahů odpovídá na otázku „Jak budujete a rozvíjíte pevné vztahy?“ Pomáhají ke společnému budování a udržování týmů.

Adaptability (přizpůsobivost)

 • Preferují „plout po proudu“. Mají tendenci být „tady a teď“ s lidmi, kteří berou věci tak, jak přicházejí a objevují budoucnost den po dni.

Connectedness (připojení) – to je jeden z mých top talentů

 • Důvěřuje vazbám mezi všemi věcmi. Věří, že na světě existuje pouze málo náhod a že téměř každá událost má smysl.

Developer (vývojář)

 • Rozpoznávají a kultivují potenciál v jiných. Zaznamenávají známky každého malého zlepšení a uspokojují je důkazů pokroku.

Empathy (empatie)

 • Mohou vnímat pocity ostatních lidí tím, že si sami sebe představují v životech či situacích druhých.

Harmony (harmonie)

 • Hledají konsenzus a dohodu, protože nesnášejí konflikt.

Includer

 • Přijímají a akceptují druhé. Ukazují povědomí těch, kteří se cítí být vynecháni a snaží se je akceptovat.

Individualization (individualizace)

 • Jsou fascinováni jedinečnými vlastnostmi každého člověka. Mají dar zjistit, jak mohou různí lidé produktivně spolupracovat.

Positivity (pozitivita)

 • Disponují nakažlivým nadšením. Jsou optimističtí a mohou ostatní nadchnout tím co se chystají dělat.

Relator – to je jeden z mých top talentů

 • Užívají si úzkých vztahů s druhými. Hluboké uspokojení nachází v práci s přáteli ke společnému dosažení cíle.

Pomůcka k sebeřízení a rozvoji

Získejte jednoduchou pomůcku pro rozvoj silných stránek!

Stanovte – Rozeberte – Proveďte – Vyhodnoťte

Opřete se o to, co je vám přirozené!

Donald O. Clifton (1924 – 2003) byl americký psycholog, pedagog, autor, výzkumník a podnikatel. Založil organizaci Selection Research Inc., která později získala Gallup Inc. Tam se Clifton stal předsedou a vyvinul CliftonStrengths (o němž je část článku na blogu). Donald Clifton byl označen Americkou psychologickou asociací jako “otec psychologie silných stránek a dědeček pozitivní psychologie”.

Zdroj: Wikipedia

StrengthsProfile (Realise 2)

U zrodu práce se silnými stránkami stal i Seligmanův žák, Alex Linley. Ten později vyvinul nejrozsáhlejší „seznam“ silných stránek i trochu odlišný způsob posuzování z pohledu jejich využití. Rád s tímto systémem pracuji při koučování (stejně tak jako s přístupem Values In Action).

60 silných stránek (Linley, 2018) ukazuje obrázek. Záleží na tom, které vaše silné stránky jsou:

 • realizované,
 • nerealizované,
 • naučeným chováním (tedy spíše takovou oblíbenou „maskou“),

a které představují spíše „slabiny“, jejichž využití vás obírá o energii, nejste v jejich využití moc dobří či vám jejich použití způsobuje nesnáze.

Alex Linley jako prioritní rozvojovou příležitost a potenciál vidí ve využití nerealizovaných silných stránek. Např. pro mě je zde řada možností – být více agentem změny, soustředit se více na poskytování služby a postavit se do „světla ramp“, inspirovat ke zlepšování nebo upozorňovat na odlišené pohledy (být kontrapunktem).

Alexův přístup se mi zamlouvá, možná právě proto, že je přece jen trochu komplikovanější, než zbývající a poskytuje více úhlů pohledu při sebepoznání a volbě osobní strategie a dalšího rozvoje. U nás není tak příliš znám, ale statisíce uživatelů po světě má.

Obr. 3 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Obr. 4 – Přehled silných stránek v modelu StrengthsProfile. 

Zdroj: Linley (2018)

Values In Action (hodnoty v akci pro vaše silné stránky)

Přístup VIA Character Strengths je založen na silných stránkách (nejde o talenty, dovednosti…). Je jedním z těch, který je pro výchozí vhled k dispozici zdarma (!!!). Objevuje se také v literatuře, která byla přeložena do češtiny, zejména v podobě knih duchovního otce pozitivní psychologie, Martina Seligmana (2013, 2014, 2015).

VIA bere v úvahu 24 univerzálních silných stránek, takže je jednodušší na udržení si přehledu. Jsou to následující silné stránky.

 1. Tvořivost (originalita, vynalézavost)
 2. Zvídavost (zájem o svět)
 3. Úsudek (kritické myšlení)
 4. Láska k učení
 5. Perspektiva (vhled, orientace na budoucnost)
 6. Statečnost (udatnost)
 7. Upřímnost (integrita, autentičnost)
 8. Vytrvalost (pracovitost, píle)
 9. Vitalita (elán, nadšení)
 10. Láska
 11. Laskavost
 12. Sociální inteligence
 13. Spravedlnost (čestnost, poctivost)
 14. Vůdcovství
 15. Týmová práce
 16. Odpuštění (milosrdenství)
 17. Pokora (skromnost)
 18. Prozíravost (obezřetnost)
 19. Sebekontrola, sebekázeň
 20. Smysl pro krásu a dokonalost
 21. Vděčnost
 22. Naděje
 23. Smysl pro humor
 24. Spiritualita (duchovnost, víra)

Zmíněné silné stránky podle VIA jsou rozděleny do 6 ctností.

 1. Moudrost (1 – 5)
 2. Odvaha (6 – 9)
 3. Lidskost (10 – 12)
 4. Spravedlnost (13 – 15)
 5. Střídmost (16 – 19)
 6. Transcendence  (20 – 24)

Zde je pro zajímavost mých 5 hlavních silných stránek z pohledu VIA:

 • Láska k učení
 • Zvídavost
 • Leadership
 • Úsudek, kritické myšlení
 • Humor

V koučování i sebekoučování je sada 24 silných stránek VIA velice silný „nástroj“ pro rozvoj a uvědomění.

Podstatnou zprávou je fakt, že se opravdu jedná o silné stránky, které je třeba jako silné stránky vnímat, a to všechny! Byť nejsou využity. To je velký rozdíl oproti SWOT, kde jsou protipólem slabé stránky. Podle Values In Action je tedy i atribut na konci vašeho žebříčku stále silnou stránkou a může vám napomoci k růstu a rozvoji. Není to slabina!

To je poměrně osvobozující vhled a pocit. Zejména vůči tomu, když jsem se před 6 nebo 7 lety s těmito koncepty silných stránek začal pracovat, mapovat sám sebe a využívat poté v koučování a dalších aktivitách. Položky na konci seznamu jsem „automaticky“ vnímal jako slabiny.

Obr. 5 – Přehled silných stránek v pojetí VIA Character Strengths. 

Zdroj: VIA Character Strengths

Jaké jsou vaše silné stránky

Získejte vhled do svých 24 silných stránek!

Navíc s bonusy v češtině formou 5-ti denního e-mail minikurzu!

Test VIA pro mládež 10-17 let (např. projekty středních škol).

Více informací k silným stránkám Values IAction.

Užitečná příručka ZDARMA

E-book ZDARMA

Pojďte na to!!!

Pokud si chcete „otestovat“ sami sebe a dosud jste tak neučinili, můžete zkusit následující odkazy (nejde o affiliate odkazy). Ceny jsou uvedeny k datu publikování tohoto článku, bez slev a kódů.

Aktuální informace jsou vždy na daném webu.

Silné stránky je dobré propojit s osobními hodnotami a „projít si“ oběma směry Diltsovu pyramidu neurologických úrovní, s vědomím/uvědoměním silných stránek a hodnot.

Vyzkoušejte, aktualizujte si svůj profil silných stránek a dejte vědět do komentářů.

 • Jaké jsou vaše zkušenosti s „testováním“ silných stránek a jejich využitím?
 • Který model/přístup preferujete nebo jste už vyzkoušeli?
 • V čem vám vaše silné stránky ovlivnily život?
 • Jaké silné stránky si u sebe uvědomujete „intuitivně“?
 • Máte zpracovánu svou osobní SWOT analýzu?

 

Literatura:

 • BUCKINGHAM, Marcus, CLIFTON, Donald, O. Now, Discover Your Strengths. New York: The Free Press, 2001. 272 s. ISBN 0-7432-0114-0.
 • GOVINDJI, Reena, LINLEY, Alex, P. (2007). Strengths use, self-concordance and well-being: Implications for strengths coaching and coaching psychologists. International Coaching Psychology Review, 2007, 2(2), 143-153.
 • LINLEY, Alex, BATEMAN, Trudy. The Strengths Profile Book. 2. vyd. Birmingham: CAPP Press, 2018. 199 s. ISBN 978-1-906366-20-0.
 • NIEMIEC, Ryan, M. Character Strengths Interventions: A Field Guide for Practitioners. Boston: Hogrefe Publishing, 2017. 299 s. ISBN 978-0-88937-492-8.
 • PARK, Nansook, PETERSON, Christopher, SELIGMAN, Martin E. P. Strengths of Character and Well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 2004, 23(5), 603-619.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2013. 511 s. ISBN 978-80-7306-534-8.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

Kontaktuje mě

11 + 13 =

Slova moudrých

„Nejběžnější nerealizovanou silnou stránkou na světě je Poslání (Mission).“

(Alex Linley)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma sebepoznání zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

Začněte s CO

Začněte s CO

Čím začít tento článek? Tím o čem bude? (Začněte s CO.) Nebo tím, proč jej píšu? (Začněte s PROČ.) Co z něj získáte vy? Proč byste si jej měli přečíst?

Bude o otázkách a jejich „pořadí“. Bude o možnostech hledání a objevování. Píšu jej, protože nejsem příznivec přílišného zjednodušování (proto věci někdy jednoduše komplikuji nebo komplikovaně zjednodušuji). Přečtěte si jej proto, abyste mohli polemizovat, zpřesnit svůj názor, malinko se poznat (uvnitř je krátký testík i odkaz na jeden podstatný test či úvahu). Z článku získáte, když se sami zamyslíte nad svými otázkami tvořícími nejen „trojčlenku“ zmíněnou ve sloupci vpravo. Zamyšlení nad otázkami by nemělo zůstat bez odpovědi. O své se můžete podělit např. ve svém deníku, pokud si nějaký vedete. Uvítám samozřejmě i vaše komentáře a názory. A nezapomeňte si stáhnout malý tahák, který doplní ten pro SMARTizaci vašich cílů.

Tak začněte…

V tomto příspěvku jsem si k parafrázi půjčil český název první knihy Simona Sineka. Na jedné straně mě fascinuje živobytí s jedno jednoduchou myšlenkou, na druhé straně už vím, že toho nejsem schopen. Není to v mém PROČ, je to v mém CO. Když jsem s tímto článkem začal koketovat, napadaly mě další souvislosti s nimiž se setkávám a vznikly z toho náměty a propojení souvislostí, které se objeví ve třech dalších článcích. A ani to asi nebude vše. Nahlížení do dveří, které otevírají úvahu nad „trojčlenkou“ CO, PROČ a JAK je totiž velice pestré. Kdybych pokračoval v parafrázi dalšího Sinekova titulu, tak i „Objevte své CO“ by pravděpodobně vydalo na knihu.

Otázky jako z akčního plánu

CO?

PROČ?

Jak?

Kdo?

Kdy?

Kde?

Kolik?…

…Otázky, které nás orientují (i dezorientují) v našem světě a životech. Pro každého mají různou váhu a pořadí důležitosti. Nelze vyhnout. Otázky jsou jednoduché, odpovědi na ně bývají leckdy obtížné a/nebo složité.

Vyhýbat se odpovědím na tyto otázky, odkládat je nebo před nimi utíkat je krátkozraké. Krátkozraké jsou i falešné odpovědi. Trýznivá je odpověď „nevím(e)“. Dává nám však vodítko. Vybízí ke zvídavosti a hledání.

Odpovědi na takové otázky nám poskytují vhled do situací v minulosti i přípravu pro budoucnost. Mají analytický i preventivní účinek. Hodí se pro strategické uvažování, hodnocení úspěchu i pro řešení problémů a nezdarů, když se naše strategie selže, není účinná nebo se zhroutí.

Jistě znáte podobenství o broušení pily a výmluvu, že někteří musí kácet stromy a tedy „nemají čas“ si pilu nabrousit. Zmíněné otázky ovšem patří do arzenálu „ostřících pomůcek“ pro naše pily.

Díky své práci mám mnoho příležitostí pomáhat s využíváním příležitostí a cest ke zlepšení i hledáním řešení a východisek problémů, jak při spolupráci s jednotlivci (koučování), tak s týmy v organizacích (konzultace, workshopy, tréninky, semináře ve firmách apod.).

Otázky v koučování nejsou ničím novým. Spoluvytváří podstatu koučování, které má svou metodiku a proces. Stejně tak existují rozličné metodiky, nástroje a „techniky“ pro řešení problémů, odhalování jejich příčin a hledání cest, jak z nich ven. Otázky podobného typu pak přijdou vhod, protože na počátku „cesty k problémům“ zůstaly přehlédnuty, nebyla jim věnována patřičná pozornost apod.

Nejvíce vášní a diskusí budí výchozí otázky typu CO a PROČ. Nutí k zamyšlení, a to je dobře. O zamyšlení a přemýšlení „druhé strany“ při koučování a v konzultační práci jde. Návody a inspiracemi, odpovídajícími na otázku JAK, jsme často doslova zahlceni (knihy, Internet, sociální sítě, webináře…). Proto jsem tuto disciplínu již dříve nazval (s nádechem ironie) „jaknatologií“.

„CO…?“ a „PROČ…?“ Jsou daleko intimnější. Ve vztahu k našim osobním životům a osobním strategiím je to pochopitelné. Ve firmách se však utajování odpovědí na otázky typu CO a PROČ obvykle nevyplácí.

Začněte s CO (děláme to nevědomě)

Populární kniha Začněte s proč, kterou před 10 lety napsal Simon Sinek, svým názvem nabádá a upozorňuje na důležitost odpovědi na zvídavé otázky typu „Proč…?“ Jako červená nit se příběhem knihy line například následující teze:

Lidé nekupují CO děláte, ale PROČ to děláte.

Myšlenka „začněte s proč“ se zdá být pochopitelná, ale nejsem s ní v některých ohledech úplně zajedno. Příliš zjednodušuje.

Simon Sinek předpokládá, že už znáte odpověď, inspiraci nebo předpoklad jako odpověď na otázku CO.

 • PROČ děláte to, CO děláte nebo chcete dělat (prožít…)?
 • PROČ se chystáte udělat to, CO je vašim záměrem?
 • PROČ by měl být prioritou cíl (= Co), který jste si zvolili…?

Hledáte motiv, význam, smysl, důvod, což je zásadní. PROČ je převlečené vyjádření toho „JAKÝ je důvod/smysl…?“. Nemáte-li však odpověď na otázku CO (cíl, záměr… – „začněte s CO“), není třeba se zamýšlet nad otázku PROČ. K zamyšlení prostě musíte mít vždy nějaký předmět, podnět, nějaké své CO (tedy konkrétní „to“ či „ono“, „tu“ či „onu“, „toho“ či „onoho“. Teprve poté se otázka PROČ a odpověď na ni stane důležitou. Dostane kontext, protože má vztahový rámec.

Zkuste zastavit na ulici kolemjdoucí, pozdravit a zeptat se (začít s) „Proč?“ Pravděpodobná odpověď bude: „Nerozumím vám, proč CO?“ Bez vztahového rámce je PROČ nesrozumitelné.

Obdobně to platí i o (vědeckém) výzkumu, který je založen na hledání odpovědí a vytváření hypotéz odpovídajících na otázku PROČ, spolu s hledáním JAK.

Jablka padala ze stromů celé věky. Byl to jev (= CO) s jasným průběhem (= JAK), který byl považován za samozřejmý. Ale byl to až Isaac Newton, který se důsledně a vědecky zamyslel nad tím PROČ se tak děje. V tom je nesporná a nenahraditelná důležitost tohoto záludného slova.

Za mých studií koloval takový vtípek o tom, jak profesor fyziky vyhazoval studenty poté, co jim položil jednoduchou, ale záludnou otázku: „PROČ jste přišel/přišla na zkoušku?“ Od studentů padala spousta vzletných odpovědí o studiu, budoucím povolání, pomoci světu, vynálezech a inovacích apod. Nikdo z takových studentů neuspěl. Uspěl až student, který měl jednoduchou odpověď: „Protože existuje tření.“

Obr. 1 – CO dělá? PROČ to dělá? Zkuste malý test níže.

Zdroj: Pixabay

Co je podstatnější pro vás?

Vallacher a Vegner (1989) zkoumali sklony k impulzivní nebo plánované akci a vedli v tom řadu výzkumných experimentů. Ve svém článku prezentují formy identifikace chování s celkem 25 příklady. Také tam se skrývá malá nápověda k tendenci „začněte s CO“ nebo „začněte s PROČ“.

Mám pro vás malou ochutnávku. Odpovězte na následujících 10 otázek, podle toho, jak vnímáte jednotlivé níže popsané činnosti. Zvolené odpovědi (a. nebo b.) si zapište na papír. Buďte v klidu, odpovědi nejsou správné nebo špatné.

 1. Vytvářet seznam znamená…
  1. …organizovat věci.
  2. …zapisovat položky.
 1. Číst znamená
  1. …sledovat vytištěné řádky.
  2. …získávat znalosti.
 1. Sbírat jablka znamená
  1. …získávat něco k jídlu.
  2. …trhat jablka z větví.
 1. Uklízet dům znamená
  1. …ukazovat svou čistotnost.
  2. …vysávat podlahu.
 1. Péče o pokojové rostliny znamená…
  1. …zalévat rostliny.
  2. …dělat pokoj pěknějším.
 1. Dělat test znamená…
  1. …odpovídat na otázky.
  2. …ukazovat své znalosti.
 1. Jíst znamená…
  1. …přijímat výživu.
  2. …žvýkat a polykat.
 1. Vyplňovat osobnostní test znamená…
  1. …odpovídat na otázky.
  2. …odhalovat to, kým jste.
 1. Odolávat pokušení znamená…
  1. …říkat „ne“.
  2. …ukazovat svou morální odvahu.
 1. Hovořit s dítětem znamená…
  1. …něco dítě učit.
  2. …volit jednoduchá slova.

Hotovo?

Nyní své zapsané odpovědi obodujte podle následujícího klíče, a pak získané body sečtěte

 • 1a = 1 bod
 • 1b = 0 bodů
 • 2a = 0 bodů
 • 2b = 1 bod
 • 3a = 1 bod
 • 3b = 0 bodů
 • 4a = 1 bod
 • 4b = 0 bodů
 • 5a = 0 bodů
 • 5b = 1 bod
 • 6a = 0 bodů
 • 6b = 1 bod
 • 7a = 1 bod
 • 7b = 0 bodů
 • 8a = 0 bodů
 • 8b = 1 bod
 • 9a = 0 bodů
 • 9b = 1 bod
 • 10a = 1 bod
 • 10b = 0 bodů

Pokud jste dosáhli víc než 6 bodů, je pravděpodobné, že patříte k lidem, kteří o svém chování a jednání přemýšlí spíše v abstraktních pojmech a zvažujete PROČ děláte, co děláte a jednáte tak, jak jednáte.

Pokud vám vyšlo 5 a méně bodů, zřejmě jste člověkem, který o svém chování a jednání přemýšlí v konkrétních pojmech a svá chování vnímáte a hodnotíte podle toho CO děláte.

 • Jaká je vaše pravděpodobná převažující orientace?
 • Jaké má přínosy?
 • jaká jsou její omezení?

I zde vidíte, že CO a PROČ jsou nerozlučná dvojčata, každé s jinými brýlemi.

Takže… CO nebo PROČ?

Psycholožka Heidi Grant Halvorson ve své knize Succeed (2012) připomíná, že při získávání zkušeností a činnostech, které jsou pro nás jednodušší, tyto vnímáme abstraktněji a přemýšlíme o jejich účelu (PROČ). To nám poskytuje více jistoty v tom, kdo jsme a co chceme. Koresponduje to s dotazníkem, který jste si právě prošli.

Pro podniky by to mohlo znamenat, že čím rutinnější práci zaměstnanci provádí, tím je důležitější, aby znali její kontext a PROČ.

Potřebujeme-li udělat něco složitého, vyplatí se soustředit se na to, CO právě vykonáváte nebo CO je třeba zvládnout.

Jsem zastánce situačních přístupů. Proto je nejlepším řešením „přepínat“ mezi CO a PROČ podle situace a úkolu, který plníte či podle toho co děláte. Z tohoto pohledu můžete obohatit situační přístup k vedení lidí. Začněte s Co nebo začněte s PROČ podle zhodnocení situace.

K doplnění ještě připomenu roli „nastavení mysli“ (přehled najdete na obrázku zkraje článku zde). Autorka stejnojmenné knihy (Dweck, 2017), psycholožka Carol Dweck, napsala totiž pro Heidi G. Halvorson v knize Succeed předmluvu.

Člověk s fixním nastavením mysli vnímá neúspěch, selhání či problém jako limit svých schopností. Otázkou je, zda to znamená, že je více orientován na CO.

Člověk s růstovým nastavením mysli naopak vnímá problém a neúspěch jako příležitost k růstu. Tady je otázkou, zda má silnější sklon orientovat se spíše na PROČ.

Jak se ještě můžete v pomyslné „trojčlence“ CO, PROČ a JAK zorientovat? O hledání rovnováhy v tomto směru se dozvíte příště, v článku kde vám nabídnu svůj pohled a model.

Obr. 2 – Koncept hodnoty a kontext přesvědčení.

Zdroj: vlastní zpracování podle Vallacher a Wegner (1989).

Na scénu přichází…

Vpusťme na závěr do naší myšlenkové arény ještě jeden faktor a úhel pohledu. objevil jsem jej při procházení svých poznámek z tréninku konzultantů CTT (Cultural Transformation Tool), pořádaného Values Centre britského psychologa Richarda Barretta, kterého jsem se zúčastnil v Haagu už roku 2012. (PROČ ten čas tak rychle letí?)

Pokud „začněte s PROČ“ poskytuje kontext, pak „začněte s CO“ poskytuje koncept. Otázkou v tuto chvíli není „CO chci…?“ nebo „CO dělám?“, ale „CO je důležité?“

Z pohledu strategického řízení a toho, čemu říkám „ideologie“ (= vize, poslání, hodnoty, etika) narážím a chci zdůraznit klíčový prvek – hodnoty! Je to rozhodovací prvek (vědomý i nevědomý) pro volbu a zdůvodnění účelu a smyslu (= PROČ). Mrkněte na obrázek č. 2. Je to důvod pro radu „Začněte s CO!“

Odpověď na otázku „CO je důležité?“ vám poskytne koncept, výchozí nástin pro situaci, záměr nebo událost.

Odpověď na otázku „PROČ je to důležité?“ (jako spojitá nádoba) vám pomůže odhalit kontext, souvislosti na základě jejich významu (konceptu hodnot). Zrcadlit se v tom bude vaše víra a přesvědčení.

Aby trojčlenka byla úplná, odpověď na otázku „JAK…?“ nepojímejte „jaknatologicky“ ve smyslu „JAK to uděláme/ provedeme?“ Zamyslete se spíše nad dopady do chování – „JAK se to projeví v každodenním životě?“ To je důležité z pohledu vnímání a „plánování“ dopadů (proto jde v důsledcích o formu „organizační kultury“.

 • JAKJak to uděláme? Jak to budeme dělat? (Jaké použijeme/zavedeme postupy, standardy, rutiny a návyky?). „Jaknatologické“ řešení.
 • JAK2 Jak se to projeví v běžném životě (= každodenní kultuře)? První dopad je v pojetí JAK to děláte, druhý JAK se to, co, proč a jak děláte, projeví v kulturním (mikro)prostředí.

Jste-li příznivci firmy Apple a Steva Jobse, přečtěte si Sinekovu knihu, Jobsovy životopisy (osobně mám rád ten od Waltera Isaacsona) a třeba koukněte na filmy o Jobsovi a dalších z Apple. Snažte se vypozorovat spojnice mezi prvky „trojčlenky“, o které jsem se teď zmínil. Jaké byly Jobsovy hodnoty? CO pro něj bylo důležité? Jak to ovlivňovalo jeho PROČ? Jaké byly hodnoty a PROČ jeho přítele Johna Sculleyho, který také Apple řídil. Jaká asi byla „trojčlenka“ Steva Wozniaka, toho „Woze“, který Apple spoluzakládal? Jaké konflikty v CO a PROČ u Apple nastávaly?…

Hlavně však tuto trojčlenku pozorujte, řešte a experimentujte s ní tam, kde máte dění pod kontrolou – ve svém životě, rodině, ve firmě. Vyzkoušejte „pyramidální přístup“ (obr. 3).

Obr. 3 – Diltsova pyramida logických úrovní ve vztahu k CO a PROČ.

Zdroj: vlastní zpracování podle Roberta Diltse.

Pokud sledujete můj blog, víte, že rád doporučuji Diltsovu pyramidu logických úrovní (obr. 3). Když se na ni podíváte, koncept hodnot je na vyšší úrovni než kontext přesvědčení. Také cestu od víry a přesvědčení k chování dláždí DIltsova pyramida. Chování a prostředí jsou konečnými (chtěnými nebo nechtěnými) důsledky, kráčíte-li po pyramidě cestou shora dolů. Touto cestou nejprve narazíte na hodnoty (CO).

 • CO je pro vás důležité? O jaké hodnoty se opíráte (celkově nebo v jednotlivých rolích)? Začněte s CO!
 • Jaká přesvědčení z těchto hodnot pramení? PROČ je důležité to, co se učíte, CO děláte, jak se chováte a jak to děláte? (Když to nevyhovuje, co byste chtěli změnit?)
 • Co se na základě svých přesvědčení učíte jaké znalosti a dovednosti získáváte? (Když to nevyhovuje, co byste chtěli změnit? …protože jste přesvědčeni, že to má smysl a je to užitečné.)
 • Jak se znalosti a dovednosti promítají do chování? Co děláte, jak se chováte a jednáte díky svým dovednostem a znalostem? (Když to nevyhovuje, co byste chtěli změnit?)
 • Jaké prostředí (spolu)vytváří vaše chování, jednání, to, že děláte věci tak, jak je děláte? (Když to nevyhovuje, co byste chtěli změnit?)

Prostředí a chování si tedy můžete vysnít a naplánovat si cestu k němu. Měnit a ověřovat budete parametry směrem nahoru po Diltsově pyramidě. Touto cestou nejprve narazíte na přesvědčení a víru (PROČ).

 • Jaké chování je žádoucí, abyste vytvořili žádoucí prostředí.
 • Jaké znalosti a dovednosti potřebujete uplatňovat, abyste se chovali žádoucím způsobem?
 • Jaká přesvědčení podporují to, abyste se učili znalostem a dovednostem, které podpoří žádoucí chování? Jaká přesvědčení vás v tom omezují? PROČ jsou tyto znalosti a dovednost důležité? PROČ byste si je měli osvojit? (V čem bude spočívat jejich smysl a dopad?)
 • Jaké hodnoty formují naše přesvědčení (včetně těch omezujících)? Jaké hodnoty jsou pro změnu žádoucí. CO je důležité? Z jakých hodnot vyvěrá vaše přesvědčení?

Aplikovat můžete v osobním i manažerském životě. Záleží jakou míru všímavého vedení sebe sama nebo druhých chcete nastartovat. 

VYŘEŠTE "TROJČLENKU" SVÝCH CÍLŮ!

Získejte jednoduchou pomůcku pro dosažení svých cílů!

Stanovte – Rozeberte – Proveďte – Vyhodnoťte

Začněte…!

Užitečná příručka ZDARMA

Stáhněte si e-book s náloží knih!

Bibliografický soupis knih

Neizolovat, neoddělovat… vyvažovat!

Ten, kdo má rád jednoduché zkratky, ten se do těchto míst pravděpodobně ani nedočetl. (Zastánci poučky „hlavně nenuťte čtenáře a návštěvníka webu přemýšlet“ nebudou mou cílovou skupinou.)

„Začněte s CO“ je v posledně zmíněném úhlu pohledu „soubojem“ hodnot.

„Začněte s PROČ“ je perspektiva „souboje“ přesvědčení a víry.

Obojí v sobě nese punc omezení (omezující přesvědčení) i punc falešnosti a autenticity (falešné/vnucené hodnoty vers. autentické hodnoty).

Kontext a smysl v něm nalezený vám pomůže s motivací na osobní i organizační úrovni. Abstraktnější PROČ u strategií a jejich řízení odhalí souvislosti. Ty si poskládáte do svého obrazu na základě konkrétních osobních nebo organizačních hodnot (CO je důležité) a odvinete z této kombinace rozhodnutí CO (budeme/chceme) dělat.

Snad si to lze představit jako sendvič. Na vybranou spodní část housky (CO – hodnoty) naservírujete ingredience (PROČ – smysl podle chuti a přesvědčení) a nakonec ukryjete pod druhou housku (CO – akce). Jak se do takového sendviče pustíte, je na vás.

Na závěr zamyšlení pro sdílení v komentářích. Díky za ně.

 • Proč?
 • Máte své CO v osobním životě? O jaké PROČ se opírá?
 • Kdo určuje vaše CO v pracovním životě? Jaké PROČ je s tím spojeno?
 • Podle čeho obvykle poznáte, že spolu CO a PROČ „ladí“?

 

Literatura:

 • DWECK, Carol. Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. 2. aktualizované vyd. Brno: Jan Melvil, 2017. 320 s. ISBN 978-80-7555-032-3.
 • HALVORSON, Heidi, G. Succeed: How We Can Reach Our Goals. Reprint ed. New York: Plume (Penguin Group), 2012. 304 s. ISBN 978-0-452-29771-5.
 • SINEK, Simon. Začněte s proč. Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-87270-55-4.
 • SISODIA, Rajendra, SHETH, Jagdish, N., WOLFE, David. Firms of Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose. 2. vyd. Uper Saddle River: Pearson FT Press, 2014. 320 s. ISBN 978-0-13-338259-4.
 • VALLACHER, Robin, R., WEGNWR, Daniel, M. Levels of personal agency: Individual variation in action identification. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 57(4), 660-671.

Kontaktuje mě

4 + 8 =

Slova moudrých

„Je lepší zklamat lidi pravdou, než je uklidnit lží.“

(Simon Sinek)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma (sebe)poznání, analýz a vhledu zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Vyplňte prosím také anketu ZDE.

Děkuji. LF

Libor Friedel

Libor Friedel

Konzultant, kouč a lektor, s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací jako LÍDRŮ. Dávám do toho SRDCE.

VHLED ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ SKÓRE ☛ EXCELENCE

31 efektů koučování

31 efektů koučování

Přínosy koučování jsou různorodé, pro každého individuální. Někdy obecnější, jindy velice konkrétní, specifické, v mnohém intimní. Jako všude, tak i u koučování můžeme předpokládat, že se jeho užitek a přínosy budou řetězit. Stačí malý impuls a nastane pozitivní „domino efekt“. Nebo se jednotlivé přínosy postupně nabalují jako při „efektu sněhové koule“.

Větší a trvalejší životní spokojenost zřejmě nebude okamžitým efektem jednoho koučovacího setkání. Na druhé straně, např. identifikovat způsoby či cesty k řešení specifické situace, v průběhu koučovací hodiny možné je.

Mám pro vás 31 tipů, v čem spočívá efekt koučování.

Za přínosy koučování se skrývají různorodé hodnoty a preference. V článku je jich 31, třeba na každý den jeden přínos, chcete.li koučovat sami sebe. Jako kouč jsem vám samozřejmě k dispozici. Bude mi ctí…

1, 2, 3,… 31

Použitá slovesa ukazují obecnější cestu přínosů koučování – POVZBUZUJE, NABÁDÁ, UMOŽŇUJE, PŘINÁŠÍ, PODPORUJE, NABÍZÍ, POMÁHÁ, ZLEPŠUJE, VEDE K…

Jednotlivé body nezohledňují žádné priority, ani specifické druhy a „škatulky“ koučování (např. sex koučink…).

 1. Povzbuzuje ke stanovení cílů a přijetí opatření k dosažení.
 2. Umožňuje stát se více soběstačným.
 3. Ve svých důsledcích vede k dosažení větší životní spokojenosti.
 4. Nabádá, jak účinněji přispívat týmu a organizaci/firmě/podniku.
 5. Povzbuzuje a vybízí k přijetí větší odpovědnosti za své jednání a dodržení závazků.
 6. Umožňuje snadněji a produktivněji spolupracovat s ostatními.
 7. Vede k efektivnější komunikaci.
 8. Zlepšuje individuální výkon.
 9. Pomáhá identifikovat způsoby a cesty k řešení různých problémů.
 10. Vede ke zlepšení pracovního výkonu, motivace a uspokojení z práce.
 11. Umožňuje získat hlubší poznatky o sobě, vnímání sebe sama a možnostech zlepšení.
 12. Přináší rychlejší jednání, vnáší do aktivit rychlejší pokrok a větší přesnost.
 13. Poskytuje bezpečný prostor, aby člověk zaslechl svůj vlastní vnitřní hlas, něco probral a získal perspektivu.
 14. Umožňuje nahlédnout do perspektiv, přesvědčení a postojů, které nás mohou brzdit a „držet zpátky“.
 15. Přináší podporu a důvěru k tomu, abychom učinili odvážné kroky.
 16. Pomáhá vyjasnit si své hodnoty a to, co znamenají, což vede k lepším přesvědčením.
 17. Generuje nápady na způsoby, jak zlepšit to, co člověk nemusí vidět a rozšiřuje uvědomění si vlastních slepých míst.
 18. Přináší emocionální podporu, empatii a povzbuzení, takže se člověk cítí méně osamělý.
 19. Odhaluje pravdu, kterou nám (třeba) nikdo jiný neřekne.
 20. Podporuje při zlepšení specifických dovednosti a chování.
 21. Zvyšuje otevřenost k osobnímu růstu a rozvoji.
 22. Zvyšuje schopnost identifikovat řešení konkrétních otázek souvisejících s naší prací.
 23. Rozvíjí naše sebeuvědomění a pomáhá žít vědomější život.
 24. Vnáší větší jasnost do našich rolí a cílů.
 25. Nabízí příležitosti korigovat naše chování a výkonnost tam, kde je třeba.
 26. Podporuje přijetí a zvládnutí změn jako takových.
 27. Umožňuje poznat překážky a výzvy na naší cestě a překonat je.
 28. Překlenuje mezeru mezi tím, kde se nacházíme a tím, kde bychom chtěli být.
 29. Nabízí bezpečný prostor a čas k tomu svěřit se sám sobě, být sám se sebou, poznat sám sebe a pohnout sám se sebou směrem, který je pro nás autentický.
 30. Vnáší (větší) jasno do toho CO chceme, PROČ to chceme a JAK toho můžeme dosáhnout.
 31. Posiluje naše SRDCESebe-vědomí, Radost, Dary, Celistvost a Elán.

Top 10 magických čísel (31 mezi nimi není) najdete v článku Aruna Thakura. Je zde např. „pí“, Fibonacciho čísla, čísla 5, 8 a 24 vyplývající z Teorie strun apod.

(Zdroj: TOPYAPS)

Obr. 1 – Klíč k sobě sama lze najít v koučování.

Zdroj: Pixabay

Truhlice s pokladem

Díky koučování často rozpoznáme a najdeme „klíč ke truhlici s pokladem“. Poklad je obvykle ukryt uvnitř nás samotných. Ve svém profesním životě jsem zažil spoustu lidí, kteří hledali klíče a „kódy“ k různým zámkům kolem sebe. To je naprosto v pořádku. Jsem však přesvědčen o tom, že je nejprve užitečné otevřít zámek sám k sobě. Proto podporuj cestu k naplnění bodů 29, 30 a 31. Ty jsou pro mě osobně rámcem dobrého koučování, které následně umožňují další konkrétní efekty.

Najděte si mezi sepsanými efekty ten, který jste zažili nebo který byste chtěli zažít. Do komentářů a na Facebook doplňte libovolně další přínosy. Tak, jak je vnímáte svým vlastním pohledem – obecné i co nejvíce konkrétní. 31 efektů koučování není konečný počet…

 • Jaké přínosy koučování vnímáte vy?
 • jaké přínosy koučování jste zažili na „vlastní kůži“?

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Kontaktuje mě

13 + 10 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Chceš-li zítra hory přenášet, musíš dnes začít zvedáním kamenů.“

(africké přísloví)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma koučování zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Koučování, které má 5P pohromadě

Koučování, které má 5P pohromadě

V marketingu jsou 4P spojována s tzv. marketingovým mixem. „Péčka“ v roce 1960 vytvořil E. Jerome McCarthy (1928-2015). Marketingový mix je koncept, který pomáhá podnikům a obchodníkům definovat nabídku produktu nebo značky. V originální podobě bral v úvahu čtyři prvky, začínající v angličtině písmenem P.

Slovní hříčky jsou populární, přispívají k lepšímu zapamatování.

Pojďme prohovořit problematiku propagace pomocí pěti pé plus poznámek, připomínajících příslušné přidané prvky, pro provozovatele KOUČOVÁNÍ při pití plnohodnotného presa.

4P + 3P

 • Product – Produkt (výrobek, služba) by měl uspokojit požadavky, potřeby a očekávání zákazníků.
 • Place – Produkt by měl být dostupný na místě, kde jej zákazníci nejsnáze najdou a mohou koupit. (V roce 1960 ještě neexistoval Internet, e-commerce apod.) Distribuce na místo, které by vyhovovalo zákazníkovi hrála důležitou roli. Do hry stále více vstupovala logistika.
 • Price – Produkt by měl představovat pro zákazníky svou cenou dobrou hodnotu za peníze, které vynaloží. Neznamená to, aby byl nezbytně nejlevnější. Jedním z hlavních principů marketingové koncepce totiž je, že zákazníci většinou rádi zaplatí o něco víc za to, co pro ně opravdu dobře funguje. Je to trochu komplikovanější u služby, která se často spotřebovává zároveň s jejím dodáváním.
 • Promotion – Reklama, P.R. (Public Relations), podpora prodeje, osobní prodej a v poslední době sociální média jsou klíčovými komunikačními nástroji. Ty by měly být (důmyslně) použity, aby se zpráva ohledně produktu, ceny a místa prodeje dostala ke správnému publiku, způsobem, který chtějí nejraději slyšet, informativním a apelujícím na jejich emoce.

V současnosti je více akceptován přístup s dalšími 3P, přičemž někteří teoretici marketingu jdou ještě dále (např. Productivity).

 • People – Lidé jsou těmi, na nichž závisí úspěch či neúspěch nabízených produktů a služeb. Zvláště ve službách jsou v „první linii“.
 • Processes – Procesy představují postup, jak jsou produkty a služby dodávány zákazníkovi, který je platí.
 • Physical Evidence – Také většina služeb, byť vypadají „nehmotně“, v sobě nese známku fyzického důkazu (dokumenty, prostředí…).

Marketing označuje všechny činnosti, procesy, snahy a metody prezentování, propagování, prodeje služeb nebo produktů firmy. Předmětem marketingu je také usměrňování a aktivní ovlivňování nabídky firmy. Marketing musí umět správně rozpoznat a poznat současné, ale zejména budoucí potřeby trhu, přesněji konkrétních skupin zákazníků.“

(Zdroj: ManagementMania)

Obr. 1 – Káva, ne s koučem, ale s ubrouskem (na něj se zapisují nápady).

Zdroj: Pexels

7P – koučování a Káva s koučem

Produktem (Product), který kouč (včetně mě) nabízí je koučování. Je to služba, dodávaná koučem/kouči (People) ve formě strukturovaného procesu/postupu. Proces (Process) a postup koučování je to, co dělá koučování koučováním a v čem by měl dobrý kouč vynikat. Někdy je tento proces mylně (a záměrně) zjednodušován a eliminován na pouhé kladení otázek. Koučování ovšem není žádný výslech. Dobré (silné) otázky v něm mají nezastupitelné místo, ale vedu-li s někým rozhovor způsobem, že se jej neustále vyptávám, není to koučování.

Koučování se obvykle odehrává na nějakém vhodně zvoleném místě (Place). To může být předmětem experimentů (a marketingu) podle povahy kouče a klientů, cíle koučování (venku, vevnitř), dostupnosti, časových možností apod. Mezi kouči se vžil pro stabilní místo ke koučování pojem koučovna. V koučovně se služba „spotřebovává“.  Např. v projektu Káva s koučem jsem zvolil místo, kde lze v klidu posedět, hovořit spolu a dát si (nejen) kávu. Jedna služba (koučování), může být doplněna dalšími službami a produkty (nápoje, jídlo, služba obsluhy…). Projekt Káva s koučem je sám o sobě osvětou a propagací (Promotion) profese koučování a její oslavou během Mezinárodního týdne koučování (ICW 2016). Z názvu projektu a akce vyplývá i cena (Price). Cenou za „ochutnávku“ koučování je šálek kávy nebo čaje pro kouče. Jde o symbolické srovnání toho, že většina lidí ví, jak chutná káva, ale neví, jak „chutná“ koučování. Komerční cena obvyklého koučování záleží na řadě faktorů a její stanovení je individuální a marketingovou výzvou pro každého kouče (je to mix mnoha faktorů „P“ i jiných).

Pokud jde o fyzický důkaz (Physical Evidence), nabízí se v koučování celá řada „výtvorů“ – obrázky, konfigurace předmětů, fotografie, zápisy/poznámky, akční plány, vyplněné dotazníky, karty apod. Podle míry kreativity a užitečnosti pro proces koučování. Opět však platí, že cílem není vyrobit/vytvořit fyzický výtvor, ale to, aby koučovaný klient dospěl k (sebe)poznání, reflexi, závěru, cíli, užitku, dalšímu kroku, který potřebuje a chce udělat v řešené záležitosti atd. Tento „nehmotný“ závěr se může posléze činem proměnit v důkaz ve fyzické realitě.

 

Prima. Pojďme postupně prohlédnout pět příležitostných perspektiv pro použití písmene „pé“, přibližující proces povídání, popř. prožívání podstaty při příjemném KOUČOVÁNÍ. Platí? Poučování pošleme pryč. Proč? Protože potřebujeme posilovat potenciál. Preferuji „po proudu“.

Prrr!

5P koučování (na Cestě SRDCE)

„Péčka“ v předešlých marketingových odstavcích se opírají o slova v angličtině. Odhlédnu-li od sofistikované disciplíny, jakou je marketing, vidím při koučování a v koučování pět důležitých faktorů – 5P. Vycházejí z česky znějících slov.

Perspektiva

(Proces) koučování umožní klientovi (po)odhalit různé perspektivy a úhly pohledu při nazírání na záležitost, kterou v koučování řeší. Je to efekt dobrého koučování. Odhalit svěží perspektivy, perspektivy, které nejsou příliš vědomé, perspektivy spíše z pozitivní stránky (sami býváme většinou pesimisté, k podpoře pesimismu kouče nepotřebujeme). Rozšiřování perspektiv jde ruku v ruce s rozšiřováním vědomí možností, které máme. Cesta SRDCE pracuje na Sebe-vědomí, uvědomění si perspektiv, z nichž můžete mít Radost, stejně jako ze samotného si jejich uvědomění. Perspektivy nově osvětlí vaše Dary a talenty. (Sebe)vědomí perspektiv přináší i výzvu – jak se v nich neztratit a „neutopit“, jak si vybrat tu, která je v dané chvíli vhodná, aby nebyla narušena vaše vnitřní Celistvost. Na druhé straně dávají různorodé perspektivy příležitost uvědomit si širší rozměr Celistvosti jako součásti něčeho, co je větší než my, co nás přesahuje. Vědomí možností a perspektiv každopádně nabíjí, dodává Elán a energii, motivuje a povzbuzuje.

Potenciál

Představuje vědomí si možností, které máme. V osobním rozvoji se stalo klišé „rozvíjet potenciál“ (přitom je to podstata koučinku), nelimitovat sami sebe. Jim Rohn říkával, že strom sám sebe neomezuje tím, že by si řekl: „Dorostu do 280 cm a dost“. Umíte si představit topoly, smrky nebo třeba jedle, kdyby se takto omezovaly? jaké by to byly lesy a aleje, které by nás obklopovaly. Kouč pracuje při koučování s klientem na uvědomění si možností a potenciálu. Z pohledu SRDCE na tom, aby se potenciál stal pro koučovaného Sebe-uvědomělým, opět k jeho Radosti a možnému zužitkování Darů, k podpoře Celistvosti (integrity) a zapálení vnitřního ohně Elánu a nadšení pro využití tohoto potenciálu. Ne ze dne na den či z minuty na minutu. Postupně, krok PO KROKu.

Přístup

Koučování sází na uznání hodnoty každého jednotlivce, na pozitivní jádro jeho záměru a konání a na etiku koučování. Není to direktivní, ani manipulativní styl práce. Svým přístupem kouč vytváří (časo)prostor pro klienta a jeho úvahy, zamyšlení, reflexi, otázky a odpovědi. je to přístup, kdy „práci“ odvádí kouč (pokud jde o proces) a zejména koučovaný klient. Díky koučovacímu procesu je klient podporován v Sebe-vědomí, Radosti z objevů a aha momentů, uplatnění svých Darů, rovnováze a Celistvosti i Elánu pro uskutečnění cílů a kroků, vedoucích k jejich naplnění.

Pokrok

Kroky jeden po druhém, krok za krokem, krok PO KROKu. Obvykle se koučování neomezuje pouze na jedno „sezení“. Není to zázračná seance na jedno kliknutí. Koučovací přístup, nahlížení perspektiv a práce s potenciálem, mají-li být plodné a přinést ovoce může vyžadovat čas. Čím delší, tím je důležitější aby si klient pro sebe-uvědomil (Sebe-vědomí) svůj pokrok na cestě za změnou, za tím, co je jeho cílem. Pokrok přináší Radost z postupu, ukázku a důkazy že využití Darů a talentů (silných stránek) má smysl. Vědomí smyslu přispívá k Celistvosti a přiživuje a sytí Elán, důležitou přísadu na cestě za cílem. Elán k tomu, aby koučovaný vytrval, elán k překonávání obtíží, elán k učinění prvního kroku nebo kroku posledního, těsně před dosažením cílem. Koučování v takovém případě je provázením na Cestě. Konkrétně na Cestě SRDCE.

Příběh

Kráčíte-li po této cestě, prožíváte a „píšete“ příběh. Je to příběh SRDCE, příběh klienta i příběh kouče. Jedinečný, nezaměnitelný. Koučování není forma na bábovičku, která je vždy stejná. Uvědomit si svůj příběh posiluje. Je to velký „aha efekt“ moudrosti, poučení, Sebe-vědomí, Radosti, Darů. Celistvosti a Elánu. Kdoví, třeba takový příběh začneme prožívat a psát spolu. Ochutnejte Kávu s koučem a uvidíte…

Pojďme ten Příběh prožít společně!

Spolupráce, která má smysl...

…a 5P! Perspektivu. Potenciál. Přístup. Pokrok. Příběh.

Perspektiva

Hledáte svěží PERSPEKTIVY, nové pohledy na příležitosti a výzvy?

Potenciál

Toužíte se otevřít novým možnostem a POTENCIÁLU?

Přístup

Ceníte si uznalého PŘÍSTUPU a spolupráce?

Pokrok

Jste připraveni věnovat čas a energii reálné změně a POKROKU?

Příběh

 

 

Pojďte prožít PŘÍBĚH vlastní Cesty!

 

 

Jak se to má jmenovat?

Čaj s koučem může probíhat v čajovně-koučovně. Káva s koučem by měla probíhat v kavárně-koučárně. ????

Proto na závěr odlehčená otázka pro komentáře. Pojďme si hrát se slůvky. Jaký je vhodný název pro místo, kde probíhá koučování?

 • Koučárna
 • Koučelna
 • Koučovna
 • Koučnice
 • Koučovatelna
 • … váš návrh?

Ostatně, kde máte své vlastní oblíbené místo pro reflexi a (sebe)koučování? Když si tak přemýšlíte, děláte to s šálkem dobré kávy v ruce?

 

Tip na knihu:

 • ROAM, D. Nápady na ubrousku. Řešte problémy a prezentujte myšlenky pomocí obrázků. Brno: Jan Melvil Publishing, 2009. 287 s. ISBN 978-80-903-912-9-1.

Silné stránky VIA pro vás

Získejte vlastní pořadí 24 silných stránek Values In Action.

U bezplatného testu přes uvedenou stránku navíc s mou individuální zpětnou vazbou (+ plakát 6 skupin ctností a 24 silných stránek v češtině)!

http://liborfriedel.pro.viasurvey.org

Kontaktuje mě

3 + 8 =

Libor Friedel

Libor Friedel

Lektor, kouč a konzultant s praxí od roku 1996

Učím, inspiruji a podněcuji ke STRATEGICKÉ CESTĚ v souvislostech. Mým posláním je nabádat ke zlepšování, pomáhat se znalostmi a jejich aplikací a vytvářet bezpečný prostor pro strategický rozvoj lidí a organizací. Dávám do toho SRDCE.

POZNÁNÍ a ANALÝZA ☛ LÍDROVSTVÍ ☛ STRATEGIE ☛ VÝKONNOST a SKÓRE ☛ KVALITA a EXCELENCE

Slova moudrých

„Lidé nekupují, co děláte, kupují, proč to děláte.“

(Simon Sinek)

Líbil se Vám příspěvek? Byl pro Vás něčím zajímavý, inspirativní, přínosný nebo užitečný? SDÍLEJTE jej se svými přáteli a známými!

Pokud Vás téma koučování zajímá více, NAPIŠTE mi DO KOMENTÁŘŮ. Budu lépe vědět, o čem si chcete přečíst a čím se mám příště na blogu zabývat.

Děkuji. LF

Přihlaste si ODBĚR ČLÁNKŮ z blogu!

Připojte se k seznamu odběratelů aktualizací z mého blogu. Žádný nový článek vám neunikne. Na uvítanou vám pošlu dárek - e-book DESATERO VELKOMYSLNÉHO OSOBNÍHO LÍDRA!

Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru novinek z blogu. Přijde Vám e-mail s odkazem na dárek.

Share This